MpdTpcKalmanFilter.cxx 108 KB


 1. /// \class MpdTpcKalmanFilter
 2. ///
 3. /// Kalman filter track reconstructor in the MPD central detector
 4. /// \author Alexander Zinchenko (LHEP, JINR, Dubna)
 5. #include "MpdTpcKalmanFilter.h"
 6. #include "MpdCodeTimer.h"
 7. #include "MpdTpcHit.h"
 8. #include "MpdTpcSectorGeo.h"
 9. #include "MpdTpcKalmanTrack.h"
 10. #include "MpdKalmanFilter.h"
 11. #include "MpdKalmanTrack.h"
 12. #include "MpdKalmanGeoScheme.h"
 13. #include "MpdKalmanHit.h"
 14. #include "MpdTpcDedxTask.h"
 15. #include "MpdVertexZfinder.h"
 16. #include "MpdTpcFoundHit.h"
 17. #include "MpdTpcSectorGeo.h"
 18. #include "TpcCluster.h"
 19. #include "TpcGeoPar.h"
 20. #include "TpcPoint.h"
 21. #include "TpcLheTrack.h"
 22. #include "MpdMCTrack.h"
 23. #include "FairEventHeader.h"
 24. #include "FairField.h"
 25. #include "FairMCEventHeader.h"
 26. #include "FairRootManager.h"
 27. #include "FairRunAna.h"
 28. #include "FairRuntimeDb.h"
 29. #include "FairTask.h"
 30. //#include "MpdTofGeoPar.h" //AZ
 31. #include <TClonesArray.h>
 32. #include <TGeoManager.h>
 33. #include <TGeoMatrix.h>
 34. #include <TGeoPgon.h>
 35. #include <TGeoTrd1.h>
 36. #include <TGeoTube.h>
 37. #include <TRandom.h>
 38. #include <TROOT.h>
 39. #ifdef XROOTD
 40. #include "TXNetFile.h"
 41. #endif
 42. #ifdef _OPENMP
 43. #include "omp.h"
 44. #include "sys/time.h"
 45. #endif
 46. const Double_t MpdTpcKalmanFilter::fgkChi2Cut = 20; //50; //20; //100;
 47. FILE *lunTpc = 0x0; //fopen("dl.dat","w");
 48. //__________________________________________________________________________
 49. MpdTpcKalmanFilter::MpdTpcKalmanFilter()
 50. : FairTask("TPC Kalman filter"),
 51. fNofEvents(0),
 52. fNTracks(0),
 53. fNPass(1),
 54. fHits(0x0),
 55. fKHits(new TClonesArray("MpdKalmanHit")),
 56. fTracks(new TClonesArray("MpdTpcKalmanTrack")),
 57. fTrackCand(new TClonesArray("MpdTpcKalmanTrack")),
 58. fLHEtracks(0x0),
 59. fMCtracks(0x0),
 60. fTpcPoints(0x0),
 61. fLayPointers(0x0),
 62. fhLays(0x0),
 63. fVertZ(0.0),
 64. fZflag(0),
 65. fModular(0),
 66. //fPadPlane(TpcPadPlane::Instance())
 67. //fSecGeo(MpdTpcSectorGeo::Instance())
 68. //fCache(new std::map<Double_t,tuple<TMatrixD,TMatrixD,TMatrixD,TMatrixD> >)
 69. fCache(new std::map<Double_t,matrix4>)
 70. {
 71. /// Default constructor
 72. fUseMCHit = kTRUE;
 73. }
 74. //__________________________________________________________________________
 75. MpdTpcKalmanFilter::MpdTpcKalmanFilter(const char *name,
 76. const char *title)
 77. //: FairTask(name),
 78. : FairTask("TPC Kalman filter"),
 79. fNofEvents(0),
 80. fNTracks(0),
 81. fNPass(1),
 82. fHits(0x0),
 83. fKHits(new TClonesArray("MpdKalmanHit")),
 84. fTracks(new TClonesArray("MpdTpcKalmanTrack")),
 85. fTrackCand(new TClonesArray("MpdTpcKalmanTrack")),
 86. fLHEtracks(0x0),
 87. fMCtracks(0x0),
 88. fTpcPoints(0x0),
 89. fLayPointers(0x0),
 90. fhLays(0x0),
 91. fVertZ(0.0),
 92. fZflag(0),
 93. fModular(0),
 94. //fPadPlane(TpcPadPlane::Instance())
 95. //fSecGeo(MpdTpcSectorGeo::Instance())
 96. //fCache(new std::map<Double_t,tuple<TMatrixD,TMatrixD,TMatrixD,TMatrixD> >)
 97. fCache(new std::map<Double_t,matrix4>)
 98. {
 99. /// Constructor
 100. FairTask *dedx = new MpdTpcDedxTask();
 101. Add(dedx);
 102. fUseMCHit = kTRUE;
 103. }
 104. //__________________________________________________________________________
 105. MpdTpcKalmanFilter::~MpdTpcKalmanFilter()
 106. {
 107. /// Destructor
 108. //new delete fHits;
 109. delete fKHits;
 110. delete fTracks;
 111. delete fTrackCand;
 112. delete [] fLayPointers;
 113. delete fhLays;
 114. }
 115. //__________________________________________________________________________
 116. InitStatus MpdTpcKalmanFilter::Init() {
 117. cout << "InitStatus MpdTpcKalmanFilter::Init\n\n";
 118. //fVerbose = 10;
 119. FairRootManager *manager = FairRootManager::Instance();
 120. fSecGeo = MpdTpcSectorGeo::Instance();
 121. fhLays = new TH1F("hLays","TPC layers",150,0,150);
 122. //fHits = (TClonesArray*) manager->GetObject("TpcCluster");
 123. if (fUseMCHit) fHits = (TClonesArray*) manager->GetObject("TpcHit");
 124. //else fHits = (TClonesArray*) manager->GetObject("MpdTpcHit");
 125. else fHits = (TClonesArray*) manager->GetObject("TpcRecPoint");
 126. if ( ! fHits ) {
 127. cout << "-I- "<< GetName() << "::Init: No MpdTpcHit array!" << endl;
 128. return kERROR;
 129. }
 130. //fKHits->SetOwner(kTRUE);
 131. fLHEtracks = (TClonesArray *)manager->GetObject("LheGeantTrack");
 132. fMCtracks = (TClonesArray *)manager->GetObject("MCTrack");
 133. fTpcPoints = (TClonesArray *)manager->GetObject("TpcPoint");
 134. #ifdef GEANT
 135. //fListMCtracks = (TClonesArray *)fManager->GetObject("MCTrack");
 136. #endif
 137. fNTracks = fNofEvents = 0;
 138. fNPass = 2; //2;
 139. Register();
 140. // Get event number offset
 141. /* TFile* f = new TFile(FairRootManager::Instance()->GetInFile()->GetName(),"READ"); // EL
 142. #ifdef XROOTD
 143. if (!f->IsOpen()) f = new TXNetFile(FairRootManager::Instance()->GetInFile()->GetName(),"READ");
 144. #endif
 145. cout << f->GetName() << " " << manager->GetObject("MCEventHeader.") << endl;
 146. TTree *cbmsim = (TTree*) f->FindObjectAny("cbmsim");
 147. FairMCEventHeader *head = 0x0; //new FairMCEventHeader();
 148. cbmsim->SetBranchAddress("MCEventHeader.",&head);
 149. cbmsim->GetEntry(0);
 150. Int_t event = head->GetEventID() - 1;
 151. f->Close();
 152. delete f;
 153. fNofEvents += event;
 154. */
 155. /*TH1F *hZ = */new TH1F ("hZ","Z of vertex",150,-75,75);
 156. /*TH1F *hPt = */new TH1F ("hPt","Pt of cand.",100,0,50);
 157. /*TH1F *hChi2 = */new TH1F ("hChi2","Chi2 of track",100,0,50);
 158. /*TH1F *hNhits = */new TH1F ("hNhits","Points per track",100,0,100);
 159. return kSUCCESS;
 160. }
 161. // ----- Private method SetParContainers -------------------------------
 162. void MpdTpcKalmanFilter::SetParContainers() {
 163. //return;
 164. // Get run and runtime database
 165. FairRunAna* run = FairRunAna::Instance();
 166. if ( ! run ) Fatal("SetParContainers", "No analysis run");
 167. FairRuntimeDb* db = run->GetRuntimeDb();
 168. if ( ! db ) Fatal("SetParContainers", "No runtime database");
 169. // Get TPC geometry parameter container
 170. db->getContainer("TpcGeoPar");
 171. db->getContainer("MpdTofGeoPar");
 172. }
 173. //__________________________________________________________________________
 174. InitStatus MpdTpcKalmanFilter::ReInit()
 175. {
 176. return kSUCCESS;
 177. }
 178. //__________________________________________________________________________
 179. void MpdTpcKalmanFilter::Reset()
 180. {
 181. ///
 182. cout << " MpdTpcKalmanFilter::Reset " << endl;
 183. ProcInfo_t proc;
 184. gSystem->GetProcInfo(&proc);
 185. cout << " User CPU time: " << proc.fCpuUser << " Memory: resident " << proc.fMemResident << ", virtual " << proc.fMemVirtual << endl;
 186. fhLays->Reset();
 187. fKHits->Delete();
 188. fTracks->Delete();
 189. fTrackCand->Delete();
 190. delete [] fLayPointers;
 191. fLayPointers = 0x0;
 192. for (Int_t i = 0; i < fgkLays; ++i)
 193. for (Int_t j = 0; j < fgkSecs; ++j) fLaySecBegPointers[i][j] = fLaySecEndPointers[i][j] = -1;
 194. fNTracks = 0;
 195. }
 196. //__________________________________________________________________________
 197. void MpdTpcKalmanFilter::Register()
 198. {
 199. ///
 200. FairTask *itsHF = (FairTask*) FairRun::Instance()->GetTask("Ideal STS hit Producer");
 201. TClonesArray *itsP = (TClonesArray*) FairRootManager::Instance()->GetObject("StsPoint");
 202. if (itsHF && itsP) FairRootManager::Instance()->
 203. Register("TpcKalmanTrack","MpdKalmanTrack", fTracks, kFALSE);
 204. else FairRootManager::Instance()->
 205. Register("TpcKalmanTrack","MpdKalmanTrack", fTracks, kTRUE);
 206. FairRootManager::Instance()->Register("TpcKalmanHit","KfHit", fKHits, kFALSE);
 207. }
 208. //__________________________________________________________________________
 209. void MpdTpcKalmanFilter::Finish()
 210. {
 211. ///
 212. fKHits->Delete();
 213. fTracks->Delete();
 214. fTrackCand->Delete();
 215. //((TH1F*)gROOT->FindObjectAny("hChi2"))->Write();
 216. //((TH1F*)gROOT->FindObjectAny("hNhits"))->Write();
 217. //((TH1F*)gROOT->FindObjectAny("hZ"))->Write();
 218. }
 219. //__________________________________________________________________________
 220. void MpdTpcKalmanFilter::Exec(Option_t * option)
 221. {
 222. ///
 223. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 224. static Int_t first = 1;
 225. if (first && fHits->GetEntriesFast()) {
 226. first = 0;
 227. // Check geometry
 228. if (fHits->First()->GetUniqueID()) fModular = 1;
 229. cout << "\n !!!!! ***** ***** ***** !!!!! " << endl;
 230. if (fModular) {
 231. FillGeoScheme();
 232. cout << " ***** TPC with modular design of readout chambers ***** " << endl;
 233. } else cout << " ***** TPC with cylindrical design ***** " << endl;
 234. cout << " !!!!! ***** ***** ***** !!!!! " << endl;
 235. }
 236. cout << "\n\n *** Event # " << ++fNofEvents << endl;
 237. cout << " ===== MpdTpcKalmanFilter =====\n";
 238. Reset();
 239. // Create Kalman hits
 240. if (fHits->GetEntriesFast() == 0) return;
 241. TString name = fHits->UncheckedAt(0)->GetName();
 242. cout << " Name: " << name << endl;
 243. if (name.Contains("TpcCluster")) Cluster2KalmanHits();
 244. else if (fModular == 0) MakeKalmanHits();
 245. else MakeKalmanHitsModul();
 246. // Evaluate vertex Z
 247. MpdVertexZfinder *vertexZ = (MpdVertexZfinder*) FairRun::Instance()->GetTask("MpdVertexZfinder");
 248. if (vertexZ) {
 249. vertexZ->SetHits(fKHits,fhLays);
 250. fVertZ = vertexZ->FindZ(fLayPointers, fZflag);
 251. }
 252. for (Int_t i = 0; i < fNPass; ++i) {
 253. fTrackCand->Delete();
 254. GetTrackSeeds(i);
 255. if (!fUseMCHit && i == 0) GetTrackSeedsEndCaps();
 256. cout << " Total number of hits for tracking: " << fHits->GetEntriesFast() << endl;
 257. cout << " Total number of track seeds: " << fTrackCand->GetEntriesFast() << endl;
 258. DoTracking(i);
 259. StoreTracks();
 260. cout << " Total number of found tracks: " << fTracks->GetEntriesFast() << endl;
 261. if (i != fNPass - 1) ExcludeHits(); // exclude used hits
 262. }
 263. RemoveShorts(); // remove short tracks (Nhits < 4)
 264. cout << " Total number of found long tracks: " << fTracks->GetEntriesFast() << endl;
 265. if (0) {
 266. // To improve dL-resolution
 267. Int_t ntr = fTracks->GetEntriesFast();
 268. for (Int_t i = 0; i < ntr; ++i) {
 269. MpdKalmanTrack *track = (MpdKalmanTrack*) fTracks->UncheckedAt(i);
 270. //track->GetCovariance()->Print();
 271. //track->GetParamNew()->Print();
 272. MpdKalmanFilter::Instance()->Refit(track, -1);
 273. track->SetLength(0);
 274. MpdKalmanFilter::Instance()->Refit(track, 1, kTRUE);
 275. //track->GetParamNew()->Print();
 276. //track->GetCovariance()->Print();
 277. }
 278. }
 279. AddHits(); // add hit objects to tracks
 280. // Apply track merging procedure (for clusters) - 11.10.2015
 281. if (!fUseMCHit) {
 282. for (Int_t ipass = 0; ipass < 3; ++ipass) {
 283. MergeTracks(ipass);
 284. }
 285. }
 286. GoToBeamLine(); // propagate tracks to the beam line
 287. GoOut(); // go outward for matching with outer detectors
 288. #ifdef GEANT
 289. //CheckTracks();
 290. #ifdef TRACK
 291. //PrintTracks(0);
 292. #endif
 293. #endif
 294. #ifdef MASSPROD
 295. //fTpcPoints->Clear("C");
 296. // fTstPoints->Clear("C");
 297. #endif
 298. /*
 299. FairMCEventHeader *mchead = (FairMCEventHeader*) FairRootManager::Instance()->GetObject("MCEventHeader.");
 300. Int_t event = mchead->GetEventID();
 301. //FairEventHeader *head = (FairEventHeader*) FairRootManager::Instance()->GetObject("EventHeader.");
 302. FairEventHeader *head = FairRunAna::Instance()->GetEvtHeader();
 303. head->SetEventId(event);
 304. */
 305. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 306. }
 307. //__________________________________________________________________________
 308. void MpdTpcKalmanFilter::FillGeoScheme()
 309. {
 310. /// Fill Kalman filter geometry manager info
 311. MpdKalmanGeoScheme *geo = MpdKalmanFilter::Instance()->GetGeo();
 312. TVector2 p2;
 313. Int_t nRows[2] = {fSecGeo->NofRowsReg(0), fSecGeo->NofRowsReg(1)};
 314. Int_t nSec = fSecGeo->NofSectors();
 315. Double_t dPhi = fSecGeo->Dphi();
 316. // Get size along Z
 317. TString volName = "tpc01sv";
 318. TGeoVolume *sv = gGeoManager->GetVolume(volName);
 319. TGeoShape *shape = sv->GetShape();
 320. Double_t dZ = ((TGeoTube*)shape)->GetDZ();
 321. if (TString(shape->ClassName()) == "TGeoTube") {
 322. // Old sensitive volume
 323. TGeoVolume *endPlateG10 = gGeoManager->GetVolume("tpc01ppS");
 324. dZ -= ((TGeoTube*)endPlateG10->GetShape())->GetDZ() * 2;
 325. TGeoVolume *endPlateAl = gGeoManager->GetVolume("tpc01bpS");
 326. dZ -= ((TGeoTube*)endPlateAl->GetShape())->GetDZ() * 2;
 327. } else if (TString(shape->ClassName()) == "TGeoPgon") {
 328. // New sensitive volume
 329. Double_t phi1 = ((TGeoPgon*)shape)->Phi1();
 330. Double_t loc[3] = {100, 0, 10}, glob[3] = {0};
 331. gGeoManager->FindNode(loc[0],loc[1],loc[2]);
 332. if (TString(gGeoManager->GetPath()).Contains("row")) gGeoManager->CdUp(); // layered geometry
 333. if (TString(gGeoManager->GetPath()).Contains("sec")) gGeoManager->CdUp();
 334. gGeoManager->LocalToMaster(loc,glob);
 335. phi1 += -TMath::ATan2 (glob[1],glob[0]) * TMath::RadToDeg(); // due to rotation
 336. if (TMath::Abs(phi1-dPhi*TMath::RadToDeg()/2) > 0.001)
 337. Fatal("MpdTpcKalmanFilter::FillGeoScheme()"," !!! Inconsistent sens. volume parameters !!! ");
 338. dZ = ((TGeoPgon*)shape)->GetDZ() * 2;
 339. //FairGeoNode* membrane = (FairGeoNode*) (passNodes->FindObject("tpc01mb"));
 340. //if (!membrane) membrane = (FairGeoNode*) (sensNodes->FindObject("tpc01mb")); // it was a test version !
