MpdKalmanFilter.cxx 95 KB


 1. /// \class MpdKalmanFilter
 2. ///
 3. /// Kalman filter track reconstructor in the MPD detector
 4. /// \author Alexander Zinchenko (LHEP, JINR, Dubna)
 5. #include "MpdKalmanFilter.h"
 6. #include "MpdKalmanTrack.h"
 7. #include "MpdKalmanHit.h"
 8. #include "MpdKalmanGeoScheme.h"
 9. #include "MpdCodeTimer.h"
 10. #include "FairField.h"
 11. //#include "FairRootManager.h"
 12. #include "FairRunAna.h"
 13. #include "FairTask.h"
 14. #include "MpdConstField.h"
 15. #include "MpdMultiField.h"
 16. #include <TMath.h>
 17. #include <TGeoManager.h>
 18. #include <TClonesArray.h>
 19. #include <TLorentzVector.h>
 20. //#include "mkl.h"
 21. //#include "mkl_lapacke.h"
 22. #ifdef _OPENMP
 23. #include "omp.h"
 24. omp_lock_t geoManagerLock;
 25. #endif
 26. #include <iostream>
 27. using std::cout;
 28. using std::endl;
 29. const Int_t MpdKalmanFilter::fgkTriesMax = 1000;
 30. const Double_t MpdKalmanFilter::fgkEpsilon = 0.001;
 31. MpdKalmanFilter* MpdKalmanFilter::fgKF = 0x0;
 32. //__________________________________________________________________________
 33. MpdKalmanFilter::MpdKalmanFilter(const char *name,
 34. const char *title)
 35. : FairTask("Kalman Filter engine"),
 36. fGeoScheme(new MpdKalmanGeoScheme), fNumer(1)
 37. {
 38. /// Constructor
 39. fgKF = this;
 40. }
 41. //__________________________________________________________________________
 42. MpdKalmanFilter* MpdKalmanFilter::Instance()
 43. {
 44. /// Get pointer to the Kalman filter reconstructor singleton object
 45. if (!fgKF){
 46. fgKF = new MpdKalmanFilter;
 47. #ifdef _OPENMP
 48. omp_init_lock(&geoManagerLock);
 49. #endif
 50. // automatic destroy is supposed
 51. std::atexit(DestroyInstance);
 52. }
 53. return fgKF;
 54. }
 55. //__________________________________________________________________________
 56. MpdKalmanFilter* MpdKalmanFilter::Instance(const char *name, const char *title)
 57. {
 58. /// Get pointer to the Kalman filter reconstructor singleton object
 59. if (!fgKF){
 60. fgKF = new MpdKalmanFilter(name, title);
 61. #ifdef _OPENMP
 62. omp_init_lock(&geoManagerLock);
 63. #endif
 64. // automatic destroy is supposed
 65. std::atexit(DestroyInstance);
 66. }
 67. return fgKF;
 68. }
 69. //__________________________________________________________________________
 70. MpdKalmanFilter::~MpdKalmanFilter()
 71. {
 72. /// Destructor
 73. //FairRootManager *manager = FairRootManager::Instance();
 74. //manager->Write();
 75. delete fGeoScheme;
 76. fgKF = NULL;
 77. }
 78. //__________________________________________________________________________
 79. InitStatus MpdKalmanFilter::Init() {
 80. cout << "InitStatus MpdKalmanFilter::Init\n\n";
 81. // Check if mag. field was set - if not create the default
 82. fMagField = FairRunAna::Instance()->GetField();
 83. if (!fMagField || TMath::Abs(fMagField->GetBz(0,0,0)) < 0.01) {
 84. cout << " -I- Using the default constant magnetic field Bz = 5 kG " << endl;
 85. fMagField= new MpdMultiField();
 86. MpdConstField *field = new MpdConstField();
 87. field->SetField(0., 0., 5. ); // values are in kG
 88. field->SetFieldRegion(-230, 230, -230, 230, -375, 375); //cm
 89. ((MpdMultiField*)fMagField)->AddField(field);
 90. FairRunAna::Instance()->SetField(fMagField);
 91. fMagField->Init();
 92. cout << " -I- The magnetic field at (0,0,0) = (" << fMagField->GetBx(0,0,0) << ","
 93. << fMagField->GetBy(0,0,0) << "," << fMagField->GetBz(0,0,0) << ") kG" << endl;
 94. } else {
 95. cout << " -I- The magnetic field at (0,0,0) = (" << fMagField->GetBx(0,0,0) << ","
 96. << fMagField->GetBy(0,0,0) << "," << fMagField->GetBz(0,0,0) << ") kG" << endl;
 97. cout<<"OVERHEAD FIELD INFO: "<<((MpdMultiField*)fMagField)->GetFieldList()->UncheckedAt(0)<<
 98. " "<<((FairField*)((MpdMultiField*)fMagField)->GetFieldList()->UncheckedAt(0))->GetType()<<endl;
 99. }
 100. fJacob.ResizeTo(5,5);
 101. return kSUCCESS;
 102. }
 103. //__________________________________________________________________________
 104. InitStatus MpdKalmanFilter::ReInit()
 105. {
 106. return kSUCCESS;
 107. }
 108. //__________________________________________________________________________
 109. void MpdKalmanFilter::Reset()
 110. {
 111. ///
 112. //cout << " MpdKalmanFilter::Reset " << endl;
 113. }
 114. //__________________________________________________________________________
 115. void MpdKalmanFilter::Register()
 116. {
 117. ///
 118. }
 119. //__________________________________________________________________________
 120. void MpdKalmanFilter::Finish()
 121. {
 122. ///
 123. }
 124. //__________________________________________________________________________
 125. void MpdKalmanFilter::Exec(Option_t * option)
 126. {
 127. ///
 128. }
 129. //__________________________________________________________________________
 130. void MpdKalmanFilter::GoOutward(MpdKalmanTrack *track)
 131. {
 132. /// Propagate track in the outward direction
 133. TMatrixDSym weight = *track->GetWeight(); // save starting weight matrix
 134. //RunKalmanFilter(track);
 135. //track->SetLastLay();
 136. BackTrace(track, weight);
 137. }
 138. //__________________________________________________________________________
 139. void MpdKalmanFilter::BackTrace(MpdKalmanTrack *track, TMatrixDSym &weight0)
 140. {
 141. /// Propagate track using already found hits
 142. track->StartBack();
 143. Int_t nHits = track->GetNofHits();
 144. if (nHits == 1) track->SetWeight(weight0); // restore original weight
 145. TMatrixD param(5,1);
 146. TMatrixDSym weight(5), pointWeight(5);
 147. for (Int_t i = 1; i < nHits; ++i) {
 148. MpdKalmanHit *hit = (MpdKalmanHit*) track->GetHits()->UncheckedAt(i);
 149. PropagateToHit(track, hit);
 150. Double_t dChi2 = 0.;
 151. dChi2 = FilterHit(track,hit,pointWeight,param);
 152. track->SetChi2(track->GetChi2()+dChi2);
 153. weight = *track->GetWeight();
 154. weight += pointWeight;
 155. track->SetWeight(weight);
 156. track->SetParamNew(param);
 157. }
 158. }
 159. //__________________________________________________________________________
 160. Bool_t MpdKalmanFilter::PropagateToHit(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit,
 161. Bool_t calcLeng, Bool_t local, Double_t stepBack)
 162. {
 163. /// Propagate track to given hit
 164. // Start timing
 165. //if (FairRun::Instance()->GetTask("Code timer")) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 166. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 167. track->SetParam(*track->GetParamNew());
 168. track->SetPos(track->GetPosNew());
 169. track->SetNode(track->GetNodeNew());
 170. //TVector3 pos = fGeoScheme->GlobalPos(hit);
 171. Double_t sign = 1.;
 172. if (hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedR) {
 173. //if (TMath::Abs(pos.Pt() - track->GetPos()) < fgkEpsilon) return kTRUE; // the "same" pos
 174. if (track->GetNode() == "" && TMath::Abs(hit->GetPos() - track->GetPos()) < fgkEpsilon) {
 175. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 176. return kTRUE; // the "same" pos
 177. }
 178. if (!PropagateParamR(track, hit, calcLeng)) {
 179. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 180. return kFALSE;
 181. }
 182. Double_t phi0 = track->GetParamNew(0) / track->GetPosNew();
 183. Double_t dphi = Proxim(phi0, track->GetParamNew(2)) - phi0;
 184. sign = TMath::Sign (1.,-dphi);
 185. } else if (hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedZ) {
 186. //if (TMath::Abs(pos.Z() - track->GetPos()) < fgkEpsilon) return kTRUE; // the same pos
 187. if (TMath::Abs(hit->GetPos() - track->GetPos()) < fgkEpsilon) {
 188. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 189. return kTRUE; // the same pos
 190. }
 191. if (!PropagateParamZ(track, hit, calcLeng)) {
 192. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 193. return kFALSE;
 194. }
 195. } else {
 196. if (!PropagateParamP(track, hit, calcLeng, local, stepBack)) {
 197. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 198. return kFALSE;
 199. }
 200. if (track->GetNodeNew() != "") {
 201. Double_t v3[7];
 202. SetGeantParamB(track,v3,1);
 203. Double_t phi0 = TMath::ATan2 (v3[1], v3[0]);
 204. Double_t dphi = Proxim(phi0, track->GetParamNew(2)) - phi0;
 205. sign = TMath::Sign (1.,-dphi);
 206. }
 207. }
 208. //cout << " PropagateParam ok " << track->GetPos() << " " << track->GetPosNew() << endl;
 209. //if (!PropagateWeight(track, hit, sign, stepBack)) return kFALSE;
 210. if (!PropagateWeight(track, hit, sign, stepBack)) {
 211. // 15-may-12
 212. track->SetParamNew(*track->GetParam());
 213. track->SetPosNew(track->GetPos());
 214. track->SetNodeNew(track->GetNode());
 215. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 216. return kFALSE;
 217. }
 218. //cout << " PropagateWeight ok " << track->GetPos() << " " << track->GetPosNew() << endl;
 219. if (track->GetType() != MpdKalmanTrack::kEndcap && hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedZ)
 220. track->SetType(MpdKalmanTrack::kEndcap);
 221. else if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kEndcap && hit->GetType() != MpdKalmanHit::kFixedZ)
 222. track->SetType(MpdKalmanTrack::kBarrel); // change of track type
 223. // Stop timing
 224. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 225. return kTRUE;
 226. }
 227. //__________________________________________________________________________
 228. Bool_t MpdKalmanFilter::PropagateParamToHit(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit,
 229. Bool_t calcLeng, Bool_t local, Double_t stepBack)
 230. {
 231. /// Propagate track parameters to given hit
 232. // Start timing
 233. //if (FairRun::Instance()->GetTask("Code timer")) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 234. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 235. track->SetParam(*track->GetParamNew());
 236. track->SetPos(track->GetPosNew());
 237. track->SetNode(track->GetNodeNew());
 238. //TVector3 pos = fGeoScheme->GlobalPos(hit);
 239. Double_t sign = 1.;
 240. if (hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedR) {
 241. //if (TMath::Abs(pos.Pt() - track->GetPos()) < fgkEpsilon) return kTRUE; // the "same" pos
 242. if (TMath::Abs(hit->GetPos() - track->GetPos()) < fgkEpsilon) {
 243. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 244. return kTRUE; // the "same" pos
 245. }
 246. if (!PropagateParamR(track, hit, calcLeng)) {
 247. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 248. return kFALSE;
 249. }
 250. Double_t phi0 = track->GetParamNew(0) / track->GetPosNew();
 251. Double_t dphi = Proxim(phi0, track->GetParamNew(2)) - phi0;
 252. sign = TMath::Sign (1.,-dphi);
 253. } else if (hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedZ) {
 254. //if (TMath::Abs(pos.Z() - track->GetPos()) < fgkEpsilon) return kTRUE; // the same pos
 255. if (TMath::Abs(hit->GetPos() - track->GetPos()) < fgkEpsilon) {
 256. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 257. return kTRUE; // the same pos
 258. }
 259. if (!PropagateParamZ(track, hit, calcLeng)) {
 260. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 261. return kFALSE;
 262. }
 263. } else {
 264. if (!PropagateParamP(track, hit, calcLeng, local, stepBack)) {
 265. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 266. return kFALSE;
 267. }
 268. if (track->GetNodeNew() != "") {
 269. Double_t v3[7];
 270. SetGeantParamB(track,v3,1);
 271. Double_t phi0 = TMath::ATan2 (v3[1], v3[0]);
 272. Double_t dphi = Proxim(phi0, track->GetParamNew(2)) - phi0;
 273. sign = TMath::Sign (1.,-dphi);
 274. }
 275. }
 276. /*
 277. //cout << " PropagateParam ok " << track->GetPos() << " " << track->GetPosNew() << endl;
 278. //if (!PropagateWeight(track, hit, sign, stepBack)) return kFALSE;
 279. if (!PropagateWeight(track, hit, sign, stepBack)) {
 280. // 15-may-12
 281. track->SetParamNew(*track->GetParam());
 282. track->SetPosNew(track->GetPos());
 283. track->SetNodeNew(track->GetNode());
 284. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 285. return kFALSE;
 286. }
 287. //cout << " PropagateWeight ok " << track->GetPos() << " " << track->GetPosNew() << endl;
 288. if (track->GetType() != MpdKalmanTrack::kEndcap && hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedZ)
 289. track->SetType(MpdKalmanTrack::kEndcap);
 290. else if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kEndcap && hit->GetType() != MpdKalmanHit::kFixedZ)
 291. track->SetType(MpdKalmanTrack::kBarrel); // change of track type
 292. */
 293. // Stop timing
 294. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 295. return kTRUE;
 296. }
 297. //__________________________________________________________________________
 298. Bool_t MpdKalmanFilter::PropagateParamR(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit,
 299. Bool_t calcLeng, Double_t *vert)
 300. {
 301. /// Propagate parameter vector to the hit (from one R to another R)
 302. //TVector3 pos = fGeoScheme->GlobalPos(hit);
 303. //Double_t hitR = pos.Pt(), hitRphi = hitR * pos.Phi();
 304. Double_t hitR = hit->GetPos(), hitRphi = hit->GetMeas(0);
 305. track->SetNodeNew("");
 306. TString node = track->GetNode();
 307. Double_t v3[7], v3new[7], dR = 0, dir = 1, v000[3] = {0.};
 308. if (vert == 0x0) vert = v000;
 309. Int_t nTries = 0;
 310. track->SetParamNew(*track->GetParam());
 311. track->SetPosNew(track->GetPos());
 312. //track->GetParamNew()->Print();
 313. if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kBarrel) SetGeantParamB(track,v3,dir);
 314. else SetGeantParamE(track,v3,dir);
 315. // Propagation step estimate
 316. Double_t r0 = TMath::Sqrt (v3[0]*v3[0]+v3[1]*v3[1]);
 317. Double_t dR0 = hitR - r0;
 318. dir = TMath::Sign(1.0,dR0); // direction
 319. if (dir < 0.) {
 320. for (Int_t i = 3; i < 6; ++i) v3[i] = -v3[i];
 321. if (hitR < 1.e-7) {
 322. // Going to PCA - check if is not already passed
 323. TVector3 tr(v3[3],v3[4],0.0);
 324. TVector3 rad(v3[0]-vert[0],v3[1]-vert[1],0.0);
 325. Double_t sign = TMath::Sign(1.,tr * rad);
 326. if (sign > 0) return kFALSE;
 327. }
 328. }
 329. Double_t step = dR0 / TMath::Cos(track->GetParam(3));
 330. // sign of charge (sign of Pt if forward motion) must be changed if
 331. // backward extrapolation
 332. Double_t charge = -dir * TMath::Sign(1.0,track->GetParam(4));
 333. //cout << " Start:" << endl; for (Int_t i = 0; i < 7; ++i) cout << v3[i] << " "; cout << track->GetR() << " " << hit->GetR() << " " << step << endl;
 334. // Check if overstep or within precision
 335. Double_t step0 = 0.;
 336. do {
 337. step = TMath::Abs(step);
 338. step0 = step;
 339. // Propagate parameters
 340. //ExtrapOneStepRungekutta(charge,step,v3,v3new);
 341. ExtrapOneStepHelix(charge,step,v3,v3new);
 342. Double_t extrapRad = TMath::Sqrt (v3new[0]*v3new[0]+v3new[1]*v3new[1]);
 343. if (hitR > 1.e-7) {
 344. dR = hitR - extrapRad;
 345. step *= dR0 / (extrapRad - r0);
 346. } else {
 347. // Find PCA
 348. //TVector3 tr(v3new[0]-v3[0],v3new[1]-v3[1],v3new[2]-v3[2]); // in 3-D
 349. //TVector3 rad(-v3new[0],-v3new[1],-v3new[2]);
 350. TVector3 tr(v3new[3],v3new[4],0.0); // in 2-D
 351. TVector3 rad(v3new[0]-vert[0],v3new[1]-vert[1],0.0);
 352. Double_t sign = TMath::Sign(1.,tr * rad);
 353. //TVector3 tr(v3new[0]-v3[0],v3new[1]-v3[1]); // in 2-D
 354. //TVector3 rad(-v3new[0],-v3new[1]);
 355. //Double_t sign = -TMath::Sign(1.,tr * rad);
 356. dR = extrapRad * sign;
 357. //step *= dR0 / (-sign * extrapRad - r0);
 358. step *= dR0 / (-dR - r0);
 359. }
 360. nTries ++;
 361. } while (dR * dir < 0 && TMath::Abs(dR) > fgkEpsilon);
 362. //for (Int_t i = 0; i < 7; ++i) cout << v3new[i] << " "; cout << nTries << endl;
 363. GetFromGeantParamB(track,v3new,dir);
 364. if (calcLeng) track->UpdateLength(step0); // update track length
 365. track->SetNode("");
 366. //track->GetParamNew()->Print();
 367. // Position adjustment (until within tolerance)
 368. step = 1.;
 369. step0 = -1.;
 370. while (TMath::Abs(dR) > fgkEpsilon && step > fgkEpsilon) {
 371. dR0 = hitR - track->GetPosNew();
 372. Double_t dir1 = TMath::Sign(1.0,dR0);
 373. TMatrixD *parNew = track->GetParamNew();
 374. //Double_t dPhi = hitR > 1.e-7 ?
