FemtoDstAnalyzer_FlowPIDsys1.C 107 KB


 1. /**
 2. * \brief Example of how to read a file (list of files) using StFemtoEvent classes
 3. *
 4. * RunFemtoDstAnalyzer.C is an example of reading FemtoDst format.
 5. * One can use either FemtoDst file or a list of femtoDst files (inFile.lis or
 6. * inFile.list) as an input, and preform physics analysis
 7. *
 8. * \author Grigory Nigmatkulov
 9. * \date May 29, 2018
 10. */
 11. // This is needed for calling standalone classes
 12. #define _VANILLA_ROOT_
 13. // C++ headers
 14. #include <iostream>
 15. #include <vector>
 16. #include <map>
 17. // ROOT headers
 18. #include "TROOT.h"
 19. #include "TFile.h"
 20. #include "TChain.h"
 21. #include "TVector2.h"
 22. #include "TVector3.h"
 23. #include "TTree.h"
 24. #include "TSystem.h"
 25. #include "TH1.h"
 26. #include "TH2.h"
 27. #include "TF1.h"
 28. #include "TMath.h"
 29. #include "TProfile2D.h"
 30. #include "TStopwatch.h"
 31. // FemtoDst headers
 32. #include "StFemtoDstReader.h"
 33. #include "StFemtoDst.h"
 34. #include "StFemtoEvent.h"
 35. #include "StFemtoTrack.h"
 36. // Load libraries (for ROOT_VERSTION_CODE >= 393215)
 37. #if ROOT_VERSION_CODE >= ROOT_VERSION(6, 0, 0)
 38. R__LOAD_LIBRARY(/mnt/pool/rhic/4/parfenovpeter/STAR/build/libStFemtoDst.so)
 39. #endif
 40. #include "Constants.h"
 41. // inFile - is a name of name.FemtoDst.root file or a name
 42. // of a name.lis(t) files, that contains a list of
 43. // name1.FemtoDst.root, name2.FemtoDst.root, ... files
 44. //Used functions (see them below)
 45. Bool_t isGoodEvent(StFemtoEvent *const &event);
 46. Bool_t isGoodTrack(StFemtoTrack *const &track, Float_t _energy, TVector3 pVtx);
 47. Bool_t isGoodTrackFlowPID(StFemtoTrack *const &track, Float_t _energy, TVector3 pVtx);
 48. Bool_t isGoodTrackFlowPIDsys_Nhits(StFemtoTrack *const &track, Float_t _energy, TVector3 pVtx, Int_t sysCount);
 49. Bool_t isGoodTrackFlowPIDsys_DCA(StFemtoTrack *const &track, Float_t _energy, TVector3 pVtx, Int_t sysCount);
 50. Bool_t isGoodTrackFlowPIDsys_Eta(StFemtoTrack *const &track, Float_t _energy, TVector3 pVtx, Int_t sysCount);
 51. Bool_t isGoodPID(StFemtoTrack *const &track);
 52. Double_t GetWeight(StFemtoTrack *const &track);
 53. TVector2 CalcQvector(StFemtoTrack *const &track, Int_t _harm);
 54. Double_t AngleShift(Double_t Psi, Double_t order);
 55. Int_t GetVzBin(Double_t vtxZ);
 56. //Int_t DoPID(StFemtoTrack *const &track);
 57. Double_t GetSigmWidth(StFemtoTrack *const &track, Int_t PID);
 58. Double_t GetMeanNsig(StFemtoTrack *const &track, const Int_t PID);
 59. Double_t GetWidthM2(StFemtoTrack *const &track, const Int_t PID);
 60. Double_t GetRotAngle(StFemtoTrack *const &track);
 61. std::pair<Double_t, Double_t> GetNewXY(StFemtoTrack *const &track);
 62. Bool_t isMesonXY(Double_t x, Double_t y);
 63. Double_t GetSigmNewX(StFemtoTrack *const &track, Int_t PID);
 64. Double_t GetSigmNewY(StFemtoTrack *const &track, Int_t PID);
 65. Float_t BBC_GetPhi(const Int_t eastWest, const Int_t tileId);
 66. Double_t GetZDCPosition(Int_t eastwest, Int_t verthori, Int_t strip);
 67. //_________________
 68. void FemtoDstAnalyzer_FlowPIDsys1(const Char_t *inFile = "st_physics_12150008_raw_4030001.femtoDst.root",
 69. const Char_t *outFile = "./oFlowPIDTest.root",
 70. const Char_t *reCentFile = "",
 71. const Char_t *shiftFile = "",
 72. const Char_t *resFile = "",
 73. const Char_t *gainBBC = "",
 74. const Char_t *reCentFileBBC = "",
 75. const Char_t *shiftFileBBC = "",
 76. const Char_t *reCentFileZDC = "",
 77. const Char_t *shiftFileZDC = "",
 78. const Char_t *resFitFile = "",
 79. const Char_t *pidFile = "")
 80. {
 81. std::cout << "Hi! Lets do some physics, Master!" << std::endl;
 82. TStopwatch timer;
 83. timer.Start();
 84. #if ROOT_VERSION_CODE < ROOT_VERSION(6, 0, 0)
 85. gSystem->Load("../libStFemtoDst.so");
 86. #endif
 87. StFemtoDstReader *femtoReader = new StFemtoDstReader(inFile);
 88. femtoReader->Init();
 89. // This is a way if you want to spead up IO
 90. std::cout << "Explicit read status for some branches" << std::endl;
 91. femtoReader->SetStatus("*", 0);
 92. femtoReader->SetStatus("Event", 1);
 93. femtoReader->SetStatus("Track", 1);
 94. std::cout << "Status has been set" << std::endl;
 95. std::cout << "Now I know what to read, Master!" << std::endl;
 96. if (!femtoReader->chain())
 97. {
 98. std::cout << "No chain has been found." << std::endl;
 99. }
 100. Long64_t eventsInTree = femtoReader->tree()->GetEntries();
 101. std::cout << "eventsInTree: " << eventsInTree << std::endl;
 102. Long64_t events2read = femtoReader->chain()->GetEntries();
 103. std::cout << "Number of events to read: " << events2read << std::endl;
 104. //Read ReCentering <Q> vectors
 105. TFile *fiReCent = new TFile(reCentFile, "read");
 106. std::map<Double_t, Double_t> p_Qx_FULL_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 107. std::map<Double_t, Double_t> p_Qy_FULL_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 108. std::map<Double_t, Double_t> p_Qx_FULL_SP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 109. std::map<Double_t, Double_t> p_Qy_FULL_SP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 110. std::map<Double_t, Double_t> p_Qx_EAST_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent][NEtaGaps];
 111. std::map<Double_t, Double_t> p_Qy_EAST_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent][NEtaGaps];
 112. std::map<Double_t, Double_t> p_Qx_EAST_SP[fNharmonics][fArraySize][fNCent][NEtaGaps];
 113. std::map<Double_t, Double_t> p_Qy_EAST_SP[fNharmonics][fArraySize][fNCent][NEtaGaps];
 114. std::map<Double_t, Double_t> p_Qx_WEST_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent][NEtaGaps];
 115. std::map<Double_t, Double_t> p_Qy_WEST_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent][NEtaGaps];
 116. std::map<Double_t, Double_t> p_Qx_WEST_SP[fNharmonics][fArraySize][fNCent][NEtaGaps];
 117. std::map<Double_t, Double_t> p_Qy_WEST_SP[fNharmonics][fArraySize][fNCent][NEtaGaps];
 118. TProfile2D *prof;
 119. double binCont;
 120. std::cout << "Reading file for TPC recentering..." << std::endl;
 121. for (int iHarm = 0; iHarm < fNharmonics; iHarm++)
 122. {
 123. for (int iVtx = 0; iVtx < fArraySize; iVtx++)
 124. {
 125. std::cout << "iHarm: " << iHarm << " iVtx: " << iVtx << std::endl;
 126. prof = (TProfile2D *) fiReCent->Get(Form("p_Q%ix_FULL_EP%i", iHarm, iVtx));
 127. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 128. {
 129. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 130. {
 131. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 132. if (binCont == 0.)
 133. continue;
 134. p_Qx_FULL_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 135. }
 136. }
 137. delete prof;
 138. prof = (TProfile2D *) fiReCent->Get(Form("p_Q%iy_FULL_EP%i", iHarm, iVtx));
 139. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 140. {
 141. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 142. {
 143. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 144. if (binCont == 0.)
 145. continue;
 146. p_Qy_FULL_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 147. }
 148. }
 149. delete prof;
 150. prof = (TProfile2D *) fiReCent->Get(Form("p_Q%ix_FULL_SP%i", iHarm, iVtx));
 151. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 152. {
 153. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 154. {
 155. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 156. if (binCont == 0.)
 157. continue;
 158. p_Qx_FULL_SP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 159. }
 160. }
 161. delete prof;
 162. prof = (TProfile2D *) fiReCent->Get(Form("p_Q%iy_FULL_SP%i", iHarm, iVtx));
 163. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 164. {
 165. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 166. {
 167. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 168. if (binCont == 0.)
 169. continue;
 170. p_Qy_FULL_SP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 171. }
 172. }
 173. delete prof;
 174. for (int iEtaGap = 0; iEtaGap < NEtaGaps; iEtaGap++)
 175. {
 176. prof = (TProfile2D *) fiReCent->Get(Form("p_Q%ix_EAST_EP%i_gap%i", iHarm, iVtx, iEtaGap));
 177. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 178. {
 179. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 180. {
 181. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 182. if (binCont == 0.)
 183. continue;
 184. p_Qx_EAST_EP[iHarm][iVtx][iCent][iEtaGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 185. }
 186. }
 187. delete prof;
 188. prof = (TProfile2D *) fiReCent->Get(Form("p_Q%iy_EAST_EP%i_gap%i", iHarm, iVtx, iEtaGap));
 189. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 190. {
 191. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 192. {
 193. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 194. if (binCont == 0.)
 195. continue;
 196. p_Qy_EAST_EP[iHarm][iVtx][iCent][iEtaGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 197. }
 198. }
 199. delete prof;
 200. prof = (TProfile2D *) fiReCent->Get(Form("p_Q%ix_EAST_SP%i_gap%i", iHarm, iVtx, iEtaGap));
 201. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 202. {
 203. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 204. {
 205. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 206. if (binCont == 0.)
 207. continue;
 208. p_Qx_EAST_SP[iHarm][iVtx][iCent][iEtaGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 209. }
 210. }
 211. delete prof;
 212. prof = (TProfile2D *) fiReCent->Get(Form("p_Q%iy_EAST_SP%i_gap%i", iHarm, iVtx, iEtaGap));
 213. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 214. {
 215. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 216. {
 217. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 218. if (binCont == 0.)
 219. continue;
 220. p_Qy_EAST_SP[iHarm][iVtx][iCent][iEtaGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 221. }
 222. }
 223. delete prof;
 224. prof = (TProfile2D *) fiReCent->Get(Form("p_Q%ix_WEST_EP%i_gap%i", iHarm, iVtx, iEtaGap));
 225. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 226. {
 227. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 228. {
 229. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 230. if (binCont == 0.)
 231. continue;
 232. p_Qx_WEST_EP[iHarm][iVtx][iCent][iEtaGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 233. }
 234. }
 235. delete prof;
 236. prof = (TProfile2D *) fiReCent->Get(Form("p_Q%iy_WEST_EP%i_gap%i", iHarm, iVtx, iEtaGap));
 237. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 238. {
 239. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 240. {
 241. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 242. if (binCont == 0.)
 243. continue;
 244. p_Qy_WEST_EP[iHarm][iVtx][iCent][iEtaGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 245. }
 246. }
 247. delete prof;
 248. prof = (TProfile2D *) fiReCent->Get(Form("p_Q%ix_WEST_SP%i_gap%i", iHarm, iVtx, iEtaGap));
 249. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 250. {
 251. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 252. {
 253. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 254. if (binCont == 0.)
 255. continue;
 256. p_Qx_WEST_SP[iHarm][iVtx][iCent][iEtaGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 257. }
 258. }
 259. delete prof;
 260. prof = (TProfile2D *) fiReCent->Get(Form("p_Q%iy_WEST_SP%i_gap%i", iHarm, iVtx, iEtaGap));
 261. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 262. {
 263. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 264. {
 265. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 266. if (binCont == 0.)
 267. continue;
 268. p_Qy_WEST_SP[iHarm][iVtx][iCent][iEtaGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 269. }
 270. }
 271. delete prof;
 272. }
 273. }
 274. }
 275. //Read Shift coefficients
 276. TFile *fiShift = new TFile(shiftFile, "read");
 277. std::map<Double_t, Double_t> p_Cos2_FULL_EP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent];
 278. std::map<Double_t, Double_t> p_Sin2_FULL_EP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent];
 279. std::map<Double_t, Double_t> p_Cos2_FULL_SP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent];
 280. std::map<Double_t, Double_t> p_Sin2_FULL_SP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent];
 281. std::map<Double_t, Double_t> p_Cos2_EAST_EP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 282. std::map<Double_t, Double_t> p_Sin2_EAST_EP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 283. std::map<Double_t, Double_t> p_Cos2_EAST_SP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 284. std::map<Double_t, Double_t> p_Sin2_EAST_SP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 285. std::map<Double_t, Double_t> p_Cos2_WEST_EP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 286. std::map<Double_t, Double_t> p_Sin2_WEST_EP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 287. std::map<Double_t, Double_t> p_Cos2_WEST_SP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 288. std::map<Double_t, Double_t> p_Sin2_WEST_SP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 289. std::map<Double_t, Double_t> p_Cos3_FULL_EP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent];
 290. std::map<Double_t, Double_t> p_Sin3_FULL_EP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent];
 291. std::map<Double_t, Double_t> p_Cos3_FULL_SP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent];
 292. std::map<Double_t, Double_t> p_Sin3_FULL_SP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent];
 293. std::map<Double_t, Double_t> p_Cos3_EAST_EP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 294. std::map<Double_t, Double_t> p_Sin3_EAST_EP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 295. std::map<Double_t, Double_t> p_Cos3_EAST_SP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 296. std::map<Double_t, Double_t> p_Sin3_EAST_SP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 297. std::map<Double_t, Double_t> p_Cos3_WEST_EP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 298. std::map<Double_t, Double_t> p_Sin3_WEST_EP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 299. std::map<Double_t, Double_t> p_Cos3_WEST_SP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 300. std::map<Double_t, Double_t> p_Sin3_WEST_SP[fArraySize][NShiftOrderMax][fNCent][NEtaGaps];
 301. std::cout << "Reading file for TPC flattening..." << std::endl;
 302. for (int iVtx = 0; iVtx < fArraySize; iVtx++)
 303. {
 304. for (int iShift = 0; iShift < NShiftOrderMax; iShift++)
 305. {
 306. std::cout << "iVtx: " << iVtx << " iShiftOrder: " << iShift << std::endl;
 307. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Cos%i_FULL_EP%i_shiftOrder_%i", 2, iVtx, iShift));
 308. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 309. {
 310. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 311. {
 312. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 313. if (binCont == 0.)
 314. continue;
 315. p_Cos2_FULL_EP[iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 316. }
 317. }
 318. delete prof;
 319. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Sin%i_FULL_EP%i_shiftOrder_%i", 2, iVtx, iShift));
 320. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 321. {
 322. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 323. {
 324. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 325. if (binCont == 0.)