 341. TGeoVolume *membrane = gGeoManager->GetVolume("tpc01mb");
 342. dZ += ((TGeoTube*)membrane->GetShape())->GetDZ(); // membrane
 343. } else Fatal("MpdTpcKalmanFilter::FillGeoScheme()"," !!! Unknown sensitive volume shape !!! ");
 344. // Use TGeoManager to describe readout chamber geometry
 345. //TGeoMedium *medium = gGeoManager->GetMedium("TPCmixture");
 346. //TGeoVolume *tpcVolOrig = gGeoManager->GetVolume("tpc01sv");
 347. TGeoMedium *medium = gGeoManager->GetMedium("air");
 348. TGeoVolume *tpcVolOrig = gGeoManager->GetVolume("tpcChamber1");
 349. TGeoVolume *tpcVol = new TGeoVolume("tpc01sv_new", tpcVolOrig->GetShape(), medium);
 350. //TGeoVolume* tpcsec[2];
 351. //Double_t rads[2];
 352. Double_t dx1 = fSecGeo->GetMinY() * TMath::Tan(dPhi/2);
 353. Double_t dx2 = fSecGeo->GetMaxY() * TMath::Tan(dPhi/2);
 354. Double_t dy = dZ, dz = (fSecGeo->GetMaxY() - fSecGeo->GetMinY()) / 2.;
 355. Double_t rad = (fSecGeo->GetMaxY() + fSecGeo->GetMinY()) / 2.;
 356. TGeoVolume *tpcsec = gGeoManager->MakeTrd1("tpcsec", medium, dx1, dx2, dy, dz), *vol = NULL;
 357. //TGeoVolume * Division(const char* name, const char* mother, Int_t iaxis, Int_t ndiv, Double_t start, Double_t step, Int_t numed = 0, Option_t* option = "");
 358. //gGeoManager->Division("tpcrow", "tpcsec", 3, nRows, 0., 0., 0, "N");
 359. // The code below is based on TGeoTrd1::Divide()
 360. Int_t ndiv = nRows[0] + nRows[1];
 361. Double_t start = -dz, dx1n, dx2n, zmax, step = fSecGeo->PadHeight(), zmin = start - step; // end = dz,
 362. for (Int_t id = 0; id < ndiv; ++id) {
 363. zmin += step;
 364. if (id == nRows[0]) step = fSecGeo->PadHeight(1);
 365. zmax = zmin + step;
 366. dx1n = 0.5 * (dx1 * (dz - zmin) + dx2 * (dz + zmin)) / dz;
 367. dx2n = 0.5 * (dx1 * (dz - zmax) + dx2 * (dz + zmax)) / dz;
 368. shape = new TGeoTrd1(dx1n, dx2n, dy, step/2.);
 369. vol = new TGeoVolume("tpcrow", shape, tpcsec->GetMedium());
 370. TGeoHMatrix *matr = new TGeoHMatrix();
 371. Double_t transl[3] = {0.0, 0.0, zmin+step/2};
 372. matr->SetTranslation(transl);
 373. tpcsec->AddNode(vol, id+1, matr);
 374. }
 375. //
 376. for (Int_t isec = 0; isec < nSec; ++isec) {
 377. Double_t phi = dPhi * isec;
 378. TGeoTranslation t(rad*TMath::Cos(phi), rad*TMath::Sin(phi), 0.);
 379. TGeoRotation r;
 380. Double_t phiDeg = TMath::RadToDeg() * phi;
 381. //r.SetAngles(90,phiDeg+90,0,0,90,phiDeg);
 382. r.SetAngles(90,phiDeg-90,0,0,90,phiDeg);
 383. TGeoCombiTrans c(t,r);
 384. TGeoHMatrix *matr = new TGeoHMatrix(c);
 385. //gGeoManager->RegisterMatrix(matr);
 386. // AddNode(const TGeoVolume* vol, Int_t copy_no, TGeoMatrix* mat = 0, Option_t* option = "")
 387. tpcVol->AddNode(tpcsec, isec+1, matr);
 388. }
 389. //gGeoManager->ClearPhysicalNodes();
 390. //gGeoManager->ClearThreadData();
 391. //gGeoManager->ClearThreadsMap();
 392. gGeoManager->ReplaceVolume(tpcVolOrig, tpcVol);
 393. //gGeoManager->RefreshPhysicalNodes();
 394. // Fill GeoScheme
 395. TVector3 p3norm, p3pos;
 396. Double_t padHeight = fSecGeo->PadHeight();
 397. Double_t rStart = fSecGeo->GetMinY() - padHeight / 2;
 398. Int_t nRows2 = fSecGeo->NofRows();
 399. for (Int_t isec = 0; isec < nSec; ++isec) {
 400. Double_t phi = dPhi * isec;
 401. p3norm.SetXYZ(TMath::Cos(phi), TMath::Sin(phi), 0.);
 402. Double_t x0 = rStart * p3norm.X(), y0 = rStart * p3norm.Y();
 403. padHeight = fSecGeo->PadHeight();
 404. for (Int_t lay = 0; lay < nRows2; ++lay) {
 405. Int_t detId = lay * 1000000 + isec;
 406. geo->SetNormal(detId, p3norm); // normal vector
 407. if (lay >= nRows[0]) padHeight = fSecGeo->PadHeight(1); // outer ROC region
 408. x0 += padHeight * p3norm.X();
 409. y0 += padHeight * p3norm.Y();
 410. TGeoNode *node = gGeoManager->FindNode(x0, y0, 0.);
 411. geo->SetPath(detId, gGeoManager->GetPath()); // TGeo path
 412. geo->SetDetId(gGeoManager->GetPath(), detId); // path to detId
 413. const Double_t *transl = gGeoManager->GetCurrentMatrix()->GetTranslation();
 414. p3pos.SetXYZ(transl[0], transl[1], 0.);
 415. geo->SetGlobalPos(detId, p3pos); // padrow position
 416. TGeoTrd1 *shape1 = (TGeoTrd1*) node->GetVolume()->GetShape();
 417. if (TString(shape1->Class()->GetName()) != "TGeoTrd1") { cout <<
 418. " !!! MpdTpcKalmanFilter::FillGeoScheme(): Wrong shape " << endl; exit(0); }
 419. p2.Set((shape1->GetDx1()+shape1->GetDx2())/2, shape1->GetDy());
 420. geo->SetSize(detId, p2); // sector size
 421. }
 422. //exit(0);
 423. }
 424. }
 425. //__________________________________________________________________________
 426. void MpdTpcKalmanFilter::RemoveShorts()
 427. {
 428. /// Remove short tracks (Nhits < 4)
 429. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 430. Int_t nReco = fTracks->GetEntriesFast();
 431. for (Int_t i = 0; i < nReco; ++i) {
 432. MpdKalmanTrack *track = (MpdKalmanTrack*) fTracks->UncheckedAt(i);
 433. if (track->GetNofHits() < 4) fTracks->RemoveAt(i);
 434. }
 435. fTracks->Compress();
 436. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 437. }
 438. //__________________________________________________________________________
 439. void MpdTpcKalmanFilter::GoToBeamLine()
 440. {
 441. /// Propagate tracks to the beam line (mult. scat. and energy loss corrections)
 442. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 443. const Int_t nR = 7;
 444. //const Double_t rad[nR] = {27.035, 27.57, 28.105, 30.64, 33.15, 33.665, 34.178};
 445. //const Double_t dx[nR] = {0.0031, 0.00085, 0.0031, 0.0003, 0.001, 0.00085, 0.001};
 446. const Double_t rad[nR] = {27.00, 27.01, 27.31, 27.32, 33.82, 33.83, 34.13};
 447. const Double_t dx[nR] = {7.8e-4, 1.194e-2, 7.8e-4, 3.3e-4, 7.8e-4, 1.194e-2, 9.6e-4};
 448. Bool_t ok = 0;
 449. Int_t nReco = fTracks->GetEntriesFast();
 450. for (Int_t i = 0; i < nReco; ++i) {
 451. MpdTpcKalmanTrack *track = (MpdTpcKalmanTrack*) fTracks->UncheckedAt(i);
 452. if (track->GetNodeNew() == "") continue;
 453. MpdKalmanHit hit;
 454. hit.SetDetectorID(-999);
 455. hit.SetType(MpdKalmanHit::kFixedR);
 456. for (Int_t j = nR-1; j >= 0; --j) {
 457. hit.SetPos(rad[j]);
 458. //MpdKalmanFilter::Instance()->GetGeo()->SetGlobalPos(&hit,TVector3(rad[j],0.,0.),kTRUE); // put hit in GeoScheme
 459. ok = MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(track,&hit,kTRUE);
 460. if (!ok) {
 461. fTracks->RemoveAt(i);
 462. break;
 463. }
 464. //continue;
 465. // Add multiple scattering
 466. TMatrixDSym *cov = track->Weight2Cov();
 467. Double_t th = track->GetParamNew(3);
 468. Double_t cosTh = TMath::Cos(th);
 469. Double_t angle2 = MpdKalmanFilter::Instance()->Scattering(track, dx[j]);
 470. (*cov)(2,2) += (angle2 / cosTh / cosTh);
 471. (*cov)(3,3) += angle2;
 472. //cov->Print();
 473. Int_t iok = 0;
 474. MpdKalmanFilter::Instance()->MnvertLocal(cov->GetMatrixArray(), 5, 5, 5, iok);
 475. track->SetWeight(*cov);
 476. }
 477. if (!ok) continue;
 478. TMatrixDSym *cov = track->Weight2Cov();
 479. // Update track
 480. track->SetParam(*track->GetParamNew());
 481. track->SetPos(track->GetPosNew());
 482. // Correct for energy loss
 483. //*
 484. Double_t theta = TMath::PiOver2() - track->GetParam(3);
 485. Double_t pt = 1. / track->GetParam(4);
 486. Double_t ptCor = CorrectForLoss(TMath::Abs(pt), theta, track->GetTrackID()); // ionization loss correction
 487. track->SetParam(4,TMath::Sign(1./ptCor,pt));
 488. track->SetParamNew(*track->GetParam());
 489. Double_t sigmaPt = CorrectForLossFluct(TMath::Abs(ptCor), theta, 0.1396, 1); // ionization loss correction fluct.
 490. (*cov)(4,4) += sigmaPt*sigmaPt;
 491. //*/
 492. //*
 493. hit.SetPos(0.);
 494. hit.SetMeas(0,track->GetParam(2));
 495. //hit.SetRphi(track->GetParam(2)); // track Phi - check if it is necessary !!!!!!!
 496. //MpdKalmanFilter::Instance()->GetGeo()->SetGlobalPos(&hit,TVector3(0.,0.,0.),kTRUE); // put hit in GeoScheme
 497. //*/
 498. /*
 499. MpdKalmanHitZ hit;
 500. hit.SetZ(0.);
 501. */
 502. //cout << i << " " << track->GetTrackID() << " " << track->GetLength() << " " << ((MpdKalmanHitR*)track->GetHits()->First())->GetLength() << endl;
 503. Double_t pos = track->GetPosNew();
 504. //Double_t pos = ((MpdKalmanHitR*)track->GetHits()->Last())->GetR(); // position at last hit
 505. //MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateParamR(track, &hit, kTRUE);
 506. //track->GetCovariance()->Print();
 507. //(track->GetWeightAtHit()->Invert()).Print();
 508. MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(track, &hit, kTRUE);
 509. //track->Weight2Cov();
 510. //track->GetCovariance()->Print();
 511. track->SetPos(pos); // save position after passing inner shell
 512. track->SetParam(*track->GetParamNew()); // !!! track params at PCA
 513. //cout << i << " " << track->GetTrackID() << " " << track->GetLength() << " " << ((MpdKalmanHitR*)track->GetHits()->First())->GetLength() << endl;
 514. track->SetLengAtHit(track->GetLength()-track->GetLengAtHit()); // track length from PCA to the nearest hit
 515. }
 516. fTracks->Compress();
 517. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 518. }
 519. //__________________________________________________________________________
 520. void MpdTpcKalmanFilter::StoreTracks()
 521. {
 522. /// Transfer tracks from fTrackCand to fTracks
 523. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 524. Int_t nFound = fTracks->GetEntriesFast();
 525. for (Int_t i = 0; i < fNTracks; ++i) {
 526. MpdTpcKalmanTrack *track = (MpdTpcKalmanTrack*) fTrackCand->UncheckedAt(i);
 527. track->Weight2Cov();
 528. new ((*fTracks)[nFound++]) MpdTpcKalmanTrack(*track);
 529. //fTrackCand->RemoveAt(i);
 530. }
 531. fNTracks = 0;
 532. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 533. }
 534. //__________________________________________________________________________
 535. void MpdTpcKalmanFilter::AddHits(Int_t indx0)
 536. {
 537. /// Add hit objects to tracks and compute number of wrongly assigned hits
 538. /// (hits with ID different from ID of the track)
 539. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 540. Int_t ib = 0, ie = fTracks->GetEntriesFast() - 1;
 541. if (indx0 >= 0) ib = ie = indx0; // process one track
 542. for (Int_t i = ib; i <= ie; ++i) {
 543. MpdTpcKalmanTrack *track = (MpdTpcKalmanTrack*) fTracks->UncheckedAt(i);
 544. Int_t nHits = track->GetNofHits();
 545. track->SetNofHits(nHits);
 546. TClonesArray &trHits = *track->GetTrHits();
 547. //Int_t idOld = track->GetTrackID(); // 24.12.2018
 548. SetTrackID(track); // set track ID as ID of majority of its hits
 549. Int_t nWrong = 0, motherID = track->GetTrackID();
 550. // Get track mother ID
 551. MpdMCTrack *mctrack = (MpdMCTrack*) fMCtracks->UncheckedAt(motherID);
 552. while (mctrack->GetMotherId() >= 0) {
 553. motherID = mctrack->GetMotherId();
 554. mctrack = (MpdMCTrack*) fMCtracks->UncheckedAt(mctrack->GetMotherId());
 555. }
 556. TObjArray *hits = track->GetHits();
 557. for (Int_t j = 0; j < nHits; ++j) {
 558. MpdKalmanHit *hit = (MpdKalmanHit*) hits->UncheckedAt(j);
 559. MpdKalmanHit *newHit = new (trHits[j]) MpdKalmanHit(*hit);
 560. MpdTpcHit *p = GetTpcHit(hit);
 561. Int_t motherID1 = p->GetTrackID();
 562. //AZ 19-07-15 if (!fUseMCHit) motherID1 = p->GetRefIndex();
 563. // Get point mother ID
 564. mctrack = (MpdMCTrack*) fMCtracks->UncheckedAt(motherID1);
 565. while (mctrack->GetMotherId() >= 0) {
 566. motherID1 = mctrack->GetMotherId();
 567. mctrack = (MpdMCTrack*) fMCtracks->UncheckedAt(mctrack->GetMotherId());
 568. }
 569. if (motherID1 != motherID) nWrong++;
 570. hits->AddAt(newHit, j); // replace content - 13.10.2015
 571. }
 572. track->SetNofWrong(nWrong);
 573. track->SetLastLay(((MpdKalmanHit*)track->GetHits()->First())->GetLayer());
 574. }
 575. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 576. }
 577. //__________________________________________________________________________
 578. void MpdTpcKalmanFilter::SetTrackID(MpdTpcKalmanTrack* track)
 579. {
 580. /// Set track ID as ID of majority of its hits
 581. const Int_t idMax = 9999;
 582. vector<Int_t> ids(idMax);
 583. Int_t nHits = track->GetNofHits(), locMax = 0, size = idMax;
 584. TObjArray *hits = track->GetHits();
 585. for (Int_t i = 0; i < nHits; ++i) {
 586. MpdKalmanHit *hit = (MpdKalmanHit*) hits->UncheckedAt(i);
 587. Int_t id = GetHitID(hit);
 588. if (id >= size) { size = id + 1; ids.resize(size); }
 589. ++ids[id];
 590. if (ids[id] > ids[locMax]) locMax = id;
 591. }
 592. if (ids[locMax] > 1) track->SetTrackID(locMax);
 593. }
 594. //__________________________________________________________________________
 595. void MpdTpcKalmanFilter::GetTrackSeeds(Int_t iPass)
 596. {
 597. /// Build track seeds from central detector hits
 598. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 599. MpdKalmanGeoScheme *geo = MpdKalmanFilter::Instance()->GetGeo();
 600. Int_t layMax0 = ((MpdKalmanHit*)fKHits->First())->GetLayer();
 601. TH1F *hPt = (TH1F*) gROOT->FindObjectAny("hPt");
 602. TH1F *hZ = (TH1F*) gROOT->FindObjectAny("hZ");
 603. // Estimate Z-position of vertex
 604. // Loop over layers
 605. Int_t layBeg = layMax0, layEnd = layBeg - 2, iDir = -1, dLays = 6; //10;
 606. //Int_t layMax = layMax0, dLays = 6; //10;
 607. Double_t zToler = 10;
 608. if (iPass > 0) {
 609. //25.12.2018 layBeg = ((MpdKalmanHit*)fKHits->Last())->GetLayer();
 610. layBeg = 6;
 611. //25.12.2018 layEnd = layBeg + 2;
 612. layEnd = layBeg + 4;
 613. //25.12.2018 iDir = 1;
 614. iDir = 2;
 615. //25.12.2018 dLays = 1;
 616. dLays = 2;
 617. zToler = 30;
 618. }
 619. if (fZflag < 0) zToler = 50; // bad quality of vertex estimate
 620. MpdTpcKalmanTrack *track = 0x0;
 621. MpdTpcHit *h1 = 0x0;//, *h2 = 0x0;
 622. TVector3 pos1, pos2, posLoc;
 623. Double_t rad1, phi1, rad2, phi2, params[3];
 624. for (Int_t lay = layBeg; lay != layEnd; lay+=iDir) {
 625. Int_t nHits1 = (Int_t) fhLays->GetBinContent(lay+1,0), isec = -1;
 626. Int_t nHits2 = (Int_t) fhLays->GetBinContent(lay+dLays*TMath::Sign(1,iDir)+1,0);
 627. //cout << "Hits: " << nHits1 << " " << nHits2 << endl;
 628. // Loop over hits in first layer
 629. for (Int_t ihit1 = 0; ihit1 < nHits1; ++ihit1) {
 630. MpdKalmanHit *hit1 = (MpdKalmanHit*) fKHits->UncheckedAt(fLayPointers[lay]+ihit1);
 631. if (hit1->GetIndex() >= 0) h1 = (MpdTpcHit*) fHits->UncheckedAt(hit1->GetIndex());
 632. if (hit1->GetFlag() & MpdKalmanHit::kUsed) continue;
 633. if (fModular) {
 634. //posLoc.SetXYZ(-hit1->GetMeas(0), hit1->GetDist(), hit1->GetMeas(1));
 635. posLoc.SetXYZ(hit1->GetMeas(0), hit1->GetDist(), hit1->GetMeas(1));
 636. isec = hit1->GetDetectorID() % 1000000;
 637. //pos1 = fPadPlane->fromSectorReferenceFrame(posLoc, isec);
 638. fSecGeo->Local2Global(isec, posLoc, pos1);
 639. rad1 = pos1.Pt();
 640. phi1 = pos1.Phi();
 641. //cout << posLoc.X() << " " << posLoc.Y() << " " << posLoc.Z() << endl;
 642. //cout << pos1.X() << " " << pos1.Y() << " " << pos1.Z() << endl;
 643. //cout << rad1 << " " << phi1 << endl;
 644. } else {
 645. rad1 = hit1->GetPos();
 646. phi1 = hit1->GetMeas(0) / rad1;
 647. }
 648. // Loop over hits in second (closer to the beam for the first pass) layer
 649. for (Int_t ihit2 = 0; ihit2 < nHits2; ++ihit2) {
 650. MpdKalmanHit *hit2 = (MpdKalmanHit*) fKHits->UncheckedAt(fLayPointers[lay+dLays*TMath::Sign(1,iDir)]+ihit2);
 651. //if (hit2->GetIndex() >= 0) h2 = (MpdTpcHit*) fHits->UncheckedAt(hit2->GetIndex());
 652. //if (h2->GetTrackID() != h1->GetTrackID()) continue; //!!! for test - exact ID matching
 653. if (hit2->GetFlag() & MpdKalmanHit::kUsed) continue;
 654. if (fModular) {
 655. //posLoc.SetXYZ(-hit2->GetMeas(0), hit2->GetDist(), hit2->GetMeas(1));
 656. posLoc.SetXYZ(hit2->GetMeas(0), hit2->GetDist(), hit2->GetMeas(1));
 657. Int_t isec1 = hit2->GetDetectorID() % 1000000;
 658. //if (TMath::Abs(isec-isec1) > 1 && TMath::Abs(isec-isec1) < fPadPlane->nSectors()-1) continue;
 659. //pos2 = fPadPlane->fromSectorReferenceFrame(posLoc, isec1);
 660. if (TMath::Abs(isec-isec1) > 1 && TMath::Abs(isec-isec1) < fSecGeo->NofSectors()-1) continue;
 661. fSecGeo->Local2Global(isec1, posLoc, pos2);
 662. rad2 = pos2.Pt();
 663. if ((rad2 - rad1) * TMath::Sign(1,iDir) < 0.5) continue;
 664. phi2 = pos2.Phi();
 665. } else {
 666. rad2 = hit2->GetPos();
 667. phi2 = hit2->GetMeas(0) / rad2;
 668. }
 669. Double_t dPhi = MpdKalmanFilter::Instance()->Proxim(phi1,phi2) - phi1;
 670. if (TMath::Abs(dPhi) > TMath::PiOver4()) continue;
 671. Double_t pt = EvalPt(hit1, hit2, params);
 672. //Double_t zvert = hit2->GetMeas(1) - (hit1->GetMeas(1)-hit2->GetMeas(1)) / (rad1-rad2) * rad2;
 673. Double_t zvert = hit2->GetMeas(1) - (hit1->GetMeas(1) - hit2->GetMeas(1)) / params[0] * params[1];
 674. if (hZ && iPass) hZ->Fill(zvert);
 675. if (TMath::Abs(zvert-fVertZ) > zToler) continue;
 676. //printf("%4d %4d %4d %2d %2d %5.3f %5.3f %7.3f %7.3f %4d %4d %7.3f %6.3f\n", fNTracks, ihit1, ihit2,
 677. // hit1->GetLayer(), hit2->GetLayer(), rad1, rad2, hit1->GetMeas(1), hit2->GetMeas(1),
 678. // h1->GetTrackID(), h2->GetTrackID(), zvert, pt);
 679. if (hPt) hPt->Fill(TMath::Abs(pt));
 680. //if (TMath::Abs(pt) > 5) cout << " ***!!! " << pt << endl;
 681. //if (TMath::Abs(pt) < 0.05) continue; // skip low-Pt tracks
 682. if (TMath::Abs(pt) < 0.02) continue; // skip low-Pt tracks
 683. if (TMath::Abs(pt) > 10.) continue; // skip high-Pt tracks
 684. TVector3 vertex(0,0,0);
 685. if (fModular) {
 686. if (iPass == 0) track = new ((*fTrackCand)[fNTracks++])
 687. MpdTpcKalmanTrack(hit1, hit2, vertex, pos1, pos2, pt, params);
 688. else track = new ((*fTrackCand)[fNTracks++])
 689. MpdTpcKalmanTrack(hit2, hit1, vertex, pos2, pos1, pt, params);
 690. TString s1 = geo->Path (hit1->GetDetectorID());
 691. track->SetNodeNew(s1);
 692. //cout << hit1->GetDetectorID() << " " << track->GetNodeNew() << endl;
 693. } else {
 694. if (iPass == 0) track = new ((*fTrackCand)[fNTracks++]) MpdTpcKalmanTrack(hit1, hit2,
 695. vertex, pt, params);
 696. else track = new ((*fTrackCand)[fNTracks++]) MpdTpcKalmanTrack(hit2, hit1, vertex,
 697. pt, params);
 698. }
 699. if (lay <= layMax0 - 1) track->SetDirection(MpdKalmanTrack::kOutward);
 700. if (iPass > 0) {
 701. track->GetHits()->Clear();
 702. track->GetHits()->Add(hit1);
 703. //track->GetHits()->Add(hit2);
 704. //if (fModular) track->SetNodeNew(geo->Path(hit2->GetDetectorID())); // 29-apr-12
 705. // 7-may-12
 706. track->SetParam(1,hit1->GetMeas(1)); // hit closest to the beam line
 707. track->SetPos(TMath::Min(rad1,rad2));
 708. //31.12.2018 track->SetParam(0,track->GetParam(0)/track->GetPosNew()*track->GetPos());
 709. //31.12.2018
 710. if (rad1 < rad2) track->SetParam(0,MpdKalmanFilter::Instance()->Proxim(track->GetParam(0)/rad2,pos1.Phi())*rad1);
 711. else track->SetParam(0,MpdKalmanFilter::Instance()->Proxim(track->GetParam(0)/rad1,pos2.Phi())*rad2);
 712. //
 713. track->SetPosNew(track->GetPos());
 714. track->SetParamNew(*track->GetParam());
 715. }
 716. //*
 717. if (fModular) {
 718. /*TString s1, s2;
 719. s1 += hit1->GetDetectorID() % 1000000; // sector No.