 375. //hitRphi / hitR - (*parNew)(2,0) : hitRphi - (*parNew)(2,0);
 376. Double_t dPhi = 0.; // 24-04-11
 377. if (hitR > 1.e-7 || step0 < 0) step = dR0 / TMath::Cos(dPhi) / TMath::Cos((*parNew)(3,0));
 378. else step = step0;
 379. step = TMath::Abs(step);
 380. SetGeantParamB(track,v3,dir1);
 381. do {
 382. // binary search
 383. //ExtrapOneStepRungekutta(charge,step,v3,v3new);
 384. ExtrapOneStepHelix(charge,step,v3,v3new);
 385. Double_t extrapRad = TMath::Sqrt (v3new[0]*v3new[0]+v3new[1]*v3new[1]);
 386. // !!! Check this if backpropagation is needed
 387. if (hitR > 1.e-7) {
 388. if (dir1*extrapRad < dir1*track->GetPosNew()) {
 389. if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kBarrel) return kFALSE; // curling track
 390. if (dir1*v3[2] < dir1*v3new[2]) return kFALSE; // curling track
 391. }
 392. dR = hitR - extrapRad;
 393. } else {
 394. // Find PCA
 395. //TVector3 tr(v3new[0]-v3[0],v3new[1]-v3[1],v3new[2]-v3[2]); // in 3-D
 396. //TVector3 rad(-v3new[0],-v3new[1],-v3new[2]);
 397. TVector3 tr(v3new[3],v3new[4],0.0); // in 2-D
 398. TVector3 rad(v3new[0]-vert[0],v3new[1]-vert[1],0.0);
 399. Double_t sign = TMath::Sign(1.,tr * rad);
 400. dR = sign;
 401. //TVector3 tr(v3new[0]-v3[0],v3new[1]-v3[1]); // in 2-D
 402. //TVector3 rad(-v3new[0],-v3new[1]);
 403. //Double_t sign = -TMath::Sign(1.,tr * rad);
 404. //dR = sign;
 405. }
 406. // !!!
 407. step0 = step;
 408. step /= 2.;
 409. nTries ++;
 410. if (nTries > fgkTriesMax) {
 411. cout << " Too many tries: " << nTries << endl;
 412. //exit(0);
 413. return kFALSE;
 414. }
 415. //exit(0);
 416. //if (nTries > 4) cout << " *** " << nTries << " " << dPhi << " " << step << " " << extrapRad << endl;
 417. } while (dR*dir1 < 0);
 418. GetFromGeantParamB(track,v3new,dir1);
 419. if (calcLeng) track->UpdateLength(step0); // update track length
 420. } // while (TMath::Abs(dR) > fgkEpsilon && step > fgkEpsilon
 421. /*
 422. if (hitR < 1.e-7) {
 423. cout << " Tries: " << nTries << " " << dR << " " << step << " " << track->GetPosNew() << endl;
 424. //for (Int_t i = 0; i < 7; ++i) cout << v3new[i] << " "; cout << endl;
 425. //if (track->GetParamNew(3) < 0) { cout << track->GetParamNew(3) << endl; exit(0); }
 426. track->GetParamNew()->Print();
 427. }
 428. */
 429. //if (hitR < 1.e-7) cout << "nTries: " << nTries << endl;
 430. track->SetNode(node);
 431. return kTRUE;
 432. }
 433. //__________________________________________________________________________
 434. void MpdKalmanFilter::SetGeantParamB(MpdKalmanTrack *track, Double_t *v3, Double_t dir)
 435. {
 436. /// Set vector of Geant3 parameters pointed to by "v3"
 437. /// from track parameters (for "barrel" tracks)
 438. TMatrixD *parNew = track->GetParamNew();
 439. Double_t rad = track->GetPosNew();
 440. if (track->GetNode() == "") {
 441. // Global coordinates
 442. //Double_t phi = 0;
 443. Double_t phi = (*parNew)(2,0);
 444. if (rad > 1.e-7) phi = (*parNew)(0,0) / rad;
 445. v3[0] = rad * TMath::Cos(phi); // X
 446. v3[1] = rad * TMath::Sin(phi); // Y
 447. v3[2] = (*parNew)(1,0); // Z
 448. } else {
 449. // Local coordinates
 450. //Double_t pos[3] = {(*parNew)(0,0), (*parNew)(1,0), rad};
 451. Double_t pos[3] = {-(*parNew)(0,0), (*parNew)(1,0), rad};
 452. if (track->GetUniqueID()) {
 453. // ITS
 454. pos[0] = -pos[0]; //
 455. pos[1] = rad;
 456. pos[2] = (*parNew)(1,0);
 457. }
 458. #ifdef _OPENMP
 459. omp_set_lock(&geoManagerLock);
 460. #endif
 461. gGeoManager->cd(track->GetNode());
 462. if (track->GetUniqueID() == 0) gGeoManager->CdUp(); // TPC
 463. gGeoManager->LocalToMaster(pos, v3);
 464. #ifdef _OPENMP
 465. omp_unset_lock(&geoManagerLock);
 466. #endif
 467. }
 468. Double_t cosTh = TMath::Cos((*parNew)(3,0)); // cos(Theta)
 469. v3[3] = dir * TMath::Cos((*parNew)(2,0)) * cosTh; // Px/Ptot
 470. v3[4] = dir * TMath::Sin((*parNew)(2,0)) * cosTh; // Py/Ptot
 471. v3[5] = dir * TMath::Sin((*parNew)(3,0)); // Pz/Ptot
 472. v3[6] = 1. / TMath::Abs((*parNew)(4,0)) / cosTh; // Ptot
 473. }
 474. //__________________________________________________________________________
 475. void MpdKalmanFilter::GetFromGeantParamB(MpdKalmanTrack *track,
 476. Double_t *v3, Double_t dir)
 477. {
 478. /// Get track parameters from vector of Geant3 parameters pointed
 479. /// to by "v3" (for "barrel" tracks)
 480. TMatrixD *parNew = track->GetParamNew();
 481. if (track->GetNodeNew() == "") {
 482. // Global coordinates
 483. Double_t rad = TMath::Sqrt (v3[0]*v3[0]+v3[1]*v3[1]);
 484. Double_t phi = TMath::ATan2 (v3[1],v3[0]);
 485. track->SetPosNew(rad);
 486. (*parNew)(0,0) = rad * phi; // RPhi
 487. (*parNew)(1,0) = v3[2]; // Z
 488. } else {
 489. // Local coordinates
 490. Double_t pos[3];
 491. #ifdef _OPENMP
 492. omp_set_lock(&geoManagerLock);
 493. #endif
 494. gGeoManager->cd(track->GetNodeNew());
 495. if (track->GetUniqueID() == 0) gGeoManager->CdUp(); // !!! for TPC
 496. gGeoManager->MasterToLocal(v3, pos);
 497. #ifdef _OPENMP
 498. omp_unset_lock(&geoManagerLock);
 499. #endif
 500. //(*parNew)(0,0) = pos[0];
 501. if (track->GetUniqueID()) {
 502. // ITS
 503. (*parNew)(0,0) = pos[0]; //
 504. (*parNew)(1,0) = pos[2];
 505. track->SetPosNew(pos[1]);
 506. } else {
 507. (*parNew)(0,0) = -pos[0]; //
 508. (*parNew)(1,0) = pos[1];
 509. track->SetPosNew(pos[2]);
 510. }
 511. }
 512. Double_t phi0 = (*parNew)(2,0);
 513. (*parNew)(2,0) = TMath::ATan2 (dir*v3[4],dir*v3[3]); // track Phi
 514. (*parNew)(2,0) = Proxim (phi0, (*parNew)(2,0)); // adjust angle for continuity
 515. (*parNew)(3,0) = TMath::ASin(dir*v3[5]); // Theta
 516. (*parNew)(4,0) = 1. / v3[6] / TMath::Cos((*parNew)(3,0)) *
 517. TMath::Sign(1.,(*parNew)(4,0)); // q/Pt
 518. }
 519. //__________________________________________________________________________
 520. Bool_t MpdKalmanFilter::PropagateParamZ(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit,
 521. Bool_t calcLeng)
 522. {
 523. /// Propagate parameter vector to the hit at fixed Z
 524. if (!fNumer && track->GetType() == MpdKalmanTrack::kEndcap && hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedZ) {
 525. // Analytical extrapolation
 526. //TMatrixD tmp = *track->GetParamNew();
 527. AnalParamZ(track, hit, calcLeng);
 528. //track->SetParamNew(tmp);
 529. track->SetPosNew(hit->GetDist());
 530. return kTRUE;
 531. }
 532. Double_t hitZ = hit->GetPos();
 533. // Propagation step estimate
 534. Double_t dZ0 = hitZ - track->GetZ();
 535. Double_t step = dZ0 / TMath::Sin(track->GetParam(3));
 536. // Track parameter extrapolation to Z using Rungekutta algorithm.
 537. //dZ0 = TMath::Abs(hitZ) - TMath::Abs(track->GetZ());
 538. //Double_t dir = TMath::Sign(1.0,dZ0); // direction
 539. Double_t dir = TMath::Sign(1.0,TMath::Abs(hitZ)-TMath::Abs(track->GetZ())); // direction
 540. // sign of charge (sign of Pt if forward motion) must be changed if
 541. // backward extrapolation
 542. Double_t charge = -dir * TMath::Sign(1.0,track->GetParam(4));
 543. //if (track->GetDirection() == TpcLheKalmanTrack::kOutward) charge = -charge;
 544. Double_t v3[7], v3new[7], dZ = 0;
 545. Int_t nTries = 0;
 546. track->SetParamNew(*track->GetParam());
 547. track->SetPosNew(track->GetPos());
 548. //track->GetParamNew()->Print();
 549. if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kBarrel) SetGeantParamB(track,v3,dir);
 550. else SetGeantParamE(track,v3,dir);
 551. //cout << " Start:" << endl; for (Int_t i = 0; i < 7; ++i) cout << v3[i] << " "; cout << track->GetR() << " " << hit->GetR() << " " << step << endl;
 552. // Check if overstep or within precision
 553. Double_t step0 = 0.;
 554. do {
 555. step = TMath::Abs(step);
 556. step0 = step;
 557. // Propagate parameters
 558. //ExtrapOneStepRungekutta(charge,step,v3,v3new);
 559. ExtrapOneStepHelix(charge,step,v3,v3new);
 560. Double_t extrapZ = v3new[2];
 561. //for (Int_t i = 0; i < 7; ++i) cout << v3new[i] << " "; cout << extrapRad << endl;
 562. //dZ = hitZ - extrapZ;
 563. dZ = TMath::Abs(hitZ) - TMath::Abs(extrapZ);
 564. step *= dZ0 / (extrapZ - track->GetZ());
 565. nTries ++;
 566. } while (dZ * dir < 0 && TMath::Abs(dZ) > fgkEpsilon);
 567. GetFromGeantParamE(track,v3new,dir);
 568. if (calcLeng) track->UpdateLength(step0); // update track length
 569. //track->GetParamNew()->Print();
 570. // Position adjustment (until within tolerance)
 571. while (TMath::Abs(dZ) > fgkEpsilon) {
 572. dZ0 = hitZ - track->GetPosNew();
 573. //Double_t dir1 = TMath::Sign(1.0,dZ0);
 574. Double_t dir1 = TMath::Sign(1.0,TMath::Abs(hitZ)-TMath::Abs(track->GetPosNew()));
 575. TMatrixD *parNew = track->GetParamNew();
 576. step = dZ0 / TMath::Sin((*parNew)(3,0));
 577. step = TMath::Abs(step);
 578. SetGeantParamE(track,v3,dir1);
 579. do {
 580. // binary search
 581. //ExtrapOneStepRungekutta(charge,step,v3,v3new);
 582. ExtrapOneStepHelix(charge,step,v3,v3new);
 583. Double_t extrapZ = v3new[2];
 584. // !!! Check if backpropagation is needed
 585. //if (dir1*extrapRad < dir1*track->GetPosNew()) return kFALSE; // curling track
 586. // !!!