 326. continue;
 327. p_Sin2_FULL_EP[iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 328. }
 329. }
 330. delete prof;
 331. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Cos%i_FULL_SP%i_shiftOrder_%i", 2, iVtx, iShift));
 332. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 333. {
 334. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 335. {
 336. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 337. if (binCont == 0.)
 338. continue;
 339. p_Cos2_FULL_SP[iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 340. }
 341. }
 342. delete prof;
 343. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Sin%i_FULL_SP%i_shiftOrder_%i", 2, iVtx, iShift));
 344. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 345. {
 346. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 347. {
 348. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 349. if (binCont == 0.)
 350. continue;
 351. p_Sin2_FULL_SP[iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 352. }
 353. }
 354. delete prof;
 355. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Cos%i_FULL_EP%i_shiftOrder_%i", 3, iVtx, iShift));
 356. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 357. {
 358. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 359. {
 360. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 361. if (binCont == 0.)
 362. continue;
 363. p_Cos3_FULL_EP[iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 364. }
 365. }
 366. delete prof;
 367. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Sin%i_FULL_EP%i_shiftOrder_%i", 3, iVtx, iShift));
 368. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 369. {
 370. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 371. {
 372. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 373. if (binCont == 0.)
 374. continue;
 375. p_Sin3_FULL_EP[iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 376. }
 377. }
 378. delete prof;
 379. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Cos%i_FULL_SP%i_shiftOrder_%i", 3, iVtx, iShift));
 380. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 381. {
 382. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 383. {
 384. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 385. if (binCont == 0.)
 386. continue;
 387. p_Cos3_FULL_SP[iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 388. }
 389. }
 390. delete prof;
 391. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Sin%i_FULL_SP%i_shiftOrder_%i", 3, iVtx, iShift));
 392. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 393. {
 394. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 395. {
 396. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 397. if (binCont == 0.)
 398. continue;
 399. p_Sin3_FULL_SP[iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 400. }
 401. }
 402. delete prof;
 403. for (int iGap = 0; iGap < NEtaGaps; iGap++)
 404. {
 405. // for 2nd harmonics
 406. // EAST
 407. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Cos%i_EAST_EP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 2, iVtx, iShift, iGap));
 408. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 409. {
 410. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 411. {
 412. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 413. if (binCont == 0.)
 414. continue;
 415. p_Cos2_EAST_EP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 416. }
 417. }
 418. delete prof;
 419. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Sin%i_EAST_EP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 2, iVtx, iShift, iGap));
 420. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 421. {
 422. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 423. {
 424. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 425. if (binCont == 0.)
 426. continue;
 427. p_Sin2_EAST_EP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 428. }
 429. }
 430. delete prof;
 431. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Cos%i_EAST_SP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 2, iVtx, iShift, iGap));
 432. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 433. {
 434. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 435. {
 436. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 437. if (binCont == 0.)
 438. continue;
 439. p_Cos2_EAST_SP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 440. }
 441. }
 442. delete prof;
 443. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Sin%i_EAST_SP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 2, iVtx, iShift, iGap));
 444. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 445. {
 446. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 447. {
 448. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 449. if (binCont == 0.)
 450. continue;
 451. p_Sin2_EAST_SP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 452. }
 453. }
 454. delete prof;
 455. // WEST
 456. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Cos%i_WEST_EP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 2, iVtx, iShift, iGap));
 457. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 458. {
 459. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 460. {
 461. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 462. if (binCont == 0.)
 463. continue;
 464. p_Cos2_WEST_EP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 465. }
 466. }
 467. delete prof;
 468. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Sin%i_WEST_EP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 2, iVtx, iShift, iGap));
 469. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 470. {
 471. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 472. {
 473. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 474. if (binCont == 0.)
 475. continue;
 476. p_Sin2_WEST_EP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 477. }
 478. }
 479. delete prof;
 480. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Cos%i_WEST_SP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 2, iVtx, iShift, iGap));
 481. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 482. {
 483. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 484. {
 485. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 486. if (binCont == 0.)
 487. continue;
 488. p_Cos2_WEST_SP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 489. }
 490. }
 491. delete prof;
 492. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Sin%i_WEST_SP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 2, iVtx, iShift, iGap));
 493. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 494. {
 495. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 496. {
 497. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 498. if (binCont == 0.)
 499. continue;
 500. p_Sin2_WEST_SP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 501. }
 502. }
 503. delete prof;
 504. // for 3rd harmonics
 505. // EAST
 506. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Cos%i_EAST_EP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 3, iVtx, iShift, iGap));
 507. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 508. {
 509. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 510. {
 511. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 512. if (binCont == 0.)
 513. continue;
 514. p_Cos3_EAST_EP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 515. }
 516. }
 517. delete prof;
 518. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Sin%i_EAST_EP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 3, iVtx, iShift, iGap));
 519. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 520. {
 521. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 522. {
 523. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 524. if (binCont == 0.)
 525. continue;
 526. p_Sin3_EAST_EP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 527. }
 528. }
 529. delete prof;
 530. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Cos%i_EAST_SP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 3, iVtx, iShift, iGap));
 531. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 532. {
 533. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 534. {
 535. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 536. if (binCont == 0.)
 537. continue;
 538. p_Cos3_EAST_SP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 539. }
 540. }
 541. delete prof;
 542. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Sin%i_EAST_SP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 3, iVtx, iShift, iGap));
 543. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 544. {
 545. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 546. {
 547. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 548. if (binCont == 0.)
 549. continue;
 550. p_Sin3_EAST_SP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 551. }
 552. }
 553. delete prof;
 554. // WEST
 555. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Cos%i_WEST_EP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 3, iVtx, iShift, iGap));
 556. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 557. {
 558. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 559. {
 560. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 561. if (binCont == 0.)
 562. continue;
 563. p_Cos3_WEST_EP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 564. }
 565. }
 566. delete prof;
 567. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Sin%i_WEST_EP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 3, iVtx, iShift, iGap));
 568. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 569. {
 570. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 571. {
 572. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 573. if (binCont == 0.)
 574. continue;
 575. p_Sin3_WEST_EP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 576. }
 577. }
 578. delete prof;
 579. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Cos%i_WEST_SP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 3, iVtx, iShift, iGap));
 580. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 581. {
 582. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 583. {
 584. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 585. if (binCont == 0.)
 586. continue;
 587. p_Cos3_WEST_SP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 588. }
 589. }
 590. delete prof;
 591. prof = (TProfile2D *) fiShift->Get(Form("p_Sin%i_WEST_SP%i_shiftOrder_%i_gap%i", 3, iVtx, iShift, iGap));
 592. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 593. {
 594. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 595. {
 596. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 597. if (binCont == 0.)
 598. continue;
 599. p_Sin3_WEST_SP[iVtx][iShift][iCent][iGap][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 600. }
 601. }
 602. delete prof;
 603. }
 604. }
 605. }
 606. //Read resolution
 607. TFile *fiRes = new TFile(resFile, "read");
 608. TProfile *p_res2_EP[NEtaGaps];
 609. TProfile *p_res3_EP[NEtaGaps];
 610. TProfile *p_res2_SP[NEtaGaps];
 611. TProfile *p_res3_SP[NEtaGaps];
 612. // TProfile *p_resBBC_EP[fNharmonics+1];
 613. TProfile *p_res2_EP_3sub_AB;
 614. TProfile *p_res2_EP_3sub_AC;
 615. TProfile *p_res2_EP_3sub_BC;
 616. p_res2_EP_3sub_AB = (TProfile *) fiRes->Get("p_res2_EP_3sub_AB");
 617. p_res2_EP_3sub_AC = (TProfile *) fiRes->Get("p_res2_EP_3sub_AC");
 618. p_res2_EP_3sub_BC = (TProfile *) fiRes->Get("p_res2_EP_3sub_BC");
 619. for (int iGap = 0; iGap < NEtaGaps; iGap++)
 620. {
 621. p_res2_EP[iGap] = (TProfile *) fiRes->Get(Form("p_res2_EP_gap%i", iGap));
 622. p_res3_EP[iGap] = (TProfile *) fiRes->Get(Form("p_res3_EP_gap%i", iGap));
 623. p_res2_SP[iGap] = (TProfile *) fiRes->Get(Form("p_res2_SP_gap%i", iGap));
 624. p_res3_SP[iGap] = (TProfile *) fiRes->Get(Form("p_res3_SP_gap%i", iGap));
 625. }
 626. // for (int iHarm = 0; iHarm < fNharmonics + 1; iHarm++)
 627. // {
 628. // p_resBBC_EP[iHarm] = (TProfile*) fiRes->Get(Form("p_resBBC_EP%i", iHarm));
 629. // }
 630. //Read resolution fit
 631. TFile *fiResFit = new TFile(resFitFile, "read");
 632. TH1D *hResBBCFULL[fNharmonics + 1];
 633. TH1D *hResBBCHalf[fNharmonics + 1];
 634. TH1D *hResZDCFULL[fNharmonics + 1];
 635. TH1D *hResZDCHalf[fNharmonics + 1];
 636. for (int iHarm = 0; iHarm < fNharmonics + 1; iHarm++)
 637. {
 638. hResBBCFULL[iHarm] = (TH1D *) fiResFit->Get(Form("hResBBCFULL%i", iHarm));
 639. hResBBCHalf[iHarm] = (TH1D *) fiResFit->Get(Form("hResBBCHalf%i", iHarm));
 640. }
 641. for (int iHarm = 0; iHarm < fNharmonics; iHarm++)
 642. {
 643. hResZDCFULL[iHarm] = (TH1D *) fiResFit->Get(Form("hResZDCFULL%i", iHarm));
 644. hResZDCHalf[iHarm] = (TH1D *) fiResFit->Get(Form("hResZDCHalf%i", iHarm));
 645. }
 646. //Manage gain correction
 647. TProfile2D *BBCgain_East[fArraySize];
 648. TProfile2D *BBCgain_West[fArraySize];
 649. TFile *fiGain = new TFile(gainBBC, "read");
 650. fiGain->cd();
 651. for (int iVtx = 0; iVtx < fArraySize; iVtx++)
 652. {
 653. BBCgain_East[iVtx] = (TProfile2D *) fiGain->Get(Form("p_gainBBC_East_Vtx%i", iVtx));
 654. BBCgain_West[iVtx] = (TProfile2D *) fiGain->Get(Form("p_gainBBC_West_Vtx%i", iVtx));
 655. }
 656. //Manage recentering BBC
 657. std::map<Double_t, Double_t> p_BBC_Qx_Full_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 658. std::map<Double_t, Double_t> p_BBC_Qy_Full_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 659. std::map<Double_t, Double_t> p_BBC_Qx_East_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 660. std::map<Double_t, Double_t> p_BBC_Qy_East_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 661. std::map<Double_t, Double_t> p_BBC_Qx_West_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 662. std::map<Double_t, Double_t> p_BBC_Qy_West_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 663. TFile *fiReCentBBC = new TFile(reCentFileBBC, "read");
 664. std::cout << "Reading file for BBC recentering..." << std::endl;
 665. for (int iHarm = 0; iHarm < fNharmonics; iHarm++)
 666. {
 667. for (int iVtx = 0; iVtx < fArraySize; iVtx++)
 668. {
 669. std::cout << "iHarm: " << iHarm << " iVtx: " << iVtx << std::endl;
 670. prof = (TProfile2D *) fiReCentBBC->Get(Form("p_BBC_Qx_Full_EP%i_vtx%i", iHarm, iVtx));
 671. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 672. {
 673. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 674. {
 675. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 676. if (binCont == 0.)
 677. continue;
 678. p_BBC_Qx_Full_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 679. }
 680. }
 681. delete prof;
 682. prof = (TProfile2D *) fiReCentBBC->Get(Form("p_BBC_Qy_Full_EP%i_vtx%i", iHarm, iVtx));
 683. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 684. {
 685. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 686. {
 687. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 688. if (binCont == 0.)
 689. continue;
 690. p_BBC_Qy_Full_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 691. }
 692. }
 693. delete prof;
 694. prof = (TProfile2D *) fiReCentBBC->Get(Form("p_BBC_Qx_East_EP%i_vtx%i", iHarm, iVtx));
 695. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 696. {
 697. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 698. {
 699. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 700. if (binCont == 0.)
 701. continue;
 702. p_BBC_Qx_East_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 703. }
 704. }
 705. delete prof;
 706. prof = (TProfile2D *) fiReCentBBC->Get(Form("p_BBC_Qy_East_EP%i_vtx%i", iHarm, iVtx));
 707. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 708. {
 709. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 710. {
 711. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 712. if (binCont == 0.)
 713. continue;
 714. p_BBC_Qy_East_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 715. }
 716. }
 717. delete prof;
 718. prof = (TProfile2D *) fiReCentBBC->Get(Form("p_BBC_Qx_West_EP%i_vtx%i", iHarm, iVtx));
 719. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 720. {
 721. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 722. {
 723. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 724. if (binCont == 0.)
 725. continue;
 726. p_BBC_Qx_West_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 727. }
 728. }
 729. delete prof;
 730. prof = (TProfile2D *) fiReCentBBC->Get(Form("p_BBC_Qy_West_EP%i_vtx%i", iHarm, iVtx));
 731. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 732. {
 733. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 734. {
 735. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 736. if (binCont == 0.)
 737. continue;
 738. p_BBC_Qy_West_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 739. }
 740. }
 741. delete prof;
 742. }
 743. }
 744. //Manage ShiftCorr BBC
 745. std::map<Double_t, Double_t> p_BBC_Cos_Full_EP[fNharmonics + 1][fArraySize][NShiftOrderMax * 3][fNCent];
 746. std::map<Double_t, Double_t> p_BBC_Sin_Full_EP[fNharmonics + 1][fArraySize][NShiftOrderMax * 3][fNCent];
 747. std::map<Double_t, Double_t> p_BBC_Cos_East_EP[fNharmonics + 1][fArraySize][NShiftOrderMax * 3][fNCent];
 748. std::map<Double_t, Double_t> p_BBC_Sin_East_EP[fNharmonics + 1][fArraySize][NShiftOrderMax * 3][fNCent];
 749. std::map<Double_t, Double_t> p_BBC_Cos_West_EP[fNharmonics + 1][fArraySize][NShiftOrderMax * 3][fNCent];
 750. std::map<Double_t, Double_t> p_BBC_Sin_West_EP[fNharmonics + 1][fArraySize][NShiftOrderMax * 3][fNCent];
 751. TFile *fiShiftBBC = new TFile(shiftFileBBC, "read");
 752. fiShiftBBC->cd();
 753. std::cout << "Reading file for BBC shift corrections..." << std::endl;
 754. for (int iHarm = 0; iHarm < fNharmonics + 1; iHarm++)
 755. {
 756. for (int iVtx = 0; iVtx < fArraySize; iVtx++)
 757. {
 758. for (int iShift = 0; iShift < NShiftOrderMax * 3; iShift++)
 759. {
 760. std::cout << "iHarm: " << iHarm << " iVtx: " << iVtx << " iShiftOrder: " << iShift << std::endl;
 761. prof = (TProfile2D *) fiShiftBBC->Get(Form("p_BBC_Cos%i_Full_EP%i_vtx%i", iShift, iHarm, iVtx));
 762. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 763. {
 764. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 765. {
 766. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 767. if (binCont == 0.)