 720. s2 += hit2->GetDetectorID() % 1000000; // sector No.
 721. if (iPass > 0) { track->SetNode(s1); track->SetNodeNew(s2); }
 722. else { track->SetNode(s2); track->SetNodeNew(s1); }
 723. */
 724. /*
 725. TString s1 = geo->Path(hit1->GetDetectorID());
 726. TString s2 = geo->Path(hit2->GetDetectorID());
 727. if (iPass > 0) track->SetNodeNew(s2); // trick
 728. else track->SetNodeNew(s1);
 729. */
 730. }
 731. //*/
 732. if (h1) track->SetTrackID(h1->GetTrackID());
 733. //((MpdKalmanTrack*)fTrackCand->UncheckedAt(fNTracks-1))->GetParam()->Print();
 734. //cout << fNTracks-1 << endl;
 735. //((TpcLheKalmanTrack*)fTrackCand->UncheckedAt(fNTracks-1))->Weight2Cov()->Print();
 736. }
 737. }
 738. }
 739. //hLays->Write();
 740. //hZ->Write();
 741. //hPt->Write();
 742. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 743. }
 744. //__________________________________________________________________________
 745. void MpdTpcKalmanFilter::GetTrackSeedsEndCaps()
 746. {
 747. /// Build track seeds from end-cap regions (inward tracks from hits near endcaps)
 748. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 749. MpdKalmanGeoScheme *geo = MpdKalmanFilter::Instance()->GetGeo();
 750. Int_t layBeg = fSecGeo->NofRows() - 3, layEnd = 4, iDir = -1, dLays = 5;
 751. Double_t zToler = 10, zMax = 160;
 752. if (fZflag < 0) zToler = 50; // bad quality of vertex estimate
 753. MpdTpcKalmanTrack *track = 0x0;
 754. MpdTpcHit *h1 = 0x0;//, *h2 = 0x0;
 755. TVector3 pos1, pos2, posLoc;
 756. Double_t rad1, phi1, rad2, phi2, params[3];
 757. // Loop over layers
 758. for (Int_t lay = layBeg; lay != layEnd; lay+=iDir) {
 759. Int_t nHits1 = (Int_t) fhLays->GetBinContent(lay+1,0), isec = -1;
 760. Int_t nHits2 = (Int_t) fhLays->GetBinContent(lay+dLays*iDir+1,0);
 761. if (nHits1 <= 0 || nHits2 <= 0) continue;
 762. // Loop over hits in first layer
 763. for (Int_t ihit1 = 0; ihit1 < nHits1; ++ihit1) {
 764. MpdKalmanHit *hit1 = (MpdKalmanHit*) fKHits->UncheckedAt(fLayPointers[lay]+ihit1);
 765. if (hit1->GetIndex() >= 0) h1 = (MpdTpcHit*) fHits->UncheckedAt(hit1->GetIndex());
 766. if (hit1->GetFlag() & MpdKalmanHit::kUsed) continue;
 767. if (TMath::Abs(hit1->GetMeas(1)) > zMax) continue; // too close to end-cap
 768. if (fModular) {
 769. //posLoc.SetXYZ(-hit1->GetMeas(0), hit1->GetDist(), hit1->GetMeas(1));
 770. posLoc.SetXYZ(hit1->GetMeas(0), hit1->GetDist(), hit1->GetMeas(1));
 771. isec = hit1->GetDetectorID() % 1000000;
 772. fSecGeo->Local2Global(isec, posLoc, pos1);
 773. rad1 = pos1.Pt();
 774. phi1 = pos1.Phi();
 775. Double_t tanThe = rad1 / TMath::Abs(pos1.Z()-fVertZ);
 776. Int_t row = fSecGeo->PadRow(hit1->GetDetectorID());
 777. Double_t padHeight = fSecGeo->PadHeight();
 778. if (row >= fSecGeo->NofRowsReg(0)) padHeight = fSecGeo->PadHeight(1);
 779. if (TMath::Abs(pos1.Z()) < zMax - padHeight / tanThe) continue; // too far from end-cap
 780. //cout << posLoc.X() << " " << posLoc.Y() << " " << posLoc.Z() << endl;
 781. //cout << pos1.X() << " " << pos1.Y() << " " << pos1.Z() << endl;
 782. //cout << rad1 << " " << phi1 << endl;
 783. } else {
 784. rad1 = hit1->GetPos();
 785. phi1 = hit1->GetMeas(0) / rad1;
 786. }
 787. // Loop over hits in second (closer to the beam for the first pass) layer
 788. for (Int_t ihit2 = 0; ihit2 < nHits2; ++ihit2) {
 789. MpdKalmanHit *hit2 = (MpdKalmanHit*) fKHits->UncheckedAt(fLayPointers[lay+dLays*iDir]+ihit2);
 790. //if (hit2->GetIndex() >= 0) h2 = (MpdTpcHit*) fHits->UncheckedAt(hit2->GetIndex());
 791. //if (h2->GetTrackID() != h1->GetTrackID()) continue; //!!! for test - exact ID matching
 792. if (hit2->GetFlag() & MpdKalmanHit::kUsed) continue;
 793. if (fModular) {
 794. //posLoc.SetXYZ(-hit2->GetMeas(0), hit2->GetDist(), hit2->GetMeas(1));
 795. posLoc.SetXYZ(hit2->GetMeas(0), hit2->GetDist(), hit2->GetMeas(1));
 796. Int_t isec1 = hit2->GetDetectorID() % 1000000;
 797. //if (TMath::Abs(isec-isec1) > 1 && TMath::Abs(isec-isec1) < fPadPlane->nSectors()-1) continue;
 798. if (TMath::Abs(isec-isec1) > 1 && TMath::Abs(isec-isec1) < fSecGeo->NofSectors()-1) continue;
 799. fSecGeo->Local2Global(isec1, posLoc, pos2);
 800. rad2 = pos2.Pt();
 801. if ((rad2 - rad1) * iDir < 0.5) continue;
 802. phi2 = pos2.Phi();
 803. } else {
 804. rad2 = hit2->GetPos();
 805. phi2 = hit2->GetMeas(0) / rad2;
 806. }
 807. Double_t dPhi = MpdKalmanFilter::Instance()->Proxim(phi1,phi2) - phi1;
 808. if (TMath::Abs(dPhi) > TMath::PiOver4()) continue;
 809. Double_t pt = EvalPt(hit1, hit2, params);
 810. // Double_t zvert = hit2->GetMeas(1) - (hit1->GetMeas(1)-hit2->GetMeas(1)) / (rad1-rad2) * rad2;
 811. Double_t zvert = hit2->GetMeas(1) - (hit1->GetMeas(1) - hit2->GetMeas(1)) / params[0] * params[1];
 812. if (TMath::Abs(zvert-fVertZ) > zToler) continue;
 813. //cout << fNTracks << " " << ihit1 << " " << ihit2 << " " << hit1->GetLayer() << " " << hit2->GetLayer() << " " << rad1 << " " << rad2 << " " << hit1->GetMeas(1) << " " << hit2->GetMeas(1) << " " << h1->GetTrackID() << " " << h2->GetTrackID() << " " << zvert << " " /*<< hit1->GetUsage() << " " << hit2->GetUsage() << " "*/ << pt << endl;
 814. if (TMath::Abs(pt) < 0.02) continue; // skip low-Pt tracks
 815. if (TMath::Abs(pt) > 10.) continue; // skip high-Pt tracks
 816. TVector3 vertex(0,0,0);
 817. if (fModular) {
 818. track = new ((*fTrackCand)[fNTracks++]) MpdTpcKalmanTrack(hit1, hit2, vertex,
 819. pos1, pos2, pt, params);
 820. TString s1 = geo->Path (hit1->GetDetectorID());
 821. track->SetNodeNew(s1);
 822. //cout << hit1->GetDetectorID() << " " << track->GetNodeNew() << endl;
 823. } else {
 824. track = new ((*fTrackCand)[fNTracks++]) MpdTpcKalmanTrack(hit1, hit2, vertex,
 825. pt, params);
 826. }
 827. track->SetDirection(MpdKalmanTrack::kOutward);
 828. //*
 829. if (fModular) {
 830. /*TString s1, s2;
 831. s1 += hit1->GetDetectorID() % 1000000; // sector No.
 832. s2 += hit2->GetDetectorID() % 1000000; // sector No.
 833. if (iPass > 0) { track->SetNode(s1); track->SetNodeNew(s2); }
 834. else { track->SetNode(s2); track->SetNodeNew(s1); }
 835. */
 836. /*
 837. TString s1 = geo->Path(hit1->GetDetectorID());
 838. TString s2 = geo->Path(hit2->GetDetectorID());
 839. if (iPass > 0) track->SetNodeNew(s2); // trick
 840. else track->SetNodeNew(s1);
 841. */
 842. }
 843. //*/
 844. if (h1) track->SetTrackID(h1->GetTrackID());
 845. }
 846. }
 847. }
 848. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 849. }
 850. //__________________________________________________________________________
 851. void MpdTpcKalmanFilter::Cluster2KalmanHits()
 852. {
 853. /// Create Kalman hits from Rec. Points found from clusters
 854. Int_t lay, layMax = 0, nClus = fHits->GetEntriesFast();
 855. // !!!!!!!!! Geometry dependent values
 856. //Double_t rMin = 20.5, rMax = 109.5, dR = (rMax-rMin)/50; // dR = 1.78; // old version
 857. //Double_t rMin = 29.195, rMax = 99.81, dR = (rMax-rMin)/50; // 1.4123; // new version (with dead material)
 858. Double_t rMin = 34.195, rMax = 99.81, dR = (rMax-rMin)/50; // 1.1962; // new version (with dead material)
 859. //Double_t rMin = 35.00, rMax = 100.00, dR = (rMax-rMin)/50; // 1.1962; // new version (with dead material)
 860. // !!!!!!!!!
 861. Double_t xyz[3], rPhiErr = 0.05, zErr = 0.1;
 862. //TClonesArray hits("TpcLheHit");
 863. for (int j = 0; j < nClus; ++j ) {
 864. TpcCluster* clus = (TpcCluster*) fHits->UncheckedAt(j);
 865. xyz[0] = clus->ret_x();
 866. xyz[1] = clus->ret_y();
 867. xyz[2] = clus->ret_z();
 868. //TpcLheHit *hit = new (hits[j]) TpcLheHit(xyz, 0);
 869. //hit->SetR (TMath::Sqrt (xyz[0]*xyz[0]+xyz[1]*xyz[1]));
 870. Double_t rad = TMath::Sqrt (xyz[0] * xyz[0] + xyz[1] * xyz[1]);
 871. Double_t rPhi = TMath::ATan2(xyz[1],xyz[0]) * rad;
 872. lay = (Int_t) ((rad - rMin) / dR);
 873. lay = TMath::Max (lay, 0);
 874. layMax = TMath::Max (lay, layMax);
 875. //hit->SetLayer(lay);
 876. fhLays->Fill(lay+0.1);
 877. // Create Kalman hits
 878. //MpdKalmanHit *hitK = new ((*fKHits)[j]) MpdKalmanHit(rad, rPhi, xyz[2],
 879. // rPhiErr, zErr, lay, -1);
 880. //(Int_t detID, Int_t nDim, HitType hitType, Double_t *meas, Double_t *err, Double_t *cosSin, Double_t signal, Double_t dist, Int_t index)
 881. Double_t meas[2] = {rPhi, xyz[2]};
 882. Double_t err[2] = {rPhiErr, zErr};
 883. Double_t cossin[2] = {1., 0.};
 884. MpdKalmanHit *hitK = new ((*fKHits)[j]) MpdKalmanHit(0, 2, MpdKalmanHit::kFixedR, meas, err, cossin, 0., rad, -1);
 885. }
 886. cout << " Max layer = " << layMax << " " << fKHits->GetEntriesFast() << endl;
 887. fKHits->Sort();
 888. fLayPointers = new Int_t [layMax+1];
 889. Int_t ipos = 0;
 890. for (Int_t i = layMax; i >= 0; --i) {
 891. //cout << i << " " << fhLays->GetBinContent(i+1,0) << endl;
 892. //if (ipos) cout << ((TpcLheHit*)fHits->UncheckedAt(ipos))->GetLayer() << " "
 893. // << ((TpcLheHit*)fHits->UncheckedAt(ipos-1))->GetLayer() << endl;
 894. fLayPointers[i] = ipos;
 895. ipos += (Int_t) fhLays->GetBinContent(i+1,0);
 896. }
 897. }
 898. //__________________________________________________________________________
 899. void MpdTpcKalmanFilter::MakeKalmanHits()
 900. {
 901. /// Create Kalman hits.
 902. Int_t nHits = fHits->GetEntriesFast();
 903. cout << " Number of merged hits: " << nHits << endl;
 904. Int_t nKh = 0, lay = 0, layMax = 0;
 905. for (int j = 0; j < nHits; ++j ) {
 906. MpdTpcHit* hit = (MpdTpcHit*) fHits->UncheckedAt(j);
 907. //if (hit->GetTrackID() != 1783) continue; // keep only one track
 908. lay = hit->GetLayer();
 909. layMax = TMath::Max (lay, layMax);
 910. fhLays->Fill(lay+0.1);
 911. // Add errors
 912. Double_t dRPhi = 0, dZ = 0;
 913. gRandom->Rannor(dRPhi,dZ);
 914. Double_t z = hit->GetZ() + dZ * hit->GetDz(); //add error
 915. Double_t rPhi = hit->GetRphi() + dRPhi * hit->GetDx(); //add error
 916. //Double_t phi = rPhi / hit->GetR();
 917. //hit->SetX(hit->GetR()*TMath::Cos(phi));
 918. //hit->SetY(hit->GetR()*TMath::Sin(phi));
 919. // Create Kalman hits
 920. //(Int_t detID, Int_t nDim, HitType hitType, Double_t *meas, Double_t *err, Double_t *cosSin, Double_t signal, Double_t dist, Int_t index)
 921. Double_t meas[2] = {rPhi, z};
 922. Double_t err[2] = {hit->GetDx(), hit->GetDz()};
 923. Double_t cossin[2] = {1., 0.};
 924. MpdKalmanHit *hitK = new ((*fKHits)[nKh++])
 925. MpdKalmanHit(lay*1000000+nKh-1, 2, MpdKalmanHit::kFixedR, meas, err, cossin, hit->GetEnergyLoss()/hit->GetStep(), hit->GetR(), j);
 926. hitK->SetLength(hit->GetLength());
 927. //hitK->SetDedx (hit->GetEdep()/hit->GetStep());
 928. //MpdKalmanFilter::Instance()->GetGeo()->SetGlobalPos(hitK,TVector3(hit->GetX(),hit->GetY(),hit->GetZ()));
 929. }
 930. fLayPointers = new Int_t [layMax+1];
 931. Int_t ipos = 0;
 932. for (Int_t i = layMax; i >= 0; --i) {
 933. //cout << i << " " << fhLays->GetBinContent(i+1,0) << endl;
 934. //if (ipos) cout << ((TpcLheHit*)fHits->UncheckedAt(ipos))->GetLayer() << " "
 935. // << ((TpcLheHit*)fHits->UncheckedAt(ipos-1))->GetLayer() << endl;
 936. fLayPointers[i] = ipos;
 937. fLaySecBegPointers[i][0] = ipos;
 938. ipos += (Int_t) fhLays->GetBinContent(i+1,0);
 939. fLaySecEndPointers[i][0] = ipos;
 940. }
 941. }
 942. //__________________________________________________________________________
 943. void MpdTpcKalmanFilter::MakeKalmanHitsModul()
 944. {
 945. /// Create Kalman hits for the modular geometry of readout chambers.