 587. //dZ = hitZ - extrapZ;
 588. dZ = TMath::Abs(hitZ) - TMath::Abs(extrapZ);
 589. step0 = step;
 590. step /= 2.;
 591. nTries ++;
 592. if (nTries > fgkTriesMax) {
 593. cout << " Too many tries: " << nTries << endl;
 594. //exit(0);
 595. return kFALSE;
 596. }
 597. //if (nTries > 4) cout << " *** " << nTries << " " << dPhi << " " << step << " " << extrapRad << endl;
 598. } while (dZ*dir1 < 0);
 599. GetFromGeantParamE(track,v3new,dir1);
 600. if (calcLeng) track->UpdateLength(step0); // update track length
 601. }
 602. //cout << " Tries: " << nTries << " " << dR << endl;
 603. //for (Int_t i = 0; i < 7; ++i) cout << v3new[i] << " "; cout << endl;
 604. //if (track->GetParamNew(3) < 0) { cout << track->GetParamNew(3) << endl; exit(0); }
 605. //track->GetParamNew()->Print();
 606. return kTRUE;
 607. }
 608. //__________________________________________________________________________
 609. Bool_t MpdKalmanFilter::AnalParamZ(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit,
 610. Bool_t calcLeng)
 611. {
 612. /// Propagate parameter vector to the hit at fixed Z analytically
 613. static Int_t first = 1;
 614. static Double_t coef = 0.;
 615. if (first) {
 616. first = 0;
 617. Double_t bZ = TMath::Abs (fMagField->GetBz(0,0,0));
 618. coef = 0.3 * 0.01 * bZ / 10;
 619. }
 620. Double_t dz = hit->GetDist() - track->GetPos();
 621. Double_t r = 1. / track->GetParam(4) / coef;
 622. Double_t ph0 = track->GetParam(2);
 623. Double_t ph = ph0 + dz / r / TMath::Tan(track->GetParam(3));
 624. Double_t x = track->GetParam(0) + r * (TMath::Sin(ph) - TMath::Sin(ph0));
 625. Double_t y = track->GetParam(1) - r * (TMath::Cos(ph) - TMath::Cos(ph0));
 626. TMatrixD &parNew = *track->GetParamNew();
 627. parNew(0,0) = x;
 628. parNew(1,0) = y;
 629. parNew(2,0) = ph;
 630. parNew(3,0) = track->GetParam(3);
 631. parNew(4,0) = track->GetParam(4);
 632. if (calcLeng) {
 633. Double_t step = r * (ph - ph0);
 634. track->UpdateLength(TMath::Abs(step/TMath::Cos(track->GetParam(3)))); // update track length
 635. }
 636. return kTRUE;
 637. }
 638. //__________________________________________________________________________
 639. Bool_t MpdKalmanFilter::AnalParamX(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit,
 640. Bool_t calcLeng, Bool_t local)
 641. {
 642. /// Propagate parameter vector to the hit at fixed X analytically
 643. static Int_t first = 1;
 644. static Double_t coef = 0.;
 645. if (first) {
 646. first = 0;
 647. Double_t bZ = TMath::Abs (fMagField->GetBz(0,0,0));
 648. coef = 0.3 * 0.01 * bZ / 10;
 649. }
 650. //cout << track->GetNode() << " " << fGeoScheme->Path(hit->GetDetectorID()) << endl;
 651. // Coordinate transformation
 652. gGeoManager->cd(fGeoScheme->Path(hit->GetDetectorID()));
 653. if (track->GetUniqueID() == 0) gGeoManager->CdUp(); // !!! for TPC
 654. Double_t v3[7], v31[3], dir = 1.0;
 655. fGeoScheme->GlobalPos(hit).GetXYZ(v3);
 656. gGeoManager->MasterToLocal(v3, v31);
 657. v31[0] = -v31[0]; //
 658. Double_t dx = v31[2], posNew = v31[2];
 659. if (track->GetUniqueID()) dx = posNew = v31[1]; // ITS
 660. Double_t phSec = MpdKalmanFilter::Proxim (track->GetParam(2),TMath::ATan2(v3[1],v3[0]));
 661. TString pathHit = gGeoManager->GetPath();
 662. TString pathTra = track->GetNode();
 663. if (track->GetUniqueID() == 0) {
 664. //if (track->GetUniqueID() >= 0) {
 665. // TPC
 666. Int_t ip = pathTra.Last('/');
 667. if (ip > 0) pathTra.Replace(ip,pathTra.Length()-ip+1,"");
 668. } //else cout << pathHit << " " << pathTra << endl;
 669. Double_t y0 = track->GetParam(0);
 670. Double_t z0 = track->GetParam(1);
 671. Int_t changeVol = 0;
 672. if (pathTra != pathHit) {
 673. if (track->GetDirection() == MpdKalmanTrack::kInward) dir = -1.0;
 674. track->SetParamNew(*track->GetParam());
 675. track->SetPosNew(track->GetPos());
 676. SetGeantParamB(track,v3,dir); // global coordinates
 677. gGeoManager->cd(pathHit);
 678. gGeoManager->MasterToLocal(v3, v31);
 679. if (track->GetUniqueID() == 0) {
 680. // TPC
 681. v31[0] = -v31[0]; //
 682. y0 = v31[0];
 683. z0 = v31[1];
 684. dx -= v31[2];
 685. } else {
 686. v31[0] = -v31[0]; //
 687. y0 = v31[0];
 688. z0 = v31[2];
 689. dx -= v31[1];
 690. }
 691. // Change of volume - set flag to use numerical weight propagation
 692. changeVol = 1;
 693. //} else dx -= track->GetPos();
 694. } else {
 695. dx -= track->GetPos();
 696. if (track->GetUniqueID()) y0 = -y0; // ITS
 697. }
 698. Double_t r = 1. / track->GetParam(4) / coef;
 699. //Double_t r = -1. / track->GetParam(4) / coef;
 700. Double_t ph0 = track->GetParam(2) - phSec;
 701. //Double_t ph0 = -track->GetParam(2) + phSec;
 702. Double_t arg = TMath::Sin(ph0) + dx / r;
 703. if (TMath::Abs(arg) > 0.999999) return kFALSE;
 704. Double_t ph = TMath::ASin (arg);
 705. Double_t y = y0 - r * (TMath::Cos(ph) - TMath::Cos(ph0));
 706. Double_t step = r * (ph - ph0);
 707. Double_t z = z0 + step * TMath::Tan(track->GetParam(3));
 708. TMatrixD &parNew = *track->GetParamNew();
 709. parNew(0,0) = y;
 710. if (track->GetUniqueID()) parNew(0,0) = -y; //
 711. parNew(1,0) = z;
 712. parNew(2,0) = ph + phSec;
 713. //parNew(2,0) = -ph + phSec;
 714. parNew(3,0) = track->GetParam(3);
 715. parNew(4,0) = track->GetParam(4);
 716. track->SetPosNew(posNew);
 717. if (calcLeng) track->UpdateLength(TMath::Abs(step/TMath::Cos(track->GetParam(3)))); // update track length
 718. track->SetChi2Vertex(dx); // just to pass value
 719. if (changeVol) track->SetChi2Vertex(999999);
 720. return kTRUE;
 721. }
 722. //__________________________________________________________________________
 723. Bool_t MpdKalmanFilter::PropagateParamP(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit,
 724. Bool_t calcLeng, Bool_t local, Double_t stepBack)
 725. {
 726. /// Propagate parameter vector to the hit at fixed plane
 727. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 728. if (!fNumer && track->GetType() == MpdKalmanTrack::kBarrel && hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedP) {
 729. // Analytical extrapolation
 730. if (local) track->SetNodeNew(fGeoScheme->Path(hit->GetDetectorID())); // in local coordinates
 731. AnalParamX(track, hit, calcLeng, kTRUE);
 732. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 733. return kTRUE;
 734. }
 735. TVector3 pos = fGeoScheme->GlobalPos(hit);
 736. TVector3 norm = fGeoScheme->Normal(hit);
 737. Double_t plane[6] = {0};
 738. pos.GetXYZ(plane);
 739. norm.GetXYZ(&plane[3]);
 740. //cout << fGeoScheme->Path(hit->GetDetectorID()) << endl;
 741. //ITS if (local) track->SetNodeNew(fGeoScheme->Path(hit->GetDetectorID() % 1000000 | 1)); // in local coordinates
 742. if (local) track->SetNodeNew(fGeoScheme->Path(hit->GetDetectorID())); // in local coordinates
 743. if (!PropagateParamP(track, plane, calcLeng, local, stepBack)) {
 744. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 745. return kFALSE;
 746. }
 747. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 748. return kTRUE;
 749. }
 750. //__________________________________________________________________________
 751. Bool_t MpdKalmanFilter::PropagateParamP(MpdKalmanTrack *track, const Double_t *plane,
 752. Bool_t calcLeng, Bool_t local, Double_t stepBack)
 753. {
 754. /// Propagate parameter vector to the plane
 755. /// plane[0-2] - x, y, z of a point on the plane;
 756. /// plane[3-5] - direction cosines of the normal to the plane
 757. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 758. Double_t dir = 1., norm = 1., scalar = 0., normal[3] = {0}, normLeng = 0;
 759. if (track->Momentum() < 0.001) return kFALSE; //AZ - safety 19.04.2020
 760. for (Int_t i = 0; i < 3; ++i) {
 761. normal[i] = plane[i+3];
 762. normLeng += normal[i] * normal[i];
 763. scalar += plane[i] * normal[i];
 764. }
 765. normLeng = TMath::Sqrt (normLeng); // length of the normal vector
 766. //if (scalar < 0) norm = -1; // normal direction
 767. if (scalar < 0 && (TMath::Abs(plane[0]) > 3. || TMath::Abs(plane[1]) > 3.)) norm = -1; // normal direction
 768. normLeng *= norm;
 769. for (Int_t i = 0; i < 3; ++i) normal[i] /= normLeng; // "canonical" normal vector
 770. Double_t v3[7], v3new[7];
 771. Int_t nTries = 0;
 772. track->SetParamNew(*track->GetParam());
 773. track->SetPosNew(track->GetPos());
 774. //Double_t dZ0 = hit->GetZ() - track->GetZ();
 775. //Double_t dir = TMath::Sign(1.0,dZ0); // direction
 776. if (track->GetDirection() == MpdKalmanTrack::kInward) dir = -1.;
 777. Double_t charge = -dir * TMath::Sign(1.0,track->GetParam(4));
 778. if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kBarrel) SetGeantParamB(track,v3,dir);
 779. else {
 780. SetGeantParamE(track,v3,dir);
 781. //Fatal(" PropagateParamP "," !!! Local track parameterization is not implemented for Endcap tracks !!!");
 782. }
 783. Double_t d = 0.; // Ax+By+Cz+D=0, A=nx, B=ny, C=nz
 784. for (Int_t i = 0; i < 3; ++i) d -= plane[i] * normal[i];
 785. // Distance to the plane
 786. Double_t dist0 = d;
 787. for (Int_t i = 0; i < 3; ++i) dist0 += v3[i] * normal[i];
 788. if (TMath::Abs(dist0) < fgkEpsilon) {
 789. GetFromGeantParamB(track,v3,dir); // 11-may-12
 790. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 791. return kTRUE; // 02-11-11
 792. }
 793. if (dist0 * dir > 0) {
 794. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 795. return kFALSE; // track already passed the plane
 796. }
 797. //if (dist0 < 0) return kFALSE; // track last point behind plane (farther from interaction point)
 798. // Angle between momentum and plane normal
 799. Double_t cosA = 0;
 800. for (Int_t i = 0; i < 3; ++i) cosA += v3[i+3] * normal[i];
 801. if (TMath::Abs(cosA) < 0.5) cosA = 0.5; // to constrain step size
 802. // Propagation step estimate
 803. Double_t step = dist0 / cosA;
 804. //step = TMath::Max (TMath::Abs(step), 0.5*TMath::Abs(TMath::Sqrt(v3[0]*v3[0]+v3[1]*v3[1])-
 805. // TMath::Sqrt(plane[0]*plane[0]+plane[1]*plane[1])));
 806. if (stepBack > 0.0) step = 0.9 * stepBack;
 807. //cout << " " << norm << " " << normLeng << " " << step << " " << dist0 << endl;
 808. //cout << " Start:" << endl; for (Int_t i = 0; i < 7; ++i) cout << v3[i] << " "; cout << track->GetR() << " " << hit->GetR() << " " << step << endl;
 809. // Check if overstep or within precision
 810. Double_t step0 = 0., dist = 0.;
 811. do {
 812. step = TMath::Abs(step);
 813. step0 = step;
 814. // Propagate parameters
 815. //ExtrapOneStepRungekutta(charge,step,v3,v3new);
 816. ExtrapOneStepHelix(charge,step,v3,v3new);
 817. dist = d;
 818. for (Int_t i = 0; i < 3; ++i) dist += v3new[i] * normal[i];
 819. //for (Int_t i = 0; i < 7; ++i) cout << v3new[i] << " "; cout << endl;
 820. //step *= dist0 / (TMath::Abs(dist0) - TMath::Abs(dist));
 821. step *= dist0 / (dist0 - dist);
 822. nTries ++;
 823. //} while (dist * dir < 0 && TMath::Abs(dist) > fgkEpsilon);
 824. } while (dist * dir > 0 && TMath::Abs(dist) > fgkEpsilon);
 825. //} while (dist * dir * norm > 0 && TMath::Abs(dist) > fgkEpsilon);
 826. GetFromGeantParamE(track,v3new,dir);
 827. if (calcLeng) track->UpdateLength(step0); // update track length
 828. //track->GetParamNew()->Print();
 829. // Position adjustment (until within tolerance)
 830. Double_t dir1 = dir;
 831. //dist0 = TMath::Abs(dist);
 832. //AZ dist0 = dist;
 833. if (TMath::Abs(dist) < TMath::Abs(dist0)) dist0 = dist; //AZ
 834. while (TMath::Abs(dist) > fgkEpsilon) {
 835. dist = d;
 836. cosA = 0.;
 837. //dir = 1.;
 838. for (Int_t i = 0; i < 3; ++i) {
 839. dist += v3new[i] * normal[i];
 840. cosA += v3[i+3] * normal[i];
 841. }
 842. step = dist / cosA;
 843. step = TMath::Abs(step);
 844. dir1 = TMath::Sign(1.,-dist);
 845. //SetGeantParamE(track,v3,dir);
 846. SetGeantParamE(track,v3,dir1);
 847. do {
 848. // binary search
 849. //ExtrapOneStepRungekutta(charge,step,v3,v3new);
 850. ExtrapOneStepHelix(charge,step,v3,v3new);
 851. step0 = step;
 852. step /= 2.;
 853. nTries ++;
 854. if (nTries > fgkTriesMax) {
 855. cout << " Too many tries: " << nTries << endl;
 856. //exit(0);
 857. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 858. return kFALSE;
 859. }
 860. dist = d;
 861. for (Int_t i = 0; i < 3; ++i) dist += v3new[i] * normal[i];
 862. if (TMath::Abs(dist) < fgkEpsilon) break; // 02-11-11
 863. //if (TMath::Abs(dist) > dist0) return kFALSE; // track going in different direction
 864. if (dist > 0 && dist0 > 0 && dist > dist0 ||
 865. dist < 0 && dist0 < 0 && dist < dist0) return kFALSE; // track going in different direction
 866. //} while (dist * dir < 0);
 867. } while (dist * dir > 0);
 868. //} while (dist * dir1 < 0);
 869. //} while (dist*dir*norm > 0);
 870. //GetFromGeantParamE(track,v3new,dir);
 871. GetFromGeantParamE(track,v3new,dir1);
 872. if (calcLeng) track->UpdateLength(step0); // update track length
 873. }
 874. //if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kBarrel) GetFromGeantParamB(track,v3new,dir);
 875. //2-may-12 if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kBarrel) GetFromGeantParamB(track,v3new,dir1);
 876. GetFromGeantParamB(track,v3new,dir1);