 768. continue;
 769. p_BBC_Cos_Full_EP[iHarm][iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 770. }
 771. }
 772. delete prof;
 773. prof = (TProfile2D *) fiShiftBBC->Get(Form("p_BBC_Sin%i_Full_EP%i_vtx%i", iShift, iHarm, iVtx));
 774. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 775. {
 776. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 777. {
 778. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 779. if (binCont == 0.)
 780. continue;
 781. p_BBC_Sin_Full_EP[iHarm][iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 782. }
 783. }
 784. delete prof;
 785. prof = (TProfile2D *) fiShiftBBC->Get(Form("p_BBC_Cos%i_East_EP%i_vtx%i", iShift, iHarm, iVtx));
 786. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 787. {
 788. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 789. {
 790. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 791. if (binCont == 0.)
 792. continue;
 793. p_BBC_Cos_East_EP[iHarm][iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 794. }
 795. }
 796. delete prof;
 797. prof = (TProfile2D *) fiShiftBBC->Get(Form("p_BBC_Sin%i_East_EP%i_vtx%i", iShift, iHarm, iVtx));
 798. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 799. {
 800. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 801. {
 802. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 803. if (binCont == 0.)
 804. continue;
 805. p_BBC_Sin_East_EP[iHarm][iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 806. }
 807. }
 808. delete prof;
 809. prof = (TProfile2D *) fiShiftBBC->Get(Form("p_BBC_Cos%i_West_EP%i_vtx%i", iShift, iHarm, iVtx));
 810. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 811. {
 812. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 813. {
 814. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 815. if (binCont == 0.)
 816. continue;
 817. p_BBC_Cos_West_EP[iHarm][iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 818. }
 819. }
 820. delete prof;
 821. prof = (TProfile2D *) fiShiftBBC->Get(Form("p_BBC_Sin%i_West_EP%i_vtx%i", iShift, iHarm, iVtx));
 822. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 823. {
 824. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 825. {
 826. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 827. if (binCont == 0.)
 828. continue;
 829. p_BBC_Sin_West_EP[iHarm][iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 830. }
 831. }
 832. delete prof;
 833. }
 834. }
 835. }
 836. //Manage recentering ZDC
 837. std::map<Double_t, Double_t> p_ZDC_Qx_Full_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 838. std::map<Double_t, Double_t> p_ZDC_Qy_Full_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 839. std::map<Double_t, Double_t> p_ZDC_Qx_East_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 840. std::map<Double_t, Double_t> p_ZDC_Qy_East_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 841. std::map<Double_t, Double_t> p_ZDC_Qx_West_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 842. std::map<Double_t, Double_t> p_ZDC_Qy_West_EP[fNharmonics][fArraySize][fNCent];
 843. TFile *fiReCentZDC = new TFile(reCentFileZDC, "read");
 844. std::cout << "Reading file for ZDC recentering..." << std::endl;
 845. for (int iHarm = 0; iHarm < fNharmonics; iHarm++)
 846. {
 847. for (int iVtx = 0; iVtx < fArraySize; iVtx++)
 848. {
 849. std::cout << "iHarm: " << iHarm << " iVtx: " << iVtx << std::endl;
 850. prof = (TProfile2D *) fiReCentZDC->Get(Form("p_ZDC_Qx_Full_EP%i_vtx%i", iHarm, iVtx));
 851. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 852. {
 853. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 854. {
 855. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 856. if (binCont == 0.)
 857. continue;
 858. p_ZDC_Qx_Full_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 859. }
 860. }
 861. delete prof;
 862. prof = (TProfile2D *) fiReCentZDC->Get(Form("p_ZDC_Qy_Full_EP%i_vtx%i", iHarm, iVtx));
 863. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 864. {
 865. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 866. {
 867. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 868. if (binCont == 0.)
 869. continue;
 870. p_ZDC_Qy_Full_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 871. }
 872. }
 873. delete prof;
 874. prof = (TProfile2D *) fiReCentZDC->Get(Form("p_ZDC_Qx_East_EP%i_vtx%i", iHarm, iVtx));
 875. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 876. {
 877. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 878. {
 879. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 880. if (binCont == 0.)
 881. continue;
 882. p_ZDC_Qx_East_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 883. }
 884. }
 885. delete prof;
 886. prof = (TProfile2D *) fiReCentZDC->Get(Form("p_ZDC_Qy_East_EP%i_vtx%i", iHarm, iVtx));
 887. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 888. {
 889. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 890. {
 891. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 892. if (binCont == 0.)
 893. continue;
 894. p_ZDC_Qy_East_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 895. }
 896. }
 897. delete prof;
 898. prof = (TProfile2D *) fiReCentZDC->Get(Form("p_ZDC_Qx_West_EP%i_vtx%i", iHarm, iVtx));
 899. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 900. {
 901. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 902. {
 903. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 904. if (binCont == 0.)
 905. continue;
 906. p_ZDC_Qx_West_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 907. }
 908. }
 909. delete prof;
 910. prof = (TProfile2D *) fiReCentZDC->Get(Form("p_ZDC_Qy_West_EP%i_vtx%i", iHarm, iVtx));
 911. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 912. {
 913. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 914. {
 915. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 916. if (binCont == 0.)
 917. continue;
 918. p_ZDC_Qy_West_EP[iHarm][iVtx][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 919. }
 920. }
 921. delete prof;
 922. }
 923. }
 924. //Manage ShiftCorr ZDC
 925. std::map<Double_t, Double_t> p_ZDC_Cos_Full_EP[fNharmonics + 1][fArraySize][NShiftOrderMax * 3][fNCent];
 926. std::map<Double_t, Double_t> p_ZDC_Sin_Full_EP[fNharmonics + 1][fArraySize][NShiftOrderMax * 3][fNCent];
 927. std::map<Double_t, Double_t> p_ZDC_Cos_East_EP[fNharmonics + 1][fArraySize][NShiftOrderMax * 3][fNCent];
 928. std::map<Double_t, Double_t> p_ZDC_Sin_East_EP[fNharmonics + 1][fArraySize][NShiftOrderMax * 3][fNCent];
 929. std::map<Double_t, Double_t> p_ZDC_Cos_West_EP[fNharmonics + 1][fArraySize][NShiftOrderMax * 3][fNCent];
 930. std::map<Double_t, Double_t> p_ZDC_Sin_West_EP[fNharmonics + 1][fArraySize][NShiftOrderMax * 3][fNCent];
 931. TFile *fiShiftZDC = new TFile(shiftFileZDC, "read");
 932. fiShiftZDC->cd();
 933. std::cout << "Reading file for ZDC shift corrections..." << std::endl;
 934. for (int iHarm = 0; iHarm < fNharmonics + 1; iHarm++)
 935. {
 936. for (int iVtx = 0; iVtx < fArraySize; iVtx++)
 937. {
 938. for (int iShift = 0; iShift < NShiftOrderMax * 3; iShift++)
 939. {
 940. std::cout << "iHarm: " << iHarm << " iVtx: " << iVtx << " iShiftOrder: " << iShift << std::endl;
 941. prof = (TProfile2D *) fiShiftZDC->Get(Form("p_ZDC_Cos%i_Full_EP%i_vtx%i", iShift, iHarm, iVtx));
 942. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 943. {
 944. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 945. {
 946. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 947. if (binCont == 0.)
 948. continue;
 949. p_ZDC_Cos_Full_EP[iHarm][iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 950. }
 951. }
 952. delete prof;
 953. prof = (TProfile2D *) fiShiftZDC->Get(Form("p_ZDC_Sin%i_Full_EP%i_vtx%i", iShift, iHarm, iVtx));
 954. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 955. {
 956. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 957. {
 958. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 959. if (binCont == 0.)
 960. continue;
 961. p_ZDC_Sin_Full_EP[iHarm][iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 962. }
 963. }
 964. delete prof;
 965. prof = (TProfile2D *) fiShiftZDC->Get(Form("p_ZDC_Cos%i_East_EP%i_vtx%i", iShift, iHarm, iVtx));
 966. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 967. {
 968. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 969. {
 970. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 971. if (binCont == 0.)
 972. continue;
 973. p_ZDC_Cos_East_EP[iHarm][iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 974. }
 975. }
 976. delete prof;
 977. prof = (TProfile2D *) fiShiftZDC->Get(Form("p_ZDC_Sin%i_East_EP%i_vtx%i", iShift, iHarm, iVtx));
 978. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 979. {
 980. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 981. {
 982. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 983. if (binCont == 0.)
 984. continue;
 985. p_ZDC_Sin_East_EP[iHarm][iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 986. }
 987. }
 988. delete prof;
 989. prof = (TProfile2D *) fiShiftZDC->Get(Form("p_ZDC_Cos%i_West_EP%i_vtx%i", iShift, iHarm, iVtx));
 990. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 991. {
 992. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 993. {
 994. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 995. if (binCont == 0.)
 996. continue;
 997. p_ZDC_Cos_West_EP[iHarm][iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 998. }
 999. }
 1000. delete prof;
 1001. prof = (TProfile2D *) fiShiftZDC->Get(Form("p_ZDC_Sin%i_West_EP%i_vtx%i", iShift, iHarm, iVtx));
 1002. for (int i = 0; i < fNBins; i++)
 1003. {
 1004. for (int iCent = 0; iCent < fNCent; iCent++)
 1005. {
 1006. binCont = prof->GetBinContent(prof->FindBin((Double_t) (runId_min + i), (Double_t) iCent));
 1007. if (binCont == 0.)
 1008. continue;
 1009. p_ZDC_Sin_West_EP[iHarm][iVtx][iShift][iCent][(Double_t) (runId_min + i)] = binCont;
 1010. }
 1011. }
 1012. delete prof;
 1013. }
 1014. }
 1015. }
 1016. //Manage output TProfiles
 1017. // TProfile2D *p_v2run_EP[3][NEtaGaps][16]; // runId vs pt
 1018. // TProfile2D *p_v3run_EP[3][NEtaGaps][16]; // runId vs pt
 1019. // TProfile2D *p_v2run_BBC[3][16];
 1020. // TProfile2D *p_v2run_ZDC[3][16];
 1021. // TProfile2D *p_v2run_ZDC_East[3][16];
 1022. // TProfile2D *p_v2run_ZDC_West[3][16];
 1023. TProfile2D *p_v2_sys_Nhits_EP[3][NEtaGaps][16][2]; // runId vs pt
 1024. TProfile2D *p_v3_sys_Nhits_EP[3][NEtaGaps][16][2]; // runId vs pt
 1025. TProfile2D *p_v2_sys_DCA_EP[3][NEtaGaps][16][2]; // runId vs pt
 1026. TProfile2D *p_v3_sys_DCA_EP[3][NEtaGaps][16][2]; // runId vs pt
 1027. TProfile2D *p_v2_sys_Eta_EP[3][NEtaGaps][16]; // runId vs pt
 1028. TProfile2D *p_v3_sys_Eta_EP[3][NEtaGaps][16]; // runId vs pt
 1029. for (int iPID = 0; iPID < 3; iPID++)
 1030. {
 1031. for (int iGap = 0; iGap < NEtaGaps; iGap++)
 1032. {
 1033. for (int iCent = 0; iCent < 16; iCent++)
 1034. {
 1035. p_v2_sys_Eta_EP[iPID][iGap][iCent] = new TProfile2D(Form("p_v2_sys_Eta_EP_particle%i_gap%i_cent%i", iPID, iGap, iCent),
 1036. Form("p_v2_sys_Eta_EP_particle%i_gap%i_cent%i", iPID, iGap, iCent),
 1037. fNBins, runId_min - 0.5, runId_max + 0.5, 100, 0.15, 5.15);
 1038. p_v3_sys_Eta_EP[iPID][iGap][iCent] = new TProfile2D(Form("p_v3_sys_Eta_EP_particle%i_gap%i_cent%i", iPID, iGap, iCent),
 1039. Form("p_v3_sys_Eta_EP_particle%i_gap%i_cent%i", iPID, iGap, iCent),
 1040. fNBins, runId_min - 0.5, runId_max + 0.5, 100, 0.15, 5.15);
 1041. for (int iCut = 0; iCut < 2; iCut++)
 1042. {
 1043. p_v2_sys_Nhits_EP[iPID][iGap][iCent][iCut] = new TProfile2D(
 1044. Form("p_v2_sys_Nhits_EP_particle%i_gap%i_cent%i_sys%i", iPID, iGap, iCent, iCut),
 1045. Form("p_v2_sys_Nhits_EP_particle%i_gap%i_cent%i_sys%i", iPID, iGap, iCent, iCut), fNBins, runId_min - 0.5,
 1046. runId_max + 0.5, 100, 0.15, 5.15);
 1047. p_v3_sys_Nhits_EP[iPID][iGap][iCent][iCut] = new TProfile2D(
 1048. Form("p_v3_sys_Nhits_EP_particle%i_gap%i_cent%i_sys%i", iPID, iGap, iCent, iCut),
 1049. Form("p_v3_sys_Nhits_EP_particle%i_gap%i_cent%i_sys%i", iPID, iGap, iCent, iCut), fNBins, runId_min - 0.5,
 1050. runId_max + 0.5, 100, 0.15, 5.15);
 1051. p_v2_sys_DCA_EP[iPID][iGap][iCent][iCut] = new TProfile2D(
 1052. Form("p_v2_sys_DCA_EP_particle%i_gap%i_cent%i_sys%i", iPID, iGap, iCent, iCut),
 1053. Form("p_v2_sys_DCA_EP_particle%i_gap%i_cent%i_sys%i", iPID, iGap, iCent, iCut), fNBins, runId_min - 0.5,
 1054. runId_max + 0.5, 100, 0.15, 5.15);
 1055. p_v3_sys_DCA_EP[iPID][iGap][iCent][iCut] = new TProfile2D(
 1056. Form("p_v3_sys_DCA_EP_particle%i_gap%i_cent%i_sys%i", iPID, iGap, iCent, iCut),
 1057. Form("p_v3_sys_DCA_EP_particle%i_gap%i_cent%i_sys%i", iPID, iGap, iCent, iCut), fNBins, runId_min - 0.5,
 1058. runId_max + 0.5, 100, 0.15, 5.15);
 1059. }
 1060. }
 1061. }
 1062. }
 1063. //Counters
 1064. Int_t fUsedTracks = 0;
 1065. Int_t fQcountFull = 0;
 1066. Int_t fQcountFullEast = 0;
 1067. Int_t fQcountFullWest = 0;
 1068. Int_t fQcountWest[NEtaGaps];
 1069. Int_t fQcountEast[NEtaGaps];
 1070. //Q-vectors
 1071. TVector2 fQv2FullEP;
 1072. TVector2 fQv2FullSP;
 1073. TVector2 fQv3FullEP;
 1074. TVector2 fQv3FullSP;
 1075. TVector2 fQv2WestEP[NEtaGaps];
 1076. TVector2 fQv2EastEP[NEtaGaps];
 1077. TVector2 fQv2WestSP[NEtaGaps];
 1078. TVector2 fQv2EastSP[NEtaGaps];
 1079. TVector2 fQv3WestEP[NEtaGaps];
 1080. TVector2 fQv3EastEP[NEtaGaps];
 1081. TVector2 fQv3WestSP[NEtaGaps];
