sCPU.cpp 4.4 KB


 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <cstdio>
 4. #include <cmath>
 5. #include <cstring>
 6. #include <assert.h>
 7. #include <cstdlib>
 8. #include "sCPU.h"
 9. #include "const_gurd.h"
 10. using std::cout;
 11. using std::endl;
 12. //=======================================
 13. /*!
 14. Constructor of CPU stuct
 15. \param cpu1, stack pointers to CPU and stack
 16. */
 17. void cpu_constructor (sCPU *cpu1, sStack *stack) {
 18. cpu1->st = stack;
 19. }
 20. //========================================
 21. /*!
 22. Check CPU
 23. \param cpu1 pointers to CPU
 24. \return bool parameter true if all OK
 25. */
 26. bool sCPU_Ok (sCPU *cpu1) {
 27. if (!sStack_Ok (cpu1->st)) {
 28. return false;
 29. }
 30. return true;
 31. }
 32. //========================================
 33. /*!
 34. calculate the sine of last element in stack
 35. \param cpu pointers to CPU
 36. \return rezalt sine of number
 37. */
 38. double sCPU_sinus (sCPU *cpu) {
 39. #ifdef USE_SUPER_PUPER_GUARDS
 40. _ASSERT_OK_(sCPU, cpu)
 41. #endif
 42. if (sStack_size (cpu->st) < 1 ) {
 43. processing_error (no_element);
 44. return 0;
 45. }
 46. double rezalt = my_sinus (sStack_Pop (cpu->st));
 47. sStack_Push (cpu->st, rezalt);
 48. #ifdef USE_SUPER_PUPER_GUARDS
 49. _ASSERT_OK_(sCPU, cpu)
 50. #endif
 51. return rezalt;
 52. }
 53. //=======================================
 54. /*!
 55. calculate the cosine of last element in stack
 56. \param cpu pointers to CPU
 57. \return rezalt cosine of number
 58. */
 59. double sCPU_cosine (sCPU *cpu) {
 60. #ifdef USE_SUPER_PUPER_GUARDS
 61. _ASSERT_OK_(sCPU, cpu)
 62. #endif
 63. if (sStack_size (cpu->st) < 1 ) {
 64. processing_error (no_element);
 65. return 0;
 66. }
 67. double result = my_cosine (sStack_Pop (cpu->st));
 68. sStack_Push (cpu->st, result);
 69. #ifdef USE_SUPER_PUPER_GUARDS
 70. _ASSERT_OK_(sCPU, cpu)
 71. #endif
 72. return result;
 73. }
 74. //=======================================
 75. /*!
 76. calculate the addition of the two last elements in the stack
 77. \param cpu pointers to CPU
 78. \return summer of tow nummbers
 79. */
 80. double sCPU_addition (sCPU *cpu) {
 81. #ifdef USE_SUPER_PUPER_GUARDS
 82. _ASSERT_OK_(sCPU, cpu)
 83. #endif
 84. if (sStack_size (cpu->st) < 2 ) {
 85. processing_error (not_enouth_number);
 86. return 0;
 87. }
 88. double element1 = sStack_Pop (cpu->st);
 89. double element2 = sStack_Pop (cpu->st);
 90. double result = (element1 + element2);
 91. sStack_Push (cpu->st, result);
 92. #ifdef USE_SUPER_PUPER_GUARDS
 93. _ASSERT_OK_(sCPU, cpu)
 94. #endif
 95. return result;
 96. }
 97. //=======================================
 98. /*!
 99. calculate the subtraction of the two last elements in the stack
 100. \param cpu pointers to CPU
 101. \return subtraction of tow nummbers
 102. */
 103. double sCPU_subtraction (sCPU *cpu) {
 104. #ifdef USE_SUPER_PUPER_GUARDS
 105. _ASSERT_OK_(sCPU, cpu)
 106. #endif
 107. if (sStack_size (cpu->st) < 2 ) {
 108. processing_error (not_enouth_number);
 109. return 0;
 110. }
 111. double element1 = sStack_Pop (cpu->st);
 112. double element2 = sStack_Pop (cpu->st);
 113. double result = (element2 - element1);
 114. sStack_Push (cpu->st, result);
 115. #ifdef USE_SUPER_PUPER_GUARDS
 116. _ASSERT_OK_(sCPU, cpu)
 117. #endif
 118. return result;
 119. }
 120. //=======================================
 121. /*!
 122. calculate the multiplication of the two last elements in the stack
 123. \param cpu pointers to CPU
 124. \return multiplication of tow nummbers
 125. */
 126. double sCPU_multiplication (sCPU *cpu) {
 127. #ifdef USE_SUPER_PUPER_GUARDS
 128. _ASSERT_OK_(sCPU, cpu)
 129. #endif
 130. if (sStack_size (cpu->st) < 2 ) {
 131. processing_error (not_enouth_number);
 132. return 0;
 133. }
 134. double element1 = sStack_Pop (cpu->st);
 135. double element2 = sStack_Pop (cpu->st);
 136. double result = (element2 * element1);
 137. sStack_Push (cpu->st, result);
 138. #ifdef USE_SUPER_PUPER_GUARDS
 139. _ASSERT_OK_(sCPU, cpu)
 140. #endif
 141. return result;
 142. }
 143. //======================================
 144. /*!
 145. Show the CPU and stack
 146. \param cpu pointers to CPU
 147. */
 148. void sCPU_show (const sCPU *cpu) {
 149. sStack_show (cpu->st);
 150. }
 151. //=======================================
 152. /*!
 153. calculate sine in degrees
 154. \param _number parametet of sine
 155. \return rezalt of sine
 156. */
 157. double my_sinus (double _number) {
 158. return sin (_number*M_PI/180);
 159. }
 160. //=======================================
 161. /*!
 162. calculate cosine in degrees
 163. \param parametet of cosine
 164. \return rezalt of cosine
 165. */
 166. double my_cosine (double _number) {
 167. return cos (_number*M_PI/180);
 168. }
 169. //======================================
 170. /*!
 171. treats errors
 172. \param number of error
 173. \return bool parameter
 174. */
 175. bool processing_error (const double namb_0f_error) {
 176. if (namb_0f_error == not_enouth_number) {
 177. cout << "Not enough numbers in the stack \n";
 178. return true;
 179. }
 180. if (namb_0f_error == no_element) {
 181. cout << "No element in the stack \n";
 182. return true;
 183. }
 184. return false;
 185. }