 877. //cout << " Tries: " << nTries << endl;
 878. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 879. return kTRUE;
 880. }
 881. //__________________________________________________________________________
 882. void MpdKalmanFilter::SetGeantParamE(MpdKalmanTrack *track, Double_t *v3, Double_t dir)
 883. {
 884. /// Set vector of Geant3 parameters pointed to by "v3"
 885. /// from track parameters (for "end-cap" tracks)
 886. TMatrixD *parNew = track->GetParamNew();
 887. v3[0] = (*parNew)(0,0); // X
 888. v3[1] = (*parNew)(1,0); // Y
 889. v3[2] = track->GetPosNew(); // Z
 890. Double_t cosTh = TMath::Cos((*parNew)(3,0)); // cos(Theta)
 891. v3[3] = dir * TMath::Cos((*parNew)(2,0)) * cosTh; // Px/Ptot
 892. v3[4] = dir * TMath::Sin((*parNew)(2,0)) * cosTh; // Py/Ptot
 893. v3[5] = dir * TMath::Sin((*parNew)(3,0)); // Pz/Ptot
 894. v3[6] = 1. / TMath::Abs((*parNew)(4,0)) / cosTh; // Ptot
 895. }
 896. //__________________________________________________________________________
 897. void MpdKalmanFilter::GetFromGeantParamE(MpdKalmanTrack *track,
 898. Double_t *v3, Double_t dir)
 899. {
 900. /// Get track parameters from vector of Geant3 parameters pointed
 901. /// to by "v3" (for "end-cap" tracks)
 902. TMatrixD *parNew = track->GetParamNew();
 903. track->SetPosNew(v3[2]); // Z
 904. (*parNew)(0,0) = v3[0]; // X
 905. (*parNew)(1,0) = v3[1]; // Y
 906. Double_t phi0 = (*parNew)(2,0);
 907. (*parNew)(2,0) = TMath::ATan2 (dir*v3[4],dir*v3[3]); // track Phi
 908. (*parNew)(2,0) = Proxim (phi0, (*parNew)(2,0)); // adjust angle for continuity
 909. (*parNew)(3,0) = TMath::ASin(dir*v3[5]); // Theta
 910. (*parNew)(4,0) = 1. / v3[6] / TMath::Cos((*parNew)(3,0)) *
 911. TMath::Sign(1.,(*parNew)(4,0)); // q/Pt
 912. }
 913. //__________________________________________________________________________
 914. Bool_t MpdKalmanFilter::FindPca(MpdKalmanTrack *track, Double_t *vert)
 915. {
 916. /// Propagate parameter vector to PCA w.r.t. point vert
 917. //Double_t v3[7], v3new[7], dR = 0, dir0 = -1, dir = -1;
 918. Double_t v3[7], v3new[7], dR = 0, dir0 = 1, dir = 1;
 919. Int_t nTries = 0;
 920. track->SetParamNew(*track->GetParam());
 921. track->SetPosNew(track->GetPos());
 922. //track->GetParamNew()->Print();
 923. if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kBarrel) SetGeantParamB(track,v3,dir);
 924. else SetGeantParamE(track,v3,dir);
 925. Double_t step = 0.1, dist2d = 0;
 926. Double_t charge = -dir * TMath::Sign(1.0,track->GetParam(4));
 927. //for (Int_t i = 3; i < 6; ++i) v3[i] = -v3[i];
 928. //cout << " Start:" << endl; for (Int_t i = 0; i < 7; ++i) cout << v3[i] << " "; cout << track->GetR() << " " << hit->GetR() << " " << step << endl;
 929. // Go to the approximate position of PCA
 930. TVector3 rad(v3[0]-vert[0],v3[1]-vert[1],0.0);
 931. TVector3 tr0(v3[3],v3[4],v3[5]);
 932. dist2d = tr0 * rad / tr0.Pt();
 933. if (dist2d > 0) {
 934. // Change direction
 935. dir = -dir;
 936. for (Int_t i = 3; i < 6; ++i) v3[i] = -v3[i];
 937. }
 938. //dir = TMath::Sign(1.,-dist2d);
 939. step = TMath::Abs (dist2d / TMath::Sin(tr0.Theta()));
 940. TVector3 tr;
 941. for (Int_t i = 0; i < 1; ++i) {
 942. //ExtrapOneStepRungekutta(charge,step,v3,v3new);
 943. ExtrapOneStepHelix(dir*charge,step,v3,v3new);
 944. rad.SetXYZ(v3new[0]-vert[0],v3new[1]-vert[1],0);
 945. tr.SetXYZ(v3new[3],v3new[4],v3new[5]);
 946. dist2d = tr * rad / tr.Pt();
 947. //if (dist2d * dir > 0) {
 948. if (dist2d > 0) {
 949. // Change direction
 950. dir = -dir;
 951. for (Int_t j = 3; j < 6; ++j) v3new[j] = -v3new[j];
 952. }
 953. //dir = TMath::Sign(1.,-dist2d);
 954. step = TMath::Abs (dist2d / TMath::Sin(tr.Theta()));
 955. nTries ++;
 956. }
 957. // Position adjustment (until within tolerance)
 958. //step = 1.;
 959. while (step > fgkEpsilon) {
 960. for (Int_t i = 0; i < 7; ++i) v3[i] = v3new[i];
 961. // binary search
 962. //ExtrapOneStepRungekutta(charge,step,v3,v3new);
 963. ExtrapOneStepHelix(dir*charge,step,v3,v3new);
 964. //TVector3 tr(v3new[0]-v3[0],v3new[1]-v3[1]);
 965. tr.SetXYZ(v3new[3],v3new[4],v3new[5]);
 966. rad.SetXYZ(v3new[0]-vert[0],v3new[1]-vert[1],0.);
 967. dist2d = tr * rad;
 968. //if (dist2d * dir > 0) {
 969. if (dist2d > 0) {
 970. // Change direction
 971. dir = -dir;
 972. step /= 2.;
 973. for (Int_t i = 3; i < 6; ++i) v3new[i] = -v3new[i];
 974. }
 975. ++nTries;
 976. if (nTries > fgkTriesMax) {
 977. cout << " Too many tries: " << nTries << endl;
 978. //exit(0);
 979. return kFALSE;
 980. }
 981. //exit(0);
 982. //if (nTries > 4) cout << " *** " << nTries << " " << dPhi << " " << step << " " << extrapRad << endl;
 983. }
 984. //if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kFixedR) GetFromGeantParamR(track,v3new,dir0);
 985. //else GetFromGeantParamZ(track,v3new,dir0);
 986. tr.SetXYZ(v3new[3],v3new[4],v3new[5]);
 987. dir = 1;
 988. if (tr0*tr < 0) dir = -1;
 989. if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kBarrel) GetFromGeantParamB(track,v3new,dir);
 990. else GetFromGeantParamE(track,v3new,dir);
 991. /*cout << " Tries: " << nTries << " " << dist2d << " " << dir << " "
 992. << track->GetTrackID() << " "
 993. << TMath::Sqrt((v3new[0]-vert[0])*(v3new[0]-vert[0])+
 994. (v3new[1]-vert[1])*(v3new[1]-vert[1])) << endl;
 995. cout << tr0.X() << " " << tr0.Y() << " " << tr0.Z() << " "
 996. << tr.X() << " " << tr.Y() << " " << tr.Z() << endl;*/
 997. return kTRUE;
 998. }
 999. //__________________________________________________________________________
 1000. Double_t MpdKalmanFilter::Proxim(Double_t phi0, Double_t phi, Double_t scale)
 1001. {
 1002. /// Adjust angle phi to be "around" phi0 - to avoid discontinuity around +- Pi:
 1003. /// scale - scale factor due to stereo angle
 1004. Double_t dPhi = phi0 - phi;
 1005. //if (TMath::Abs(dPhi) > TMath::Pi()) phi += TMath::Pi() * 2 * TMath::Sign(1.,dPhi);
 1006. if (TMath::Abs(dPhi) > TMath::Pi()*scale) phi += TMath::Pi() * scale * TMath::Sign(2.,dPhi);
 1007. return phi;
 1008. }
 1009. //__________________________________________________________________________
 1010. Double_t MpdKalmanFilter::Proxim(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit, Double_t scale)
 1011. {
 1012. /// Adjust hit coord. R-Phi to be "around" track R-Phi - to avoid
 1013. /// discontinuity around +- Pi: scale - scale factor due to stereo angle
 1014. //TVector3 pos = fGeoScheme->GlobalPos(hit);
 1015. //Double_t hitPhi = pos.Phi();
 1016. Double_t hitPhi = hit->GetMeas(0) / hit->GetPos();
 1017. Double_t phi0 = track->GetParamNew(0) / track->GetPosNew();
 1018. return hit->GetPos() * Proxim(phi0, hitPhi, scale);
 1019. //return pos.Pt() * Proxim(phi0, hitPhi, scale);
 1020. }
 1021. //__________________________________________________________________________
 1022. Double_t MpdKalmanFilter::Proxim(const MpdKalmanHit *hit0, const MpdKalmanHit *hit, Double_t scale)
 1023. {
 1024. /// Adjust hit coord. R-Phi to be "around" hit0 R-Phi - to avoid
 1025. /// discontinuity around +- Pi: scale - scale factor due to stereo angle
 1026. //TVector3 pos0 = fGeoScheme->GlobalPos(hit0);
 1027. //TVector3 pos = fGeoScheme->GlobalPos(hit);
 1028. //Double_t phi0 = pos0.Phi();
 1029. //Double_t phi = pos.Phi();
 1030. Double_t phi0 = hit0->GetMeas(0) / hit0->GetPos();
 1031. Double_t phi = hit->GetMeas(0) / hit->GetPos();
 1032. return hit->GetPos() * Proxim(phi0, phi, scale);
 1033. //return pos.Pt() * Proxim(phi0, phi, scale);
 1034. }
 1035. //__________________________________________________________________________
 1036. Bool_t MpdKalmanFilter::PropagateWeight(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit, Double_t sign, Double_t stepBack)
 1037. {
 1038. /// Propagation of the weight matrix
 1039. /// W = DtWD, where D is Jacobian
 1040. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1041. //TMatrixD jacob(5,5);
 1042. fJacob = 0.0;
 1043. TMatrixD &jacob = fJacob;
 1044. if (!fNumer && track->GetType() == MpdKalmanTrack::kEndcap && hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedZ) {
 1045. // Analytical track propagation (Jacobian computation)
 1046. AnalyticJacob(track, hit, jacob);
 1047. //jacob.Print();
 1048. jacob.Invert();
 1049. //jacob.Print();
 1050. TMatrixD tmp(*track->GetWeight(),TMatrixD::kMult,jacob); // WD
 1051. TMatrixD weight1(jacob,TMatrixD::kTransposeMult,tmp); // DtWD
 1052. track->SetWeight (weight1);
 1053. //jacob = 0;
 1054. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1055. return kTRUE;
 1056. }
 1057. if (!fNumer && track->GetType() == MpdKalmanTrack::kBarrel && hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedP && track->GetChi2Vertex() < 99999) {
 1058. // Analytical track propagation (Jacobian computation) - no ITS at present !!!
 1059. AnalyticJacobX(track, hit, jacob);
 1060. //jacob.Print();
 1061. jacob.Invert();
 1062. //jacob.Print();
 1063. TMatrixD tmp(*track->GetWeight(),TMatrixD::kMult,jacob); // WD
 1064. TMatrixD weight1(jacob,TMatrixD::kTransposeMult,tmp); // DtWD
 1065. track->SetWeight (weight1);
 1066. //jacob = 0;
 1067. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1068. return kTRUE;
 1069. }
 1070. MpdKalmanTrack tr = *track;
 1071. MpdKalmanHit hitTmp = *hit;
 1072. // Save initial and propagated parameters
 1073. TMatrixD param0 = *tr.GetParam();
 1074. TMatrixD paramNew0 = *tr.GetParamNew();
 1075. Double_t pos0 = tr.GetPosNew();
 1076. Bool_t invert = kTRUE;
 1077. //if (tr.GetDirection() == MpdKalmanTrack::kInward &&
 1078. // tr.GetNode() != "" && tr.GetNodeNew() != "") {
 1079. if (tr.GetDirection() == MpdKalmanTrack::kInward &&
 1080. tr.GetNode() != "" && tr.GetNodeNew() != "" &&
 1081. tr.GetNode() != tr.GetNodeNew()) {
 1082. // Change direction
 1083. param0 = *tr.GetParamNew();
 1084. paramNew0 = *tr.GetParam();
 1085. tr.SetPos(pos0);
 1086. invert = kFALSE;
 1087. TString detName = tr.GetNode();
 1088. if (track->GetUniqueID()) {
 1089. // ITS
 1090. detName = detName(16,detName.Length());
 1091. detName += "#0";
 1092. }
 1093. hitTmp.SetDetectorID(fGeoScheme->DetId(detName));
 1094. tr.SetNode(track->GetNodeNew());
 1095. tr.SetNodeNew(track->GetNode());
 1096. tr.SetDirection(MpdKalmanTrack::kOutward);
 1097. }
 1098. //param0.Print();
 1099. //paramNew0.Print();
 1100. TMatrixDSym *covar = tr.Weight2Cov(); // get covariance matrix
 1101. Double_t rNew = 0., phi0 = 0.;
 1102. if (hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedR) {
 1103. //if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kBarrel) {
 1104. rNew = pos0; // barrel
 1105. phi0 = paramNew0(0,0) / rNew;
 1106. }
 1107. //covar->Print();
 1108. Bool_t local = kFALSE;
 1109. if (tr.GetNodeNew() != "") local = kTRUE;
 1110. Double_t dPar;
 1111. // Loop over parameters to find change of the propagated vs initial ones
 1112. Bool_t ok = kTRUE;
 1113. for (Int_t i = 0; i < 5; ++i) {
 1114. dPar = TMath::Sqrt((*covar)(i,i));
 1115. if (i < 4) dPar = TMath::Min (dPar, 0.1);
 1116. else dPar = TMath::Min (dPar, 0.1*TMath::Abs(param0(4,0)));
 1117. tr.SetParam(param0);
 1118. if (i == 4) dPar *= TMath::Sign(1.,-param0(4,0)); // 1/p
 1119. else if (i == 2) dPar *= sign;
 1120. else if (i == 3) dPar *= TMath::Sign(1.,-param0(3,0)); // dip-angle
 1121. tr.SetParam(i,param0(i,0)+dPar);
 1122. if (hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedR) ok = PropagateParamR(&tr, &hitTmp, kFALSE);
 1123. else if (hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedZ) ok = PropagateParamZ(&tr, &hitTmp, kFALSE);
 1124. //else ok = PropagateParamP(track, hit, kFALSE, kTRUE, stepBack);
 1125. //else ok = PropagateParamP(&tr, &hitTmp, kFALSE, kTRUE);
 1126. else ok = PropagateParamP(&tr, &hitTmp, kFALSE, local);
 1127. if (!ok) {
 1128. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1129. return kFALSE;
 1130. }
 1131. for (Int_t j = 0; j < 5; ++j) {
 1132. if (j == 0 && hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedR) {
 1133. Double_t dPhi = Proxim(phi0, tr.GetParamNew(j)/rNew) - phi0;
 1134. jacob(j,i) = dPhi*rNew / dPar;
 1135. /*} else if (j == 0 && hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedP) {
 1136. Double_t phi = Proxim(phi0, track->GetParamNew(j)/track->GetPosNew());
 1137. jacob(j,i) = (phi * track->GetPosNew() - phi0 * rNew) / dPar;*/
 1138. } else jacob(j,i) = (tr.GetParamNew(j)-paramNew0(j,0)) / dPar;
 1139. //if (hitTmp.GetDetectorID()) cout << i << " " << j << " " << dPar << " " << tr.GetParamNew(j) << " " << paramNew0(j,0) << endl;
 1140. // << " " << track->GetPos() << " " << track->GetPosNew() << " " << jacob(j,i) << endl;
 1141. }
 1142. }
 1143. //jacob.Print();
 1144. if (invert) jacob.Invert();
 1145. TMatrixD tmp(*tr.GetWeight(),TMatrixD::kMult,jacob); // WD
 1146. TMatrixD weight1(jacob,TMatrixD::kTransposeMult,tmp); // DtWD
 1147. //track->SetWeight(TMatrixD(jacob,TMatrixD::kTransposeMult,weight1)); // DtWD
 1148. track->SetWeight (weight1);
 1149. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1150. return kTRUE;
 1151. }