 1082. TVector2 fQv3EastSP[NEtaGaps];
 1083. TVector2 QvTMP;
 1084. Double_t weight;
 1085. Int_t VtxSign;
 1086. Double_t psiShiftedTMP;
 1087. Double_t PsiSin;
 1088. Double_t PsiCos;
 1089. Long64_t goodEventCounter = 0;
 1090. Double_t Psi2FullEP, Psi3FullEP;
 1091. Double_t Psi2EastEP[NEtaGaps], Psi3EastEP[NEtaGaps];
 1092. Double_t Psi2WestEP[NEtaGaps], Psi3WestEP[NEtaGaps];
 1093. Double_t Psi_ReCenter, dPsi;
 1094. Int_t bin;
 1095. Double_t res2EP, res3EP, res2EPsqr, res3EPsqr;
 1096. Double_t flow2EP;
 1097. Double_t flow3EP;
 1098. Int_t i_part;
 1099. Double_t flow2EPBBC, res2EPBBC;
 1100. Double_t psiEP_rec, psiEP_BBC_Full[fNharmonics + 1], shiftCos, shiftSin;
 1101. Double_t psiEP_BBC_East[fNharmonics + 1], psiEP_BBC_West[fNharmonics + 1];
 1102. // ZDC related EP determination
 1103. Double_t flow2EPZDC, res2EPZDC;
 1104. Double_t psiEP_ZDC_Full[fNharmonics + 1], psiEP_ZDC_East[fNharmonics + 1], psiEP_ZDC_West[fNharmonics + 1];
 1105. TVector2 qRecEastZDC[fNharmonics + 1], qRecWestZDC[fNharmonics + 1], qRecFullZDC[fNharmonics + 1];
 1106. Double_t qxEast, qyEast, adcxEast, adcyEast;
 1107. Double_t qxWest, qyWest, adcxWest, adcyWest;
 1108. Double_t qxFull, qyFull, adcxFull, adcyFull;
 1109. Double_t qxRecEast, qyRecEast;
 1110. Double_t qxRecWest, qyRecWest;
 1111. Double_t qxRecFull, qyRecFull;
 1112. Double_t resEastWestZDC[fNharmonics + 1];
 1113. std::pair<Double_t, Double_t> XY_pid;
 1114. // Loop over events
 1115. for (Long64_t iEvent = 0; iEvent < events2read; iEvent++)
 1116. {
 1117. if ((iEvent + 1) % 1000 == 0)
 1118. {
 1119. std::cout << "Working on event #[" << (iEvent + 1)
 1120. << "/" << events2read << "]" << std::endl;
 1121. }
 1122. Bool_t readEvent = femtoReader->readFemtoEvent(iEvent);
 1123. if (!readEvent)
 1124. {
 1125. std::cout << "Something went wrong, Master! Nothing to analyze..." << std::endl;
 1126. break;
 1127. }
 1128. // Retrieve femtoDst
 1129. StFemtoDst *dst = femtoReader->femtoDst();
 1130. // Retrieve event information
 1131. StFemtoEvent *event = dst->event();
 1132. if (!event)
 1133. {
 1134. std::cout << "Something went wrong, Master! Event is hiding from me..." << std::endl;
 1135. break;
 1136. }
 1137. // Event selection
 1138. if (!isGoodEvent(event)) continue;
 1139. goodEventCounter++;
 1140. TVector3 pVtx = event->primaryVertex();
 1141. // Track analysis
 1142. Int_t nTracks = dst->numberOfTracks();
 1143. //Counters
 1144. fUsedTracks = 0;
 1145. fQcountFull = 0;
 1146. fQcountFullEast = 0;
 1147. fQcountFullWest = 0;
 1148. psiShiftedTMP = 0.;
 1149. PsiSin = 0.;
 1150. PsiCos = 0.;
 1151. fQv2FullEP.Set(0., 0.);
 1152. fQv2FullSP.Set(0., 0.);
 1153. fQv3FullEP.Set(0., 0.);
 1154. fQv3FullSP.Set(0., 0.);
 1155. QvTMP.Set(0., 0.);
 1156. for (int i = 0; i < NEtaGaps; i++)
 1157. {
 1158. fQcountWest[i] = 0;
 1159. fQcountEast[i] = 0;
 1160. fQv2WestEP[i].Set(0., 0.);
 1161. fQv2EastEP[i].Set(0., 0.);
 1162. fQv2WestSP[i].Set(0., 0.);
 1163. fQv2EastSP[i].Set(0., 0.);
 1164. fQv3WestEP[i].Set(0., 0.);
 1165. fQv3EastEP[i].Set(0., 0.);
 1166. fQv3WestSP[i].Set(0., 0.);
 1167. fQv3EastSP[i].Set(0., 0.);
 1168. }
 1169. // Vertex sign
 1170. VtxSign = GetVzBin(pVtx.Z());
 1171. if (VtxSign == -1) continue;
 1172. //BBC EP
 1173. Double_t adcNormEastInner =
 1174. BBCgain_East[VtxSign]->Integral(BBCgain_East[VtxSign]->GetXaxis()->FindBin(event->runId()),
 1175. BBCgain_East[VtxSign]->GetXaxis()->FindBin(event->runId()), 1, 6) / 6.;
 1176. Double_t adcNormEastOuter =
 1177. BBCgain_East[VtxSign]->Integral(BBCgain_East[VtxSign]->GetXaxis()->FindBin(event->runId()),
 1178. BBCgain_East[VtxSign]->GetXaxis()->FindBin(event->runId()), 7, 16) / 10.;
 1179. Double_t adcNormWestInner =
 1180. BBCgain_West[VtxSign]->Integral(BBCgain_East[VtxSign]->GetXaxis()->FindBin(event->runId()),
 1181. BBCgain_East[VtxSign]->GetXaxis()->FindBin(event->runId()), 1, 6) / 6.;
 1182. Double_t adcNormWestOuter =
 1183. BBCgain_West[VtxSign]->Integral(BBCgain_East[VtxSign]->GetXaxis()->FindBin(event->runId()),
 1184. BBCgain_East[VtxSign]->GetXaxis()->FindBin(event->runId()), 7, 16) / 10.;
 1185. float egain[16] = {
 1186. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 1)) /
 1187. adcNormEastInner),
 1188. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 2)) /
 1189. adcNormEastInner),
 1190. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 3)) /
 1191. adcNormEastInner),
 1192. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 4)) /
 1193. adcNormEastInner),
 1194. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 5)) /
 1195. adcNormEastInner),
 1196. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 6)) /
 1197. adcNormEastInner),
 1198. (float) ((0.5) * BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 7)) /
 1199. adcNormEastOuter),
 1200. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 8)) /
 1201. adcNormEastOuter),
 1202. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 9)) /
 1203. adcNormEastOuter),
 1204. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 10)) /
 1205. adcNormEastOuter),
 1206. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 11)) /
 1207. adcNormEastOuter),
 1208. (float) ((0.5) * BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 12)) /
 1209. adcNormEastOuter),
 1210. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 13)) /
 1211. adcNormEastOuter),
 1212. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 14)) /
 1213. adcNormEastOuter),
 1214. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 15)) /
 1215. adcNormEastOuter),
 1216. (float) (BBCgain_East[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_East[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 16)) /
 1217. adcNormEastOuter)};
 1218. float wgain[16] = {
 1219. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 1)) /
 1220. adcNormWestInner),
 1221. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 2)) /
 1222. adcNormWestInner),
 1223. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 3)) /
 1224. adcNormWestInner),
 1225. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 4)) /
 1226. adcNormWestInner),
 1227. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 5)) /
 1228. adcNormWestInner),
 1229. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 6)) /
 1230. adcNormWestInner),
 1231. (float) ((0.5) * BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 7)) /
 1232. adcNormWestOuter),
 1233. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 8)) /
 1234. adcNormWestOuter),
 1235. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 9)) /
 1236. adcNormWestOuter),
 1237. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 10)) /
 1238. adcNormWestOuter),
 1239. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 11)) /
 1240. adcNormWestOuter),
 1241. (float) ((0.5) * BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 12)) /
 1242. adcNormWestOuter),
 1243. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 13)) /
 1244. adcNormWestOuter),
 1245. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 14)) /
 1246. adcNormWestOuter),
 1247. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 15)) /
 1248. adcNormWestOuter),
 1249. (float) (BBCgain_West[VtxSign]->GetBinContent(BBCgain_West[VtxSign]->FindBin(event->runId(), 16)) /
 1250. adcNormWestOuter)};
 1251. float nHitE_Gain[16], nHitW_Gain[16];
 1252. for (int i = 0; i < 16; i++)
 1253. {
 1254. nHitE_Gain[i] = event->bbcAdcEast(i) / egain[i];
 1255. nHitW_Gain[i] = event->bbcAdcWest(i) / wgain[i];
 1256. }
 1257. Double_t psiFull[fNharmonics + 1];
 1258. TVector2 qGainFull[fNharmonics + 1];
 1259. TVector2 qRecFull[fNharmonics + 1];
 1260. Double_t psiEast[fNharmonics + 1];
 1261. TVector2 qGainEast[fNharmonics + 1];
 1262. TVector2 qRecEast[fNharmonics + 1];
 1263. Double_t psiWest[fNharmonics + 1];
 1264. TVector2 qGainWest[fNharmonics + 1];
 1265. TVector2 qRecWest[fNharmonics + 1];
 1266. for (int iHarm = 0; iHarm < fNharmonics + 1; iHarm++)
 1267. {
 1268. //BBC Full
 1269. //v1*y > 0 by conventions most reasonable to the STAR event plane
 1270. //therefore the west event plane has the right sign for the event plane
 1271. //more simply (Psi_w = 0 => QWest . x_STAR > 0) and (Psi_e = 0 => QEast . x_STAR < 0)
 1272. //The east event plane points opposite that of the west and the west finds the "correct" EP for the STAR coordinates, use West-East
 1273. Double_t QVector_GainX = 0., QVector_GainY = 0.;
 1274. Double_t EventPlaneGainFull = 0.;
 1275. Float_t eXFsum_Gain = 0., wXFsum_Gain = 0., eYFsum_Gain = 0., wYFsum_Gain = 0., eWFgt_Gain = 0., wWFgt_Gain = 0.;
 1276. TVector2 QFullGain;
 1277. for (int iTile = 0; iTile < 16; iTile++)
 1278. {
 1279. eXFsum_Gain += cos((iHarm + 1.) * BBC_GetPhi(0, iTile)) * nHitE_Gain[iTile];
 1280. wXFsum_Gain += cos((iHarm + 1.) * BBC_GetPhi(1, iTile)) * nHitW_Gain[iTile];
 1281. eYFsum_Gain += sin((iHarm + 1.) * BBC_GetPhi(0, iTile)) * nHitE_Gain[iTile];
 1282. wYFsum_Gain += sin((iHarm + 1.) * BBC_GetPhi(1, iTile)) * nHitW_Gain[iTile];
 1283. eWFgt_Gain += nHitE_Gain[iTile];
 1284. wWFgt_Gain += nHitW_Gain[iTile];
 1285. }
 1286. QVector_GainX = (eWFgt_Gain > 0. && wWFgt_Gain > 0.) ? wXFsum_Gain / wWFgt_Gain + eXFsum_Gain / eWFgt_Gain : 0.;
 1287. QVector_GainY = (eWFgt_Gain > 0. && wWFgt_Gain > 0.) ? wYFsum_Gain / wWFgt_Gain + eYFsum_Gain / eWFgt_Gain : 0.;
 1288. QFullGain.Set(QVector_GainX, QVector_GainY);
 1289. if (QFullGain.Mod())
 1290. {
 1291. EventPlaneGainFull = QFullGain.Phi();
 1292. if (EventPlaneGainFull < 0.0)
 1293. {
 1294. EventPlaneGainFull += 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1295. }
 1296. }
 1297. psiFull[iHarm] = EventPlaneGainFull;
 1298. qGainFull[iHarm] = QFullGain;
 1299. //BBC West
 1300. //v1*y > 0 by conventions most reasonable to the STAR event plane
 1301. //therefore the west event plane has the right sign for the event plane
 1302. //more simply (Psi_w = 0 => QWest . x_STAR > 0) and (Psi_e = 0 => QEast . x_STAR < 0)
 1303. Double_t QVectorW_GainX = 0., QVectorW_GainY = 0.;
 1304. Double_t EventPlaneGainWest = 0.;
 1305. Float_t wXsum_Gain = 0., wYsum_Gain = 0., wWgt_Gain = 0.;
 1306. TVector2 QWestGain;
 1307. for (int iTile = 0; iTile < 16; iTile++)
 1308. {
 1309. wXsum_Gain += cos((iHarm + 1.) * BBC_GetPhi(1, iTile)) * nHitW_Gain[iTile];
 1310. wYsum_Gain += sin((iHarm + 1.) * BBC_GetPhi(1, iTile)) * nHitW_Gain[iTile];
 1311. wWgt_Gain += nHitW_Gain[iTile];
 1312. }
 1313. QVectorW_GainX = (wWgt_Gain > 0.0) ? wXsum_Gain / wWgt_Gain : 0.0;
 1314. QVectorW_GainY = (wWgt_Gain > 0.0) ? wYsum_Gain / wWgt_Gain : 0.0;
 1315. QWestGain.Set(QVectorW_GainX, QVectorW_GainY);
 1316. if (QWestGain.Mod())
 1317. {
 1318. EventPlaneGainWest = QWestGain.Phi();
 1319. if (EventPlaneGainWest < 0.0)
 1320. {
 1321. EventPlaneGainWest += 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1322. }
 1323. }
 1324. psiWest[iHarm] = EventPlaneGainWest;
 1325. qGainWest[iHarm] = QWestGain;
 1326. //BBC East
 1327. //in BBC_GetPhi the fact that the tile numbering scheme is reversed about the y axis for the east BBC is accounted for
 1328. //The east event plane points opposite that of the west since the spectators are on different sides -- see west comments
 1329. Double_t QVectorE_GainX = 0., QVectorE_GainY = 0.;
 1330. Double_t EventPlaneGainEast = 0.;
 1331. Float_t eXsum_Gain = 0., eYsum_Gain = 0., eWgt_Gain = 0.;
 1332. TVector2 QEastGain;
 1333. for (int iTile = 0; iTile < 16; iTile++)
 1334. {
 1335. eXsum_Gain += cos((iHarm + 1.) * BBC_GetPhi(0, iTile)) * nHitE_Gain[iTile];
 1336. eYsum_Gain += sin((iHarm + 1.) * BBC_GetPhi(0, iTile)) * nHitE_Gain[iTile];
 1337. eWgt_Gain += nHitE_Gain[iTile];
 1338. }
 1339. QVectorE_GainX = (eWgt_Gain > 0.0) ? eXsum_Gain / eWgt_Gain : 0.0;
 1340. QVectorE_GainY = (eWgt_Gain > 0.0) ? eYsum_Gain / eWgt_Gain : 0.0;
 1341. QEastGain.Set(QVectorE_GainX, QVectorE_GainY);
 1342. if (QEastGain.Mod())
 1343. {
 1344. EventPlaneGainEast = QEastGain.Phi();
 1345. if (EventPlaneGainEast < 0.0)
 1346. {
 1347. EventPlaneGainEast += 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1348. }
 1349. }
 1350. psiEast[iHarm] = EventPlaneGainEast;
 1351. qGainEast[iHarm] = QEastGain;
 1352. }
 1353. // Apply recentering
 1354. for (int iHarm = 0; iHarm < fNharmonics; iHarm++)
 1355. {
 1356. TVector2 recFullTMP(
 1357. (Double_t) p_BBC_Qx_Full_EP[iHarm][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()],
 1358. (Double_t) p_BBC_Qy_Full_EP[iHarm][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()]);
 1359. TVector2 recEastTMP(
 1360. (Double_t) p_BBC_Qx_East_EP[iHarm][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()],
 1361. (Double_t) p_BBC_Qy_East_EP[iHarm][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()]);
 1362. TVector2 recWestTMP(
 1363. (Double_t) p_BBC_Qx_West_EP[iHarm][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()],
 1364. (Double_t) p_BBC_Qy_West_EP[iHarm][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()]);
 1365. qRecEast[iHarm] = qGainEast[iHarm] - recEastTMP;
 1366. qRecWest[iHarm] = qGainWest[iHarm] - recWestTMP;
 1367. qRecFull[iHarm] = qGainFull[iHarm] - recFullTMP;
 1368. }
 1369. for (int iHarm = 0; iHarm < fNharmonics + 1; iHarm++)
 1370. {
 1371. // Full BBC
 1372. if (qRecFull[iHarm].Mod())
 1373. {
 1374. psiEP_rec = qRecFull[iHarm].Phi() / (iHarm + 1.);
 1375. if (psiEP_rec < 0.)