 946. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 947. Int_t nHits = fHits->GetEntriesFast();
 948. cout << " Number of merged hits: " << nHits << endl;
 949. Int_t nKh = 0, lay = 0, layMax = 0;
 950. for (int j = 0; j < nHits; ++j ) {
 951. MpdTpcHit* hit = (MpdTpcHit*) fHits->UncheckedAt(j);
 952. lay = hit->GetLayer();
 953. layMax = TMath::Max (lay, layMax);
 954. fhLays->Fill(lay+0.1);
 955. // Add errors
 956. Double_t dX = 0, dZ = 0;
 957. gRandom->Rannor(dX, dZ);
 958. // Create Kalman hits
 959. //(Int_t detID, Int_t nDim, HitType hitType, Double_t *meas, Double_t *err, Double_t *cosSin, Double_t signal, Double_t dist, Int_t index)
 960. Double_t err[2] = {hit->GetDx(), hit->GetDz()};
 961. //Double_t meas[2] = {-hit->GetLocalX()-dX*err[0], hit->GetLocalZ()+dZ*err[1]};
 962. Double_t meas[2] = {hit->GetLocalX(), hit->GetLocalZ()};
 963. if (fUseMCHit) { meas[0] += dX * err[0]; meas[1] += dZ * err[1]; }
 964. Double_t cossin[2] = {1., 0.};
 965. Int_t padID = hit->GetDetectorID();
 966. //TpcPadID padIDobj = TpcPadID::numberToPadID(padID);
 967. //padID = padIDobj.sector();
 968. padID = fSecGeo->Sector(padID);
 969. Double_t xsec = (hit->GetLocalY() + fSecGeo->GetMinY()) * TMath::Tan(fSecGeo->Dphi()/2);
 970. Double_t xloc = hit->GetLocalX(); Double_t edge = 0.0; // distance to sector boundary
 971. if (xloc < 0) edge = xloc + xsec;
 972. else edge = xloc - xsec;
 973. MpdKalmanHit *hitK = new ((*fKHits)[nKh++])
 974. MpdKalmanHit(lay*1000000+padID, 2, MpdKalmanHit::kFixedP, meas, err, cossin, hit->GetEnergyLoss()/hit->GetStep(), hit->GetLocalY(), j, edge);
 975. hitK->SetLength(hit->GetLength());
 976. hitK->SetFlag (hitK->GetFlag() | hit->GetFlag());
 977. //hitK->SetDedx (hit->GetEdep()/hit->GetStep());
 978. //MpdKalmanFilter::Instance()->GetGeo()->SetGlobalPos(hitK,TVector3(hit->GetX(),hit->GetY(),hit->GetZ()));
 979. }
 980. fKHits->Sort();
 981. fLayPointers = new Int_t [layMax+1];
 982. Int_t ipos = 0;
 983. for (Int_t i = layMax; i >= 0; --i) {
 984. //cout << i << " " << fhLays->GetBinContent(i+1,0) << endl;
 985. //if (ipos) cout << ((TpcLheHit*)fHits->UncheckedAt(ipos))->GetLayer() << " "
 986. // << ((TpcLheHit*)fHits->UncheckedAt(ipos-1))->GetLayer() << endl;
 987. fLayPointers[i] = ipos;
 988. ipos += (Int_t) fhLays->GetBinContent(i+1,0);
 989. }
 990. // Fill indices for different sectors
 991. /*
 992. Int_t iseco = -1, isec = 0;
 993. for (Int_t i = layMax; i >= 0; --i) {
 994. Int_t nLay = GetNofHitsInLayer(lay);
 995. Int_t indx0 = GetHitsInLayer(lay);
 996. ipos = indx0;
 997. for (Int_t indx = 0; indx != nLay; ++indx) {
 998. MpdKalmanHit *hit = (MpdKalmanHit*) fKHits->UncheckedAt(indx0+indx);
 999. isec = hit->GetDetectorID() % 1000000;
 1000. if (isec != iseco) {
 1001. fLaySecBegPointers[i].insert(pair<Int_t,Int_t>(isec,ipos+indx));
 1002. if (iseco > 0) fLaySecEndPointers[i].insert(pair<Int_t,Int_t>(iseco,ipos+indx));
 1003. iseco = isec;
 1004. }
 1005. }
 1006. }
 1007. fLaySecEndPointers[0].insert(pair<Int_t,Int_t>(isec,nHits));
 1008. */
 1009. nHits = fKHits->GetEntriesFast();
 1010. for (Int_t j = 0; j < nHits; ++j ) {
 1011. MpdKalmanHit *hit = (MpdKalmanHit*) fKHits->UncheckedAt(j);
 1012. lay = hit->GetLayer();
 1013. Int_t isec = hit->GetDetectorID() % 1000000;
 1014. if (fLaySecBegPointers[lay][isec] < 0) {
 1015. fLaySecBegPointers[lay][isec] = j;
 1016. fLaySecEndPointers[lay][isec] = j + 1;
 1017. } else {
 1018. if (fLaySecBegPointers[lay][isec] > j) fLaySecBegPointers[lay][isec] = j;
 1019. if (fLaySecEndPointers[lay][isec] < j+1) fLaySecEndPointers[lay][isec] = j + 1;
 1020. }
 1021. }
 1022. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1023. }
 1024. //__________________________________________________________________________
 1025. Double_t MpdTpcKalmanFilter::EvalPt(const MpdKalmanHit *hit1, const MpdKalmanHit *hit2, Double_t *params)
 1026. {
 1027. /// Evaluate signed track Pt (curvature) assuming the track coming from the
 1028. /// primary vertex
 1029. TVector3 pos, posLoc;
 1030. Double_t rad1, phi1, rad2, phi2;
 1031. if (fModular) {
 1032. posLoc.SetXYZ(-hit1->GetMeas(0), hit1->GetDist(), 0.);
 1033. Int_t isec = hit1->GetDetectorID() % 1000000;
 1034. //pos = fPadPlane->fromSectorReferenceFrame(posLoc, isec);
 1035. fSecGeo->Local2Global(isec, posLoc, pos);
 1036. rad1 = pos.Pt();
 1037. phi1 = pos.Phi();
 1038. posLoc.SetXYZ(-hit2->GetMeas(0), hit2->GetDist(), 0.);
 1039. isec = hit2->GetDetectorID() % 1000000;
 1040. //pos = fPadPlane->fromSectorReferenceFrame(posLoc, isec);
 1041. fSecGeo->Local2Global(isec, posLoc, pos);
 1042. rad2 = pos.Pt();
 1043. phi2 = pos.Phi();
 1044. } else {
 1045. rad1 = hit1->GetPos();
 1046. rad2 = hit2->GetPos();
 1047. phi1 = hit1->GetMeas(0) / rad1;
 1048. phi2 = hit2->GetMeas(0) / rad2;
 1049. }
 1050. TVector2 vec1(rad1*TMath::Cos(phi1)-0.,rad1*TMath::Sin(phi1)-0.);
 1051. TVector2 vec2(rad2*TMath::Cos(phi2)-0.,rad2*TMath::Sin(phi2)-0.);
 1052. TVector2 vec21 = vec1 - vec2;
 1053. Double_t dist2 = vec2.Mod();
 1054. Double_t dist12 = vec21.Mod();
 1055. Double_t cosAlpha = vec2 * vec21 / dist2 / dist12;
 1056. Double_t rad = vec1.Mod() / 2. / TMath::Sin(TMath::ACos(cosAlpha));
 1057. params[0] = TMath::ASin (dist12 / 2 / rad) * rad * TMath::Sign(2.0,rad1-rad2); // arc12 length
 1058. params[1] = TMath::ASin (dist2 / 2 / rad) * 2 * rad; // arc02 length
 1059. params[2] = params[0] / rad; // arc12 angle
 1060. Double_t bz = FairRunAna::Instance()->GetField()->GetBz(0.,0.,0.);
 1061. Double_t factor = 0.0003 * bz; // 0.3 * 0.01 * 5kG / 10
 1062. Double_t charge = phi1 - MpdKalmanFilter::Instance()->Proxim(phi1,phi2);
 1063. if (hit1->GetLayer() < hit2->GetLayer()) charge = -charge;
 1064. return factor * TMath::Abs(rad) * TMath::Sign(1., -charge);
 1065. }
 1066. //__________________________________________________________________________
 1067. void MpdTpcKalmanFilter::DoTracking(Int_t iPass)
 1068. {
 1069. /// Run Kalman tracking
 1070. //struct timeval tvStart, tvEnd;
 1071. //struct timezone tz;
 1072. //gettimeofday(&tvStart, &tz);
 1073. //fTracks->Sort(); // in descending order in Pt
 1074. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1075. Int_t nTracks = fTrackCand->GetEntriesFast();
 1076. //TH1F *hChi2 = (TH1F*) gROOT->FindObjectAny("hChi2");
 1077. //TH1F *hNhits = (TH1F*) gROOT->FindObjectAny("hNhits");
 1078. //#pragma omp parallel for
 1079. for (Int_t i = 0; i < nTracks; ++i) {
 1080. Int_t iok = 0;
 1081. MpdTpcKalmanTrack *track = (MpdTpcKalmanTrack*) fTrackCand->UncheckedAt(i);
 1082. MpdKalmanTrack::TrackDir dir0 = MpdKalmanTrack::kInward;
 1083. if (((MpdKalmanHit*)track->GetHits()->First())->GetLayer() < 10) dir0 = MpdKalmanTrack::kOutward;
 1084. //cout << " Track seed No. " << i << " " << track->GetTrackID() << " " << ((MpdKalmanHit*)track->GetHits()->First())->GetLayer() << endl;
 1085. // << track->GetPosNew() << endl;
 1086. //track->GetParamNew()->Print();
 1087. // Check if the seed hit was used already
 1088. MpdKalmanHit *hit = (MpdKalmanHit*) track->GetHits()->First();
 1089. if (hit->GetFlag() & MpdKalmanHit::kUsed) iok = -1;
 1090. else {
 1091. if (track->GetDirection() == MpdKalmanTrack::kOutward) {
 1092. //cout << " !!! " << track->GetNode() << " !!! " << track->GetNodeNew() <<endl;
 1093. GoOutward(track);
 1094. /*cout << i << " " << track->GetChi2() << endl;*/
 1095. if (track->GetChi2()>1000) {
 1096. //cout << " !!! " << " " << track->GetNofHits() << " " << track->GetNode() << " " << track->GetNodeNew() << endl;
 1097. }
 1098. }
 1099. iok = RunKalmanFilter(track);
 1100. //if (fNofEvents > 54)
 1101. //cout << iok << " " << track->GetChi2() << " " << track->GetNofHits() << endl;
 1102. }
 1103. //if (iOK != 0) track->SetStatus(-1);
 1104. if (iok != 0) {
 1105. //fTracks->RemoveAt(i);
 1106. //cout << track->GetNofHits() << endl;
 1107. //#pragma omp critical
 1108. {
 1109. fTrackCand->RemoveAt(i);
 1110. }
 1111. //delete track; // !!! Object has been deleted already
 1112. } else {
 1113. track->SetDirection(dir0); // restore initial direction flag
 1114. /*
 1115. Int_t nHits = track->GetNofHits();
 1116. //#pragma omp critical
 1117. {
 1118. hChi2->Fill(track->GetChi2());
 1119. }
 1120. //#pragma omp critical
 1121. {
 1122. hNhits->Fill(nHits+0.1);
 1123. }
 1124. */
 1125. //if (track->GetChi2() < 1.) cout << " Strange: " << track->GetChi2() << " " << nHits << " " << track->GetDirection() << endl;
 1126. // Mark hits as being used
 1127. /*
 1128. TObjArray *hits = track->GetHits();
 1129. for (Int_t j = 0; j < nHits; ++j) {
 1130. hit = (MpdKalmanHit*) hits->UncheckedAt(j);
 1131. hit->SetFlag(-1);
 1132. }
 1133. */
 1134. }
 1135. if (iPass == 0 && track->GetNofHits() < 10) fTrackCand->RemoveAt(i); //AZ - 190820
 1136. }
 1137. //fTracks->Compress();
 1138. fTrackCand->Compress();
 1139. /*
 1140. nTracks = fTrackCand->GetEntriesFast();
 1141. for (Int_t i = 0; i < nTracks; ++i) {
 1142. TpcLheKalmanTrack *track = (TpcLheKalmanTrack*) fTrackCand->UncheckedAt(i);
 1143. Int_t nHits = track->GetNofHits(), iCharge = 0;
 1144. TObjArray *hits = track->GetHits();
 1145. TVector3 pmom, pmom1;
 1146. for (Int_t j = 0; j < nHits; ++j) {
 1147. TpcLheHit *hit = (TpcLheHit*) hits->UncheckedAt(j);
 1148. if (j == nHits-1) {
 1149. // Compare with MC track
 1150. Int_t nMC = fLHEtracks->GetEntriesFast();
 1151. for (Int_t itr = 0; itr < nMC; ++itr) {
 1152. TpcLheTrack *trMC = (TpcLheTrack*) fLHEtracks->UncheckedAt(itr);
 1153. if (trMC->GetTrackNumber() != hit->GetTrackID()) continue;
 1154. pmom = trMC->GetMomentum();
 1155. break;
 1156. }
 1157. TpcPoint *point = (TpcPoint*) fTpcPoints->UncheckedAt(hit->GetUniqueID());
 1158. point->Momentum(pmom1);
 1159. iCharge = -hit->GetRefIndex();
 1160. }
 1161. printf(" %4d",hit->GetTrackID());
 1162. }
 1163. printf(" hits\n");
 1164. cout << " Momentum: " << i << " " << 1./track->GetParamNew(4) << " " << pmom1.Pt()*iCharge << " " << pmom.Pt() << " " << track->GetChi2() << endl;
 1165. } // for (Int_t i = 0; i < nTracks;
 1166. */
 1167. // Remove doubles
 1168. RemoveDoubles(fTrackCand);
 1169. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1170. //gettimeofday(&tvEnd, &tz);
 1171. //int dif = 1000000*((int)tvEnd.tv_sec - (int)tvStart.tv_sec) + (tvEnd.tv_usec - tvStart.tv_usec);
 1172. //cout<<"TPC::DoTracking "<<dif<<" ns\n";
 1173. }
 1174. //__________________________________________________________________________
 1175. Int_t MpdTpcKalmanFilter::RunKalmanFilter(MpdTpcKalmanTrack *track)
 1176. {
 1177. /// Run Kalman filter
 1178. //cout << fHits->GetEntriesFast() << endl;
 1179. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1180. const Double_t dStepMax = 9; // max track length distance between consecutive hits
 1181. MpdKalmanGeoScheme *geo = MpdKalmanFilter::Instance()->GetGeo();
 1182. Int_t layMax = ((MpdKalmanHit*)fKHits->First())->GetLayer();
 1183. MpdKalmanHit *hitOK = (MpdKalmanHit*) track->GetHits()->Last();
 1184. Int_t layOK = hitOK->GetLayer();
 1185. MpdKalmanTrack::TrackDir trackDir = track->GetDirection();
 1186. //Int_t layBeg = layOK - 1, layEnd = -1, dLay = -1;
 1187. Int_t layBeg = layOK - 1, layEnd = ((MpdKalmanHit*)fKHits->Last())->GetLayer() - 1, dLay = -1;
 1188. if (trackDir == MpdKalmanTrack::kOutward) {
 1189. layBeg = layOK + 1;
 1190. layEnd = layMax + 1;
 1191. dLay = 1;
 1192. }
 1193. //Int_t indxOK = hits->IndexOf(hitOK);
 1194. //Int_t nHits = hits->GetEntriesFast();
 1195. Int_t miss = 0, iOK = 1;
 1196. if (fModular) iOK = 0;
 1197. TMatrixDSym pointWeight(5), pointWeightTmp(5), saveWeight(5), weightOK = *track->GetWeight();
 1198. TMatrixD param(5,1), paramTmp(5,1), paramOK = *track->GetParamNew();
 1199. Double_t saveR = 0., rOK = track->GetPosNew(), saveLeng = 0., lengOK = 0.;
 1200. TString saveNode, nodeOK = track->GetNodeNew();
 1201. //cout << " Starting hit: " << hitOK->GetLayer() << " " << hitOK->GetTrackID() << " " << hitOK->GetUsage() << endl;
 1202. // Loop over layers
 1203. Int_t nLay;
 1204. for (Int_t lay = layBeg; lay != layEnd; lay+=dLay) {
 1205. //#pragma omp critical
 1206. {
 1207. //nLay = GetNofHitsInLayer(lay);
 1208. }
 1209. //Int_t indx0 = GetHitsInLayer(lay);
 1210. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),"Time1");
 1211. Double_t dChi2Min = 1.e+6, padH = lay < MpdTpcSectorGeo::Instance()->NofRowsReg(0) ?
 1212. MpdTpcSectorGeo::Instance()->PadHeight() : MpdTpcSectorGeo::Instance()->PadHeight(1);
 1213. MpdKalmanHit *hitMin = 0x0;
 1214. //cout << " lay, nLay: " << lay << " " << nLay << " " << indx0 << endl;
 1215. Int_t indxBeg = 0, indxEnd = nLay, dIndx = 1, secFirst = -1, isecHit = -1, isecDif = 0;
 1216. if (trackDir == MpdKalmanTrack::kOutward) {
 1217. indxBeg = nLay - 1;
 1218. indxEnd = -1;
 1219. dIndx = -1;
 1220. }
 1221. Int_t isec = 0;
 1222. if (fModular) isec = SectorNo(track->GetNodeNew()); // sector number
 1223. Int_t sector3[3] = {-1, -1, -1};
 1224. MpdTpcKalmanTrack* trackBr[3] = {NULL, NULL, NULL};
 1225. // Loop over hits of 3 sectors (central (where track is located) and +- 1)
 1226. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),"Hits");
 1227. Int_t i3sec[3] = { 0, -1, 1};
 1228. for (Int_t iadj = 0; iadj < 3; ++iadj) {
 1229. Int_t isecLoop = isec + i3sec[iadj];
 1230. //if (isecLoop < 0) isecLoop += fPadPlane->nSectors();
 1231. //else if (isecLoop > fPadPlane->nSectors() - 1) isecLoop -= fPadPlane->nSectors();
 1232. if (isecLoop < 0) isecLoop += fSecGeo->NofSectors();
 1233. else if (isecLoop > fSecGeo->NofSectors() - 1) isecLoop -= fSecGeo->NofSectors();
 1234. if (fLaySecBegPointers[lay][isecLoop] < 0) continue;
 1235. indxBeg = fLaySecBegPointers[lay][isecLoop];
 1236. indxEnd = fLaySecEndPointers[lay][isecLoop];
 1237. if (trackDir == MpdKalmanTrack::kOutward) {
 1238. Int_t tmp = indxBeg;
 1239. indxBeg = indxEnd - 1;
 1240. indxEnd = tmp - 1;
 1241. }
 1242. MpdKalmanHit *hit = NULL;
 1243. for (Int_t indx = indxBeg; indx != indxEnd; indx+=dIndx) {
 1244. //MpdKalmanHit *hit = (MpdKalmanHit*) fKHits->UncheckedAt(indx0+indx);
 1245. hit = (MpdKalmanHit*) fKHits->UncheckedAt(indx);
 1246. // Exclude used hits
 1247. if (hit->GetFlag() & MpdKalmanHit::kUsed) continue;
 1248. // !!! Exact ID match
 1249. //if (GetPoint(hit)->GetTrackID() != track->GetTrackID()) continue;
 1250. //if (GetTpcHit(hit)->GetTrackID() != track->GetTrackID()) continue;
 1251. // Check if the hit within some window (15x9cm for the moment - check!!!)