 1152. //__________________________________________________________________________
 1153. Bool_t MpdKalmanFilter::AnalyticJacob(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit, TMatrixD &jacob)
 1154. {
 1155. /// Analytical computation of Jacobian matrix (matrix of parameter derivatives)
 1156. static Int_t first = 1;
 1157. static Double_t coef = 0.;
 1158. if (first) {
 1159. first = 0;
 1160. Double_t bZ = TMath::Abs (fMagField->GetBz(0,0,0));
 1161. coef = 0.3 * 0.01 * bZ / 10;
 1162. }
 1163. Double_t cosPh1 = TMath::Cos (track->GetParamNew(2));
 1164. Double_t cosPh0 = TMath::Cos (track->GetParam(2));
 1165. Double_t dCosPh = cosPh1 - cosPh0;
 1166. Double_t sinPh1 = TMath::Sin (track->GetParamNew(2));
 1167. Double_t sinPh0 = TMath::Sin (track->GetParam(2));
 1168. Double_t dSinPh = sinPh1 - sinPh0;
 1169. Double_t r = 1. / track->GetParamNew(4) / coef;
 1170. Double_t dz = track->GetPosNew() - track->GetPos();
 1171. Double_t sinTh = TMath::Sin (track->GetParamNew(3));
 1172. Double_t sinTh2 = sinTh * sinTh;
 1173. Double_t tanTh = TMath::Tan (track->GetParamNew(3));
 1174. // dX1 / dP0
 1175. jacob(0,0) = 1.; // dX1/dX0
 1176. jacob(0,2) = r * dCosPh; // dX1/dPh0
 1177. jacob(0,3) = -cosPh1 * dz / sinTh2; // dX1/dTh
 1178. jacob(0,4) = r * (-r * dSinPh + cosPh1 * dz / tanTh); // dX1/d(1/R)
 1179. jacob(0,4) *= coef;
 1180. // dY1 / dP0
 1181. jacob(1,1) = 1.; // dY1/dY0
 1182. jacob(1,2) = r * dSinPh; // dY1/dPh0
 1183. jacob(1,3) = -sinPh1 * dz / sinTh2; // dY1/dTh0
 1184. jacob(1,4) = r * (r * dCosPh + sinPh1 * dz / tanTh); // dY1/d(1/R)
 1185. jacob(1,4) *= coef;
 1186. // dPh1 / dP0
 1187. jacob(2,2) = 1.; // dPh1/dPh0
 1188. jacob(2,3) = -dz / sinTh2 / r; // dPh1/dTh0
 1189. jacob(2,4) = dz / tanTh; // dPh1/d(1/R)
 1190. jacob(2,4) *= coef;
 1191. jacob(3,3) = jacob(4,4) = 1.;
 1192. return kTRUE;
 1193. }
 1194. //__________________________________________________________________________
 1195. Bool_t MpdKalmanFilter::AnalyticJacobX(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit, TMatrixD &jacob)
 1196. {
 1197. /// Analytical computation of Jacobian matrix (matrix of parameter derivatives)
 1198. static Int_t first = 1;
 1199. static Double_t coef = 0.;
 1200. if (first) {
 1201. first = 0;
 1202. Double_t bZ = TMath::Abs (fMagField->GetBz(0,0,0));
 1203. coef = 0.3 * 0.01 * bZ / 10;
 1204. }
 1205. // Sector angle
 1206. gGeoManager->cd(fGeoScheme->Path(hit->GetDetectorID()));
 1207. if (track->GetUniqueID() == 0) gGeoManager->CdUp(); // !!! for TPC
 1208. Double_t v3[7];
 1209. fGeoScheme->GlobalPos(hit).GetXYZ(v3);
 1210. //Double_t phSec = TMath::ATan2(v3[1],v3[0]);
 1211. Double_t phSec = MpdKalmanFilter::Proxim (track->GetParam(2),TMath::ATan2(v3[1],v3[0]));
 1212. Double_t ph1 = track->GetParamNew(2) - phSec;
 1213. Double_t ph0 = track->GetParam(2) - phSec;
 1214. Double_t cosPh1 = TMath::Cos (ph1);
 1215. Double_t cosPh0 = TMath::Cos (ph0);
 1216. Double_t dCosPh = cosPh1 - cosPh0;
 1217. Double_t tanPh1 = TMath::Tan (ph1);
 1218. Double_t r = 1. / track->GetParamNew(4) / coef;
 1219. //Double_t r = -1. / track->GetParamNew(4) / coef;
 1220. //Double_t dx = track->GetPosNew() - track->GetPos();
 1221. Double_t dx = track->GetChi2Vertex();
 1222. Double_t cosTh = TMath::Cos (track->GetParamNew(3));
 1223. Double_t cosTh2 = cosTh * cosTh;
 1224. Double_t tanTh = TMath::Tan (track->GetParamNew(3));
 1225. Double_t dPh = ph1 - ph0;
 1226. // dY1 / dP0
 1227. jacob(0,0) = 1.; // dY1/dY0
 1228. /*
 1229. if (track->GetNode() != "") {
 1230. TString pathTra = track->GetNode();
 1231. TString pathTraNew = track->GetNodeNew();
 1232. Int_t ip = pathTra.Last('/');
 1233. Int_t ipnew = pathTraNew.Last('/');
 1234. if (ip > 0) pathTra.Replace(ip,pathTra.Length()-ip+1,"");
 1235. if (ipnew > 0) pathTraNew.Replace(ipnew,pathTraNew.Length()-ipnew+1,"");
 1236. if (pathTra != pathTraNew)
 1237. { jacob(0,0) = TMath::Cos(TMath::DegToRad()*30.); cout << pathTra << " " << pathTraNew << endl; }
 1238. }
 1239. */
 1240. jacob(0,2) = r * sin(dPh) / cosPh1; // dY1/dPh0
 1241. jacob(0,3) = 0; // dY1/dTh
 1242. jacob(0,4) = r * (r * dCosPh + tanPh1 * dx); // dY1/d(1/R)
 1243. jacob(0,4) *= coef;
 1244. // dZ1 / dP0
 1245. jacob(1,1) = 1; // dZ1/dZ0
 1246. jacob(1,2) = -r * tanTh * dCosPh / cosPh1; // dZ1/dPh0
 1247. //AZ jacob(1,3) = -r * dPh / cosTh2; // dZ1/dTh0
 1248. jacob(1,3) = r * dPh / cosTh2; // dZ1/dTh0
 1249. jacob(1,4) = r * tanTh * (-r * dPh + dx/cosPh1); // dZ1/d(1/R)
 1250. jacob(1,4) *= coef;
 1251. // dPh1 / dP0
 1252. jacob(2,2) = cosPh0 / cosPh1; // dPh1/dPh0
 1253. jacob(2,3) = 0; // dPh1/dTh0
 1254. jacob(2,4) = dx / cosPh1; // dPh1/d(1/R)
 1255. jacob(2,4) *= coef;
 1256. jacob(3,3) = jacob(4,4) = 1.;
 1257. return kTRUE;
 1258. }
 1259. //__________________________________________________________________________
 1260. Double_t MpdKalmanFilter::FilterHit(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit,
 1261. TMatrixDSym &pointWeight, TMatrixD &paramTmp)
 1262. {
 1263. /// Hit filtering
 1264. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1265. Double_t chi2 = 0.0;
 1266. //AZ if (hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedR) return FilterHitR(track, hit, pointWeight, paramTmp);
 1267. if (hit->GetNofDim() > 1 && hit->GetType() != MpdKalmanHit::kFixedZ)
 1268. chi2 = FilterHitR(track, hit, pointWeight, paramTmp);
 1269. else if (hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedZ) chi2 = FilterHitZ(track, hit, pointWeight, paramTmp);
 1270. else chi2 = FilterStrip(track, hit, pointWeight, paramTmp);
 1271. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1272. return chi2;
 1273. }
 1274. //__________________________________________________________________________
 1275. Double_t MpdKalmanFilter::FilterHitR(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit,
 1276. TMatrixDSym &pointWeight, TMatrixD &paramTmp)
 1277. {
 1278. /// Compute Chi2 increment if the "barrel" hit is assigned to the track
 1279. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1280. TMatrixD point(5,1);
 1281. if (hit->GetType() == MpdKalmanHit::kFixedR) point(0,0) = Proxim(track,hit);
 1282. else point(0,0) = hit->GetMeas(0);
 1283. point(1,0) = hit->GetMeas(1);
 1284. pointWeight = 0.0;
 1285. pointWeight(0,0) = 1. / hit->GetErr(0) / hit->GetErr(0);
 1286. pointWeight(1,1) = 1. / hit->GetErr(1) / hit->GetErr(1);
 1287. // Solving linear system (W+U)p' = U(m-p) + (W+U)p
 1288. //TMatrixD wu = *fWeight;
 1289. TMatrixDSym wu = *track->GetWeight();
 1290. wu += pointWeight; // W+U
 1291. paramTmp = point;
 1292. //paramTmp -= *fTrackParNew; // m-p
 1293. paramTmp -= *track->GetParamNew(); // m-p
 1294. TMatrixD right(pointWeight,TMatrixD::kMult,paramTmp); // U(m-p)
 1295. //TMatrixD right1(wu,TMatrixD::kMult,*fTrackParNew); // (W+U)p
 1296. TMatrixD right1(wu,TMatrixD::kMult,*track->GetParamNew()); // (W+U)p
 1297. right += right1; // U(m-p) + (W+U)p
 1298. //wu.Print();
 1299. //wu.Invert();
 1300. Int_t iok = 0;
 1301. fgKF->MnvertLocal(wu.GetMatrixArray(), 5, 5, 5, iok);
 1302. //wu.Print();
 1303. paramTmp = TMatrixD(wu,TMatrixD::kMult,right);
 1304. right1 = paramTmp;
 1305. right1 -= point; // p'-m
 1306. point = paramTmp;
 1307. point -= *track->GetParamNew(); // p'-p
 1308. right = TMatrixD(*track->GetWeight(),TMatrixD::kMult,point); // W(p'-p)
 1309. TMatrixD value(point,TMatrixD::kTransposeMult,right); // (p'-p)'W(p'-p)
 1310. Double_t dChi2 = value(0,0);
 1311. right = TMatrixD(pointWeight,TMatrixD::kMult,right1); // U(p'-m)
 1312. value = TMatrixD(right1,TMatrixD::kTransposeMult,right); // (p'-m)'U(p'-m)
 1313. dChi2 += value(0,0);
 1314. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1315. return dChi2;
 1316. }
 1317. //__________________________________________________________________________
 1318. Double_t MpdKalmanFilter::FilterHitZ(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit,
 1319. TMatrixDSym &pointWeight, TMatrixD &parFilt)
 1320. {
 1321. /// Compute Chi2 increment if the "end-cap" hit is assigned to the track
 1322. /// (assuming 1-d hit measurement)
 1323. TMatrixD meas(2,1); // measurements
 1324. TMatrixD h(2,5); // transformation matrix from hit meas. to track params
 1325. TMatrixD u(2,2); // weight matrix of measurements
 1326. //h(0,0) = -TMath::Sin(hit->GetPhi());
 1327. //h(0,1) = TMath::Cos(hit->GetPhi());
 1328. h(0,0) = -hit->GetCosSin(1);
 1329. h(0,1) = hit->GetCosSin(0);
 1330. //point(0,0) = Proxim(track,hit);
 1331. meas(0,0) = hit->GetMeas(0);
 1332. //pointWeight(0,0) = 1. / hit->GetRphiErr() / hit->GetRphiErr();
 1333. u(0,0) = 1. / hit->GetErr(0) / hit->GetErr(0);
 1334. if (hit->GetNofDim() > 1) {
 1335. meas(1,0) = hit->GetMeas(1);
 1336. u(1,1) = 1. / hit->GetErr(1) / hit->GetErr(1);
 1337. //h(1,0) = TMath::Sin(hit->GetPhi());
 1338. //h(1,1) = -TMath::Cos(hit->GetPhi());
 1339. h(1,0) = hit->GetCosSin(0);
 1340. h(1,1) = hit->GetCosSin(1);
 1341. }
 1342. // Solving linear system (W+H'UH)p' = H'U(m-Hp) + (W+H'UH)p
 1343. //TMatrixD uh(pointWeight,TMatrixD::kMult,h); // UH
 1344. TMatrixD uh(u,TMatrixD::kMult,h); // UH
 1345. TMatrixD huh(h,TMatrixD::kTransposeMult,uh); // H'UH
 1346. TMatrixDSym huhSym = pointWeight;
 1347. huhSym.SetMatrixArray(huh.GetMatrixArray());
 1348. TMatrixDSym wu = *track->GetWeight();
 1349. wu += huhSym; // W+H'UH
 1350. TMatrixD hp(h,TMatrixD::kMult,*track->GetParamNew()); // Hp
 1351. TMatrixD tmp = meas; // m
 1352. tmp -= hp; // m-Hp
 1353. //TMatrixD right0(pointWeight,TMatrixD::kMult,paramTmp); // U(m-Hp)
 1354. TMatrixD right0(u,TMatrixD::kMult,tmp); // U(m-Hp)
 1355. TMatrixD right(h,TMatrixD::kTransposeMult,right0); // H'U(m-Hp)
 1356. TMatrixD right1(wu,TMatrixD::kMult,*track->GetParamNew()); // (W+H'UH)p
 1357. right += right1; // H'U(m-Hp) + (W+H'UH)p
 1358. //wu.Print();
 1359. //wu.Invert();
 1360. Int_t iok = 0;
 1361. fgKF->MnvertLocal(wu.GetMatrixArray(), 5, 5, 5, iok);
 1362. //wu.Print();
 1363. parFilt = TMatrixD(wu,TMatrixD::kMult,right); // p'
 1364. //parFilt.Print();
 1365. //right1 = h;
 1366. //right1 *= parFilt; // Hp'
 1367. //right1 -= meas; // Hp'-m
 1368. tmp = TMatrixD(h,TMatrixD::kMult,parFilt);
 1369. tmp -= meas;
 1370. TMatrixD point = parFilt;
 1371. point -= *track->GetParamNew(); // p'-p
 1372. right = TMatrixD(*track->GetWeight(),TMatrixD::kMult,point); // W(p'-p)
 1373. TMatrixD value(point,TMatrixD::kTransposeMult,right); // (p'-p)'W(p'-p)
 1374. Double_t dChi2 = value(0,0);
 1375. //right = TMatrixD(pointWeight,TMatrixD::kMult,right1); // U(Hp'-m)
 1376. //right = TMatrixD(u,TMatrixD::kMult,right1); // U(Hp'-m)
 1377. //value = TMatrixD(right1,TMatrixD::kTransposeMult,right); // (Hp'-m)'U(Hp'-m)
 1378. meas = TMatrixD(u,TMatrixD::kMult,tmp); // U(Hp'-m)
 1379. value = TMatrixD(tmp,TMatrixD::kTransposeMult,meas); // (Hp'-m)'U(Hp'-m)
 1380. dChi2 += value(0,0);
 1381. pointWeight = huhSym;
 1382. //pointWeight.Print();
 1383. //cout<<"dChi2====="<<dChi2<<'\n';
 1384. //sleep(1);
 1385. return dChi2;
 1386. }
 1387. /*
 1388. //__________________________________________________________________________
 1389. Double_t MpdKalmanFilter::FilterHitZ(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit,
 1390. TMatrixDSym &pointWeight, TMatrixD &parFilt)
 1391. {
 1392. /// Compute Chi2 increment if the "end-cap" hit is assigned to the track
 1393. /// (assuming 1-d hit measurement)
 1394. //double meas[3][1], h[3][5], u[3][2];
 1395. double* u = (double *)calloc(6, sizeof(double));
 1396. double* h = (double *)calloc(15, sizeof(double));
 1397. double* meas = (double *)calloc(3, sizeof(double));
 1398. //TMatrixD meas(2,1); // measurements
 1399. //TMatrixD h(2,5); // transformation matrix from hit meas. to track params
 1400. //TMatrixD u(2,2); // weight matrix of measurements
 1401. MKL_INT mM = 2, nM = 1, mH = 2, nH = 5, mU = 2, nU = 2, mP = 5, nP = 1, info;
 1402. Double_t HitCosSin1 = hit->GetCosSin(1), HitCosSin0 = hit->GetCosSin(0), HitErr0 = hit->GetErr(0);
 1403. //h[0][0] = -HitCosSin1;
 1404. //h[0][1] = HitCosSin0;
 1405. h[0] = -HitCosSin1;
 1406. h[1] = HitCosSin0;
 1407. //meas[0][0] = hit->GetMeas(0);
 1408. meas[0] = hit->GetMeas(0);
 1409. //u[0][0] = 1. / HitErr0 / HitErr0;
 1410. u[0] = 1. / HitErr0 / HitErr0;
 1411. if (hit->GetNofDim() > 1) {
 1412. //meas[1][0] = hit->GetMeas(1);
 1413. meas[1] = hit->GetMeas(1);
 1414. Double_t HitErr1 = hit->GetErr(1);
 1415. //u[1][1] = 1. / HitErr1 / HitErr1;
 1416. u[3] = 1. / HitErr1 / HitErr1;
 1417. //h[1][0] = HitCosSin0;
 1418. //h[1][1] = HitCosSin1;
 1419. h[5] = HitCosSin0;
 1420. h[6] = HitCosSin1;
 1421. }
 1422. // Solving linear system (W+H'UH)p' = H'U(m-Hp) + (W+H'UH)p
 1423. //TMatrixD uh(u,TMatrixD::kMult,h); // UH
 1424. //double uh[3][5];
 1425. double uh[15], huhSym[30], tmp[3], param[6], tmp1[3], right[6];
 1426. cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, mU, nH, nU, 1, u, nU, h, nH, 0, uh, nH);
 1427. //cout<<"UH: "<<uh[0][0]<<';'<<uh[0][1]<<';'<<uh[0][2]<<';'<<uh[0][3]<<';'<<uh[0][4]<<';'<<uh[1][0]<<';'<<uh[1][1]<<';'<<uh[1][2]<<';'<<uh[1][3]<<';'<<uh[1][4]<<'\n';