 1376. {
 1377. psiEP_rec += 2 * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1378. }
 1379. }
 1380. dPsi = 0.;
 1381. for (int iK = 0; iK < NShiftOrderMax * 3; iK++)
 1382. {
 1383. shiftCos = p_BBC_Cos_Full_EP[iHarm][VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1384. shiftSin = p_BBC_Sin_Full_EP[iHarm][VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1385. dPsi += (1. / (iHarm + 1.)) * (2. / (iK + 1.)) *
 1386. (-1. * shiftSin * cos((iHarm + 1.) * (iK + 1.) * psiEP_rec) +
 1387. 1. * shiftCos * sin((iHarm + 1.) * (iK + 1.) * psiEP_rec));
 1388. }
 1389. psiEP_BBC_Full[iHarm] = psiEP_rec + dPsi;
 1390. if (psiEP_BBC_Full[iHarm] < 0.0)
 1391. psiEP_BBC_Full[iHarm] += 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1392. if (psiEP_BBC_Full[iHarm] > 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.))
 1393. psiEP_BBC_Full[iHarm] -= 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1394. // East BBC
 1395. if (qRecEast[iHarm].Mod())
 1396. {
 1397. psiEP_rec = qRecEast[iHarm].Phi() / (iHarm + 1.);
 1398. if (psiEP_rec < 0.)
 1399. {
 1400. psiEP_rec += 2 * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1401. }
 1402. }
 1403. dPsi = 0.;
 1404. for (int iK = 0; iK < NShiftOrderMax * 3; iK++)
 1405. {
 1406. shiftCos = p_BBC_Cos_East_EP[iHarm][VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1407. shiftSin = p_BBC_Sin_East_EP[iHarm][VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1408. dPsi += (1. / (iHarm + 1.)) * (2. / (iK + 1.)) *
 1409. (-1. * shiftSin * cos((iHarm + 1.) * (iK + 1.) * psiEP_rec) +
 1410. 1. * shiftCos * sin((iHarm + 1.) * (iK + 1.) * psiEP_rec));
 1411. }
 1412. psiEP_BBC_East[iHarm] = psiEP_rec + dPsi;
 1413. if (psiEP_BBC_East[iHarm] < 0.0)
 1414. psiEP_BBC_East[iHarm] += 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1415. if (psiEP_BBC_East[iHarm] > 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.))
 1416. psiEP_BBC_East[iHarm] -= 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1417. // West BBC
 1418. if (qRecWest[iHarm].Mod())
 1419. {
 1420. psiEP_rec = qRecWest[iHarm].Phi() / (iHarm + 1.);
 1421. if (psiEP_rec < 0.)
 1422. {
 1423. psiEP_rec += 2 * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1424. }
 1425. }
 1426. dPsi = 0.;
 1427. for (int iK = 0; iK < NShiftOrderMax * 3; iK++)
 1428. {
 1429. shiftCos = p_BBC_Cos_West_EP[iHarm][VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1430. shiftSin = p_BBC_Sin_West_EP[iHarm][VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1431. dPsi += (1. / (iHarm + 1.)) * (2. / (iK + 1.)) *
 1432. (-1. * shiftSin * cos((iHarm + 1.) * (iK + 1.) * psiEP_rec) +
 1433. 1. * shiftCos * sin((iHarm + 1.) * (iK + 1.) * psiEP_rec));
 1434. }
 1435. psiEP_BBC_West[iHarm] = psiEP_rec + dPsi;
 1436. if (psiEP_BBC_West[iHarm] < 0.0)
 1437. psiEP_BBC_West[iHarm] += 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1438. if (psiEP_BBC_West[iHarm] > 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.))
 1439. psiEP_BBC_West[iHarm] -= 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1440. }
 1441. //EP from BBC is ready: psiEP_BBC_Full[iHarm], where iHarm = 0 for 1st harmonics, 1 for 2nd & 2 for 3rd.
 1442. // ZDC EP
 1443. if (event->zdcSumAdcEast() < 1.)
 1444. continue;
 1445. if (event->zdcSumAdcWest() < 1.)
 1446. continue;
 1447. qxEast = 0.;
 1448. qyEast = 0.;
 1449. adcxEast = 0.;
 1450. adcyEast = 0.;
 1451. qxWest = 0.;
 1452. qyWest = 0.;
 1453. adcxWest = 0.;
 1454. adcyWest = 0.;
 1455. qxFull = 0.;
 1456. qyFull = 0.;
 1457. adcxFull = 0.;
 1458. adcyFull = 0.;
 1459. // Vertical ZDC-SMD
 1460. for (int iStrip = 0; iStrip < fNZdcSmdStripsVertical; iStrip++)
 1461. {
 1462. qxEast += event->zdcSmdEastVertical(iStrip) * GetZDCPosition(0, 0, iStrip);
 1463. adcxEast += event->zdcSmdEastVertical(iStrip);
 1464. qxWest += event->zdcSmdWestVertical(iStrip) * GetZDCPosition(1, 0, iStrip);
 1465. adcxWest += event->zdcSmdWestVertical(iStrip);
 1466. }
 1467. // Horizontal ZDC-SMD
 1468. for (int iStrip = 0; iStrip < fNZdcSmdStripsHorizontal; iStrip++)
 1469. {
 1470. qyEast += event->zdcSmdEastHorizontal(iStrip) * GetZDCPosition(0, 1, iStrip);
 1471. adcyEast += event->zdcSmdEastHorizontal(iStrip);
 1472. qyWest += event->zdcSmdWestHorizontal(iStrip) * GetZDCPosition(1, 1, iStrip);
 1473. adcyWest += event->zdcSmdWestHorizontal(iStrip);
 1474. }
 1475. if (adcxEast > 0)
 1476. qxEast /= adcxEast;
 1477. else
 1478. qxEast = -999.;
 1479. if (adcyEast > 0)
 1480. qyEast /= adcyEast;
 1481. else
 1482. qyEast = -999.;
 1483. if (adcxWest > 0)
 1484. qxWest /= adcxWest;
 1485. else
 1486. qxWest = -999.;
 1487. if (adcyWest > 0)
 1488. qyWest /= adcyWest;
 1489. else
 1490. qyWest = -999.;
 1491. // Full ZDC-SMD Q-vector
 1492. if (qxEast == -999. || qxWest == -999.)
 1493. qxFull = -999.;
 1494. else
 1495. qxFull = qxEast - qxWest;
 1496. if (qyEast == -999. || qyWest == -999.)
 1497. qyFull = -999.;
 1498. else
 1499. qyFull = qyEast - qyWest;
 1500. if (qxEast != -999.)
 1501. qxRecEast = qxEast - (Double_t) p_ZDC_Qx_East_EP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1502. if (qyEast != -999.)
 1503. qyRecEast = qyEast - (Double_t) p_ZDC_Qy_East_EP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1504. if (qxWest != -999.)
 1505. qxRecWest = qxWest - (Double_t) p_ZDC_Qx_West_EP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1506. if (qyWest != -999.)
 1507. qyRecWest = qyWest - (Double_t) p_ZDC_Qy_West_EP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1508. if (qxFull != -999.)
 1509. qxRecFull = qxFull - (Double_t) p_ZDC_Qx_Full_EP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1510. if (qyFull != -999.)
 1511. qyRecFull = qyFull - (Double_t) p_ZDC_Qy_Full_EP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1512. if (qxEast == -999.)
 1513. qxRecEast = qxEast;
 1514. if (qyEast == -999.)
 1515. qyRecEast = qyEast;
 1516. if (qxWest == -999.)
 1517. qxRecWest = qxWest;
 1518. if (qyWest == -999.)
 1519. qyRecWest = qyWest;
 1520. if (qxFull == -999.)
 1521. qxRecFull = qxFull;
 1522. if (qyFull == -999.)
 1523. qyRecFull = qyFull;
 1524. PsiSin = 0.;
 1525. PsiCos = 0.;
 1526. psiShiftedTMP = 0.;
 1527. for (int iHarm = 0; iHarm < fNharmonics + 1; iHarm++)
 1528. {
 1529. qRecEastZDC[iHarm].Set(qxRecEast, qyRecEast);
 1530. qRecWestZDC[iHarm].Set(qxRecWest, qyRecWest);
 1531. qRecFullZDC[iHarm].Set(qxRecFull, qyRecFull);
 1532. // Full ZDC
 1533. if (qRecFullZDC[iHarm].Mod())
 1534. {
 1535. psiEP_rec = qRecFullZDC[iHarm].Phi() / (iHarm + 1.);
 1536. if (psiEP_rec < 0.)
 1537. {
 1538. psiEP_rec += 2 * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1539. }
 1540. }
 1541. dPsi = 0.;
 1542. for (int iK = 0; iK < NShiftOrderMax * 3; iK++)
 1543. {
 1544. shiftCos = p_ZDC_Cos_Full_EP[iHarm][VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1545. shiftSin = p_ZDC_Sin_Full_EP[iHarm][VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1546. dPsi += (1. / (iHarm + 1.)) * (2. / (iK + 1.)) *
 1547. (-1. * shiftSin * cos((iHarm + 1.) * (iK + 1.) * psiEP_rec) +
 1548. 1. * shiftCos * sin((iHarm + 1.) * (iK + 1.) * psiEP_rec));
 1549. }
 1550. psiEP_ZDC_Full[iHarm] = psiEP_rec + dPsi;
 1551. if (psiEP_ZDC_Full[iHarm] < 0.0)
 1552. psiEP_ZDC_Full[iHarm] += 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1553. if (psiEP_ZDC_Full[iHarm] > 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.))
 1554. psiEP_ZDC_Full[iHarm] -= 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1555. // East ZDC
 1556. if (qRecEastZDC[iHarm].Mod())
 1557. {
 1558. psiEP_rec = qRecEastZDC[iHarm].Phi() / (iHarm + 1.);
 1559. if (psiEP_rec < 0.)
 1560. {
 1561. psiEP_rec += 2 * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1562. }
 1563. }
 1564. dPsi = 0.;
 1565. for (int iK = 0; iK < NShiftOrderMax * 3; iK++)
 1566. {
 1567. shiftCos = p_ZDC_Cos_East_EP[iHarm][VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1568. shiftSin = p_ZDC_Sin_East_EP[iHarm][VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1569. dPsi += (1. / (iHarm + 1.)) * (2. / (iK + 1.)) *
 1570. (-1. * shiftSin * cos((iHarm + 1.) * (iK + 1.) * psiEP_rec) +
 1571. 1. * shiftCos * sin((iHarm + 1.) * (iK + 1.) * psiEP_rec));
 1572. }
 1573. psiEP_ZDC_East[iHarm] = psiEP_rec + dPsi;
 1574. if (psiEP_ZDC_East[iHarm] < 0.0)
 1575. psiEP_ZDC_East[iHarm] += 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1576. if (psiEP_ZDC_East[iHarm] > 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.))
 1577. psiEP_ZDC_East[iHarm] -= 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1578. // West ZDC
 1579. if (qRecWestZDC[iHarm].Mod())
 1580. {
 1581. psiEP_rec = qRecWestZDC[iHarm].Phi() / (iHarm + 1.);
 1582. if (psiEP_rec < 0.)
 1583. {
 1584. psiEP_rec += 2 * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1585. }
 1586. }
 1587. dPsi = 0.;
 1588. for (int iK = 0; iK < NShiftOrderMax * 3; iK++)
 1589. {
 1590. shiftCos = p_ZDC_Cos_West_EP[iHarm][VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1591. shiftSin = p_ZDC_Sin_West_EP[iHarm][VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1592. dPsi += (1. / (iHarm + 1.)) * (2. / (iK + 1.)) *
 1593. (-1. * shiftSin * cos((iHarm + 1.) * (iK + 1.) * psiEP_rec) +
 1594. 1. * shiftCos * sin((iHarm + 1.) * (iK + 1.) * psiEP_rec));
 1595. }
 1596. psiEP_ZDC_West[iHarm] = psiEP_rec + dPsi;
 1597. if (psiEP_ZDC_West[iHarm] < 0.0)
 1598. psiEP_ZDC_West[iHarm] += 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1599. if (psiEP_ZDC_West[iHarm] > 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.))
 1600. psiEP_ZDC_West[iHarm] -= 2. * TMath::Pi() / (iHarm + 1.);
 1601. }
 1602. // Track loop
 1603. for (Int_t iTrk = 0; iTrk < nTracks; iTrk++)
 1604. {
 1605. // Retrieve i-th femto track
 1606. StFemtoTrack *femtoTrack = dst->track(iTrk);
 1607. if (!femtoTrack)
 1608. continue;
 1609. // Must be a primary track
 1610. if (!femtoTrack->isPrimary())
 1611. continue;
 1612. //Track selection
 1613. if (!isGoodTrack(femtoTrack, energy, pVtx)) continue;
 1614. fUsedTracks++;
 1615. //Fill recentered Q-vectors for all TPC (FULL)
 1616. weight = GetWeight(femtoTrack);
 1617. QvTMP.SetX(p_Qx_FULL_EP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()]);
 1618. QvTMP.SetY(p_Qx_FULL_EP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()]);
 1619. fQv2FullEP += weight * (CalcQvector(femtoTrack, 2) - QvTMP);
 1620. QvTMP.Set(0., 0.);
 1621. QvTMP.SetX(p_Qx_FULL_EP[1][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()]);
 1622. QvTMP.SetY(p_Qy_FULL_EP[1][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()]);
 1623. fQv3FullEP += weight * (CalcQvector(femtoTrack, 3) - QvTMP);
 1624. QvTMP.Set(0., 0.);
 1625. QvTMP.SetX(p_Qx_FULL_SP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()]);
 1626. QvTMP.SetY(p_Qy_FULL_SP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()]);
 1627. fQv2FullSP += 1. * (CalcQvector(femtoTrack, 2) - QvTMP);
 1628. QvTMP.Set(0., 0.);
 1629. QvTMP.SetX(p_Qx_FULL_SP[1][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()]);
 1630. QvTMP.SetY(p_Qy_FULL_SP[1][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()]);
 1631. fQv3FullSP += 1. * (CalcQvector(femtoTrack, 3) - QvTMP);
 1632. QvTMP.Set(0., 0.);
 1633. fQcountFull++;
 1634. if (femtoTrack->eta() >= 0.)