 1252. if (!fModular) {
 1253. if (trackBr[0] == NULL) trackBr[0] = new MpdTpcKalmanTrack(*track);
 1254. if (TMath::Abs(hit->GetMeas(1)-trackBr[0]->GetParamNew(1)) > 9) continue;
 1255. if (TMath::Abs(MpdKalmanFilter::Instance()->Proxim(trackBr[0],hit)
 1256. -trackBr[0]->GetParamNew(0)) > 15) continue;
 1257. } else {
 1258. isecHit = hit->GetDetectorID() % 1000000;
 1259. isecDif = isecHit - isec;
 1260. // Track and hit not in adjacent sectors
 1261. //if (TMath::Abs(isecDif) > 1 && TMath::Abs(isecDif) < fPadPlane->nSectors()-1) break;
 1262. //if (TMath::Abs(isecDif) > 1) isecDif -= TMath::Sign(fPadPlane->nSectors(),isecDif);
 1263. if (TMath::Abs(isecDif) > 1 && TMath::Abs(isecDif) < fSecGeo->NofSectors()-1) break;
 1264. if (TMath::Abs(isecDif) > 1) isecDif -= TMath::Sign(fSecGeo->NofSectors(),isecDif);
 1265. ++isecDif;
 1266. if (isecHit == secFirst && sector3[isecDif] < 0) break; // excluded sector
 1267. if (isecHit != secFirst && trackBr[isecDif] == NULL) trackBr[isecDif] = new MpdTpcKalmanTrack(*track);
 1268. if (TMath::Abs(hit->GetMeas(1)-trackBr[isecDif]->GetParamNew(1)) > 9) continue;
 1269. }
 1270. Double_t leng = trackBr[isecDif]->GetLength();
 1271. if (fModular && isecHit != secFirst) {
 1272. // Modular geometry
 1273. secFirst = isecHit;
 1274. sector3[isecDif] = 1;
 1275. if (trackBr[isecDif]->GetNode() == "") trackBr[isecDif]->SetNodeNew("");
 1276. //if (!MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(&tr1,hit,kTRUE,kTRUE) ||
 1277. // TMath::Abs(leng - tr1.GetLength()) < MpdKalmanFilter::Instance()->fgkEpsilon) {
 1278. if (!MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(trackBr[isecDif],hit,kTRUE,kTRUE)) {
 1279. // Not reaching padrow
 1280. sector3[isecDif] = -1;
 1281. //iOK = 0;
 1282. break; //continue;
 1283. }
 1284. //tr1.GetParamNew()->Print();
 1285. //cout << " New node: " << tr1.GetNodeNew() << endl;
 1286. iOK = 1;
 1287. // Check for edge effect
 1288. if (TMath::Abs(trackBr[isecDif]->GetParamNew(0)) > geo->Size(hit).X() + 0.5) {
 1289. // Outside target sector
 1290. sector3[isecDif] = -1;
 1291. break; //continue;
 1292. }
 1293. trackBr[isecDif]->SetNode(trackBr[isecDif]->GetNodeNew());
 1294. } else if (fModular == 0) {
 1295. if (!MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(trackBr[0],hit)) { iOK = 0; break; }
 1296. sector3[0] = 1;
 1297. } // if (fModular && isecHit != secFirst)
 1298. // Add multiple scattering in TPC gas (TPCmixture)
 1299. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),"Scat");
 1300. Double_t step = trackBr[isecDif]->GetLength() - leng;
 1301. Double_t th = trackBr[isecDif]->GetParamNew(3);
 1302. Double_t cosTh = TMath::Cos(th);
 1303. if (1 && step > 1.e-4) {
 1304. Double_t x0 = 13363.6; // rad. length - TPCMixture
 1305. TMatrixDSym *cov = trackBr[isecDif]->Weight2Cov();
 1306. Double_t angle2 = MpdKalmanFilter::Instance()->Scattering(trackBr[isecDif], x0, step);
 1307. //cout << " Scat: " << hit->GetLayer() << " " << step << " " << TMath::Sqrt(angle2) << endl;
 1308. (*cov)(2,2) += (angle2 / cosTh / cosTh);
 1309. (*cov)(3,3) += angle2;
 1310. Int_t iok = 0;
 1311. MpdKalmanFilter::Instance()->MnvertLocal(cov->GetMatrixArray(), 5, 5, 5, iok);
 1312. trackBr[isecDif]->SetWeight(*cov);
 1313. }
 1314. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),"Scat");
 1315. Double_t dChi2 = 999999.0;
 1316. if (trackBr[isecDif]->GetLength() - track->GetLength() < padH / TMath::Abs(cosTh) * 1.8 * (miss + 1))
 1317. dChi2 = MpdKalmanFilter::Instance()->FilterHit(trackBr[isecDif],hit,pointWeight,param);
 1318. //cout << lay << " " << isecHit << " " << isec << " " << dChi2 << " " << track->GetTrackID()
 1319. // << " " << GetTpcHit(hit)->GetTrackID() << endl;
 1320. if (dChi2 < dChi2Min) {
 1321. dChi2Min = dChi2;
 1322. hitMin = hit;
 1323. saveWeight = *trackBr[isecDif]->GetWeight();
 1324. saveR = trackBr[isecDif]->GetPosNew();
 1325. saveLeng = trackBr[isecDif]->GetLength();
 1326. saveNode = trackBr[isecDif]->GetNodeNew();
 1327. // temporary storage for the current track
 1328. paramTmp = param;
 1329. pointWeightTmp = pointWeight;
 1330. /*
 1331. cout << " New min dChi2 = " << dChi2 << " " << hitMin->GetRphi() << " " << hitMin->GetZ() << endl;
 1332. cout << track->GetParamNew(0) << " " << track->GetParamNew(1) << endl;
 1333. cout << hit->GetRphi() << " " << hit->GetZ() << endl;
 1334. cout << param(0,0) << " " << param(1,0) << endl;
 1335. */
 1336. //paramTmp.Print();
 1337. }
 1338. } // for (Int_t indx = indxBeg; indx != indxEnd;
 1339. // No hits in the sector where the track is located (or its padrow can't be reached)- try both neighbours
 1340. //26-dec-2012 if (fModular && (trackBr[1] == NULL || sector3[1] < 0)) continue;
 1341. if (fModular && trackBr[1] == NULL) continue;
 1342. if (fModular && sector3[1] < 0) {
 1343. if (trackBr[isecDif]->GetParam(0) > 0) ++iadj; // skip one step in the loop
 1344. continue;
 1345. }
 1346. if (!fModular || isecHit < 0 || TMath::Abs(trackBr[isecDif]->GetParamNew(0)) < geo->Size(hit).X() - 1.0) break;
 1347. // Close to sector edge - try adjacent sector
 1348. //i3sec = (trackBr[isecDif]->GetParamNew(0) < 0) ? -1 : 1;
 1349. //if (-trackBr[isecDif]->GetParamNew(0) > 0) ++iadj; // skip one step in the loop
 1350. if (trackBr[isecDif]->GetParamNew(0) > 0) ++iadj; // skip one step in the loop
 1351. } //for (Int_t iadj = 0; iadj < 3; ++iadj)
 1352. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),"Time1");
 1353. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),"Hits");
 1354. if (!iOK) {
 1355. // Curling track
 1356. //*
 1357. track->SetPos(rOK); //
 1358. track->SetPosNew(rOK); //
 1359. track->SetParam(paramOK); //
 1360. track->SetParamNew(paramOK); //
 1361. track->SetWeight(weightOK); //
 1362. track->SetLength(lengOK); //
 1363. track->SetNode(nodeOK);
 1364. track->SetNodeNew(nodeOK);
 1365. //*/
 1366. for (Int_t jj = 0; jj < 3; ++jj) if (trackBr[jj]) delete trackBr[jj];
 1367. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1368. return -1;
 1369. } else if (dChi2Min < fgkChi2Cut) {
 1370. //if (fNofEvents > 54)
 1371. //cout << lay << " " << hitMin->GetDetectorID() % 1000000 << " " << isec << " " << dChi2Min << " "
 1372. // << track->GetTrackID() << " " << GetTpcHit(hitMin)->GetTrackID() << " " << saveLeng-track->GetLength() << endl;
 1373. //layOK = lay;
 1374. hitOK = hitMin;
 1375. track->GetHits()->Add(hitOK);
 1376. miss = 0;
 1377. // Restore track params at the best hit
 1378. track->SetChi2(track->GetChi2()+dChi2Min);
 1379. //if (track->GetTrackID() >= 0) cout << " *** Adding hit: " << track->GetTrackID() << " " << GetHitID(hitOK) << " " << hitOK->GetLayer() << " " << hitOK->GetDetectorID() << " "/*<< hitOK->GetTrackID() << " " << hitOK->GetUsage() << " "*/ << dChi2Min << " " << track->GetChi2() << " " << track->GetLength() << " " << saveLeng-track->GetLength() << endl;
 1380. saveWeight += pointWeightTmp;
 1381. track->SetWeight(saveWeight);
 1382. track->SetPos(saveR);
 1383. track->SetPosNew(saveR);
 1384. track->SetLength(saveLeng);
 1385. track->SetParam(paramTmp);
 1386. track->SetParamNew(paramTmp);
 1387. track->SetNode(saveNode);
 1388. track->SetNodeNew(saveNode);
 1389. if (track->GetDirection() == MpdKalmanTrack::kInward) {
 1390. // Save track params at last hit
 1391. track->SetLengAtHit(saveLeng);
 1392. track->SetParamAtHit(paramTmp);
 1393. track->SetWeightAtHit(saveWeight);
 1394. } else {
 1395. // 14-may-12
 1396. track->GetSteps().insert(pair<Int_t,Double_t>(lay,saveLeng));
 1397. }
 1398. // Check if the accepted hit is the same as the seeded hit
 1399. //if (hitOK->GetLayer() == f2ndHit->GetLayer() && hitOK != f2ndHit) return -1; // abandon track
 1400. paramOK = paramTmp;
 1401. rOK = saveR;
 1402. lengOK = saveLeng;
 1403. weightOK = saveWeight;
 1404. nodeOK = saveNode;
 1405. } else {
 1406. ++miss;
 1407. Int_t ibr = -1;
 1408. for (Int_t jj = 0; jj < 3; ++jj) {
 1409. if (sector3[jj] > 0) { ibr = jj; break; }
 1410. }
 1411. if (ibr < 0 || TMath::Abs(trackBr[ibr]->GetLength() - track->GetLength()) > dStepMax) {
 1412. //cout << " !!! Too few branches " << sector3.size() << endl;
 1413. //exit(0);
 1414. track->SetPos(rOK); //
 1415. track->SetPosNew(rOK); //
 1416. track->SetParam(paramOK); //
 1417. track->SetParamNew(paramOK); //
 1418. track->SetWeight(weightOK); //
 1419. track->SetLength(lengOK); //
 1420. //27-04-2012 track->SetNode(nodeOK);
 1421. track->SetNodeNew(nodeOK);
 1422. } else {
 1423. Int_t ip = ibr;
 1424. Double_t leng = 999999.;
 1425. for (Int_t jj = ip ; jj < 3; ++jj) {
 1426. if (sector3[jj] < 0) continue;
 1427. if (trackBr[jj]->GetLength() < leng) { ip = jj; leng = trackBr[ip]->GetLength(); }
 1428. }
 1429. // 12-may-12
 1430. Int_t secPos1 = trackBr[ip]->GetNodeNew().Index("tpcsec");
 1431. Int_t pos1 = trackBr[ip]->GetNodeNew().Index("/",secPos1);
 1432. Int_t secPos2 = track->GetNodeNew().Index("tpcsec");
 1433. Int_t pos2 = track->GetNodeNew().Index("/",secPos2);
 1434. if (trackBr[ip]->GetNodeNew()(secPos1,pos1-secPos1) != track->GetNodeNew()(secPos2,pos2-secPos2)) {
 1435. track->SetPos(rOK); //
 1436. track->SetPosNew(rOK); //
 1437. track->SetParam(paramOK); //
 1438. track->SetParamNew(paramOK); //
 1439. track->SetWeight(weightOK); //
 1440. track->SetLength(lengOK); //
 1441. track->SetNodeNew(nodeOK);
 1442. } else {
 1443. track->SetPos(trackBr[ip]->GetPosNew()); //
 1444. track->SetPosNew(trackBr[ip]->GetPosNew()); //
 1445. track->SetParam(*trackBr[ip]->GetParamNew()); //
 1446. track->SetParamNew(*trackBr[ip]->GetParamNew()); //
 1447. track->SetWeight(*trackBr[ip]->GetWeight()); //
 1448. track->SetLength(trackBr[ip]->GetLength()); //
 1449. track->SetNode(trackBr[ip]->GetNodeNew());
 1450. track->SetNodeNew(trackBr[ip]->GetNodeNew());
 1451. }
 1452. }
 1453. //if (miss > 1) {
 1454. if (miss > 5) {
 1455. /*
 1456. track->SetPos(rOK); //
 1457. track->SetPosNew(rOK); //
 1458. track->SetParam(paramOK); //
 1459. track->SetParamNew(paramOK); //
 1460. */
 1461. //return -1;
 1462. track->SetPos(rOK); //
 1463. track->SetPosNew(rOK); //
 1464. track->SetParam(paramOK); //
 1465. track->SetParamNew(paramOK); //
 1466. track->SetWeight(weightOK); //
 1467. track->SetLength(lengOK); //
 1468. track->SetNodeNew(nodeOK);
 1469. for (Int_t jj = 0; jj < 3; ++jj) if (trackBr[jj]) delete trackBr[jj];
 1470. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1471. return 0; // keep short tracks
 1472. }
 1473. }
 1474. //cout << " lay, miss: " << lay << " " << miss << " " << dChi2Min << " " << fChi2 << endl;
 1475. for (Int_t jj = 0; jj < 3; ++jj) if (trackBr[jj]) delete trackBr[jj];
 1476. } // for (Int_t lay = layBeg; lay != layEnd; lay+=dLay) {
 1477. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1478. return 0;
 1479. }
 1480. //__________________________________________________________________________
 1481. Int_t MpdTpcKalmanFilter::SectorNo(const char* cpath)
 1482. {
 1483. /// Extract sector number from TGeo path
 1484. TString path(cpath);
 1485. Int_t ipos = path.Index("tpcrow_");
 1486. if (ipos < 0) return -1;
 1487. TString sub = TString(path(ipos-3, 2)); // check for 2 digits
 1488. if (!sub.IsDigit()) sub = TString(path(ipos-2, 1)); // 1 digit
 1489. return sub.Atoi() - 1;
 1490. }
 1491. //__________________________________________________________________________
 1492. MpdTpcHit* MpdTpcKalmanFilter::GetTpcHit(MpdKalmanHit *hit)
 1493. {
 1494. /// Get MpdTpcHit pointer for the Kalman hit
 1495. return (MpdTpcHit*) fHits->UncheckedAt(hit->GetIndex());
 1496. }
 1497. //__________________________________________________________________________
 1498. Int_t MpdTpcKalmanFilter::GetHitID(MpdKalmanHit *hit)
 1499. {
 1500. /// Get hit ID from MpdTpcHit ID
 1501. MpdTpcHit *h = GetTpcHit(hit);
 1502. //AZ 19-07-15 return (fUseMCHit) ? h->GetTrackID() : h->GetRefIndex();
 1503. return h->GetTrackID();
 1504. }
 1505. //__________________________________________________________________________
 1506. void MpdTpcKalmanFilter::GoOutward(MpdTpcKalmanTrack *track)
 1507. {
 1508. /// Propagate track in the outward direction
 1509. TMatrixDSym weight = *track->GetWeight(); // save starting weight matrix
 1510. Int_t ok = RunKalmanFilter(track);
 1511. Int_t lastLay = ((MpdKalmanHit*)track->GetHits()->Last())->GetLayer();
 1512. //cout << ok << " " << track->GetChi2() << " " << track->GetNofHits() << " " << lastLay << " " << ((MpdKalmanHit*)track->GetHits()->Last())->GetMeas(1) << endl;
 1513. track->SetLastLay(lastLay);
 1514. track->SetLength(0.);
 1515. BackTrace(track, weight);
 1516. //cout << track->GetChi2() << " " << track->GetTrackID() << " " << track->GetNofHits() << endl;
 1517. }
 1518. //__________________________________________________________________________
 1519. Bool_t MpdTpcKalmanFilter::BackTrace(MpdTpcKalmanTrack *track, TMatrixDSym &weight0, Int_t iDir, Bool_t corDedx)
 1520. {
 1521. /// Propagate track using already found hits
 1522. track->StartBack();
 1523. if (iDir > 0) track->SetDirection(MpdKalmanTrack::kInward);
 1524. else track->SetDirection(MpdKalmanTrack::kOutward);
 1525. Int_t nHits = track->GetNofHits();
 1526. //28-apr-2012 if (nHits == 1) track->SetWeight(weight0); // restore original weight
 1527. //if (fModular && track->GetNode() == "") track->SetNodeNew(""); // 27-04-2012
 1528. TMatrixD param(5,1);
 1529. TMatrixDSym weight(5), pointWeight(5);
 1530. Int_t ibeg = iDir > 0 ? 0 : nHits-1;
 1531. Int_t iend = iDir > 0 ? nHits-1 : 0;
 1532. Int_t lay0 = -1, lay = -1, ifirst = 1;
 1533. iend += iDir;
 1534. Bool_t ok = kTRUE;
 1535. MpdKalmanHit *hit = 0x0;
 1536. map<Int_t,Double_t>& stepMap = track->GetSteps();
 1537. for (Int_t i = ibeg; i != iend; i+=iDir) {
 1538. //for (Int_t i = 1; i < nHits; ++i) {
 1539. if (i == ibeg && iDir > 0) track->SetLength(0.); // for correct track length
 1540. hit = (MpdKalmanHit*) track->GetHits()->UncheckedAt(i);
 1541. lay0 = lay;
 1542. lay = hit->GetLayer();
 1543. /*AZ-100620 - W.t.f. is this???