 1428. //TMatrixD huh(h,TMatrixD::kTransposeMult,uh); // H'UH
 1429. //double huhSym[6][5];
 1430. cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasTrans, CblasNoTrans, nH, nH, mH, 1, h, nH, uh, nH, 0, pointWeight.GetMatrixArray(), nH);
 1431. //cout<<"HUH: "<<huhSym[0][0]<<';'<<huhSym[0][1]<<';'<<huhSym[0][2]<<';'<<huhSym[0][3]<<';'<<huhSym[0][4]<<';'<<huhSym[1][0]<<';'<<huhSym[1][1]<<';'<<huhSym[1][2]<<';'<<huhSym[1][3]<<';'<<huhSym[1][4]
 1432. // <<huhSym[2][0]<<';'<<huhSym[2][1]<<';'<<huhSym[2][2]<<';'<<huhSym[2][3]<<';'<<huhSym[2][4]<<';'<<huhSym[3][0]<<';'<<huhSym[3][1]<<';'<<huhSym[3][2]<<';'<<huhSym[3][3]<<';'<<huhSym[3][4]
 1433. // <<huhSym[4][0]<<';'<<huhSym[4][1]<<';'<<huhSym[4][2]<<';'<<huhSym[4][3]<<';'<<huhSym[4][4]<<'\n';
 1434. //pointWeight = huhSym;
 1435. //memcpy(pointWeight.GetMatrixArray(), huhSym, 25*sizeof(double));
 1436. //pointWeight.Print();
 1437. //TMatrixDSym huhSym = pointWeight;
 1438. //huhSym.SetMatrixArray(huh.GetMatrixArray());
 1439. //TMatrixDSym wu = *track->GetWeight();
 1440. //wu += huhSym; // W+H'UH
 1441. //double wu[6][5];
 1442. memcpy(huhSym, (*track->GetWeight()).GetMatrixArray(), 25*sizeof(double));
 1443. cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasTrans, CblasNoTrans, nH, nH, mH, 1, h, nH, uh, nH, 1, huhSym, nH);
 1444. //cout<<"WU: "<<wu[0][0]<<';'<<wu[0][1]<<';'<<wu[0][2]<<';'<<wu[0][3]<<';'<<wu[0][4]<<';'<<wu[1][0]<<';'<<wu[1][1]<<';'<<wu[1][2]<<';'<<wu[1][3]<<';'<<wu[1][4]
 1445. // <<wu[2][0]<<';'<<wu[2][1]<<';'<<wu[2][2]<<';'<<wu[2][3]<<';'<<wu[2][4]<<';'<<wu[3][0]<<';'<<wu[3][1]<<';'<<wu[3][2]<<';'<<wu[3][3]<<';'<<wu[3][4]
 1446. // <<wu[4][0]<<';'<<wu[4][1]<<';'<<wu[4][2]<<';'<<wu[4][3]<<';'<<wu[4][4]<<'\n';
 1447. //TMatrixD hp(h,TMatrixD::kMult,*track->GetParamNew()); // Hp
 1448. //TMatrixD tmp = meas; // m
 1449. //tmp -= hp; // m-Hp
 1450. //double tmp[3][1];
 1451. memcpy(tmp, meas, 2*sizeof(double));
 1452. //double param[6][1];
 1453. memcpy(param, (*track->GetParamNew()).GetMatrixArray(), 5*sizeof(double));
 1454. cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, mH, nP, nH, -1, h, nH, param, nP, 1, tmp, nP);
 1455. //cout<<"m-Hp: "<<tmp[0][0]<<';'<<tmp[1][0]<<'\n';
 1456. //TMatrixD right0(u,TMatrixD::kMult,tmp); // U(m-Hp)
 1457. //double tmp1[3][1];
 1458. cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, mU, nP, nU, 1, u, nU, tmp, nP, 0, tmp1, nP);
 1459. //cout<<"U(m-Hp): "<<tmp1[0][0]<<';'<<tmp1[1][0]<<'\n';
 1460. //TMatrixD right(h,TMatrixD::kTransposeMult,right0); // H'U(m-Hp)
 1461. //double right[6][1];
 1462. cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasTrans, CblasNoTrans, nH, nP, mH, 1, h, nH, tmp1, nP, 0, right, nP);
 1463. //cout<<"H'U(m-Hp): "<<right[0][0]<<';'<<right[1][0]<<';'<<right[2][0]<<';'<<right[3][0]<<';'<<right[4][0]<<'\n';
 1464. //TMatrixD right1(wu,TMatrixD::kMult,*track->GetParamNew()); // (W+H'UH)p
 1465. cblas_dsymm(CblasRowMajor, CblasLeft, CblasUpper, nH, nP, 1, huhSym, nH, param, nP, 1, right, nP);
 1466. //cout<<"H'U(m-Hp) + (W+H'UH)p: "<<right[0][0]<<';'<<right[1][0]<<';'<<right[2][0]<<';'<<right[3][0]<<';'<<right[4][0]<<'\n';
 1467. //Int_t iok = 0;
 1468. //fgKF->MnvertLocal(wu.GetMatrixArray(), 5, 5, 5, iok);
 1469. //parFilt = TMatrixD(wu,TMatrixD::kMult,right); // p'
 1470. int* ipiv = new int[nH];
 1471. //double LU[6][5];
 1472. //memcpy(LU, wu, 25*sizeof(double));;
 1473. info = LAPACKE_dgesv(LAPACK_COL_MAJOR, nH, 1, huhSym, nH, ipiv, right, nH);
 1474. //if (info > 0){
 1475. // cout<<"Error\n";
 1476. // return 0;
 1477. //}
 1478. //info = LAPACKE_dgetrf(LAPACK_ROW_MAJOR, 5, 5, (double*)LU, 5, &ipiv);
 1479. //info = LAPACKE_dgetrs(LAPACK_ROW_MAJOR, 'N', nH, right_hand, (double*)LU, nH, &ipiv, (double*)right, nH);
 1480. memcpy(parFilt.GetMatrixArray(), right, 5*sizeof(double));
 1481. //parFilt.Print();
 1482. //tmp = TMatrixD(h,TMatrixD::kMult,parFilt);
 1483. //tmp -= meas;
 1484. cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, mH, nP, nH, 1, h, nH, right, nP, -1, meas, nP);
 1485. //cout<<"meas: "<<meas[0][0]<<';'<<meas[1][0]<<'\n';
 1486. //TMatrixD point = parFilt;
 1487. //point -= *track->GetParamNew(); // p'-p
 1488. double value[2] = {1, 0};
 1489. cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, mP, nP, nP, 1, right, nP, value, nP, -1, param, nP);
 1490. //cout<<"p'-p: "<<param[0][0]<<';'<<param[1][0]<<';'<<param[2][0]<<';'<<param[3][0]<<';'<<param[4][0]<<'\n';
 1491. //right = TMatrixD(*track->GetWeight(),TMatrixD::kMult,point); // W(p'-p)
 1492. cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, nH, nP, nH, 1, (*track->GetWeight()).GetMatrixArray(), nH, param, nP, 0, right, nP);
 1493. //cout<<"W(p'-p): "<<right[0][0]<<';'<<right[1][0]<<';'<<right[2][0]<<';'<<right[3][0]<<';'<<right[4][0]<<'\n';
 1494. //TMatrixD value(point,TMatrixD::kTransposeMult,right); // (p'-p)'W(p'-p)
 1495. cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasTrans, CblasNoTrans, nP, nP, mP, 1, param, nP, right, nP, 0, value, nP);
 1496. //cout<<"(p'-p)'W(p'-p): "<<value[0][0]<<'\n';
 1497. //meas = TMatrixD(u,TMatrixD::kMult,tmp); // U(Hp'-m)
 1498. Double_t dChi2 = value[0];
 1499. cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, mU, nP, nU, 1, u, nU, meas, nP, 0, tmp, nP);
 1500. //cout<<"U(Hp'-m): "<<tmp[0][0]<<';'<<tmp[1][0]<<'\n';
 1501. //value = TMatrixD(tmp,TMatrixD::kTransposeMult,meas); // (Hp'-m)'U(Hp'-m)
 1502. cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasTrans, CblasNoTrans, nP, nP, mU, 1, meas, nP, tmp, nP, 0, value, nP);
 1503. //cout<<"(Hp'-m)'U(Hp'-m): "<<value[0][0]<<'\n';
 1504. dChi2 += value[0];
 1505. //cout<<"dChi2====="<<dChi2<<'\n';
 1506. ///sleep(5);
 1507. return dChi2;
 1508. }*/
 1509. //__________________________________________________________________________
 1510. Double_t MpdKalmanFilter::FilterStrip(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit,
 1511. TMatrixDSym &pointWeight, TMatrixD &parFilt)
 1512. {
 1513. /// Kalman filtering for "strip" hits
 1514. TMatrixD meas(2,1); // measurements
 1515. TMatrixD h(2,5); // transformation matrix from track params to measurements
 1516. TMatrixD u(2,2); // weight matrix of measurements
 1517. h(0,0) = hit->GetCosSin(0);
 1518. h(0,1) = hit->GetCosSin(1);
 1519. //h(0,0) = -TMath::Sin(hit->GetPhi());
 1520. //h(0,1) = TMath::Cos(hit->GetPhi());
 1521. meas(0,0) = hit->GetMeas(0);
 1522. u(0,0) = 1. / hit->GetErr(0) / hit->GetErr(0);
 1523. /*
 1524. if (hit->GetNofDim() > 1) {
 1525. meas(1,0) = hit->GetR();
 1526. u(1,1) = 1. / hit->GetRerr() / hit->GetRerr();
 1527. //h(1,0) = TMath::Sin(hit->GetPhi());
 1528. //h(1,1) = -TMath::Cos(hit->GetPhi());
 1529. h(1,0) = TMath::Cos(hit->GetPhi());
 1530. h(1,1) = TMath::Sin(hit->GetPhi());
 1531. }
 1532. */
 1533. // Solving linear system (W+H'UH)p' = H'U(m-Hp) + (W+H'UH)p
 1534. //TMatrixD uh(pointWeight,TMatrixD::kMult,h); // UH
 1535. TMatrixD uh(u,TMatrixD::kMult,h); // UH
 1536. TMatrixD huh(h,TMatrixD::kTransposeMult,uh); // H'UH
 1537. TMatrixDSym huhSym = pointWeight;
 1538. huhSym.SetMatrixArray(huh.GetMatrixArray());
 1539. TMatrixDSym wu = *track->GetWeight();
 1540. wu += huhSym; // W+H'UH
 1541. TMatrixD hp(h,TMatrixD::kMult,*track->GetParamNew()); // Hp
 1542. TMatrixD tmp = meas; // m
 1543. tmp -= hp; // m-Hp
 1544. //tmp.Print();
 1545. //TMatrixD right0(pointWeight,TMatrixD::kMult,paramTmp); // U(m-Hp)
 1546. TMatrixD right0(u,TMatrixD::kMult,tmp); // U(m-Hp)
 1547. TMatrixD right(h,TMatrixD::kTransposeMult,right0); // H'U(m-Hp)
 1548. TMatrixD right1(wu,TMatrixD::kMult,*track->GetParamNew()); // (W+H'UH)p
 1549. right += right1; // H'U(m-Hp) + (W+H'UH)p
 1550. //wu.Print();
 1551. //wu.Invert();
 1552. Int_t iok = 0;
 1553. fgKF->MnvertLocal(wu.GetMatrixArray(), 5, 5, 5, iok);
 1554. //wu.Print();
 1555. parFilt = TMatrixD(wu,TMatrixD::kMult,right); // p'
 1556. //right1 = h;
 1557. //right1 *= parFilt; // Hp'
 1558. //right1 -= meas; // Hp'-m
 1559. tmp = TMatrixD(h,TMatrixD::kMult,parFilt);
 1560. tmp -= meas;
 1561. TMatrixD point = parFilt;
 1562. point -= *track->GetParamNew(); // p'-p
 1563. right = TMatrixD(*track->GetWeight(),TMatrixD::kMult,point); // W(p'-p)
 1564. TMatrixD value(point,TMatrixD::kTransposeMult,right); // (p'-p)'W(p'-p)
 1565. Double_t dChi2 = value(0,0);
 1566. //right = TMatrixD(pointWeight,TMatrixD::kMult,right1); // U(Hp'-m)
 1567. //right = TMatrixD(u,TMatrixD::kMult,right1); // U(Hp'-m)
 1568. //value = TMatrixD(right1,TMatrixD::kTransposeMult,right); // (Hp'-m)'U(Hp'-m)
 1569. meas = TMatrixD(u,TMatrixD::kMult,tmp); // U(Hp'-m)
 1570. value = TMatrixD(tmp,TMatrixD::kTransposeMult,meas); // (Hp'-m)'U(Hp'-m)
 1571. dChi2 += value(0,0);
 1572. pointWeight = huhSym;
 1573. return dChi2;
 1574. }
 1575. //__________________________________________________________________________
 1576. Double_t MpdKalmanFilter::FilterStripLocal(MpdKalmanTrack *track, const MpdKalmanHit *hit,
 1577. TMatrixDSym &pointWeight, TMatrixD &parFilt, Double_t &posNew)
 1578. {
 1579. /// Kalman filtering for "strip" hits (in local detector coordinates)
 1580. TMatrixD meas(2,1); // measurements
 1581. TMatrixD h(2,5); // transformation matrix from track params to measurements
 1582. TMatrixD u(2,2); // weight matrix of measurements
 1583. if (hit->GetNofDim() == 1) {
 1584. h(0,0) = hit->GetCosSin(0);
 1585. h(0,1) = hit->GetCosSin(1);
 1586. meas(0,0) = hit->GetMeas(0);
 1587. u(0,0) = 1. / hit->GetErr(0) / hit->GetErr(0);
 1588. } else {
 1589. h(0,0) = 1;
 1590. h(1,1) = 1;
 1591. meas(0,0) = hit->GetMeas(0);
 1592. meas(1,0) = hit->GetMeas(1);
 1593. u(0,0) = hit->GetErr(0) * hit->GetErr(0);
 1594. u(0,1) = u(1,0) = -u(0,0) / TMath::Tan(hit->GetPhi());
 1595. u(1,1) = TMath::Abs(u(1,0) / TMath::Tan(hit->GetPhi())) + u(0,0) / TMath::Sin(hit->GetPhi()) / TMath::Sin(hit->GetPhi());
 1596. u.Invert();
 1597. }
 1598. /*
 1599. if (hit->GetNofDim() > 1) {
 1600. meas(1,0) = hit->GetR();
 1601. u(1,1) = 1. / hit->GetRerr() / hit->GetRerr();
 1602. //h(1,0) = TMath::Sin(hit->GetPhi());
 1603. //h(1,1) = -TMath::Cos(hit->GetPhi());
 1604. h(1,0) = TMath::Cos(hit->GetPhi());
 1605. h(1,1) = TMath::Sin(hit->GetPhi());
 1606. }
 1607. */
 1608. // Transform track params to local coordinates
 1609. /*
 1610. Double_t r = track->GetPosNew();
 1611. Double_t phi0 = track->GetParamNew(0) / r;
 1612. Double_t v3loc[3], xyz[3] = {r*TMath::Cos(phi0), r*TMath::Sin(phi0), track->GetParamNew(1)};
 1613. TGeoNode *node = gGeoManager->FindNode(xyz[0], xyz[1], xyz[2]);
 1614. TString path = gGeoManager->GetPath();
 1615. if (!path.Contains("sensor")) {
 1616. path += "/sts01sensor";
 1617. Int_t layer = hit->GetLayer() / 2 + 1;
 1618. path += layer;
 1619. path += "_0";
 1620. gGeoManager->cd(path);
 1621. }
 1622. cout << path << endl;
 1623. gGeoManager->MasterToLocal(xyz, v3loc);
 1624. */
 1625. // Solving linear system (W+H'UH)p' = H'U(m-Hp) + (W+H'UH)p
 1626. TMatrixD uh(u,TMatrixD::kMult,h); // UH
 1627. TMatrixD huh(h,TMatrixD::kTransposeMult,uh); // H'UH
 1628. TMatrixDSym huhSym = pointWeight;
 1629. huhSym.SetMatrixArray(huh.GetMatrixArray());
 1630. TMatrixDSym wu = *track->GetWeight();
 1631. wu += huhSym; // W+H'UH
 1632. /*
 1633. TMatrixD trackPar = *track->GetParamNew();
 1634. TMatrixD trackParLoc = *track->GetParamNew();
 1635. trackParLoc(0,0) = v3loc[0]; // Xlocal
 1636. trackParLoc(1,0) = v3loc[2]; // Zlocal
 1637. */
 1638. TMatrixD hp(h,TMatrixD::kMult,*track->GetParamNew()); // Hp
 1639. //TMatrixD hp(h,TMatrixD::kMult,trackParLoc); // Hp
 1640. TMatrixD tmp = meas; // m
 1641. tmp -= hp; // m-Hp
 1642. //tmp.Print();
 1643. TMatrixD right0(u,TMatrixD::kMult,tmp); // U(m-Hp)
 1644. TMatrixD right(h,TMatrixD::kTransposeMult,right0); // H'U(m-Hp)
 1645. TMatrixD right1(wu,TMatrixD::kMult,*track->GetParamNew()); // (W+H'UH)p
 1646. //TMatrixD right1(wu,TMatrixD::kMult,trackPar); // (W+H'UH)p
 1647. right += right1; // H'U(m-Hp) + (W+H'UH)p
 1648. //wu.Print();
 1649. //wu.Invert();
 1650. Int_t iok = 0;
 1651. MnvertLocal(wu.GetMatrixArray(), 5, 5, 5, iok);
 1652. //wu.Print();
 1653. parFilt = TMatrixD(wu,TMatrixD::kMult,right); // p'
 1654. /*
 1655. TMatrixD parFiltLoc = parFilt;
 1656. phi0 = parFilt(0,0) / r;
 1657. Double_t z = parFilt(1,0);
 1658. Double_t xyz1[3] = {r*TMath::Cos(phi0), r*TMath::Sin(phi0), z};
 1659. gGeoManager->MasterToLocal(xyz1, v3loc);
 1660. parFiltLoc(0,0) = v3loc[0]; // Xlocal
 1661. parFiltLoc(1,0) = v3loc[2]; // Zlocal
 1662. */
 1663. //right1 = h;
 1664. //right1 *= parFilt; // Hp'
 1665. //right1 -= meas; // Hp'-m
 1666. tmp = TMatrixD(h,TMatrixD::kMult,parFilt);
 1667. //tmp = TMatrixD(h,TMatrixD::kMult,parFiltLoc);
 1668. tmp -= meas;
 1669. TMatrixD point = parFilt;
 1670. point -= *track->GetParamNew(); // p'-p
 1671. //point -= trackPar; // p'-p
 1672. right = TMatrixD(*track->GetWeight(),TMatrixD::kMult,point); // W(p'-p)
 1673. TMatrixD value(point,TMatrixD::kTransposeMult,right); // (p'-p)'W(p'-p)
 1674. Double_t dChi2 = value(0,0);
 1675. //right = TMatrixD(pointWeight,TMatrixD::kMult,right1); // U(Hp'-m)