 1635. {
 1636. fQcountFullWest++;
 1637. } else
 1638. {
 1639. fQcountFullEast++;
 1640. }
 1641. for (int iGap = 0; iGap < NEtaGaps; iGap++)
 1642. {
 1643. //fill Qvectors from EAST arm
 1644. if (femtoTrack->eta() > -1. * cutEta && femtoTrack->eta() < 0.)//cutEtaGap[iGap])
 1645. {
 1646. QvTMP.SetX(p_Qx_EAST_EP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1647. QvTMP.SetY(p_Qy_EAST_EP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1648. fQv2EastEP[iGap] += weight * (CalcQvector(femtoTrack, 2) - QvTMP);
 1649. QvTMP.Set(0., 0.);
 1650. QvTMP.SetX(p_Qx_EAST_EP[1][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1651. QvTMP.SetY(p_Qy_EAST_EP[1][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1652. fQv3EastEP[iGap] += weight * (CalcQvector(femtoTrack, 3) - QvTMP);
 1653. QvTMP.Set(0., 0.);
 1654. QvTMP.SetX(p_Qx_EAST_SP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1655. QvTMP.SetY(p_Qy_EAST_SP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1656. fQv2EastSP[iGap] += 1. * (CalcQvector(femtoTrack, 2) - QvTMP);
 1657. QvTMP.Set(0., 0.);
 1658. QvTMP.SetX(p_Qx_EAST_SP[1][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1659. QvTMP.SetY(p_Qy_EAST_SP[1][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1660. fQv3EastSP[iGap] += 1. * (CalcQvector(femtoTrack, 3) - QvTMP);
 1661. QvTMP.Set(0., 0.);
 1662. fQcountEast[iGap]++;
 1663. }
 1664. //fill Qvectors from WEST arm
 1665. if (femtoTrack->eta() < 1. * cutEta && femtoTrack->eta() > 0.)//cutEtaGap[iGap])
 1666. {
 1667. QvTMP.SetX(p_Qx_WEST_EP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1668. QvTMP.SetY(p_Qy_WEST_EP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1669. fQv2WestEP[iGap] += weight * (CalcQvector(femtoTrack, 2) - QvTMP);
 1670. QvTMP.Set(0., 0.);
 1671. QvTMP.SetX(p_Qx_WEST_EP[1][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1672. QvTMP.SetY(p_Qy_WEST_EP[1][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1673. fQv3WestEP[iGap] += weight * (CalcQvector(femtoTrack, 3) - QvTMP);
 1674. QvTMP.Set(0., 0.);
 1675. QvTMP.SetX(p_Qx_WEST_SP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1676. QvTMP.SetY(p_Qy_WEST_SP[0][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1677. fQv2WestSP[iGap] += 1. * (CalcQvector(femtoTrack, 2) - QvTMP);
 1678. QvTMP.Set(0., 0.);
 1679. QvTMP.SetX(p_Qx_WEST_SP[1][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1680. QvTMP.SetY(p_Qy_WEST_SP[1][VtxSign][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()]);
 1681. fQv3WestSP[iGap] += 1. * (CalcQvector(femtoTrack, 3) - QvTMP);
 1682. QvTMP.Set(0., 0.);
 1683. fQcountWest[iGap]++;
 1684. }
 1685. }
 1686. // Check if track has TOF signal
 1687. if (femtoTrack->isTofTrack())
 1688. {
 1689. } //if( isTofTrack() )
 1690. } //for(Int_t iTrk=0; iTrk<nTracks; iTrk++)
 1691. //Getting PsiEP with recentering + shift correction
 1692. Psi_ReCenter = 0.;
 1693. Double_t mCos, mSin;
 1694. if (fQcountFullWest + fQcountFullEast > cutNcountQvFull)
 1695. {
 1696. Psi2FullEP = 0.;
 1697. Psi3FullEP = 0.;
 1698. //FULL 2-nd order
 1699. Psi_ReCenter = TMath::ATan2(fQv2FullEP.Y(), fQv2FullEP.X()) / 2.;
 1700. dPsi = 0.;
 1701. for (int iK = 0; iK < NShiftOrderMax; iK++)
 1702. {
 1703. mCos = p_Cos2_FULL_EP[VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1704. mSin = p_Cos2_FULL_EP[VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][(Double_t) event->runId()];
 1705. dPsi += (1. / 2.) * (2. / (iK + 1)) * (-1. * mSin * TMath::Cos(shiftOrderCoeff2.at(iK) * Psi_ReCenter) +
 1706. mCos * TMath::Sin(shiftOrderCoeff2.at(iK) * Psi_ReCenter));
 1707. }
 1708. Psi2FullEP = AngleShift(Psi_ReCenter + dPsi, 2.);
 1709. }
 1710. for (int iGap = 0; iGap < NEtaGaps; iGap++)
 1711. {
 1712. if (fQcountEast[iGap] > cutNcountQvGap &&
 1713. fQcountWest[iGap] > cutNcountQvGap)
 1714. {
 1715. Psi2EastEP[iGap] = 0.;
 1716. Psi3EastEP[iGap] = 0.;
 1717. Psi2WestEP[iGap] = 0.;
 1718. Psi3WestEP[iGap] = 0.;
 1719. //EAST 2-nd order
 1720. Psi_ReCenter = TMath::ATan2(fQv2EastEP[iGap].Y(), fQv2EastEP[iGap].X()) / 2.;
 1721. dPsi = 0.;
 1722. for (int iK = 0; iK < NShiftOrderMax; iK++)
 1723. {
 1724. mCos = p_Cos2_EAST_EP[VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()];
 1725. mSin = p_Cos2_EAST_EP[VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()];
 1726. dPsi += (1. / 2.) * (2. / (iK + 1)) * (-1. * mSin *
 1727. TMath::Cos(shiftOrderCoeff2.at(iK) * Psi_ReCenter) +
 1728. mCos * TMath::Sin(shiftOrderCoeff2.at(iK) * Psi_ReCenter));
 1729. }
 1730. Psi2EastEP[iGap] = AngleShift(Psi_ReCenter + dPsi, 2.);
 1731. //WEST 2-nd order
 1732. Psi_ReCenter = TMath::ATan2(fQv2WestEP[iGap].Y(), fQv2WestEP[iGap].X()) / 2.;
 1733. dPsi = 0.;
 1734. for (int iK = 0; iK < NShiftOrderMax; iK++)
 1735. {
 1736. mCos = p_Cos2_WEST_EP[VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()];
 1737. mSin = p_Cos2_WEST_EP[VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()];
 1738. dPsi += (1. / 2.) * (2. / (iK + 1)) * (-1. * mSin *
 1739. TMath::Cos(shiftOrderCoeff2.at(iK) * Psi_ReCenter) +
 1740. mCos * TMath::Sin(shiftOrderCoeff2.at(iK) * Psi_ReCenter));
 1741. }
 1742. Psi2WestEP[iGap] = AngleShift(Psi_ReCenter + dPsi, 2.);
 1743. //EAST 3-nd order
 1744. Psi_ReCenter = TMath::ATan2(fQv3EastEP[iGap].Y(), fQv3EastEP[iGap].X()) / 3.;
 1745. dPsi = 0.;
 1746. for (int iK = 0; iK < NShiftOrderMax; iK++)
 1747. {
 1748. mCos = p_Cos3_EAST_EP[VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()];
 1749. mSin = p_Cos3_EAST_EP[VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()];
 1750. dPsi += (1. / 3.) * (2. / (iK + 1)) * (-1. * mSin *
 1751. TMath::Cos(shiftOrderCoeff3.at(iK) * Psi_ReCenter) +
 1752. mCos * TMath::Sin(shiftOrderCoeff3.at(iK) * Psi_ReCenter));
 1753. }
 1754. Psi3EastEP[iGap] = AngleShift(Psi_ReCenter + dPsi, 3.);
 1755. //WEST 3-nd order
 1756. Psi_ReCenter = TMath::ATan2(fQv3WestEP[iGap].Y(), fQv3WestEP[iGap].X()) / 3.;
 1757. dPsi = 0.;
 1758. for (int iK = 0; iK < NShiftOrderMax; iK++)
 1759. {
 1760. mCos = p_Cos3_WEST_EP[VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()];
 1761. mSin = p_Cos3_WEST_EP[VtxSign][iK][(Int_t) event->cent16()][iGap][(Double_t) event->runId()];
 1762. dPsi += (1. / 3.) * (2. / (iK + 1)) * (-1. * mSin *
 1763. TMath::Cos(shiftOrderCoeff3.at(iK) * Psi_ReCenter) +
 1764. mCos * TMath::Sin(shiftOrderCoeff3.at(iK) * Psi_ReCenter));
 1765. }
 1766. Psi3WestEP[iGap] = AngleShift(Psi_ReCenter + dPsi, 3.);
 1767. }
 1768. }
 1769. //FLOW CALCULATIONS
 1770. // Second Track loop
 1771. for (Int_t iTrk = 0; iTrk < nTracks; iTrk++)
 1772. {
 1773. // Retrieve i-th femto track
 1774. StFemtoTrack *femtoTrack = dst->track(iTrk);
 1775. if (!femtoTrack)
 1776. continue;
 1777. // Must be a primary track
 1778. if (!femtoTrack->isPrimary())
 1779. continue;
 1780. // SYSTEMATICS
 1781. // Nhits & DCA variation
 1782. for (int iCut = 0; iCut<2; iCut++)
 1783. {
 1784. // Nhits
 1785. if (isGoodTrackFlowPIDsys_Nhits(femtoTrack, energy, pVtx,iCut))
 1786. //&& isGoodPID(femtoTrack))
 1787. {
 1788. weight = GetWeight(femtoTrack);
 1789. for (int iGap = 0; iGap < NEtaGaps; iGap++)
 1790. {
 1791. res2EPsqr = p_res2_EP[iGap]->GetBinContent(p_res2_EP[iGap]->FindBin(event->cent16()));
 1792. res2EP = TMath::Sqrt(res2EPsqr);
 1793. res3EPsqr = p_res3_EP[iGap]->GetBinContent(p_res3_EP[iGap]->FindBin(event->cent16()));
 1794. res3EP = TMath::Sqrt(res3EPsqr);
 1795. //Loop over particle species (pi,K,p)
 1796. i_part = -1;
 1797. //TPC-only
 1798. if (!femtoTrack->isTofTrack())
 1799. {
 1800. //pion id
 1801. if (femtoTrack->ptot() >= 0.2 && femtoTrack->ptot() < 0.6 &&
 1802. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) < 2)
 1803. {
 1804. i_part = 0;
 1805. }
 1806. // kaon id
 1807. if (femtoTrack->ptot() >= 0.2 && femtoTrack->ptot() < 0.5 &&
 1808. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaKaon()) < 2)
 1809. {
 1810. i_part = 1;
 1811. }
 1812. // proton id
 1813. if (femtoTrack->ptot() >= 0.4 && femtoTrack->ptot() < 0.9 &&
 1814. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaProton()) < 2)
 1815. {
 1816. i_part = 2;
 1817. }
 1818. //pion id
 1819. if (femtoTrack->ptot() >= 0.6 && femtoTrack->ptot() < 0.7 &&
 1820. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) < 2 &&
 1821. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaKaon()) > 2)
 1822. {
 1823. i_part = 0;
 1824. }
 1825. // kaon id
 1826. if (femtoTrack->ptot() >= 0.5 && femtoTrack->ptot() < 0.7 &&
 1827. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaKaon()) < 2 &&
 1828. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) > 3)
 1829. {
 1830. i_part = 1;
 1831. }
 1832. // proton id
 1833. if (femtoTrack->ptot() >= 0.9 && femtoTrack->ptot() < 1.2 &&
 1834. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaProton()) < 2 &&
 1835. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) > 3)
 1836. {
 1837. i_part = 2;
 1838. }
 1839. }
 1840. //TPC+TOF
 1841. if (isGoodPID(femtoTrack))
 1842. {
 1843. // pion id - asymmetry cut
 1844. if (femtoTrack->ptot() >= 0.2 && femtoTrack->ptot() < 3.4 &&
 1845. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) < 3 &&
 1846. femtoTrack->massSqr() >= -0.15 && femtoTrack->massSqr() < 0.1)// &&
 1847. {
 1848. i_part = 0;
 1849. }
 1850. // kaon id - asymmetry cut
 1851. if (femtoTrack->pt() >= 0.2 && femtoTrack->ptot() < 3.4 &&
 1852. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaKaon()) < 3 &&
 1853. femtoTrack->massSqr() >= 0.2 && femtoTrack->massSqr() < 0.32)// &&
 1854. {
 1855. i_part = 1;
 1856. }
 1857. // proton id
 1858. if (femtoTrack->ptot() >= 0.4 && femtoTrack->ptot() < 3.4 &&
 1859. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaProton()) < 3 &&
 1860. femtoTrack->massSqr() >= 0.75 && femtoTrack->massSqr() < 1.2)// &&
 1861. {
 1862. i_part = 2;
 1863. }
 1864. }
 1865. //}
 1866. if (i_part == -1) continue;
 1867. //EAST
 1868. //if (track->eta() > -1.*cutEta && track->eta() < 0.)
