Browse Source

Reopen PR need retest patch

Unknwon 8 years ago
parent
commit
c3ba5590c9
10 changed files with 171 additions and 135 deletions
 1. 3 3
    README.md
 2. 3 3
    README_ZH.md
 3. 67 66
    conf/locale/locale_lv-LV.ini
 4. 2 1
    conf/locale/locale_pt-BR.ini
 5. 1 1
    gogs.go
 6. 9 9
    models/issue.go
 7. 59 50
    models/pull.go
 8. 22 0
    routers/repo/issue.go
 9. 4 1
    routers/repo/pull.go
 10. 1 1
    templates/.VERSION

+ 3 - 3
README.md

@@ -77,7 +77,7 @@ The goal of this project is to make the easiest, fastest, and most painless way
 
 ## Installation
 
-Make sure you install the [prerequisites](http://gogs.io/docs/installation/) first.
+Make sure you install the [prerequisites](http://gogs.io/docs/installation) first.
 
 There are 5 ways to install Gogs:
 
@@ -108,8 +108,8 @@ There are 5 ways to install Gogs:
 
 ## Acknowledgments
 
-- Router and middleware mechanism of [Macaron](https://github.com/Unknwon/macaron).
-- Mail Service, modules design is inspired by [WeTalk](https://github.com/beego/wetalk).
+- Router and middleware mechanism of [Macaron](https://github.com/go-macaron/macaron).
+- Modules design is inspired by [WeTalk](https://github.com/beego/wetalk).
 - System Monitor Status is inspired by [GoBlog](https://github.com/fuxiaohei/goblog).
 - Thanks [lavachen](http://www.lavachen.cn/) and [Rocker](http://weibo.com/rocker1989) for designing Logo.
 - Thanks [Crowdin](https://crowdin.com/project/gogs) for providing open source translation plan.

+ 3 - 3
README_ZH.md

@@ -44,7 +44,7 @@ Gogs 的目标是打造一个最简单、最快速和最轻松的方式搭建自
 
 ## 安装部署
 
-在安装 Gogs 之前,您需要先安装 [基本环境](http://gogs.io/docs/installation/)。
+在安装 Gogs 之前,您需要先安装 [基本环境](http://gogs.io/docs/installation)。
 
 然后,您可以通过以下 5 种方式来安装 Gogs:
 
@@ -56,8 +56,8 @@ Gogs 的目标是打造一个最简单、最快速和最轻松的方式搭建自
 
 ## 特别鸣谢
 
-- 基于 [Macaron](https://github.com/Unknwon/macaron) 的路由与中间件机制。
-- 基于 [WeTalk](https://github.com/beego/wetalk) 修改的邮件服务和模块设计。
+- 基于 [Macaron](https://github.com/go-macaron/macaron) 的路由与中间件机制。
+- 基于 [WeTalk](https://github.com/beego/wetalk) 修改的模块设计。
 - 基于 [GoBlog](https://github.com/fuxiaohei/goblog) 修改的系统监视状态。
 - 感谢 [lavachen](http://www.lavachen.cn/) 和 [Rocker](http://weibo.com/rocker1989) 设计的 Logo。
 - 感谢 [Crowdin](https://crowdin.com/project/gogs) 提供免费的开源项目本地化支持。