 1676. //right = TMatrixD(u,TMatrixD::kMult,right1); // U(Hp'-m)
 1677. //value = TMatrixD(right1,TMatrixD::kTransposeMult,right); // (Hp'-m)'U(Hp'-m)
 1678. meas = TMatrixD(u,TMatrixD::kMult,tmp); // U(Hp'-m)
 1679. value = TMatrixD(tmp,TMatrixD::kTransposeMult,meas); // (Hp'-m)'U(Hp'-m)
 1680. dChi2 += value(0,0);
 1681. pointWeight = huhSym;
 1682. // Transform track params to global system
 1683. /*
 1684. v3loc[0] = parFilt(0,0);
 1685. v3loc[2] = parFilt(1,0);
 1686. gGeoManager->LocalToMaster(v3loc, xyz);
 1687. parFilt(1,0) = xyz[2];
 1688. Double_t phi = TMath::ATan2 (xyz[1], xyz[0]);
 1689. r = xyz[0] * xyz[0] + xyz[1] * xyz[1];
 1690. r = TMath::Sqrt(r);
 1691. parFilt(0,0) = r * Proxim(phi0,phi);
 1692. */
 1693. //posNew = r;
 1694. return dChi2;
 1695. }
 1696. //__________________________________________________________________________
 1697. Bool_t MpdKalmanFilter::Refit(MpdKalmanTrack *track, Int_t iDir, Bool_t updLeng)
 1698. {
 1699. /// Refit track using track hits (from first to last if iDir == -1)
 1700. #pragma omp critical
 1701. {
 1702. track->GetHits()->Sort();
 1703. }
 1704. //cout << track->GetChi2() << endl;
 1705. track->SetChi2(0.);
 1706. //fTrackDir = kOutward;
 1707. //*fWeight = *fCovar;
 1708. //Int_t iok;
 1709. //MpdKalmanFilter::Instance()->MnvertLocal(fWeight->GetMatrixArray(), 5, 5, 5, iok);
 1710. //if (GetNofHits() == 1) return;
 1711. TMatrixDSym *w = track->GetWeight();
 1712. Int_t nHits = track->GetNofHits(), nHits2 = nHits * nHits;;
 1713. for (Int_t i = 0; i < 5; ++i) {
 1714. for (Int_t j = i; j < 5; ++j) {
 1715. //if (j == i) (*w)(i,j) /= 1000.;
 1716. //if (j == i) (*w)(i,j) /= nHits;
 1717. if (j == i) (*w)(i,j) /= nHits2;
 1718. //if (j == i) (*w)(i,j) /= 1;
 1719. else (*w)(i,j) = (*w)(j,i) = 0.;
 1720. }
 1721. }
 1722. TMatrixD param(5,1);
 1723. TMatrixDSym weight(5), pointWeight(5);
 1724. //Int_t ibeg = iDir > 0 ? 1 : nHits-2;
 1725. Int_t ibeg = iDir > 0 ? 0 : nHits-1;
 1726. Int_t iend = iDir > 0 ? nHits-1 : 0;
 1727. iend += iDir;
 1728. MpdKalmanHit *hit = 0x0;
 1729. //for (Int_t i = ibeg; i >= iend; i+=iDir) {
 1730. for (Int_t i = ibeg; i != iend; i+=iDir) {
 1731. hit = (MpdKalmanHit*) track->GetHits()->UncheckedAt(i);
 1732. //if (!MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(track, hit, updLeng)) return kFALSE;
 1733. if (!MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(track, hit, updLeng, kTRUE)) return kFALSE;
 1734. Double_t dChi2 = FilterHit(track, hit, pointWeight, param);
 1735. track->SetChi2(track->GetChi2()+dChi2);
 1736. weight = *track->GetWeight();
 1737. weight += pointWeight;
 1738. track->SetWeight(weight);
 1739. track->SetParamNew(param);
 1740. //cout << i << " " << dChi2 << " " << 1./track->GetParamNew(4) << " " << hit->GetLayer() << " " << hit->GetDist() << endl;
 1741. }
 1742. //if (hit) {
 1743. if (0) {
 1744. TVector3 pos = fGeoScheme->GlobalPos(hit);
 1745. cout << " Hit: " << pos.Pt()*pos.Phi() << " " << pos.Pt() << " " << pos.Z() << endl;
 1746. cout << " Track: " << nHits << " " << track->GetParamNew(0) << " " << track->GetPosNew() << " " << track->GetParamNew(1) << " " << track->GetChi2() << endl;
 1747. }
 1748. return kTRUE;
 1749. }
 1750. //__________________________________________________________________________
 1751. Double_t MpdKalmanFilter::Interp(Int_t nDim, const Double_t *mom, const Double_t *dedxm, Double_t p)
 1752. {
 1753. // Energy loss interpolation
 1754. //if (p < mom[0]) return dedxm[0];
 1755. if (p > mom[nDim-1]) return dedxm[nDim-1];
 1756. // Binary search
 1757. Int_t i1 = 0, i2 = nDim-1, i = i2;
 1758. if (p < mom[0]) {
 1759. // Extrapolation
 1760. i1 = 0;
 1761. i2 = 1;
 1762. } else {
 1763. do {
 1764. i = i1 + (i2-i1) / 2;
 1765. if (p > mom[i]) i1 = i;
 1766. else i2 = i;
 1767. } while (i2 - i1 > 1);
 1768. }
 1769. // Linear interpolation
 1770. return dedxm[i1] + (dedxm[i2]-dedxm[i1])/(mom[i2]-mom[i1]) * (p-mom[i1]);
 1771. }
 1772. //__________________________________________________________________________
 1773. void MpdKalmanFilter::Convert(const MpdKalmanTrack *track1, MpdKalmanTrack *track2)
 1774. {
 1775. // Convert track of diff. types (from "R" to "Z" at the moment)
 1776. if (track1->GetType() == track2->GetType()) return;
 1777. track2->SetPos(track1->GetParamNew(1)); // Z
 1778. track2->SetParam(1, track1->GetPosNew()); // R
 1779. track2->SetParam(3, TMath::PiOver2()-track1->GetParamNew(3)); // Theta
 1780. track2->SetParam(4, track1->GetParamNew(4)*TMath::Sin(track2->GetParam(3))); // q/P
 1781. }
 1782. //__________________________________________________________________________
 1783. void MpdKalmanFilter::ExtrapOneStepRungekutta(Double_t charge, Double_t step,
 1784. Double_t* vect, Double_t* vout)
 1785. {
 1786. /// <pre>
 1787. /// ******************************************************************
 1788. /// * *
 1789. /// * Runge-Kutta method for tracking a particle through a magnetic *
 1790. /// * field. Uses Nystroem algorithm (See Handbook Nat. Bur. of *
 1791. /// * Standards, procedure 25.5.20) *
 1792. /// * *
 1793. /// * Input parameters *
 1794. /// * CHARGE Particle charge *
 1795. /// * STEP Step size *
 1796. /// * VECT Initial co-ords,direction cosines,momentum *
 1797. /// * Output parameters *
 1798. /// * VOUT Output co-ords,direction cosines,momentum *
 1799. /// * User routine called *
 1800. /// * CALL GUFLD(X,F) *
 1801. /// * *
 1802. /// * ==>Called by : <USER>, GUSWIM *
 1803. /// * Authors R.Brun, M.Hansroul ********* *
 1804. /// * V.Perevoztchikov (CUT STEP implementation) *
 1805. /// * *
 1806. /// * *
 1807. /// ******************************************************************
 1808. /// </pre>
 1809. Double_t h2, h4, f[4];
 1810. Double_t xyzt[3], a, b, c, ph,ph2;
 1811. Double_t secxs[4],secys[4],seczs[4],hxp[3];
 1812. Double_t g1, g2, g3, g4, g5, g6, ang2, dxt, dyt, dzt;
 1813. Double_t est, at, bt, ct, cba;
 1814. Double_t f1, f2, f3, f4, rho, tet, hnorm, hp, rho1, sint, cost;
 1815. Double_t x;
 1816. Double_t y;
 1817. Double_t z;
 1818. Double_t xt;
 1819. Double_t yt;
 1820. Double_t zt;
 1821. Double_t maxit = 1992;
 1822. Double_t maxcut = 11;
 1823. const Double_t kdlt = 1e-4;
 1824. const Double_t kdlt32 = kdlt/32.;
 1825. const Double_t kthird = 1./3.;
 1826. const Double_t khalf = 0.5;
 1827. const Double_t kec = 2.9979251e-4;
 1828. const Double_t kpisqua = 9.86960440109;
 1829. const Int_t kix = 0;
 1830. const Int_t kiy = 1;
 1831. const Int_t kiz = 2;
 1832. const Int_t kipx = 3;
 1833. const Int_t kipy = 4;
 1834. const Int_t kipz = 5;
 1835. // *.
 1836. // *. ------------------------------------------------------------------
 1837. // *.
 1838. // * this constant is for units cm,gev/c and kgauss
 1839. // *
 1840. Int_t iter = 0;
 1841. Int_t ncut = 0;
 1842. for(Int_t j = 0; j < 7; j++)
 1843. vout[j] = vect[j];
 1844. Double_t pinv = kec * charge / vect[6];
 1845. Double_t tl = 0.;
 1846. Double_t h = step;
 1847. Double_t rest;
 1848. do {
 1849. rest = step - tl;
 1850. if (TMath::Abs(h) > TMath::Abs(rest)) h = rest;
 1851. //cmodif: call gufld(vout,f) changed into:
 1852. GetField(vout,f);
 1853. // *
 1854. // * start of integration
 1855. // *
 1856. x = vout[0];
 1857. y = vout[1];
 1858. z = vout[2];
 1859. a = vout[3];
 1860. b = vout[4];
 1861. c = vout[5];
 1862. h2 = khalf * h;
 1863. h4 = khalf * h2;
 1864. ph = pinv * h;
 1865. ph2 = khalf * ph;
 1866. secxs[0] = (b * f[2] - c * f[1]) * ph2;
 1867. secys[0] = (c * f[0] - a * f[2]) * ph2;
 1868. seczs[0] = (a * f[1] - b * f[0]) * ph2;
 1869. ang2 = (secxs[0]*secxs[0] + secys[0]*secys[0] + seczs[0]*seczs[0]);
 1870. if (ang2 > kpisqua) break;
 1871. dxt = h2 * a + h4 * secxs[0];
 1872. dyt = h2 * b + h4 * secys[0];
 1873. dzt = h2 * c + h4 * seczs[0];
 1874. xt = x + dxt;
 1875. yt = y + dyt;
 1876. zt = z + dzt;
 1877. // *
 1878. // * second intermediate point
 1879. // *
 1880. est = TMath::Abs(dxt) + TMath::Abs(dyt) + TMath::Abs(dzt);
 1881. if (est > h) {
 1882. if (ncut++ > maxcut) break;
 1883. h *= khalf;
 1884. continue;
 1885. }
 1886. xyzt[0] = xt;
 1887. xyzt[1] = yt;
 1888. xyzt[2] = zt;
 1889. //cmodif: call gufld(xyzt,f) changed into:
 1890. GetField(xyzt,f);
 1891. at = a + secxs[0];
 1892. bt = b + secys[0];
 1893. ct = c + seczs[0];
 1894. secxs[1] = (bt * f[2] - ct * f[1]) * ph2;
 1895. secys[1] = (ct * f[0] - at * f[2]) * ph2;
 1896. seczs[1] = (at * f[1] - bt * f[0]) * ph2;
 1897. at = a + secxs[1];
 1898. bt = b + secys[1];
 1899. ct = c + seczs[1];
 1900. secxs[2] = (bt * f[2] - ct * f[1]) * ph2;
 1901. secys[2] = (ct * f[0] - at * f[2]) * ph2;
 1902. seczs[2] = (at * f[1] - bt * f[0]) * ph2;
 1903. dxt = h * (a + secxs[2]);
 1904. dyt = h * (b + secys[2]);
 1905. dzt = h * (c + seczs[2]);
 1906. xt = x + dxt;
 1907. yt = y + dyt;
 1908. zt = z + dzt;
 1909. at = a + 2.*secxs[2];
 1910. bt = b + 2.*secys[2];
 1911. ct = c + 2.*seczs[2];
 1912. est = TMath::Abs(dxt)+TMath::Abs(dyt)+TMath::Abs(dzt);
 1913. if (est > 2.*TMath::Abs(h)) {
 1914. if (ncut++ > maxcut) break;
 1915. h *= khalf;
 1916. continue;
 1917. }
 1918. xyzt[0] = xt;
 1919. xyzt[1] = yt;
 1920. xyzt[2] = zt;
 1921. //cmodif: call gufld(xyzt,f) changed into:
 1922. GetField(xyzt,f);
 1923. z = z + (c + (seczs[0] + seczs[1] + seczs[2]) * kthird) * h;
 1924. y = y + (b + (secys[0] + secys[1] + secys[2]) * kthird) * h;
 1925. x = x + (a + (secxs[0] + secxs[1] + secxs[2]) * kthird) * h;
 1926. secxs[3] = (bt*f[2] - ct*f[1])* ph2;
 1927. secys[3] = (ct*f[0] - at*f[2])* ph2;
 1928. seczs[3] = (at*f[1] - bt*f[0])* ph2;
 1929. a = a+(secxs[0]+secxs[3]+2. * (secxs[1]+secxs[2])) * kthird;
 1930. b = b+(secys[0]+secys[3]+2. * (secys[1]+secys[2])) * kthird;
 1931. c = c+(seczs[0]+seczs[3]+2. * (seczs[1]+seczs[2])) * kthird;
 1932. est = TMath::Abs(secxs[0]+secxs[3] - (secxs[1]+secxs[2]))
 1933. + TMath::Abs(secys[0]+secys[3] - (secys[1]+secys[2]))
 1934. + TMath::Abs(seczs[0]+seczs[3] - (seczs[1]+seczs[2]));
 1935. if (est > kdlt && TMath::Abs(h) > 1.e-4) {
 1936. if (ncut++ > maxcut) break;
 1937. h *= khalf;
 1938. continue;
 1939. }
 1940. ncut = 0;
 1941. // * if too many iterations, go to helix
 1942. if (iter++ > maxit) break;
 1943. tl += h;
 1944. if (est < kdlt32)
 1945. h *= 2.;
 1946. cba = 1./ TMath::Sqrt(a*a + b*b + c*c);
 1947. vout[0] = x;
 1948. vout[1] = y;
 1949. vout[2] = z;
 1950. vout[3] = cba*a;
 1951. vout[4] = cba*b;
 1952. vout[5] = cba*c;
 1953. rest = step - tl;
 1954. if (step < 0.) rest = -rest;
 1955. if (rest < 1.e-5*TMath::Abs(step)) return;
 1956. } while(1);
 1957. // angle too big, use helix
 1958. f1 = f[0];
 1959. f2 = f[1];
 1960. f3 = f[2];
 1961. f4 = TMath::Sqrt(f1*f1+f2*f2+f3*f3);
 1962. rho = -f4*pinv;
 1963. tet = rho * step;
 1964. hnorm = 1./f4;
 1965. f1 = f1*hnorm;
 1966. f2 = f2*hnorm;
 1967. f3 = f3*hnorm;
 1968. hxp[0] = f2*vect[kipz] - f3*vect[kipy];
 1969. hxp[1] = f3*vect[kipx] - f1*vect[kipz];
 1970. hxp[2] = f1*vect[kipy] - f2*vect[kipx];
 1971. hp = f1*vect[kipx] + f2*vect[kipy] + f3*vect[kipz];
 1972. rho1 = 1./rho;
 1973. sint = TMath::Sin(tet);
 1974. cost = 2.*TMath::Sin(khalf*tet)*TMath::Sin(khalf*tet);
 1975. g1 = sint*rho1;
 1976. g2 = cost*rho1;
 1977. g3 = (tet-sint) * hp*rho1;
 1978. g4 = -cost;
 1979. g5 = sint;
 1980. g6 = cost * hp;
 1981. vout[kix] = vect[kix] + g1*vect[kipx] + g2*hxp[0] + g3*f1;
 1982. vout[kiy] = vect[kiy] + g1*vect[kipy] + g2*hxp[1] + g3*f2;
 1983. vout[kiz] = vect[kiz] + g1*vect[kipz] + g2*hxp[2] + g3*f3;
 1984. vout[kipx] = vect[kipx] + g4*vect[kipx] + g5*hxp[0] + g6*f1;
 1985. vout[kipy] = vect[kipy] + g4*vect[kipy] + g5*hxp[1] + g6*f2;
 1986. vout[kipz] = vect[kipz] + g4*vect[kipz] + g5*hxp[2] + g6*f3;
 1987. }
 1988. //__________________________________________________________________________
 1989. void MpdKalmanFilter::GetField(Double_t *position, Double_t *field)
 1990. {
 1991. /// Just simple interface
 1992. //if (fMagField) fMagField->GetFieldValue(position,field);
 1993. if (fMagField)
 1994. ((FairField*)((MpdMultiField*)fMagField)->GetFieldList()->UncheckedAt(0))->Field(position,field);
 1995. else {
 1996. cout<<"F-MpdKalmanFilter::GetField: fMagField = 0x0"<<endl;
 1997. exit(-1);
 1998. }
 1999. }
 2000. //__________________________________________________________________________
 2001. Double_t MpdKalmanFilter::Scattering(MpdKalmanTrack *track, Double_t dx, TString mass2, Int_t charge)
 2002. {
 2003. /// Compute multiple scattering angle. dx - material thickness (in X0 - for normal incidence)
 2004. //const Double_t piMass2 = 0.13957 * 0.13957; // pion hypothesis
 2005. Double_t piMass2 = mass2.Atof();
 2006. Double_t ph = track->GetParamNew(2);
 2007. Double_t cosTh = TMath::Cos (track->GetParamNew(3));
 2008. Double_t sinTh = TMath::Sin (track->GetParamNew(3));
 2009. Double_t ppp = charge / track->GetParamNew(4) / cosTh;
 2010. ppp = TMath::Abs (ppp);
 2011. ppp = TMath::Max (ppp,0.1);
 2012. ppp = TMath::Min (ppp,3.);
 2013. TVector3 p(0,0,ppp);
 2014. TLorentzVector pe(p,TMath::Sqrt(ppp*ppp+piMass2));