 1869. if (femtoTrack->eta() > -1. * cutEta && femtoTrack->eta() < -1. * cutEtaGap.at(iGap))
 1870. {
 1871. flow2EP = TMath::Cos(2. * (femtoTrack->phi() - Psi2WestEP[iGap])) / res2EP;
 1872. flow3EP = TMath::Cos(3. * (femtoTrack->phi() - Psi3WestEP[iGap])) / res3EP;
 1873. p_v2_sys_Nhits_EP[i_part][iGap][(Int_t) event->cent16()][iCut]->Fill(event->runId(), femtoTrack->pt(), flow2EP,
 1874. weight);
 1875. p_v3_sys_Nhits_EP[i_part][iGap][(Int_t) event->cent16()][iCut]->Fill(event->runId(), femtoTrack->pt(), flow3EP,
 1876. weight);
 1877. }
 1878. //WEST
 1879. if (femtoTrack->eta() < 1. * cutEta && femtoTrack->eta() > 1. * cutEtaGap.at(iGap))
 1880. {
 1881. flow2EP = TMath::Cos(2. * (femtoTrack->phi() - Psi2EastEP[iGap])) / res2EP;
 1882. flow3EP = TMath::Cos(3. * (femtoTrack->phi() - Psi3EastEP[iGap])) / res3EP;
 1883. p_v2_sys_Nhits_EP[i_part][iGap][(Int_t) event->cent16()][iCut]->Fill(event->runId(), femtoTrack->pt(), flow2EP,
 1884. weight);
 1885. p_v3_sys_Nhits_EP[i_part][iGap][(Int_t) event->cent16()][iCut]->Fill(event->runId(), femtoTrack->pt(), flow3EP,
 1886. weight);
 1887. }
 1888. }
 1889. }
 1890. // DCA
 1891. if (isGoodTrackFlowPIDsys_DCA(femtoTrack, energy, pVtx,iCut))
 1892. //&& isGoodPID(femtoTrack))
 1893. {
 1894. weight = GetWeight(femtoTrack);
 1895. for (int iGap = 0; iGap < NEtaGaps; iGap++)
 1896. {
 1897. res2EPsqr = p_res2_EP[iGap]->GetBinContent(p_res2_EP[iGap]->FindBin(event->cent16()));
 1898. res2EP = TMath::Sqrt(res2EPsqr);
 1899. res3EPsqr = p_res3_EP[iGap]->GetBinContent(p_res3_EP[iGap]->FindBin(event->cent16()));
 1900. res3EP = TMath::Sqrt(res3EPsqr);
 1901. //Loop over particle species (pi,K,p)
 1902. i_part = -1;
 1903. //TPC-only
 1904. if (!femtoTrack->isTofTrack())
 1905. {
 1906. //pion id
 1907. if (femtoTrack->ptot() >= 0.2 && femtoTrack->ptot() < 0.6 &&
 1908. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) < 2)
 1909. {
 1910. i_part = 0;
 1911. }
 1912. // kaon id
 1913. if (femtoTrack->ptot() >= 0.2 && femtoTrack->ptot() < 0.5 &&
 1914. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaKaon()) < 2)
 1915. {
 1916. i_part = 1;
 1917. }
 1918. // proton id
 1919. if (femtoTrack->ptot() >= 0.4 && femtoTrack->ptot() < 0.9 &&
 1920. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaProton()) < 2)
 1921. {
 1922. i_part = 2;
 1923. }
 1924. //pion id
 1925. if (femtoTrack->ptot() >= 0.6 && femtoTrack->ptot() < 0.7 &&
 1926. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) < 2 &&
 1927. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaKaon()) > 2)
 1928. {
 1929. i_part = 0;
 1930. }
 1931. // kaon id
 1932. if (femtoTrack->ptot() >= 0.5 && femtoTrack->ptot() < 0.7 &&
 1933. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaKaon()) < 2 &&
 1934. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) > 3)
 1935. {
 1936. i_part = 1;
 1937. }
 1938. // proton id
 1939. if (femtoTrack->ptot() >= 0.9 && femtoTrack->ptot() < 1.2 &&
 1940. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaProton()) < 2 &&
 1941. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) > 3)
 1942. {
 1943. i_part = 2;
 1944. }
 1945. }
 1946. //TPC+TOF
 1947. if (isGoodPID(femtoTrack))
 1948. {
 1949. // pion id - asymmetry cut
 1950. if (femtoTrack->ptot() >= 0.2 && femtoTrack->ptot() < 3.4 &&
 1951. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) < 3 &&
 1952. femtoTrack->massSqr() >= -0.15 && femtoTrack->massSqr() < 0.1)// &&
 1953. {
 1954. i_part = 0;
 1955. }
 1956. // kaon id - asymmetry cut
 1957. if (femtoTrack->pt() >= 0.2 && femtoTrack->ptot() < 3.4 &&
 1958. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaKaon()) < 3 &&
 1959. femtoTrack->massSqr() >= 0.2 && femtoTrack->massSqr() < 0.32)// &&
 1960. {
 1961. i_part = 1;
 1962. }
 1963. // proton id
 1964. if (femtoTrack->ptot() >= 0.4 && femtoTrack->ptot() < 3.4 &&
 1965. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaProton()) < 3 &&
 1966. femtoTrack->massSqr() >= 0.75 && femtoTrack->massSqr() < 1.2)// &&
 1967. {
 1968. i_part = 2;
 1969. }
 1970. }
 1971. //}
 1972. if (i_part == -1) continue;
 1973. //EAST
 1974. //if (track->eta() > -1.*cutEta && track->eta() < 0.)
 1975. if (femtoTrack->eta() > -1. * cutEta && femtoTrack->eta() < -1. * cutEtaGap.at(iGap))
 1976. {
 1977. flow2EP = TMath::Cos(2. * (femtoTrack->phi() - Psi2WestEP[iGap])) / res2EP;
 1978. flow3EP = TMath::Cos(3. * (femtoTrack->phi() - Psi3WestEP[iGap])) / res3EP;
 1979. p_v2_sys_DCA_EP[i_part][iGap][(Int_t) event->cent16()][iCut]->Fill(event->runId(), femtoTrack->pt(), flow2EP,
 1980. weight);
 1981. p_v3_sys_DCA_EP[i_part][iGap][(Int_t) event->cent16()][iCut]->Fill(event->runId(), femtoTrack->pt(), flow3EP,
 1982. weight);
 1983. }
 1984. //WEST
 1985. if (femtoTrack->eta() < 1. * cutEta && femtoTrack->eta() > 1. * cutEtaGap.at(iGap))
 1986. {
 1987. flow2EP = TMath::Cos(2. * (femtoTrack->phi() - Psi2EastEP[iGap])) / res2EP;
 1988. flow3EP = TMath::Cos(3. * (femtoTrack->phi() - Psi3EastEP[iGap])) / res3EP;
 1989. p_v2_sys_DCA_EP[i_part][iGap][(Int_t) event->cent16()][iCut]->Fill(event->runId(), femtoTrack->pt(), flow2EP,
 1990. weight);
 1991. p_v3_sys_DCA_EP[i_part][iGap][(Int_t) event->cent16()][iCut]->Fill(event->runId(), femtoTrack->pt(), flow3EP,
 1992. weight);
 1993. }
 1994. }
 1995. }
 1996. }
 1997. // Eta variation
 1998. if (isGoodTrackFlowPIDsys_Eta(femtoTrack, energy, pVtx,0))
 1999. //&& isGoodPID(femtoTrack))
 2000. {
 2001. weight = GetWeight(femtoTrack);
 2002. for (int iGap = 0; iGap < NEtaGaps; iGap++)
 2003. {
 2004. res2EPsqr = p_res2_EP[iGap]->GetBinContent(p_res2_EP[iGap]->FindBin(event->cent16()));
 2005. res2EP = TMath::Sqrt(res2EPsqr);
 2006. res3EPsqr = p_res3_EP[iGap]->GetBinContent(p_res3_EP[iGap]->FindBin(event->cent16()));
 2007. res3EP = TMath::Sqrt(res3EPsqr);
 2008. //Loop over particle species (pi,K,p)
 2009. i_part = -1;
 2010. //TPC-only
 2011. if (!femtoTrack->isTofTrack())
 2012. {
 2013. //pion id
 2014. if (femtoTrack->ptot() >= 0.2 && femtoTrack->ptot() < 0.6 &&
 2015. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) < 2)
 2016. {
 2017. i_part = 0;
 2018. }
 2019. // kaon id
 2020. if (femtoTrack->ptot() >= 0.2 && femtoTrack->ptot() < 0.5 &&
 2021. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaKaon()) < 2)
 2022. {
 2023. i_part = 1;
 2024. }
 2025. // proton id
 2026. if (femtoTrack->ptot() >= 0.4 && femtoTrack->ptot() < 0.9 &&
 2027. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaProton()) < 2)
 2028. {
 2029. i_part = 2;
 2030. }
 2031. //pion id
 2032. if (femtoTrack->ptot() >= 0.6 && femtoTrack->ptot() < 0.7 &&
 2033. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) < 2 &&
 2034. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaKaon()) > 2)
 2035. {
 2036. i_part = 0;
 2037. }
 2038. // kaon id
 2039. if (femtoTrack->ptot() >= 0.5 && femtoTrack->ptot() < 0.7 &&
 2040. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaKaon()) < 2 &&
 2041. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) > 3)
 2042. {
 2043. i_part = 1;
 2044. }
 2045. // proton id
 2046. if (femtoTrack->ptot() >= 0.9 && femtoTrack->ptot() < 1.2 &&
 2047. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaProton()) < 2 &&
 2048. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) > 3)
 2049. {
 2050. i_part = 2;
 2051. }
 2052. }
 2053. //TPC+TOF
 2054. if (isGoodPID(femtoTrack))
 2055. {
 2056. // pion id - asymmetry cut
 2057. if (femtoTrack->ptot() >= 0.2 && femtoTrack->ptot() < 3.4 &&
 2058. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaPion()) < 3 &&
 2059. femtoTrack->massSqr() >= -0.15 && femtoTrack->massSqr() < 0.1)// &&
 2060. {
 2061. i_part = 0;
 2062. }
 2063. // kaon id - asymmetry cut
 2064. if (femtoTrack->pt() >= 0.2 && femtoTrack->ptot() < 3.4 &&
 2065. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaKaon()) < 3 &&
 2066. femtoTrack->massSqr() >= 0.2 && femtoTrack->massSqr() < 0.32)// &&
 2067. {
 2068. i_part = 1;
 2069. }
 2070. // proton id
 2071. if (femtoTrack->ptot() >= 0.4 && femtoTrack->ptot() < 3.4 &&
 2072. TMath::Abs(femtoTrack->nSigmaProton()) < 3 &&
 2073. femtoTrack->massSqr() >= 0.75 && femtoTrack->massSqr() < 1.2)// &&
 2074. {
 2075. i_part = 2;
 2076. }
 2077. }
 2078. //}
 2079. if (i_part == -1) continue;
 2080. //EAST
 2081. //if (track->eta() > -1.*cutEta && track->eta() < 0.)
 2082. if (femtoTrack->eta() > -1. * cutEta && femtoTrack->eta() < -1. * cutEtaGap.at(iGap))
 2083. {
 2084. flow2EP = TMath::Cos(2. * (femtoTrack->phi() - Psi2WestEP[iGap])) / res2EP;
 2085. flow3EP = TMath::Cos(3. * (femtoTrack->phi() - Psi3WestEP[iGap])) / res3EP;
 2086. p_v2_sys_Eta_EP[i_part][iGap][(Int_t) event->cent16()]->Fill(event->runId(), femtoTrack->pt(), flow2EP,
 2087. weight);
 2088. p_v3_sys_Eta_EP[i_part][iGap][(Int_t) event->cent16()]->Fill(event->runId(), femtoTrack->pt(), flow3EP,
 2089. weight);
 2090. }
 2091. //WEST
 2092. if (femtoTrack->eta() < 1. * cutEta && femtoTrack->eta() > 1. * cutEtaGap.at(iGap))
 2093. {
 2094. flow2EP = TMath::Cos(2. * (femtoTrack->phi() - Psi2EastEP[iGap])) / res2EP;
 2095. flow3EP = TMath::Cos(3. * (femtoTrack->phi() - Psi3EastEP[iGap])) / res3EP;
 2096. p_v2_sys_Eta_EP[i_part][iGap][(Int_t) event->cent16()]->Fill(event->runId(), femtoTrack->pt(), flow2EP,
 2097. weight);
 2098. p_v3_sys_Eta_EP[i_part][iGap][(Int_t) event->cent16()]->Fill(event->runId(), femtoTrack->pt(), flow3EP,
 2099. weight);
 2100. }
 2101. }
 2102. }
 2103. }
 2104. } //for(Long64_t iEvent=0; iEvent<events2read; iEvent++)
 2105. femtoReader->Finish();
 2106. TFile *output = new TFile(outFile, "recreate");
 2107. for (int iPID = 0; iPID < 3; iPID++)
 2108. {
 2109. for (int iGap = 0; iGap < NEtaGaps; iGap++)
 2110. {
 2111. for (int iCent = 0; iCent < 16; iCent++)
 2112. {
 2113. p_v2_sys_Eta_EP[iPID][iGap][iCent]->Write();
 2114. p_v3_sys_Eta_EP[iPID][iGap][iCent]->Write();
 2115. for (int iCut=0; iCut<2; iCut++)
 2116. {
 2117. p_v2_sys_Nhits_EP[iPID][iGap][iCent][iCut]->Write();
 2118. p_v3_sys_Nhits_EP[iPID][iGap][iCent][iCut]->Write();
 2119. p_v2_sys_DCA_EP[iPID][iGap][iCent][iCut]->Write();
 2120. p_v3_sys_DCA_EP[iPID][iGap][iCent][iCut]->Write();
 2121. }
 2122. }
 2123. }
 2124. }
 2125. output->Close();
 2126. std::cout << "I'm done with analysis. We'll have a Nobel Prize, Master!"
 2127. << std::endl;
 2128. std::cout << "Good events: " << goodEventCounter << std::endl;
 2129. timer.Stop();
 2130. timer.Print();
 2131. }
 2132. Bool_t isGoodEvent(StFemtoEvent *const &event)
 2133. {
 2134. if (!event) return false;
 2135. if (event == nullptr) return false;
 2136. if (event->primaryVertex().Perp() > cutVtxR) return false;
 2137. if (TMath::Abs(event->primaryVertex().Z()) > cutVtxZEnergy.at(energy)) return false;
 2138. if ((energy == 200.) && TMath::Abs(event->primaryVertex().Z() - event->vpdVz()) > cutVpdVz) return false;
 2139. return true;
 2140. }
 2141. Bool_t isGoodTrack(StFemtoTrack *const &track, Float_t _energy, TVector3 pVtx)
 2142. {
 2143. if (!track) return false;
 2144. // if (!track->isPrimary()) return false;
 2145. if (track->nHitsFit() < cutNhits) return false;
 2146. if (track->nHitsPoss() <= cutNhitsPoss) return false;
 2147. if ((Double_t) track->nHitsFit() / track->nHitsPoss() < cutNhitsRatio) return false;
 2148. if (TMath::Abs(track->eta()) >= cutEta) return false;
 2149. if (track->pt() <= cutPtMin.at(_energy)) return false;
 2150. if (track->pt() > cutPtMax) return false;
 2151. if (track->ptot() > cutPMax) return false;
 2152. if (track->gDCA(pVtx).Mag() >= cutDCA.at(_energy)) return false;
 2153. return true;
 2154. }
 2155. Bool_t isGoodTrackFlowPID(StFemtoTrack *const &track, Float_t _energy, TVector3 pVtx)
 2156. {
 2157. if (!track) return false;
 2158. // if (!track->isPrimary()) return false;
 2159. if (track->nHitsFit() < cutNhits) return false;
 2160. if (track->nHitsPoss() <= cutNhitsPoss) return false;
 2161. if ((Double_t) track->nHitsFit() / track->nHitsPoss() < cutNhitsRatio) return false;
 2162. if (TMath::Abs(track->eta()) >= cutEta) return false;
 2163. if (track->pt() <= cutPtMin.at(_energy)) return false;
 2164. //if (track->pt() > 4.15) return false;
 2165. if (track->ptot() > cutPMax) return false;
 2166. if (track->gDCA(pVtx).Mag() >= cutDCA_PID) return false;
 2167. return true;
 2168. }
 2169. Bool_t isGoodTrackFlowPIDsys_Eta(StFemtoTrack *const &track, Float_t _energy, TVector3 pVtx, Int_t sysCount)
 2170. {
 2171. if (!track) return false;
 2172. // if (!track->isPrimary()) return false;
 2173. if (track->nHitsFit() < cutNhits) return false;
 2174. if (track->nHitsPoss() <= cutNhitsPoss) return false;
 2175. if ((Double_t) track->nHitsFit() / track->nHitsPoss() < cutNhitsRatio) return false;
 2176. if (TMath::Abs(track->eta()) >= cutEtasys.at(sysCount)) return false;
 2177. if (track->pt() <= cutPtMin.at(_energy)) return false;
 2178. //if (track->pt() > 4.15) return false;
 2179. if (track->ptot() > cutPMax) return false;
 2180. if (track->gDCA(pVtx).Mag() >= cutDCA_PID) return false;
 2181. return true;
 2182. }
 2183. Bool_t isGoodTrackFlowPIDsys_Nhits(StFemtoTrack *const &track, Float_t _energy, TVector3 pVtx, Int_t sysCount)
 2184. {
 2185. if (!track) return false;
 2186. // if (!track->isPrimary()) return false;
 2187. if (track->nHitsFit() < cutNhitssys.at(sysCount)) return false;
 2188. if (track->nHitsPoss() <= cutNhitsPoss) return false;
 2189. if (TMath::Abs(track->eta()) >= cutEta) return false;
 2190. if (track->pt() <= cutPtMin.at(_energy)) return false;
 2191. //if (track->pt() > 4.15) return false;
 2192. if (track->ptot() > cutPMax) return false;
 2193. if (track->gDCA(pVtx).Mag() >= cutDCA_PID) return false;
 2194. return true;
 2195. }
 2196. Bool_t isGoodTrackFlowPIDsys_DCA(StFemtoTrack *const &track, Float_t _energy, TVector3 pVtx, Int_t sysCount)
 2197. {
 2198. if (!track) return false;
 2199. // if (!track->isPrimary()) return false;
 2200. if (track->nHitsFit() < cutNhits) return false;
 2201. if (track->nHitsPoss() <= cutNhitsPoss) return false;
 2202. if ((Double_t) track->nHitsFit() / track->nHitsPoss() < cutNhitsRatio) return false;
 2203. if (TMath::Abs(track->eta()) >= cutEta) return false;
 2204. if (track->pt() <= cutPtMin.at(_energy)) return false;
 2205. //if (track->pt() > 4.15) return false;
 2206. if (track->ptot() > cutPMax) return false;
 2207. if (track->gDCA(pVtx).Mag() >= cutDCA_PIDsys.at(sysCount)) return false;
 2208. return true;
 2209. }
 2210. Bool_t isGoodPID(StFemtoTrack *const &track)
 2211. {
 2212. if (!track->isTofTrack()) return false;
 2213. if (track->massSqr() < cutMass2Min) return false;
 2214. //NhitsDedx cut applied in StFemtoDst?