 1544. if (!fUseMCHit && corDedx && i == ibeg) {
 1545. Double_t cosTh = TMath::Cos(track->GetParam(3));
 1546. hit->SetSignal(hit->GetSignal() * cosTh);
 1547. }
 1548. */
 1549. if (i == ibeg) continue; // skip first hit
 1550. Double_t leng = track->GetLength(), stepBack = -1;
 1551. if (stepMap.find(lay) != stepMap.end() && stepMap.find(lay0) != stepMap.end())
 1552. stepBack = TMath::Abs (stepMap[lay] - stepMap[lay0]);
 1553. ok = MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(track, hit, kTRUE, kTRUE, stepBack);
 1554. if (!ok) continue;
 1555. //cout << track->GetLength() << endl;
 1556. // Add multiple scattering in TPC gas (TPCmixture)
 1557. Double_t step = track->GetLength() - leng;
 1558. if (1 && step > 1.e-4) {
 1559. Double_t x0 = 13363.6; // rad. length
 1560. TMatrixDSym *cov = track->Weight2Cov();
 1561. Double_t th = track->GetParamNew(3);
 1562. Double_t cosTh = TMath::Cos(th);
 1563. Double_t angle2 = MpdKalmanFilter::Instance()->Scattering(track, x0, step);
 1564. //cout << " Scat: " << hit->GetLayer() << " " << step << " " << TMath::Sqrt(angle2) << endl;
 1565. (*cov)(2,2) += (angle2 / cosTh / cosTh);
 1566. (*cov)(3,3) += angle2;
 1567. Int_t iok = 0;
 1568. MpdKalmanFilter::Instance()->MnvertLocal(cov->GetMatrixArray(), 5, 5, 5, iok);
 1569. track->SetWeight(*cov);
 1570. }
 1571. Double_t dChi2 = MpdKalmanFilter::Instance()->FilterHit(track,hit,pointWeight,param);
 1572. if (ifirst && dChi2 > 1000) {
 1573. ifirst = 0;
 1574. //cout << " !!! Back: " << dChi2 << " " << nHits << " " << hit->GetLayer() << " " << ok << " " << step << " " << track->GetNode() << " " << track->GetNodeNew() << endl;
 1575. }
 1576. track->SetChi2(track->GetChi2()+dChi2);
 1577. weight = *track->GetWeight();
 1578. weight += pointWeight;
 1579. track->SetWeight(weight);
 1580. track->SetParamNew(param);
 1581. //if (i == 0 && iDir > 0) track->SetLength(0.); // for correct track length
 1582. // Correct dE/dx for step length (for clusters) - due to track angles
 1583. /* Angle corrections moved to Dedx task
 1584. if (!fUseMCHit && corDedx) {
 1585. Double_t cosTh = TMath::Cos(track->GetParamNew(3));
 1586. Double_t phi = track->GetParamNew(2);
 1587. //Double_t secPhi = fSecGeo->SectorAngle(fSecGeo->Sector(hit->GetDetectorID()));
 1588. Double_t secPhi = phi; // !!! it seems to work better !!!
 1589. Double_t cosPhi = TMath::Cos(phi-secPhi);
 1590. if (cosPhi < 0.1) { cout << " oops " << secPhi << " " << phi << " " << track->Pt() << endl; cosPhi = 1; }
 1591. hit->SetSignal(hit->GetSignal() * cosTh * cosPhi);
 1592. }
 1593. */
 1594. }
 1595. // Save track params at last hit
 1596. track->SetLengAtHit(track->GetLength());
 1597. track->SetParamAtHit(*track->GetParamNew());
 1598. track->SetWeightAtHit(*track->GetWeight());
 1599. track->GetHits()->UnSort(); // 20-02-2012
 1600. track->GetHits()->Sort(); // 20-02-2012
 1601. return ok;
 1602. }
 1603. //__________________________________________________________________________
 1604. void MpdTpcKalmanFilter::GoOut()
 1605. {
 1606. /// Backpropagate tracks in the outward direction for matching with outer detectors
 1607. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Start(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1608. Int_t nReco = fTracks->GetEntriesFast(), isec = 0;
 1609. TMatrixDSym tmp;
 1610. TVector3 posLoc, pos;
 1611. for (Int_t i = 0; i < nReco; ++i) {
 1612. MpdTpcKalmanTrack *track = (MpdTpcKalmanTrack*) fTracks->UncheckedAt(i);
 1613. //track->GetSteps().clear();
 1614. MpdTpcKalmanTrack tr = *track;
 1615. //Int_t id = tr.GetTrackID();
 1616. tr.SetParam(*tr.GetParamAtHit());
 1617. tr.SetParamNew(*tr.GetParamAtHit());
 1618. tr.SetWeight(*tr.GetWeightAtHit());
 1619. tr.SetLength(tr.GetLengAtHit());
 1620. MpdKalmanHit *hit = (MpdKalmanHit*) tr.GetTrHits()->Last();
 1621. tr.SetPos(hit->GetPos());
 1622. if (fModular) {
 1623. tr.SetNode(MpdKalmanFilter::Instance()->GetGeo()->Path(hit->GetDetectorID()));
 1624. tr.SetNodeNew(tr.GetNode());
 1625. //posLoc.SetXYZ(-hit->GetMeas(0), hit->GetDist(), hit->GetMeas(1));
 1626. posLoc.SetXYZ(hit->GetMeas(0), hit->GetDist(), hit->GetMeas(1));
 1627. isec = hit->GetDetectorID() % 1000000;
 1628. //pos = fPadPlane->fromSectorReferenceFrame(posLoc, isec);
 1629. fSecGeo->Local2Global(isec, posLoc, pos);
 1630. gGeoManager->cd(tr.GetNodeNew());
 1631. gGeoManager->CdUp();
 1632. Double_t v7[3], v77[3];
 1633. pos.GetXYZ(v7);
 1634. gGeoManager->MasterToLocal(v7,v77);
 1635. tr.SetPos(v77[2]);
 1636. }
 1637. tr.SetPosNew(tr.GetPos());
 1638. //cout << tr.GetTrackID() << " " << tr.GetLengAtHit() << " " << tr.GetPos() << endl;
 1639. Bool_t ok = BackTrace(&tr,tmp,-1,kTRUE);
 1640. //cout << " aaaaa " << tr.Momentum3().Eta() << " " << tr.GetLength() << endl;
 1641. if (ok) {
 1642. MpdKalmanHit hitTmp;
 1643. hitTmp.SetType(MpdKalmanHit::kFixedR);
 1644. if (fModular) {
 1645. // Transform to global frame
 1646. /*
 1647. hit = (MpdKalmanHit*) tr.GetTrHits()->First();
 1648. posLoc.SetXYZ(-hit->GetMeas(0), hit->GetDist(), hit->GetMeas(1));
 1649. isec = hit->GetDetectorID() % 1000000;
 1650. pos = fPadPlane->fromSectorReferenceFrame(posLoc, isec);
 1651. */
 1652. //Double_t v7[3] = {tr.GetParamNew(0), tr.GetParamNew(1), tr.GetPosNew()}, v77[3];
 1653. Double_t v7[3] = {-tr.GetParamNew(0), tr.GetParamNew(1), tr.GetPosNew()}, v77[3];
 1654. gGeoManager->cd(tr.GetNodeNew());
 1655. gGeoManager->CdUp();
 1656. gGeoManager->LocalToMaster(v7,v77);
 1657. //MpdKalmanHit hitTmp;
 1658. hitTmp.SetDist(TMath::Sqrt(v77[0]*v77[0]+v77[1]*v77[1]) + 0.2);
 1659. //hitTmp.SetType(MpdKalmanHit::kFixedR);
 1660. } else hitTmp.SetDist(tr.GetPosNew() + 0.2);
 1661. ok = MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(&tr,&hitTmp);
 1662. }
 1663. if (!ok) track->SetFlag(MpdKalmanTrack::kNoOut); //AZ
 1664. track->SetLengAtHit(tr.GetLength());
 1665. track->SetParamAtHit(*tr.GetParamNew());
 1666. track->SetWeightAtHit(*tr.GetWeight());
 1667. track->SetPosAtHit(tr.GetPosNew());
 1668. }
 1669. // Below is just for debugging
 1670. if (0) {
 1671. TClonesArray *tofPoints = (TClonesArray*) FairRootManager::Instance()->GetObject("TOFPoint");
 1672. Int_t nTof = tofPoints->GetEntriesFast();
 1673. //cout << nTof << endl;
 1674. for (Int_t i = 0; i < nReco; ++i) {
 1675. MpdTpcKalmanTrack *track = (MpdTpcKalmanTrack*) fTracks->UncheckedAt(i);
 1676. MpdTpcKalmanTrack tr = *track;
 1677. //cout << i << " " << tr.GetTrackID() << endl;
 1678. tr.SetParam(*tr.GetParamAtHit());
 1679. tr.SetParamNew(*tr.GetParamAtHit());
 1680. tr.SetWeight(*tr.GetWeightAtHit());
 1681. tr.SetLength(tr.GetLengAtHit());
 1682. tr.SetPos(((MpdKalmanHit*)tr.GetTrHits()->First())->GetPos());
 1683. tr.SetPosNew(tr.GetPos());
 1684. for (Int_t j = 0; j < nTof; ++j) {
 1685. FairMCPoint *p = (FairMCPoint*) tofPoints->UncheckedAt(j);
 1686. if (p->GetTrackID() != tr.GetTrackID()) continue;
 1687. p->Position(pos);
 1688. MpdKalmanHit hitTmp;
 1689. hitTmp.SetDist(pos.Pt());
 1690. hitTmp.SetType(MpdKalmanHit::kFixedR);
 1691. MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(&tr,&hitTmp);
 1692. Double_t dl = tr.GetLength() - p->GetLength();
 1693. //cout << dl << " " << tr.GetPosNew()-pos.Pt() << " " << tr.GetParamNew(1)-pos.Z() << " " << pos.Z() << endl;
 1694. if (lunTpc) fprintf(lunTpc, "%10.3f %10.3f %10.3f %10.3f \n",
 1695. dl, tr.GetPosNew()-pos.Pt(), tr.GetParamNew(1)-pos.Z(), pos.Z());
 1696. break;
 1697. }
 1698. }
 1699. }
 1700. if (MpdCodeTimer::Active()) MpdCodeTimer::Instance()->Stop(Class()->GetName(),__FUNCTION__);
 1701. }
 1702. //__________________________________________________________________________
 1703. void MpdTpcKalmanFilter::RemoveDoubles(TClonesArray *tracks)
 1704. {
 1705. /// Remove double tracks (keep the ones with better quality)
 1706. Int_t ntracks = tracks->GetEntriesFast();
 1707. cout << " Total tracks: " << ntracks << endl;
 1708. // Fill map with track quality
 1709. multimap<Double_t,MpdTpcKalmanTrack*> qualMap;
 1710. multimap<Double_t,MpdTpcKalmanTrack*>::iterator mit1, mit2;
 1711. for (Int_t i = 0; i < ntracks; i++) {
 1712. MpdTpcKalmanTrack *tr = (MpdTpcKalmanTrack*) tracks->UncheckedAt(i);
 1713. //AZ-190820 Double_t quality = tr->GetNofHits() + TMath::Min(tr->GetChi2(),999.0) / 1000.0;
 1714. Double_t quality = tr->GetNofHits() + (1 - TMath::Min(tr->GetChi2(),999.0) / 1000.0);
 1715. qualMap.insert(pair<Double_t,MpdTpcKalmanTrack*>(-quality,tr));
 1716. }
 1717. MpdTpcKalmanTrack *tr1, *tr2;
 1718. for (mit1 = qualMap.begin(); mit1 != qualMap.end(); ++mit1) {
 1719. tr1 = mit1->second;
 1720. if (tr1 == NULL) continue; // killed track
 1721. mit2 = mit1;
 1722. ++mit2;
 1723. for ( ; mit2 != qualMap.end(); ++mit2) {
 1724. tr2 = mit2->second;
 1725. if (tr2 == NULL) continue; // killed track
 1726. //Int_t nHitsCommon = GetNofCommonHits(tr1, tr2);
 1727. //if ((float)nHitsCommon / TMath::Min(tr1->GetNofHits(),tr2->GetNofHits()) < 0.5) continue;
 1728. if (!AreTracksDoubles(tr1, tr2)) continue;
 1729. if (mit1->first < mit2->first) { tracks->Remove(tr2); mit2->second = NULL; }
 1730. else {
 1731. if (tr1->GetChi2() <= tr2->GetChi2()) { tracks->Remove(tr2); mit2->second = NULL; }
 1732. else { tracks->Remove(tr1); mit1->second = NULL; break; }
 1733. }
 1734. }
 1735. }
 1736. tracks->Compress();
 1737. fNTracks = tracks->GetEntriesFast();
 1738. }
 1739. //__________________________________________________________________________
 1740. Int_t MpdTpcKalmanFilter::GetNofCommonHits(MpdKalmanTrack *tr1, MpdKalmanTrack *tr2)
 1741. {
 1742. /// Compute number of common hits in 2 tracks
 1743. TObjArray *hits1 = tr1->GetHits(), *hits2 = tr2->GetHits();
 1744. Int_t nh1 = hits1->GetEntriesFast(), nh2 = hits2->GetEntriesFast();
 1745. Int_t nCom = 0;//, id = -1;
 1746. for (Int_t i = 0; i < nh1; ++i) {
 1747. MpdKalmanHit *hit1 = (MpdKalmanHit*) hits1->UncheckedAt(i);
 1748. for (Int_t j = 0; j < nh2; ++j) {
 1749. MpdKalmanHit *hit2 = (MpdKalmanHit*) hits2->UncheckedAt(j);
 1750. if (hit1 == hit2) {
 1751. ++nCom;
 1752. //id = hit1->GetTrackID();
 1753. break;
 1754. }
 1755. if (hit2->GetLayer() < hit1->GetLayer()) break; // already closer to beam
 1756. }
 1757. }
 1758. /*
 1759. if (nCom > 0) cout << " nCom: " << nCom << " " << nh1 << " " << nh2 << " " << id
 1760. << " " << 1./tr1->GetParamNew(4) << " " << 1./tr2->GetParamNew(4)
 1761. << " " << tr1->GetChi2() << " " << tr2->GetChi2() << endl;
 1762. */
 1763. return nCom;
 1764. }
 1765. //__________________________________________________________________________
 1766. Bool_t MpdTpcKalmanFilter::AreTracksDoubles(MpdKalmanTrack *tr1, MpdKalmanTrack *tr2)
 1767. {
 1768. /// Searching common hits in 2 tracks to determine doubles
 1769. //track1 consists of less count of hits than track2
 1770. MpdKalmanTrack *track1 = tr1, *track2 = tr2;
 1771. if (tr1->GetNofHits() > tr2->GetNofHits())
 1772. track1 = tr2, track2 = tr1;
 1773. Int_t limCommonPoint = (track1->GetNofHits()+1) / 2; // at least so many common hits should be found
 1774. TObjArray *hits1 = track1->GetHits(), *hits2 = track2->GetHits();
 1775. Int_t nh1 = hits1->GetEntriesFast(), nh2 = hits2->GetEntriesFast(), nHitsCommon = 0, j = 0;
 1776. for (Int_t i = 0; i < nh1; i++){
 1777. MpdKalmanHit *hit1 = (MpdKalmanHit*) hits1->UncheckedAt(i);
 1778. for ( ; j < nh2; j++){
 1779. MpdKalmanHit *hit2 = (MpdKalmanHit*) hits2->UncheckedAt(j);
 1780. // Is the hit common for two tracks?
 1781. if (hit1 == hit2) {
 1782. nHitsCommon++;
 1783. if (nHitsCommon == limCommonPoint) return kTRUE; // already enough common hits
 1784. break;
 1785. }
 1786. if (hit2->GetLayer() < hit1->GetLayer()) break; // already closer to beam
 1787. }
 1788. if (i+limCommonPoint-nHitsCommon > nh1) return kFALSE; // there'll be not enough common hits already
 1789. }
 1790. if (nHitsCommon < limCommonPoint) return kFALSE; // not too many common hits
 1791. return kTRUE;
 1792. }
 1793. //__________________________________________________________________________
 1794. void MpdTpcKalmanFilter::ExcludeHits()
 1795. {
 1796. /// Exclude hits, already used for tracking, from consideration during the next passes
 1797. Int_t nReco = fTracks->GetEntriesFast();
 1798. cout << " nReco: " << nReco << endl;
 1799. for (Int_t i = 0; i < nReco; ++i) {
 1800. MpdKalmanTrack *track = (MpdKalmanTrack*) fTracks->UncheckedAt(i);
 1801. Int_t nhitsKF = track->GetNofHits();
 1802. TObjArray *hits = track->GetHits();
 1803. for (Int_t j = 0; j < nhitsKF; ++j) {
 1804. MpdKalmanHit *hit = (MpdKalmanHit*) hits->UncheckedAt(j);
 1805. hit->SetFlag (hit->GetFlag() | MpdKalmanHit::kUsed);
 1806. }
 1807. }
 1808. }
 1809. //__________________________________________________________________________
 1810. Double_t MpdTpcKalmanFilter::CorrectForLoss(Double_t pt, Double_t the, Int_t id)
 1811. {
 1812. /// Apply momentum correction due to ionization loss in the beam pipe (1 mm of Be)
 1813. /// and TPC inner shell (tpc_v6) - for pions and electrons
 1814. /// Attention!!! Neither pion nor muon with p = 0.050 GeV/c survive - they decay
 1815. /// before entering TPC
 1816. const Double_t piMass = 0.13957, eMass = 0.00051;
 1817. Double_t mass;
 1818. Int_t elec = GetParticleId(id);
 1819. if (elec) mass = eMass;
 1820. else mass = piMass;
 1821. return CorrectForLoss(TMath::Abs(pt), the, mass, 1); // ionization loss correction
 1822. }
 1823. //__________________________________________________________________________
 1824. /*
 1825. Double_t MpdTpcKalmanFilter::CorrectForLoss(Double_t pt, Double_t the, Int_t id)
 1826. {
 1827. /// Apply momentum correction due to ionization loss in the beam pipe (1 mm of Be)
 1828. /// and TPC inner shell (tpc_v6) - for pions and electrons
 1829. /// Attention!!! Neither pion nor muon with p = 0.050 GeV/c survive - they decay
 1830. /// before entering TPC
 1831. const Int_t nDim = 13;
 1832. const Double_t mom[nDim]= {0.075, 0.100, 0.200, 0.300, 0.400, 0.500, 0.700, 0.900,
 1833. 1.200, 1.500, 2.000, 2.500, 3.500};
 1834. const Double_t tkin[nDim]= {0.019, 0.032, 0.104, 0.191, 0.284, 0.380, 0.574, 0.771,
 1835. 1.069, 1.367, 1.865, 2.364, 3.363};
 1836. const Double_t dedxp[nDim]={8.700, 4.900, 2.350, 1.950, 1.850, 1.850, 1.750, 1.750,
 1837. 1.750, 1.750, 1.850, 1.850, 1.850}; // peak
 1838. const Double_t dedxm[nDim]={8.773, 5.002, 2.597, 2.259, 2.175, 2.143, 2.129, 2.131,
 1839. 2.152, 2.154, 2.182, 2.193, 2.239}; // mean of fit Gauss*Landau
 1840. const Double_t piMass = 0.13957, eMass = 0.00051;
 1841. Double_t dt, mass;
 1842. Int_t elec = GetParticleId(id);
 1843. if (elec) mass = eMass;
 1844. else mass = piMass;
 1845. Double_t mass2 = mass * mass;
 1846. Double_t p = pt / TMath::Sin(the);
 1847. Double_t t = TMath::Sqrt (p*p + mass2) - mass;
 1848. if (elec) dt = 2.9; // 2.9 MeV loss for electrons
 1849. else {
 1850. if (t < tkin[0]) dt = dedxm[0];
 1851. //if (t < tkin[0]) {
 1852. //dt = dedxm[0] + (dedxm[1]-dedxm[0])/(tkin[1]-tkin[0]) * (t-tkin[0]);
 1853. //dt = TMath::Min (dt,10.);
 1854. //}
 1855. else if (t > tkin[nDim-1]) dt = dedxm[nDim-1];
 1856. else {
 1857. // Binary search
 1858. Int_t i1 = 0, i2 = nDim-1, i = i2;
 1859. do {
 1860. i = i1 + (i2-i1) / 2;
 1861. if (t > tkin[i]) i1 = i;
 1862. else i2 = i;
 1863. //cout << i << " " << i1 << " " << i2 << " " << t << " " << tkin[i1] << " " << tkin[i2] << endl;
 1864. } while (i2 - i1 > 1);
 1865. // Linear interpolation
 1866. dt = dedxm[i1] + (dedxm[i2]-dedxm[i1])/(tkin[i2]-tkin[i1]) * (t-tkin[i1]);
 1867. }
 1868. }
 1869. dt /= TMath::Sin(the);
 1870. t += dt * 1.e-3;
 1871. Double_t e = mass + t;
 1872. p = TMath::Sqrt (e*e - mass2);
 1873. pt = p * TMath::Sin(the);
 1874. return pt;
 1875. }
 1876. */
 1877. /*
 1878. //__________________________________________________________________________
 1879. Double_t MpdTpcKalmanFilter::CorrectForLoss(Double_t pt, Double_t the, Int_t id)
 1880. {
 1881. /// Apply momentum correction due to ionization loss in the beam pipe (0.5 mm of Al)
 1882. /// and TPC inner shell
 1883. //return pt; ///
 1884. const Int_t nDim = 13;
 1885. const Double_t mom[nDim]={0.075,0.100,0.200,0.300,0.400,0.500,0.700,0.900,
 1886. 1.200,1.500,2.000,2.500,3.500};
 1887. const Double_t tkin[nDim]={0.019,0.032,0.104,0.191,0.284,0.380,0.574,0.771,
 1888. 1.069,1.367,1.865,2.364,3.363};
 1889. const Double_t dedxp[nDim]={3.125,1.950,0.975,0.800,0.800,0.750,0.750,0.750,
 1890. 0.750,0.750,0.750,0.775,0.775}; // peak
 1891. const Double_t dedxm[nDim]={3.195,2.085,1.100,0.952,0.918,0.898,0.898,0.890,
 1892. 0.887,0.886,0.901,0.904,0.913}; // mean
 1893. const Double_t piMass = 0.13957, eMass = 0.00051;
 1894. Double_t dt, mass;
 1895. Int_t elec = GetParticleId(id);
 1896. if (elec) mass = eMass;
 1897. else mass = piMass;
 1898. Double_t mass2 = mass * mass;
 1899. Double_t p = pt / TMath::Sin(the);
 1900. Double_t t = TMath::Sqrt (p*p + mass2) - mass;
 1901. if (elec) dt = 1.45; // 1.45 MeV loss for electrons
 1902. else {
 1903. //if (t < tkin[0]) dt = dedxm[0];
 1904. if (t < tkin[0]) {
 1905. dt = dedxm[0] + (dedxm[1]-dedxm[0])/(tkin[1]-tkin[0]) * (t-tkin[0]);
 1906. dt = TMath::Min (dt,10.);
 1907. }
 1908. else if (t > tkin[nDim-1]) dt = dedxm[nDim-1];
 1909. else {
 1910. // Binary search
 1911. Int_t i1 = 0, i2 = nDim-1, i = i2;
 1912. do {
 1913. i = i1 + (i2-i1) / 2;
 1914. if (t > tkin[i]) i1 = i;
 1915. else i2 = i;
 1916. //cout << i << " " << i1 << " " << i2 << " " << t << " " << tkin[i1] << " " << tkin[i2] << endl;
 1917. } while (i2 - i1 > 1);
 1918. // Linear interpolation
 1919. dt = dedxm[i1] + (dedxm[i2]-dedxm[i1])/(tkin[i2]-tkin[i1]) * (t-tkin[i1]);
 1920. }
 1921. }
 1922. dt /= TMath::Sin(the);
 1923. t += dt * 1.e-3;
 1924. Double_t e = mass + t;
 1925. p = TMath::Sqrt (e*e - mass2);
 1926. pt = p * TMath::Sin(the);
 1927. return pt;
 1928. }
 1929. */
 1930. //__________________________________________________________________________
 1931. Int_t MpdTpcKalmanFilter::GetParticleId(Int_t id)
 1932. {
 1933. /// Particle ID:
 1934. /// !!! based on MC information at the moment !!!