 2015. Double_t beta = pe.Beta(), phPos = 0, scaleL = 0;
 2016. if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kBarrel) {
 2017. // Path length correction - barrel
 2018. phPos = track->GetParamNew(0) / track->GetPosNew();
 2019. scaleL = TMath::Cos(phPos-ph) * cosTh;
 2020. } else {
 2021. phPos = TMath::ATan2 (track->GetParamNew(1), track->GetParamNew(0));
 2022. scaleL = sinTh; // path length correction - endcap
 2023. }
 2024. Double_t dxx0 = dx / TMath::Abs(scaleL);
 2025. Double_t angle = 0.0136 / beta / ppp * charge * (1. + 0.038 * TMath::Log(dxx0));
 2026. //cout << angle << " " << beta << " " << scaleL << " " << ppp << endl;
 2027. //exit(0);
 2028. return angle * angle * dxx0;
 2029. }
 2030. //__________________________________________________________________________
 2031. Double_t MpdKalmanFilter::Scattering(MpdKalmanTrack *track, Double_t x0, Double_t step,
 2032. TString mass2, Int_t charge)
 2033. {
 2034. /// Compute multiple scattering angle. x0 - rad. length, step - track path length
 2035. //const Double_t piMass2 = 0.13957 * 0.13957; // pion hypothesis
 2036. Double_t piMass2 = mass2.Atof();
 2037. //Double_t ph = track->GetParamNew(2);
 2038. Double_t cosTh = TMath::Cos (track->GetParamNew(3));
 2039. //Double_t sinTh = TMath::Sin (track->GetParamNew(3));
 2040. Double_t ppp = charge / track->GetParamNew(4) / cosTh;
 2041. ppp = TMath::Abs (ppp);
 2042. ppp = TMath::Max (ppp,0.1);
 2043. ppp = TMath::Min (ppp,3.);
 2044. TVector3 p(0,0,ppp);
 2045. TLorentzVector pe(p,TMath::Sqrt(ppp*ppp+piMass2));
 2046. Double_t beta = pe.Beta();
 2047. /*
 2048. Double_t beta = pe.Beta(), phPos = 0, scaleL = 0;
 2049. if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kFixedR) {
 2050. // Path length correction - fixed R
 2051. phPos = track->GetParamNew(0) / track->GetPosNew();
 2052. scaleL = TMath::Cos(phPos-ph) * cosTh;
 2053. } else {
 2054. phPos = TMath::ATan2 (track->GetParamNew(1), track->GetParamNew(0));
 2055. scaleL = sinTh; // path length correction - fixed Z
 2056. }
 2057. Double_t dxx0 = dx / TMath::Abs(scaleL);
 2058. */
 2059. Double_t dxx0 = step / x0;
 2060. Double_t angle = 0.0136 / beta / ppp * charge * (1. + 0.038 * TMath::Log(dxx0));
 2061. //cout << angle << " " << beta << " " << scaleL << " " << ppp << endl;
 2062. //exit(0);
 2063. return angle * angle * dxx0;
 2064. }
 2065. //__________________________________________________________________________
 2066. /*
 2067. TVector3 TpcLheKalmanFilter::GetTrackMom(const TpcLheHit *hit)
 2068. {
 2069. /// Returns track momentum for given hit
 2070. TpcPoint* point = (TpcPoint*) fTpcPoints->UncheckedAt(hit->GetUniqueID());
 2071. TVector3 p(point->GetPx(),point->GetPy(),point->GetPz());
 2072. return p;
 2073. }
 2074. */
 2075. //__________________________________________________________________________
 2076. void MpdKalmanFilter::ExtrapOneStepHelix(Double_t charge, Double_t step,
 2077. Double_t *vect, Double_t *vout)
 2078. {
 2079. // ******************************************************************
 2080. // * *
 2081. // * Performs the tracking of one step in a magnetic field *
 2082. // * The trajectory is assumed to be a helix in a constant field *
 2083. // * taken at the mid point of the step. *
 2084. // * Parameters: *
 2085. // * input *
 2086. // * STEP =arc length of the step asked *
 2087. // * VECT =input vector (position,direction cos and momentum) *
 2088. // * CHARGE= electric charge of the particle *
 2089. // * output *
 2090. // * VOUT = same as VECT after completion of the step *
 2091. // * *
 2092. // * ==>Called by : <USER>, GUSWIM *
 2093. // * Author m.hansroul ********* *
 2094. // * modified s.egli, s.v.levonian *
 2095. // * modified v.perevoztchikov
 2096. // * *
 2097. // ******************************************************************
 2098. //
 2099. // modif: everything in double precision
 2100. Double_t xyz[3], h[4], hxp[3];
 2101. Double_t h2xy, hp, rho, tet;
 2102. Double_t sint, sintt, tsint, cos1t;
 2103. Double_t f1, f2, f3, f4, f5, f6;
 2104. const Int_t kix = 0;
 2105. const Int_t kiy = 1;
 2106. const Int_t kiz = 2;
 2107. const Int_t kipx = 3;
 2108. const Int_t kipy = 4;
 2109. const Int_t kipz = 5;
 2110. const Int_t kipp = 6;
 2111. const Double_t kec = 2.9979251e-4;
 2112. //
 2113. // ------------------------------------------------------------------
 2114. //
 2115. // units are kgauss,centimeters,gev/c
 2116. //
 2117. vout[kipp] = vect[kipp];
 2118. if (TMath::Abs(charge) < 0.00001) {
 2119. for (Int_t i = 0; i < 3; i++) {
 2120. vout[i] = vect[i] + step * vect[i+3];
 2121. vout[i+3] = vect[i+3];
 2122. }
 2123. return;
 2124. }
 2125. xyz[0] = vect[kix] + 0.5 * step * vect[kipx];
 2126. xyz[1] = vect[kiy] + 0.5 * step * vect[kipy];
 2127. xyz[2] = vect[kiz] + 0.5 * step * vect[kipz];
 2128. //cmodif: call gufld (xyz, h) changed into:
 2129. GetField (xyz, h);
 2130. h2xy = h[0]*h[0] + h[1]*h[1];
 2131. h[3] = h[2]*h[2]+ h2xy;
 2132. if (h[3] < 1.e-12) {
 2133. for (Int_t i = 0; i < 3; i++) {
 2134. vout[i] = vect[i] + step * vect[i+3];
 2135. vout[i+3] = vect[i+3];
 2136. }
 2137. return;
 2138. }
 2139. if (h2xy < 1.e-12*h[3]) {
 2140. ExtrapOneStepHelix3(charge*h[2], step, vect, vout);
 2141. return;
 2142. }
 2143. h[3] = TMath::Sqrt(h[3]);
 2144. h[0] /= h[3];
 2145. h[1] /= h[3];
 2146. h[2] /= h[3];
 2147. h[3] *= kec;
 2148. hxp[0] = h[1]*vect[kipz] - h[2]*vect[kipy];
 2149. hxp[1] = h[2]*vect[kipx] - h[0]*vect[kipz];
 2150. hxp[2] = h[0]*vect[kipy] - h[1]*vect[kipx];
 2151. hp = h[0]*vect[kipx] + h[1]*vect[kipy] + h[2]*vect[kipz];
 2152. rho = -charge*h[3]/vect[kipp];
 2153. tet = rho * step;
 2154. if (TMath::Abs(tet) > 0.15) {
 2155. sint = TMath::Sin(tet);
 2156. sintt = (sint/tet);
 2157. tsint = (tet-sint)/tet;
 2158. cos1t = 2.*(TMath::Sin(0.5*tet))*(TMath::Sin(0.5*tet))/tet;
 2159. } else {
 2160. tsint = tet*tet/36.;
 2161. sintt = (1. - tsint);
 2162. sint = tet*sintt;
 2163. cos1t = 0.5*tet;
 2164. }
 2165. f1 = step * sintt;
 2166. f2 = step * cos1t;
 2167. f3 = step * tsint * hp;
 2168. f4 = -tet*cos1t;
 2169. f5 = sint;
 2170. f6 = tet * cos1t * hp;
 2171. vout[kix] = vect[kix] + f1*vect[kipx] + f2*hxp[0] + f3*h[0];
 2172. vout[kiy] = vect[kiy] + f1*vect[kipy] + f2*hxp[1] + f3*h[1];
 2173. vout[kiz] = vect[kiz] + f1*vect[kipz] + f2*hxp[2] + f3*h[2];
 2174. vout[kipx] = vect[kipx] + f4*vect[kipx] + f5*hxp[0] + f6*h[0];
 2175. vout[kipy] = vect[kipy] + f4*vect[kipy] + f5*hxp[1] + f6*h[1];
 2176. vout[kipz] = vect[kipz] + f4*vect[kipz] + f5*hxp[2] + f6*h[2];
 2177. return;
 2178. }
 2179. //__________________________________________________________________________
 2180. void MpdKalmanFilter::ExtrapOneStepHelix3(Double_t field, Double_t step,
 2181. Double_t *vect, Double_t *vout) const
 2182. {
 2183. //
 2184. // ******************************************************************
 2185. // * *
 2186. // * Tracking routine in a constant field oriented *
 2187. // * along axis 3 *
 2188. // * Tracking is performed with a conventional *
 2189. // * helix step method *
 2190. // * *
 2191. // * ==>Called by : <USER>, GUSWIM *
 2192. // * Authors R.Brun, M.Hansroul ********* *
 2193. // * Rewritten V.Perevoztchikov
 2194. // * *
 2195. // ******************************************************************
 2196. //
 2197. Double_t hxp[3];
 2198. Double_t h4, hp, rho, tet;
 2199. Double_t sint, sintt, tsint, cos1t;
 2200. Double_t f1, f2, f3, f4, f5, f6;
 2201. const Int_t kix = 0;
 2202. const Int_t kiy = 1;
 2203. const Int_t kiz = 2;
 2204. const Int_t kipx = 3;
 2205. const Int_t kipy = 4;
 2206. const Int_t kipz = 5;
 2207. const Int_t kipp = 6;
 2208. const Double_t kec = 2.9979251e-4;
 2209. //
 2210. // ------------------------------------------------------------------
 2211. //
 2212. // units are kgauss,centimeters,gev/c
 2213. //
 2214. vout[kipp] = vect[kipp];
 2215. h4 = field * kec;
 2216. hxp[0] = - vect[kipy];
 2217. hxp[1] = + vect[kipx];
 2218. hp = vect[kipz];
 2219. rho = -h4/vect[kipp];
 2220. tet = rho * step;
 2221. if (TMath::Abs(tet) > 0.15) {
 2222. sint = TMath::Sin(tet);
 2223. sintt = (sint/tet);
 2224. tsint = (tet-sint)/tet;
 2225. cos1t = 2.* TMath::Sin(0.5*tet) * TMath::Sin(0.5*tet)/tet;
 2226. } else {
 2227. tsint = tet*tet/36.;
 2228. sintt = (1. - tsint);
 2229. sint = tet*sintt;
 2230. cos1t = 0.5*tet;
 2231. }
 2232. f1 = step * sintt;
 2233. f2 = step * cos1t;
 2234. f3 = step * tsint * hp;
 2235. f4 = -tet*cos1t;
 2236. f5 = sint;
 2237. f6 = tet * cos1t * hp;
 2238. vout[kix] = vect[kix] + f1*vect[kipx] + f2*hxp[0];
 2239. vout[kiy] = vect[kiy] + f1*vect[kipy] + f2*hxp[1];
 2240. vout[kiz] = vect[kiz] + f1*vect[kipz] + f3;
 2241. vout[kipx] = vect[kipx] + f4*vect[kipx] + f5*hxp[0];
 2242. vout[kipy] = vect[kipy] + f4*vect[kipy] + f5*hxp[1];
 2243. vout[kipz] = vect[kipz] + f4*vect[kipz] + f6;
 2244. return;
 2245. }
 2246. //__________________________________________________________________________
 2247. void MpdKalmanFilter::MnvertLocal(Double_t *a, Int_t l, Int_t, Int_t n,
 2248. Int_t &ifail)
 2249. {
 2250. ///*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Inverts a symmetric matrix*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 2251. ///*-* ==========================
 2252. ///*-* inverts a symmetric matrix. matrix is first scaled to
 2253. ///*-* have all ones on the diagonal (equivalent to change of units)
 2254. ///*-* but no pivoting is done since matrix is positive-definite.
 2255. ///*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 2256. // taken from TMinuit package of Root (l>=n)
 2257. // fVERTs, fVERTq and fVERTpp changed to localVERTs, localVERTq and localVERTpp
 2258. // Double_t localVERTs[n], localVERTq[n], localVERTpp[n];
 2259. Double_t * localVERTs = new Double_t[n];
 2260. Double_t * localVERTq = new Double_t[n];
 2261. Double_t * localVERTpp = new Double_t[n];
 2262. // fMaxint changed to localMaxint
 2263. Int_t localMaxint = n;
 2264. /* System generated locals */
 2265. Int_t aOffset;
 2266. /* Local variables */
 2267. Double_t si;
 2268. Int_t i, j, k, kp1, km1;
 2269. /* Parameter adjustments */
 2270. aOffset = l + 1;
 2271. a -= aOffset;
 2272. /* Function Body */
 2273. ifail = 0;
 2274. if (n < 1) goto L100;
 2275. if (n > localMaxint) goto L100;
 2276. //*-*- scale matrix by sqrt of diag elements
 2277. for (i = 1; i <= n; ++i) {
 2278. si = a[i + i*l];
 2279. if (si <= 0) goto L100;
 2280. localVERTs[i-1] = 1 / TMath::Sqrt(si);
 2281. }
 2282. for (i = 1; i <= n; ++i) {
 2283. for (j = 1; j <= n; ++j) {
 2284. a[i + j*l] = a[i + j*l]*localVERTs[i-1]*localVERTs[j-1];
 2285. }
 2286. }
 2287. //*-*- . . . start main loop . . . .
 2288. for (i = 1; i <= n; ++i) {
 2289. k = i;
 2290. //*-*- preparation for elimination step1
 2291. if (a[k + k*l] != 0) localVERTq[k-1] = 1 / a[k + k*l];
 2292. else goto L100;
 2293. localVERTpp[k-1] = 1;
 2294. a[k + k*l] = 0;
 2295. kp1 = k + 1;
 2296. km1 = k - 1;
 2297. if (km1 < 0) goto L100;
 2298. else if (km1 == 0) goto L50;
 2299. else goto L40;
 2300. L40:
 2301. for (j = 1; j <= km1; ++j) {
 2302. localVERTpp[j-1] = a[j + k*l];
 2303. localVERTq[j-1] = a[j + k*l]*localVERTq[k-1];
 2304. a[j + k*l] = 0;
 2305. }
 2306. L50:
 2307. if (k - n < 0) goto L51;
 2308. else if (k - n == 0) goto L60;
 2309. else goto L100;
 2310. L51:
 2311. for (j = kp1; j <= n; ++j) {
 2312. localVERTpp[j-1] = a[k + j*l];
 2313. localVERTq[j-1] = -a[k + j*l]*localVERTq[k-1];
 2314. a[k + j*l] = 0;
 2315. }
 2316. //*-*- elimination proper
 2317. L60:
 2318. for (j = 1; j <= n; ++j) {
 2319. for (k = j; k <= n; ++k) { a[j + k*l] += localVERTpp[j-1]*localVERTq[k-1]; }
 2320. }
 2321. }
 2322. //*-*- elements of left diagonal and unscaling
 2323. for (j = 1; j <= n; ++j) {
 2324. for (k = 1; k <= j; ++k) {
 2325. a[k + j*l] = a[k + j*l]*localVERTs[k-1]*localVERTs[j-1];
 2326. a[j + k*l] = a[k + j*l];
 2327. }
 2328. }
 2329. delete [] localVERTs;
 2330. delete [] localVERTq;
 2331. delete [] localVERTpp;
 2332. return;
 2333. //*-*- failure return
 2334. L100:
 2335. delete [] localVERTs;
 2336. delete [] localVERTq;
 2337. delete [] localVERTpp;
 2338. ifail = 1;
 2339. } /* mnvertLocal */
 2340. //__________________________________________________________________________
 2341. Double_t* MpdKalmanFilter::ExtrapOneStep(MpdKalmanTrack *track, Double_t step, Int_t flag)
 2342. {
 2343. // Extrapolate one step: if flag!=0 then use the cached parameters
 2344. Double_t vect[7], charge;
 2345. if (flag == 0) {
 2346. if (track->GetType() == MpdKalmanTrack::kBarrel) SetGeantParamB(track, vect, 1);
 2347. else SetGeantParamE(track, vect, 1);
 2348. charge = fVectorG[7] = -TMath::Sign(1.0,track->GetParam(4));
 2349. } else {
 2350. for (Int_t j = 0; j < 7; ++j) vect[j] = fVectorG[j];
 2351. charge = fVectorG[7];
 2352. }
 2353. ExtrapOneStepRungekutta(charge, step, vect, fVectorG);
 2354. return fVectorG;
 2355. }
 2356. //__________________________________________________________________________
 2357. ClassImp(MpdKalmanFilter)