 2215. // ToFYLocal cut applied in StFemtoDst?
 2216. return true;
 2217. }
 2218. Double_t GetWeight(StFemtoTrack *const &track)
 2219. {
 2220. Double_t weight;
 2221. if (track->pt() <= cutPtWeightEP)
 2222. {
 2223. weight = track->pt();
 2224. } else
 2225. {
 2226. weight = cutPtWeightEP;
 2227. }
 2228. return weight;
 2229. }
 2230. TVector2 CalcQvector(StFemtoTrack *const &track, Int_t _harm)
 2231. {
 2232. TVector2 qv(0., 0.);
 2233. qv.Set(TMath::Cos(_harm * track->phi()), TMath::Sin(_harm * track->phi()));
 2234. return qv;
 2235. }
 2236. Double_t AngleShift(Double_t Psi, Double_t order)
 2237. {
 2238. Double_t PsiCorr = Psi;
 2239. if (PsiCorr > TMath::Pi() / order)
 2240. {
 2241. PsiCorr = Psi - 2. * TMath::Pi() / order;
 2242. }
 2243. if (PsiCorr < -1. * TMath::Pi() / order)
 2244. {
 2245. PsiCorr = Psi + 2. * TMath::Pi() / order;
 2246. }
 2247. return PsiCorr;
 2248. }
 2249. Int_t GetVzBin(Double_t vtxZ)
 2250. {
 2251. for (Int_t i = 0; i < fArraySize; i++)
 2252. {
 2253. if (vtxZ >= VtxBins[i] && vtxZ < VtxBins[i + 1]) return i;
 2254. }
 2255. return -1;
 2256. }
 2257. //Int_t DoPID(StFemtoTrack *const &track)
 2258. //{
 2259. // if (track->isTofTrack())
 2260. // {
 2261. // if (track->ptot() >= 0.2 && track->ptot() < 3.4 &&
 2262. // TMath::Abs(track->nSigmaPion()) < 3. &&
 2263. // track->massSqr() > pionMassSqr - NpidFactor*sigMsqrPion->Eval(femtoTrack->pt()) &&
 2264. // femtoTrack->massSqr() < pionMassSqr + NpidFactor*sigMsqrPion->Eval(femtoTrack->pt()))
 2265. // }
 2266. //}
 2267. Double_t GetSigmWidth(StFemtoTrack *const &track, Int_t PID)
 2268. {
 2269. Double_t pol0, pol1, pol2, pol3;
 2270. Double_t pt = track->pt();
 2271. if (PID != 0 && PID != 1 && PID != 2) return 0.;
 2272. if (PID == 0) // pion
 2273. {
 2274. pol0 = -0.036277878;
 2275. pol1 = 0.10230040;
 2276. pol2 = -0.069674611;
 2277. pol3 = 0.020434016;
 2278. }
 2279. if (PID == 1) // kaon
 2280. {
 2281. pol0 = 0.011004116;
 2282. pol1 = -0.022878517;
 2283. pol2 = 0.038562140;
 2284. pol3 = -0.0060050387;
 2285. }
 2286. if (PID == 2) // proton
 2287. {
 2288. pol0 = 0.035215709;
 2289. pol1 = -0.038627269;
 2290. pol2 = 0.046936935;
 2291. pol3 = -0.0063598115;
 2292. }
 2293. return (pol0 + pol1 * pt + pol2 * pt * pt + pol3 * pt * pt * pt);
 2294. }
 2295. Double_t GetMeanNsig(StFemtoTrack *const &track, const Int_t PID)
 2296. {
 2297. Double_t pt, par0, par1, par2, par3;
 2298. if (PID == 0) return 0.;
 2299. if (PID == 1)
 2300. {
 2301. par0 = 5.84263e+00;
 2302. par1 = -6.65912e+00;
 2303. par2 = 8.32204e-01;
 2304. par3 = 8.28440e-01;
 2305. }
 2306. if (PID == 2)
 2307. {
 2308. par0 = 1.09685e+01;
 2309. par1 = -8.61499e+00;
 2310. par2 = 8.92938e-01;
 2311. par3 = 8.08397e-01;
 2312. }
 2313. pt = track->pt();
 2314. if (pt != 0)
 2315. {
 2316. return (par0 * TMath::Power(1. / pt, par2) + par1 + par3 * pt);
 2317. } else
 2318. {
 2319. return 0.;
 2320. }
 2321. }
 2322. Double_t GetWidthM2(StFemtoTrack *const &track, const Int_t PID)
 2323. {
 2324. Double_t pt, pol0, pol1, pol2;
 2325. if (PID != 0) return 0.;
 2326. pol0 = 8.74975e-04;
 2327. pol1 = -1.62659e-03;
 2328. pol2 = 2.89828e-02;
 2329. pt = track->pt();
 2330. return (pol0 + pol1 * pt + pol2 * pt * pt);
 2331. }
 2332. Double_t GetScaleFactor(StFemtoTrack *const &track)
 2333. {
 2334. Double_t wM2pion = GetWidthM2(track, 0);
 2335. Double_t exScale = 1. / 0.8273; // = 1. for BES energies
 2336. if (wM2pion == 0) return 1.;
 2337. else return (exScale / wM2pion);
 2338. }
 2339. Double_t GetRotAngle(StFemtoTrack *const &track)
 2340. {
 2341. Double_t scaleFactor = GetScaleFactor(track);
 2342. Double_t MeanKaonNsig = GetMeanNsig(track, 1);
 2343. Double_t new_x = (MeanKaonNsig - 0.) / scaleFactor;
 2344. Double_t new_y = (kaonMassSqr - pionMassSqr);
 2345. return (-TMath::ATan2(new_y, new_x));
 2346. }
 2347. std::pair<Double_t, Double_t> GetNewXY(StFemtoTrack *const &track)
 2348. {
 2349. std::pair<Double_t, Double_t> coord;
 2350. Double_t scaleFactor = GetScaleFactor(track);
 2351. Double_t new_x = (track->nSigmaPion() - 0.) / scaleFactor;
 2352. Double_t new_y = (track->massSqr() - pionMassSqr);
 2353. Double_t rotAngle = GetRotAngle(track);
 2354. coord.first = new_x * TMath::Cos(rotAngle) - new_y * TMath::Sin(rotAngle);
 2355. coord.second = new_x * TMath::Sin(rotAngle) + new_y * TMath::Cos(rotAngle);
 2356. return coord;
 2357. }
 2358. Bool_t isMesonXY(Double_t x, Double_t y)
 2359. // Used to exclude proton peak from new XY coord distribution
 2360. {
 2361. Double_t pol0, pol1;
 2362. pol0 = -0.92857143;
 2363. pol1 = 1.4285714;
 2364. // Not a proton
 2365. if (y > (pol0 + pol1 * x)) return true;
 2366. // Proton
 2367. if (y <= (pol0 + pol1 * x)) return false;
 2368. // just in case...
 2369. return false;
 2370. }
 2371. Double_t GetSigmNewX(StFemtoTrack *const &track, Int_t PID)
 2372. {
 2373. if (PID != 0 && PID != 1 && PID != 2) return 0.;
 2374. Double_t pol0, pol1, pol2, pol3;
 2375. Double_t pt = track->pt();
 2376. if (PID == 0) // pion
 2377. {
 2378. pol0 = 0.00061920122;
 2379. pol1 = 0.00064431355;
 2380. pol2 = 0.013672155;
 2381. pol3 = 0.0012772833;
 2382. }
 2383. if (PID == 1) // kaon
 2384. {
 2385. pol0 = 0.0057203659;
 2386. pol1 = 0.0013767144;
 2387. pol2 = 0.0063761902;
 2388. pol3 = 0.0073111853;
 2389. }
 2390. return (pol0 + pol1 * pt + pol2 * pt * pt + pol3 * pt * pt * pt);
 2391. }
 2392. Double_t GetSigmNewY(StFemtoTrack *const &track, Int_t PID)
 2393. {
 2394. if (PID != 0 && PID != 1 && PID != 2) return 0.;
 2395. Double_t pol0, pol1, pol2, pol3;
 2396. Double_t pt = track->pt();
 2397. if (PID == 0) // pion
 2398. {
 2399. pol0 = 0.0017345792;
 2400. pol1 = -0.0059824003;
 2401. pol2 = 0.029537517;
 2402. pol3 = -0.0037990834;
 2403. }
 2404. if (PID == 1) // kaon
 2405. {
 2406. pol0 = 0.0041058086;
 2407. pol1 = -0.0041708451;
 2408. pol2 = 0.026109827;
 2409. pol3 = -0.0018772891;
 2410. }
 2411. return (pol0 + pol1 * pt + pol2 * pt * pt + pol3 * pt * pt * pt);
 2412. }
 2413. //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
 2414. //this function simply connects the gain values read in to the BBC azimuthal distribution
 2415. //since tiles 7 and 9 (+ 13 and 15) share a gain value it is ambiguous how to assign the geometry here
 2416. //I prefer assigning the angle between the tiles thus "greying out" the adcs.
 2417. //Others have assigned all of the adc to one (exclusive) or the the other.
 2418. Float_t BBC_GetPhi(const Int_t eastWest, const Int_t tileId)
 2419. {
 2420. //float GetPhiInBBC(int eastWest, int bbcN) { //tileId=0 to 23
 2421. const float Pi = TMath::Pi();
 2422. const float Phi_div = Pi / 6;
 2423. float bbc_phi = Phi_div;
 2424. switch (tileId)
 2425. {
 2426. case 0:
 2427. bbc_phi = 3. * Phi_div;
 2428. break;
 2429. case 1:
 2430. bbc_phi = Phi_div;
 2431. break;
 2432. case 2:
 2433. bbc_phi = -1. * Phi_div;
 2434. break;
 2435. case 3:
 2436. bbc_phi = -3. * Phi_div;
 2437. break;
 2438. case 4:
 2439. bbc_phi = -5. * Phi_div;
 2440. break;
 2441. case 5:
 2442. bbc_phi = 5. * Phi_div;
 2443. break;
 2444. //case 6: bbc_phi= (mRndm.Rndm() > 0.5) ? 2.*Phi_div:4.*Phi_div; //tiles 7 and 9 are gained together we randomly assign the gain to one XOR the other
 2445. case 6:
 2446. bbc_phi = 3. * Phi_div;
 2447. break;
 2448. case 7:
 2449. bbc_phi = 3. * Phi_div;
 2450. break;
 2451. case 8:
 2452. bbc_phi = Phi_div;
 2453. break;
 2454. case 9:
 2455. bbc_phi = 0.;
 2456. break;
 2457. case 10:
 2458. bbc_phi = -1. * Phi_div;
 2459. break;
 2460. //case 11: bbc_phi = (mRndm.Rndm() > 0.5) ? -2.*Phi_div:-4.*Phi_div; //tiles 13 and 15 are gained together
 2461. case 11:
 2462. bbc_phi = -3. * Phi_div;
 2463. break;
 2464. case 12:
 2465. bbc_phi = -3. * Phi_div;
 2466. break;
 2467. case 13:
 2468. bbc_phi = -5. * Phi_div;
 2469. break;
 2470. case 14:
 2471. bbc_phi = Pi;
 2472. break;
 2473. case 15:
 2474. bbc_phi = 5. * Phi_div;
 2475. break;
 2476. }
 2477. //if we're looking at the east BBC we need to flip around x in the STAR coordinates,
 2478. //a line parallel to the beam would go through tile 1 on the W BBC and tile 3 on the
 2479. if (0 == eastWest)
 2480. {
 2481. if (bbc_phi > -0.001)
 2482. { //this is not a >= since we are talking about finite adcs -- not to important
 2483. bbc_phi = Pi - bbc_phi;
 2484. } else
 2485. {
 2486. bbc_phi = -Pi - bbc_phi;
 2487. }
 2488. }
 2489. if (bbc_phi < 0.0)
 2490. bbc_phi += 2. * Pi;
 2491. if (bbc_phi > 2. * Pi)
 2492. bbc_phi -= 2. * Pi;
 2493. return bbc_phi;
 2494. }
 2495. Double_t GetZDCPosition(Int_t eastwest, Int_t verthori, Int_t strip)
 2496. // Get position of each slat;strip starts from 0
 2497. {
 2498. Double_t zdcsmd_x[7] = {0.5, 2, 3.5, 5, 6.5, 8, 9.5};
 2499. Double_t zdcsmd_y[8] = {1.25, 3.25, 5.25, 7.25, 9.25, 11.25, 13.25, 15.25};
 2500. Double_t mZDCSMDCenterex = 4.72466;
 2501. Double_t mZDCSMDCenterey = 5.53629;
 2502. Double_t mZDCSMDCenterwx = 4.39604;
 2503. Double_t mZDCSMDCenterwy = 5.19968;
 2504. if (eastwest == 0 && verthori == 0)
 2505. return zdcsmd_x[strip] - mZDCSMDCenterex;
 2506. if (eastwest == 1 && verthori == 0)
 2507. return mZDCSMDCenterwx - zdcsmd_x[strip];
 2508. if (eastwest == 0 && verthori == 1)
 2509. return zdcsmd_y[strip] / sqrt(2.) - mZDCSMDCenterey;
 2510. if (eastwest == 1 && verthori == 1)
 2511. return zdcsmd_y[strip] / sqrt(2.) - mZDCSMDCenterwy;
 2512. return -999.;
 2513. }