 1935. MpdMCTrack* mcTr = (MpdMCTrack*) fMCtracks->UncheckedAt(id);
 1936. Int_t pdg = mcTr->GetPdgCode();
 1937. if (TMath::Abs(pdg) == 11) return 1;
 1938. return 0;
 1939. }
 1940. //__________________________________________________________________________
 1941. //Bool_t MpdTpcKalmanFilter::SameOrigin(TpcLheHit *hit, Int_t idKF, Int_t *mcTracks)
 1942. Bool_t MpdTpcKalmanFilter::SameOrigin(TpcPoint *hit, Int_t idKF, Int_t *mcTracks)
 1943. {
 1944. /// Check if two hits belong to tracks from the same mother
 1945. //cout << " Wrongs: " << hit->GetTrackID() << " " << idKF << " " << mcTracks[hit->GetTrackID()] << " " << mcTracks[idKF] << endl;
 1946. if (mcTracks[hit->GetTrackID()] <= 0 && mcTracks[idKF] <= 0) return kFALSE; // both hits are from primaries
 1947. else if (mcTracks[hit->GetTrackID()] > 0) {
 1948. // Check mother
 1949. MpdMCTrack *track = (MpdMCTrack*) fMCtracks->UncheckedAt(hit->GetTrackID());
 1950. while (track->GetMotherId() > 0) {
 1951. //cout << " Wrongs1: " << track->GetMotherId() << endl;
 1952. if (track->GetMotherId() == idKF) return kTRUE;
 1953. track = (MpdMCTrack*) fMCtracks->UncheckedAt(track->GetMotherId());
 1954. }
 1955. } else {
 1956. MpdMCTrack *track = (MpdMCTrack*) fMCtracks->UncheckedAt(idKF);
 1957. while (track->GetMotherId() > 0) {
 1958. //cout << " Wrongs2: " << track->GetMotherId() << endl;
 1959. if (track->GetMotherId() == hit->GetTrackID()) return kTRUE;
 1960. track = (MpdMCTrack*) fMCtracks->UncheckedAt(track->GetMotherId());
 1961. }
 1962. }
 1963. return kFALSE;
 1964. }
 1965. //__________________________________________________________________________
 1966. Bool_t MpdTpcKalmanFilter::Refit(MpdKalmanTrack *track, Double_t mass, Int_t charge, Bool_t skip, Int_t iDir,
 1967. Bool_t exclude, std::map<Double_t,matrix4> *cache)
 1968. // Bool_t exclude, std::map<Double_t,std::tuple<TMatrixD,TMatrixD,TMatrixD,TMatrixD> > *cache)
 1969. {
 1970. /// Refit track in TPC using track hits (toward beam line) for some
 1971. /// particle mass and charge hypothesis
 1972. //#pragma omp critical
 1973. {
 1974. track->GetHits()->UnSort();
 1975. track->GetHits()->Sort();
 1976. }
 1977. track->SetChi2(0.);
 1978. if (iDir == 1) track->SetDirection(MpdKalmanTrack::kInward);
 1979. //if (GetNofHits() == 1) return;
 1980. track->SetWeight(*track->GetWeightAtHit());
 1981. TMatrixDSym *w = track->GetWeight();
 1982. Int_t nHits = track->GetNofHits(), nHits2 = nHits * nHits;;
 1983. for (Int_t i = 0; i < 5; ++i) {
 1984. for (Int_t j = i; j < 5; ++j) {
 1985. //if (j == i) (*w)(i,j) /= 1000.;
 1986. if (j == i) (*w)(i,j) /= nHits2;
 1987. //if (j == i) (*w)(i,j) /= 1;
 1988. else (*w)(i,j) = (*w)(j,i) = 0.;
 1989. }
 1990. }
 1991. TMatrixD param(5,1);
 1992. TMatrixDSym weight(5), pointWeight(5);
 1993. //Int_t iDir = 1;
 1994. Int_t ibeg = (iDir > 0) ? 0 : nHits-1;
 1995. Int_t iend = (iDir > 0) ? nHits-1 : 0;
 1996. iend += iDir;
 1997. MpdKalmanHit *hit = 0x0;
 1998. track->SetPosNew(track->GetPosAtHit()+0.2);
 1999. track->SetParamNew(*track->GetParamAtHit());
 2000. track->SetNodeNew("");
 2001. Double_t leng = 0.0;
 2002. track->SetLength(leng);
 2003. TString mass2 = "";
 2004. mass2 += mass * mass;
 2005. for (Int_t i = ibeg; i != iend; i+=iDir) {
 2006. hit = (MpdKalmanHit*) track->GetHits()->UncheckedAt(i);
 2007. if (hit->GetUniqueID()) continue; // 5-jan-2018 - skip ITS hits
 2008. //if (!MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(track, hit, kTRUE, kTRUE)) return kFALSE;
 2009. if (!MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(track, hit, kTRUE, kTRUE)) {
 2010. if (fVerbose > 1) cout << " III " << i << " " << hit->GetDist() << " " << track->Pt() << " " << track->GetDirection() << endl;
 2011. return kFALSE;
 2012. }
 2013. Double_t step = track->GetLength() - leng;
 2014. Double_t th = track->GetParamNew(3);
 2015. Double_t cosTh = TMath::Cos(th);
 2016. if (step > 1.e-4) {
 2017. Double_t x0 = 13363.6; // rad. length - TPCMixture
 2018. TMatrixDSym *cov = track->Weight2Cov();
 2019. Double_t angle2 = MpdKalmanFilter::Instance()->Scattering(track, x0, step, mass2, charge);
 2020. //cout << " Scat: " << hit->GetLayer() << " " << step << " " << TMath::Sqrt(angle2) << endl;
 2021. (*cov)(2,2) += (angle2 / cosTh / cosTh);
 2022. (*cov)(3,3) += angle2;
 2023. Int_t iok = 0;
 2024. MpdKalmanFilter::Instance()->MnvertLocal(cov->GetMatrixArray(), 5, 5, 5, iok);
 2025. track->SetWeight(*cov);
 2026. }
 2027. Double_t dChi2 = MpdKalmanFilter::Instance()->FilterHit(track, hit, pointWeight, param);
 2028. leng = track->GetLength();
 2029. if (exclude && dChi2 > fgkChi2Cut) {
 2030. track->GetHits()->Remove(hit);
 2031. continue; // too high Chi2
 2032. }
 2033. track->SetChi2(track->GetChi2()+dChi2);
 2034. weight = *track->GetWeight();
 2035. weight += pointWeight;
 2036. if (cache) {
 2037. // For smoother
 2038. TMatrixD fc(MpdKalmanFilter::Instance()->GetJacob(),TMatrixD::kMult,*track->GetWeight()); // DW
 2039. (*cache)[track->GetPosNew()] = matrix4(*track->GetParamNew(),param,fc,weight);
 2040. }
 2041. track->SetWeight(weight);
 2042. track->SetParamNew(param);
 2043. //cout << i << " " << dChi2 << " " << 1./track->GetParamNew(4) << endl;
 2044. }
 2045. if (exclude) track->GetHits()->Compress();
 2046. if (iDir < 0 || skip) return kTRUE; // going outward or do not go to the beam line
 2047. // Go to the beam line
 2048. const Int_t nR = 7;
 2049. const Double_t rad[nR] = {27.00, 27.01, 27.31, 27.32, 33.82, 33.83, 34.13};
 2050. const Double_t dx[nR] = {7.8e-4, 1.194e-2, 7.8e-4, 3.3e-4, 7.8e-4, 1.194e-2, 9.6e-4};
 2051. Bool_t ok = 0;
 2052. MpdKalmanHit hitK;
 2053. hitK.SetType(MpdKalmanHit::kFixedR);
 2054. for (Int_t j = nR-1; j >= 0; --j) {
 2055. hitK.SetPos(rad[j]);
 2056. ok = MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(track,&hitK,kTRUE);
 2057. // Add multiple scattering
 2058. TMatrixDSym *cov = track->Weight2Cov();
 2059. Double_t th = track->GetParamNew(3);
 2060. Double_t cosTh = TMath::Cos(th);
 2061. Double_t angle2 = MpdKalmanFilter::Instance()->Scattering(track, dx[j], mass2, charge);
 2062. (*cov)(2,2) += (angle2 / cosTh / cosTh);
 2063. (*cov)(3,3) += angle2;
 2064. //cov->Print();
 2065. Int_t iok = 0;
 2066. MpdKalmanFilter::Instance()->MnvertLocal(cov->GetMatrixArray(), 5, 5, 5, iok);
 2067. track->SetWeight(*cov);
 2068. }
 2069. //if (!ok) continue;
 2070. /* TMatrixDSym *cov = */track->Weight2Cov();
 2071. // Update track
 2072. track->SetParam(*track->GetParamNew());
 2073. track->SetPos(track->GetPosNew());
 2074. // Correct for energy loss
 2075. //*
 2076. Double_t theta = TMath::PiOver2() - track->GetParam(3);
 2077. Double_t pt = 1. / track->GetParam(4);
 2078. Double_t ptCor = CorrectForLoss(TMath::Abs(pt), theta, mass, charge); // ionization loss correction
 2079. track->SetParam(4,TMath::Sign(1./ptCor,pt));
 2080. track->SetParamNew(*track->GetParam());
 2081. //*/
 2082. //*
 2083. hitK.SetPos(0.);
 2084. hitK.SetMeas(0,track->GetParam(2));
 2085. //hit.SetRphi(track->GetParam(2)); // track Phi - check if it is necessary !!!!!!!
 2086. Double_t pos = track->GetPosNew();
 2087. MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(track, &hitK, kTRUE);
 2088. track->SetPos(pos); // save position after passing inner shell
 2089. track->SetParam(*track->GetParamNew()); // !!! track params at PCA
 2090. //track->SetLengAtHit(track->GetLength()-track->GetLengAtHit()); // track length from PCA to the nearest hit
 2091. if (0) {
 2092. TVector3 pos3 = MpdKalmanFilter::Instance()->GetGeo()->GlobalPos(hit);
 2093. cout << " Hit: " << pos3.Pt()*pos3.Phi() << " " << pos3.Pt() << " " << pos3.Z() << endl;
 2094. cout << " Track: " << nHits << " " << track->GetParamNew(0) << " " << track->GetPosNew() << " " << track->GetParamNew(1) << " " << track->GetChi2() << endl;
 2095. }
 2096. return kTRUE;
 2097. }
 2098. //__________________________________________________________________________
 2099. Double_t MpdTpcKalmanFilter::CorrectForLossFluct(Double_t pt, Double_t the, Double_t mass, Int_t charge)
 2100. {
 2101. // Ionization loss correction fluctuations - only for low momentum pions
 2102. // Pion
 2103. const Int_t nP = 4, nThe = 5;
 2104. const Double_t moms[nP] = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4}; // p
 2105. const Double_t thes[nThe] = {0.015, 0.315, 0.615, 0.915, 1.215}; // dip angle
 2106. static vector<vector<Double_t> > sigmas(nP,vector<Double_t>(nThe));
 2107. static Int_t first = 1;
 2108. if (first) {
 2109. first = 0;
 2110. sigmas[0][0] = 3.2; sigmas[0][1] = 3.3; sigmas[0][2] = 3.6; sigmas[0][3] = 5.3; sigmas[0][4] = 10.7;
 2111. sigmas[1][0] = 2.8; sigmas[1][1] = 2.4; sigmas[1][2] = 2.1; sigmas[1][3] = 2.3; sigmas[1][4] = 2.8;
 2112. sigmas[2][0] = 1.6; sigmas[2][1] = 1.7; sigmas[2][2] = 1.7; sigmas[2][3] = 1.5; sigmas[2][4] = 2.0;
 2113. sigmas[3][0] = 2.5; sigmas[3][1] = 2.4; sigmas[3][2] = 2.2; sigmas[3][3] = 1.8; sigmas[3][4] = 1.9;
 2114. for (Int_t i = 0; i < nP; ++i) {
 2115. for (Int_t j = 0; j < nThe; ++j) sigmas[i][j] *= 1.e-4;
 2116. }
 2117. }
 2118. if (mass < 0.1 || mass > 0.2) return 0;
 2119. Double_t p = pt / TMath::Sin(the) * charge;
 2120. if (p > 0.4) return 0;
 2121. Double_t e = TMath::Sqrt (p*p + mass*mass), sigt = 0.0;
 2122. sigt = Interp2d(moms, thes, sigmas, p, TMath::Abs(TMath::PiOver2()-the));
 2123. //fprintf(lunTpc,"%f %f %f\n",p,TMath::Abs(TMath::PiOver2()-the),sigt);
 2124. sigt /= TMath::Sin(the);
 2125. return e * sigt / p / p / p / TMath::Sin(the); // Delta (1/pt)
 2126. }
 2127. //__________________________________________________________________________
 2128. Double_t MpdTpcKalmanFilter::CorrectForLoss(Double_t pt, Double_t the, Double_t mass, Int_t charge)
 2129. {
 2130. // Ionization loss correction
 2131. // Pion
 2132. const Int_t nPi = 13; // pi-
 2133. //const Double_t momPi[nPi] = {0.075, 0.100, 0.200, 0.300, 0.400, 0.500, 0.700, 0.900,
 2134. // 1.200, 1.500, 2.000, 2.500, 3.500};
 2135. const Double_t momPi[nPi] = {0.055, 0.091, 0.197, 0.297, 0.398, 0.498, 0.698, 0.898,
 2136. 1.198, 1.498, 1.998, 2.498, 3.498};
 2137. //const Double_t dedxPi[nPi] = {8.773, 5.002, 2.597, 2.259, 2.175, 2.143, 2.129, 2.131,
 2138. const Double_t dedxPi[nPi] = {8.476, 5.050, 2.625, 2.304, 2.175, 2.143, 2.129, 2.131,
 2139. 2.152, 2.154, 2.182, 2.193, 2.239}; // mean of fit Gauss*Landau
 2140. //const Double_t sigmaPi[nPi] = {4.2e-4, 3.4e-4, 2.2e-4, 2.0e-4}; // gaussian fit
 2141. // Kaon
 2142. const Int_t nK = 12; // K-
 2143. //const Double_t momK[nK] = {0.200, 0.250, 0.300, 0.400, 0.500, 0.700, 0.900, 1.200,
 2144. // 1.500, 2.000, 2.500, 3.500};
 2145. const Double_t momK[nK] = {0.167, 0.233, 0.289, 0.393, 0.495, 0.697, 0.897, 1.198,
 2146. 1.498, 1.998, 2.498, 3.498};
 2147. const Double_t dedxK[nK] = {11.40, 7.584, 5.858, 4.128, 3.307, 2.635, 2.394, 2.253,
 2148. 2.314, 2.256, 2.253, 2.249}; // mean of fit Gauss*Landau
 2149. // Proton
 2150. const Int_t nP = 11;
 2151. //const Double_t momP[nP] = {0.300, 0.350, 0.400, 0.500, 0.700, 0.900, 1.200, 1.500, 2.000,
 2152. // 2.500, 3.500};
 2153. const Double_t momP[nP] = {0.239, 0.313, 0.375, 0.485, 0.693, 0.895, 1.196, 1.498, 1.997,
 2154. 2.498, 3.498};
 2155. const Double_t dedxP[nP] = {16.87, 12.31, 9.751, 6.948, 4.460, 3.483, 2.808, 2.508, 2.295,
 2156. 2.221, 2.164}; // mean of fit Gauss*Landau
 2157. // Deuteron
 2158. const Int_t nD = 10;
 2159. //const Double_t momD[nD] = {0.450, 0.500, 0.600, 0.700, 0.900, 1.200, 1.500, 2.000,
 2160. // 2.500, 3.500};
 2161. const Double_t momD[nD] = {0.303, 0.406, 0.547, 0.666, 0.882, 1.190, 1.493, 1.996,
 2162. 2.497, 3.497};
 2163. const Double_t dedxD[nD] = {28.85, 22.02, 15.40, 11.73, 7.962, 5.369, 4.159, 3.178,
 2164. 2.705, 2.298}; // mean of fit Gauss*Landau
 2165. // Triton
 2166. const Int_t nT = 10;
 2167. //const Double_t momT[nT] = {0.600, 0.650, 0.700, 0.800, 1.000, 1.200, 1.500, 2.000,
 2168. // 2.500, 3.500};
 2169. const Double_t momT[nT] = {0.400, 0.512, 0.594, 0.730, 0.962, 1.176, 1.485, 1.992,
 2170. 2.494, 3.496};
 2171. const Double_t dedxT[nT] = {35.02, 27.97, 23.83, 18.43, 12.58, 9.341, 6.835, 4.730,
 2172. 3.662, 2.814}; // mean of fit Gauss*Landau
 2173. // He3
 2174. const Int_t nHe3 = 11;
 2175. //const Double_t momHe3[nHe3] = {0.850, 0.900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.400, 1.600, 2.000, 2.500,
 2176. // 3.000, 3.500};
 2177. const Double_t momHe3[nHe3] = {0.455, 0.623, 0.819, 0.967, 1.096, 1.330, 1.548, 1.967, 2.478,
 2178. 2.983, 3.485};
 2179. const Double_t dedxHe3[nHe3] = {89.13, 72.42, 55.85, 45.98, 39.47, 30.53, 25.15, 19.07, 14.73,
 2180. 12.76, 11.42}; // mean of fit Gauss*Landau
 2181. // He4
 2182. const Int_t nHe4 = 9;
 2183. //const Double_t momHe4[nHe4] = {1.050, 1.100, 1.200, 1.400, 1.600, 2.000, 2.500,
 2184. // 3.000, 3.500};
 2185. const Double_t momHe4[nHe4] = {0.606, 0.759, 0.962, 1.256, 1.500, 1.941, 2.464,
 2186. 2.974, 3.479};
 2187. const Double_t dedxHe4[nHe4] = {96.18, 82.70, 66.24, 48.44, 38.43, 27.48, 20.09,
 2188. 16.48, 14.14}; // mean of fit Gauss*Landau
 2189. charge = TMath::Abs(charge);
 2190. Double_t p = pt / TMath::Sin(the) * charge, mass2 = mass * mass;
 2191. Double_t t = TMath::Sqrt (p*p + mass2) - mass, dt = 0.0;
 2192. if (mass < 0.1) dt = 2.9; // 2.9 MeV loss for electrons
 2193. else if (mass < 0.2) {
 2194. if (p < 0.45) {
 2195. dt = 0.0152867 - 0.0905572*p - 1.98303*p*p + 35.3591*p*p*p - 245.426*p*p*p*p + 915.386*p*p*p*p*p
 2196. - 1926.86*p*p*p*p*p*p + 2157.13*p*p*p*p*p*p*p - 999.496*p*p*p*p*p*p*p*p;
 2197. dt *= 1000;
 2198. } else dt = MpdKalmanFilter::Instance()->Interp(nPi, momPi, dedxPi, p); // Pion
 2199. }
 2200. else if (mass < 0.6) dt = MpdKalmanFilter::Instance()->Interp(nK, momK, dedxK, p); // Kaon
 2201. else if (mass < 1.0) dt = MpdKalmanFilter::Instance()->Interp(nP, momP, dedxP, p); // Proton
 2202. else if (mass < 2.0) dt = MpdKalmanFilter::Instance()->Interp(nD, momD, dedxD, p); // Deuteron
 2203. else if (mass < 2.9 && charge == 1) dt = MpdKalmanFilter::Instance()->Interp(nT, momT, dedxT, p); // Triton
 2204. else if (mass < 2.9) dt = MpdKalmanFilter::Instance()->Interp(nHe3, momHe3, dedxHe3, p); // He3
 2205. else if (mass < 3.9) dt = MpdKalmanFilter::Instance()->Interp(nHe4, momHe4, dedxHe4, p); // He4
 2206. dt /= TMath::Sin(the);
 2207. t += dt * 1.e-3;
 2208. Double_t e = mass + t;
 2209. p = TMath::Sqrt (e*e - mass2);
 2210. pt = p * TMath::Sin(the);
 2211. if (charge) pt /= charge;
 2212. return pt;
 2213. }
 2214. //__________________________________________________________________________
 2215. void MpdTpcKalmanFilter::MergeTracks(Int_t ipass)
 2216. {
 2217. // Merge tracks
 2218. multimap<Int_t,Int_t> secMaps[24]; // first hit row# - track index
 2219. Int_t nReco = fTracks->GetEntriesFast();
 2220. for (Int_t i = 0; i < nReco; ++i) {
 2221. MpdTpcKalmanTrack *track = (MpdTpcKalmanTrack*) fTracks->UncheckedAt(i);
 2222. MpdKalmanHit *hit = (MpdKalmanHit*) track->GetTrHits()->Last();
 2223. Int_t isec = fSecGeo->Sector(hit->GetDetectorID());
 2224. if (hit->GetMeas(1) < 0) isec += 12;
 2225. Int_t lay = hit->GetLayer();
 2226. secMaps[isec].insert(pair<Int_t,Int_t>(lay,i));
 2227. }
 2228. // Loop over tracks and try to merge them: at first within one sector,
 2229. // then in adjacent sectors
 2230. TVector3 mom;
 2231. multimap<Int_t,Int_t>::iterator it, it1;
 2232. // Loop over sectors
 2233. for (Int_t isec = 0; isec < 24; ++isec) {
 2234. //cout << " Sector No: " << isec << ", tracks: " << secMaps[isec].size() << endl;
 2235. multimap<Int_t,Int_t> ids;
 2236. Int_t isec1 = isec;
 2237. if (ipass == 2) {
 2238. // Merge sectors
 2239. isec1 = isec + 1;
 2240. if (isec1 == 12) isec1 = 0;
 2241. else if (isec1 == 24) isec1 = 12;
 2242. }
 2243. // Loop over tracks in the sector
 2244. for (it = secMaps[isec].begin(); it != secMaps[isec].end(); ++it) {
 2245. MpdTpcKalmanTrack *tr = (MpdTpcKalmanTrack*) fTracks->UncheckedAt(it->second);
 2246. if (tr->GetTrackID() < 0) continue; // already processed
 2247. Int_t hitLays[70] = {0}, nh = tr->GetNofTrHits();
 2248. if (nh >= 50) continue; // exclude long tracks
 2249. if (ipass == 0 && nh < 10) continue; // at first exclude short tracks
 2250. TClonesArray *hits = tr->GetTrHits();
 2251. for (Int_t ih = 0; ih < nh; ++ih) {
 2252. MpdKalmanHit *hit = (MpdKalmanHit*) hits->UncheckedAt(ih);
 2253. hitLays[hit->GetLayer()] = ih + 1;
 2254. }
 2255. // Loop over tracks in the sector
 2256. it1 = it;
 2257. if (isec1 == isec) ++it1;
 2258. else it1 = secMaps[isec1].begin();
 2259. for ( ; it1 != secMaps[isec1].end(); ++it1) {
 2260. //if (it1 == it) continue;
 2261. MpdTpcKalmanTrack *tr1 = (MpdTpcKalmanTrack*) fTracks->UncheckedAt(it1->second);
 2262. if (tr1->GetTrackID() < 0) continue; // already processed
 2263. Int_t hitLays1[70] = {0}, nh1 = tr1->GetNofTrHits(), nSameLay = 0;
 2264. if (nh1 >= 50) continue; // exclude long tracks
 2265. if (ipass == 0 && nh1 < 10) continue; // at first exclude short tracks
 2266. //if (TMath::Abs(tr->Momentum3().Eta()) < 1.5) {
 2267. if (TMath::Abs(tr->Momentum3().Eta()) < 1.3) {
 2268. if (nh < 10 && nh1 < 10) continue; // both tracks too short
 2269. } else if (nh < 5 && nh1 < 5) continue; // both tracks too short
 2270. TClonesArray *hits1 = tr1->GetTrHits();
 2271. // Do not merge tracks with too different angles or going in the same direction or having different charges
 2272. Double_t dphi = tr->GetParam(2) - tr1->GetParam(2);
 2273. if (TMath::Abs(dphi) > TMath::Pi()) dphi -= TMath::Sign (TMath::TwoPi(),1.*dphi);
 2274. if (ipass == 0 && (TMath::Abs(tr->GetParam(3) - tr1->GetParam(3)) > 0.05 ||
 2275. tr->GetDirection() + tr1->GetDirection() != 1 ||
 2276. TMath::Abs(dphi) > 0.5 || tr1->Charge() - tr->Charge() != 0)) continue;
 2277. else if (ipass == 1 && (TMath::Abs(tr->GetParam(3) - tr1->GetParam(3)) > 0.1 ||
 2278. tr->GetDirection() + tr1->GetDirection() != 1 ||
 2279. TMath::Abs(dphi) > 0.75)) continue;
 2280. else if (ipass == 2 && (TMath::Abs(tr->GetParam(3) - tr1->GetParam(3)) > 0.1 ||
 2281. tr->GetDirection() + tr1->GetDirection() != 1 ||
 2282. TMath::Abs(dphi) > 0.75)) continue;
 2283. for (Int_t ih = 0; ih < nh1; ++ih) {
 2284. MpdKalmanHit *hit = (MpdKalmanHit*) hits1->UncheckedAt(ih);
 2285. hitLays1[hit->GetLayer()] = ih + 1;
 2286. if (hitLays[hit->GetLayer()]) nSameLay += 1; // number of hits on the same rows
 2287. }
 2288. // If there are hits on the same rows, compute average distance between them
 2289. if (nSameLay) {
 2290. // Compute average distance
 2291. Double_t dist = 0;
 2292. TVector3 posLoc, pos1, pos2;
 2293. for (Int_t ih = 0; ih < 70; ++ih) {
 2294. if (hitLays[ih] == 0 || hitLays1[ih] == 0) continue;
 2295. MpdKalmanHit *hit = (MpdKalmanHit*) hits->UncheckedAt(hitLays[ih]-1);
 2296. MpdKalmanHit *hit1 = (MpdKalmanHit*) hits1->UncheckedAt(hitLays1[ih]-1);
 2297. if (isec1 == isec) {
 2298. Double_t distx = hit->GetMeas(0) - hit1->GetMeas(0);
 2299. distx *= distx;
 2300. Double_t errx2 = 1; //hit->GetErr(0) * hit->GetErr(0) + hit1->GetErr(0) * hit1->GetErr(0);
 2301. Double_t distz = hit->GetMeas(1) - hit1->GetMeas(1);
 2302. distz *= distz;
 2303. Double_t errz2 = 1; //hit->GetErr(1) * hit->GetErr(1) + hit1->GetErr(1) * hit1->GetErr(1);
 2304. //chi2 += (distx / errx2 + distz / errz2);
 2305. dist += TMath::Sqrt (distx / errx2 + distz / errz2);
 2306. } else {
 2307. posLoc.SetXYZ(hit->GetMeas(0), hit->GetDist(), hit->GetMeas(1));
 2308. fSecGeo->Local2Global(isec, posLoc, pos1);
 2309. posLoc.SetXYZ(hit1->GetMeas(0), hit1->GetDist(), hit1->GetMeas(1));
 2310. fSecGeo->Local2Global(isec1, posLoc, pos2);
 2311. pos2 -= pos1;
 2312. dist += pos2.Mag();
 2313. }
 2314. }
 2315. dist /= nSameLay;
 2316. if (dist > 5) continue; // do not merge tracks
 2317. }
 2318. // Try to merge tracks
 2319. // Take track with more hits and try to add the second one
 2320. MpdKalmanHit *hit, *hits2[70] = {NULL};
 2321. MpdTpcKalmanTrack *trL = tr, *trS = tr1;
 2322. Int_t *hitLaysL = hitLays, *hitLaysS = hitLays1;
 2323. if (nh < nh1) { trL = tr1; trS = tr; hitLaysL = hitLays1; hitLaysS = hitLays; }
 2324. for (Int_t ih = 0; ih < 70; ++ih) {
 2325. if (hitLaysL[ih]) hit = (MpdKalmanHit*) trL->GetTrHits()->UncheckedAt(hitLaysL[ih]-1);
 2326. else if (hitLaysS[ih]) hit = (MpdKalmanHit*) trS->GetTrHits()->UncheckedAt(hitLaysS[ih]-1);
 2327. else hit = NULL;
 2328. hits2[ih] = hit;
 2329. }
 2330. //cout << " ---------------- " << trL->GetNofTrHits() << " " << trS->GetNofTrHits() << endl;
 2331. MpdTpcKalmanTrack track = *trL;
 2332. MpdKalmanHit hitTmp;
 2333. hitTmp.SetType(MpdKalmanHit::kFixedR);
 2334. //if (track.GetDirection() == MpdKalmanTrack::kInward) MpdKalmanFilter::Instance()->Refit(&track, 1);
 2335. if (track.GetDirection() == MpdKalmanTrack::kInward) {
 2336. track.SetDirection(MpdKalmanTrack::kOutward);
 2337. MpdKalmanFilter::Instance()->Refit(&track, -1);
 2338. }
 2339. //else if (track.GetDirection() == MpdKalmanTrack::kOutward) MpdKalmanFilter::Instance()->Refit(&track, -1);
 2340. //cout << " Refit chi2: " << track.GetChi2() << " " << track.GetNofHits() << " " << trL->GetDirection() << endl;
 2341. if (track.GetChi2() > 1000) continue; // do not merge tracks
 2342. Int_t ok = 0;
 2343. if (trL->GetDirection() == MpdKalmanTrack::kInward) {
 2344. //hitTmp.SetDist(fSecGeo->GetMaxY()/TMath::Cos(fSecGeo->Dphi()/2));
 2345. Double_t radMax = TMath::Max (((MpdKalmanHit*)trL->GetHits()->First())->GetDist(),
 2346. ((MpdKalmanHit*)trS->GetHits()->First())->GetDist());
 2347. radMax += fSecGeo->GetMinY() + 5.0;
 2348. hitTmp.SetDist(radMax);
 2349. ok = MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(&track,&hitTmp,kFALSE);
 2350. } else {
 2351. hitTmp.SetDist(fSecGeo->GetMinY());
 2352. ok = MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(&track,&hitTmp,kFALSE);
 2353. }
 2354. if (!ok) continue; // do not merge tracks
 2355. // Save info for further use
 2356. track.SetWeightAtHit(*track.GetWeight());
 2357. track.SetParamAtHit(*track.GetParamNew());
 2358. track.SetPosAtHit(track.GetPosNew());
 2359. TObjArray *hitss = track.GetHits();
 2360. hitss->Clear();
 2361. for (Int_t ih = 0; ih < 70; ++ih) {
 2362. if (hits2[ih]) hitss->Add(hits2[ih]);
 2363. //if (hits2[ih]) { hitss->Add(hits2[ih]); cout << " dist: " << hits2[ih]->GetLayer() << " " << hits2[ih]->GetDist() << " "
 2364. // << hits2[ih]->GetMeas(0) << " " << hits2[ih]->GetMeas(1) << endl; }
 2365. }
 2366. // Refit with multiple scattering
 2367. if (trL->GetDirection() == MpdKalmanTrack::kInward) {
 2368. if (!Refit(&track, 0.13957, 1, kTRUE, 1, kTRUE)) continue; // do not merge tracks
 2369. //cout << " *** RefitIn ***: " << trL->GetNofTrHits() << " " << track.GetNofHits() << " " << trL->GetChi2()
 2370. // << " " << track.GetChi2() << " " << trL->GetTrackID() << " " << trS->GetTrackID() << endl;
 2371. if (1.0*(track.GetNofHits() - trL->GetNofTrHits()) / trS->GetNofTrHits() < 0.3) continue; // do not merge tracks
 2372. } else if (trL->GetDirection() == MpdKalmanTrack::kOutward) {
 2373. // Refit outward
 2374. if (!Refit(&track, 0.13957, 1, kTRUE, -1, kTRUE) || track.GetNofHits() == 0) continue; // do not merge tracks
 2375. //cout << " *** RefitOut ***: " << trL->GetNofTrHits() << " " << track.GetNofHits() << " " << trL->GetChi2()
 2376. //<< " " << track.GetChi2() << " " << trL->GetTrackID() << " " << trS->GetTrackID() << endl;
 2377. //hitTmp.SetDist(fSecGeo->GetMaxY()/TMath::Cos(fSecGeo->Dphi()/2));
 2378. hitTmp.SetDist(((MpdKalmanHit*)track.GetHits()->First())->GetDist() + fSecGeo->GetMinY() + 5.0);
 2379. MpdKalmanFilter::Instance()->PropagateToHit(&track,&hitTmp,kFALSE);
 2380. track.SetPosAtHit(track.GetPosNew());
 2381. track.SetWeightAtHit(*track.GetWeight());
 2382. track.SetParamAtHit(*track.GetParamNew());
 2383. track.SetDirection(MpdKalmanTrack::kInward);
 2384. Refit(&track, 0.13957, 1, kTRUE);
 2385. //cout << " *** RefitOut1 ***: " << trL->GetNofTrHits() << " " << track.GetNofHits() << " " << trL->GetChi2()
 2386. // << " " << track.GetChi2() << " " << trL->GetTrackID() << " " << trS->GetTrackID() << endl;
 2387. if (1.0*(track.GetNofHits() - trL->GetNofTrHits()) / trS->GetNofTrHits() < 0.3) continue; // do not merge tracks
 2388. }
 2389. // Merge tracks
 2390. //cout << track.GetNofTrHits() << " " << track.GetNofHits() << " " << trL->GetNofWrong() << " " << endl;
 2391. MpdTpcKalmanTrack *newTrack = new ((*fTracks)[fTracks->GetEntriesFast()]) MpdTpcKalmanTrack(track);
 2392. //newTrack->SetLengAtHit(saveLeng);
 2393. newTrack->SetParamAtHit(*track.GetParamNew());
 2394. newTrack->SetWeightAtHit(*track.GetWeight());
 2395. newTrack->SetLengAtHit(track.GetLength());
 2396. AddHits(fTracks->GetEntriesFast()-1);
 2397. //cout << newTrack->GetNofTrHits() << " " << newTrack->GetNofWrong() << " " << newTrack->GetNofHits() << endl;
 2398. trS->SetTrackID(-trS->GetTrackID()-1);
 2399. trL->SetTrackID(-trL->GetTrackID()-1);
 2400. break;
 2401. } // for (it1 = it; it1 != secMaps[isec1].end();
 2402. } // for (it = secMaps[isec].begin(); it != secMaps[isec].end();
 2403. } // for (Int_t isec = 0; isec < 24;
 2404. for (Int_t i = 0; i < nReco; ++i) {
 2405. MpdTpcKalmanTrack *track = (MpdTpcKalmanTrack*) fTracks->UncheckedAt(i);
 2406. if (track->GetTrackID() < 0) fTracks->Remove(track);
 2407. }
 2408. fTracks->Compress();
 2409. }
 2410. //__________________________________________________________________________
 2411. Double_t MpdTpcKalmanFilter::Interp2d(const Double_t *moms, const Double_t *thes, vector<vector<Double_t> > &sigmas,
 2412. Double_t p, Double_t dip)
 2413. {
 2414. // 2-d linear interpolation
 2415. Int_t nx = sigmas.size(), ny = sigmas[0].size(), i0 = 0, j0 = 0, i1 = 0, j1 = 0;
 2416. for ( ; i1 < nx; ++i1) if (moms[i1] >= p) break;
 2417. if (i1 == nx) --i1;
 2418. if (i1 == 0) i0 = 1;
 2419. else i0 = i1 - 1;
 2420. Double_t u = (p - moms[i0]) / (moms[i1] - moms[i0]);
 2421. for ( ; j1 < ny; ++j1) if (thes[j1] >= dip) break;
 2422. if (j1 == ny) --j1;
 2423. if (j1 == 0) j0 = 1;
 2424. else j0 = j1 - 1;
 2425. Double_t v = (dip - thes[j0]) / (thes[j1] - thes[j0]);
 2426. Double_t uv = u * v;
 2427. Double_t res = sigmas[i0][j0] * (1 - u - v + uv) + sigmas[i1][j0] * (u - uv) +
 2428. sigmas[i0][j1] * (v - uv) + sigmas[i1][j1] * uv;
 2429. return res;
 2430. }
 2431. //__________________________________________________________________________
 2432. void MpdTpcKalmanFilter::Smooth(MpdTpcKalmanTrack *track, std::vector<std::pair<Double_t,TMatrixD> >& vecSmooth)
 2433. {
 2434. // Smooth track
 2435. fCache->clear();
 2436. Refit(track, 0.13957, 1, kTRUE, 1, kFALSE, fCache); // refit toward beam line
 2437. map<Double_t,matrix4>::iterator mit = fCache->begin(), mit1 = mit;
 2438. for ( ; mit != fCache->end(); ++mit) {
 2439. if (mit == fCache->begin()) {
 2440. vecSmooth.push_back(pair<Double_t,TMatrixD>(mit->first,mit->second.xfilt));
 2441. mit1 = mit;
 2442. continue;
 2443. }
 2444. //*
 2445. TMatrixD wfilt(mit->second.wfilt); // filtered weight
 2446. wfilt.Invert(); // covar
 2447. TMatrixD ak(wfilt,TMatrixD::kMult,mit1->second.jacob); // smoother gain matrix
 2448. TMatrixD dx(vecSmooth.back().second); // smoothed previous
 2449. dx -= (mit1->second.xextr); // -extrap. previous
 2450. TMatrixD xsmooth(ak,TMatrixD::kMult,dx);
 2451. xsmooth += (mit->second.xfilt);
 2452. vecSmooth.push_back(pair<Double_t,TMatrixD>(mit->first,xsmooth));
 2453. //*/
 2454. mit1 = mit;
 2455. }
 2456. }
 2457. //__________________________________________________________________________
 2458. ClassImp(MpdTpcKalmanFilter)