+ 67 - 66
conf/locale/locale_lv-LV.ini

@@ -444,14 +444,14 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Nesen atjaunotās
 issues.filter_sort.leastupdate=Vissenāk atjaunotās
 issues.filter_sort.mostcomment=Visvairāk komentētās
 issues.filter_sort.leastcomment=Vismazāk komentētās
-issues.opened_by=opened %[1]s by <a href="%[2]s">%[3]s</a>
-issues.opened_by_fake=opened %[1]s by %[2]s
+issues.opened_by=<a href="%[2]s">%[3]s</a> atvēra %[1]s
+issues.opened_by_fake=%[2]s atvēra %[1]s
 issues.previous=Iepriekšējā
 issues.next=Nākamā
 issues.open_title=Atvērta
 issues.closed_title=Slēgta
 issues.num_comments=%d komentāri
-issues.commented_at=`commented <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
+issues.commented_at=`komentēja <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 issues.no_content=Vēl nav satura.
 issues.close_issue=Aizvērt
 issues.close_comment_issue=Komentēt un aizvērt
@@ -489,44 +489,45 @@ pulls.no_results=Nekas netika atrasts.
 pulls.nothing_to_compare=Nav ko salīdzināt, jo bāzes un salīdzināmie atzari ir vienādi.
 pulls.has_pull_request=`Jau eksistē izmaiņu pieprasījums starp šiem diviem atzariem: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
 pulls.create=Izveidot izmaiņu pieprasījumu
-pulls.title_desc=wants to merge %[1]d commits from <code>%[2]s</code> into <code>%[3]s</code>
-pulls.merged_title_desc=merged %[1]d commits from <code>%[2]s</code> into <code>%[3]s</code> %[4]s
+pulls.title_desc=vēlas sapludināt %[1]d revīzijas no <code>%[2]s</code> uz <code>%[3]s</code>
+pulls.merged_title_desc=sapludināja %[1]d revīzijas no <code>%[2]s</code> uz <code>%[3]s</code> %[4]s
 pulls.tab_conversation=Saruna
 pulls.tab_commits=Revīzijas
 pulls.tab_files=Izmainītie faili
 pulls.reopen_to_merge=Lūdzu, atkārtoti atveriet šo izmaiņu pieprasījumu, lai veiktu sapludināšanu.
 pulls.merged=Sapludināts
 pulls.has_merged=Šo izmaiņu pieprasījums tika veiksmīgi sapludināts!
-pulls.data_broken=Data of this pull request has been broken due to deletion of fork information.
-pulls.can_auto_merge_desc=You can perform auto-merge operation on this pull request.
-pulls.cannot_auto_merge_desc=You can't perform auto-merge operation because there are conflicts between commits.
+pulls.data_broken=Nepieejami izmaiņu pieprasījuma dati, jo dzēsta informācija no atdalītā repozitorija.
+pulls.is_checking=Notiek konfliktu pārbaude, mirkli uzgaidiet un atjaunojiet lapu.
+pulls.can_auto_merge_desc=Ir iespējams veikt automātisko sapludināšanas darbību šim izmaiņu pieprasījumam.
+pulls.cannot_auto_merge_desc=Nav iespējams veikt automātisko sapludināšanas darbību, jo starp revīzijām ir konflikti.
 pulls.cannot_auto_merge_helper=Lūdzu, izmantojiet komandrindas rīku, lai to atrisinātu.
 pulls.merge_pull_request=Izmaiņu pieprasījuma sapludināšana
-pulls.open_unmerged_pull_exists=`You can't perform reopen operation because there is already an open pull request (#%d) from same repository with same merge information and is waiting for merging.`
+pulls.open_unmerged_pull_exists=`Jūs nevarat veikt atkārtotas atvēršanas darbību, jo jau eksistē izmaiņu pieprasījums (#%d) no šī repozitorija ar tādu pašu sapludināšanas informāciju un gaida sapludināšanu.`
 
-milestones.new=New Milestone
+milestones.new=Jauns atskaites punkts
 milestones.open_tab=%d atvērti
 milestones.close_tab=%d aizvērti
 milestones.closed=Aizvērts %s
-milestones.no_due_date=No due date
+milestones.no_due_date=Bez termiņa
 milestones.open=Atvērt
 milestones.close=Aizvērt
 milestones.new_subheader=Izveidojiet atskaites punktus, lai organizētu problēmas.
 milestones.create=Izveidot atskaites punktu
 milestones.title=Virsraksts
 milestones.desc=Apraksts
-milestones.due_date=Due Date (optional)
+milestones.due_date=Termiņš (neobligāts)
 milestones.clear=Notīrīt
-milestones.invalid_due_date_format=Due date format is invalid, must be 'year-mm-dd'.
-milestones.create_success=Milestone '%s' has been created successfully!
-milestones.edit=Edit Milestone
-milestones.edit_subheader=Use better description for milestones so people won't be confused.
+milestones.invalid_due_date_format=Termiņa datuma formāts ir nekorekts, jābūt formātā 'gggg-mm-dd'.
+milestones.create_success=Atskaites punkts '%s' tika veiksmīgi izveidots!
+milestones.edit=Labot atskaites punktu
+milestones.edit_subheader=Izmantojiet pēc iespējas labāku aprakstu atskaites punktiem, lai citiem tas būtu saprotamāks.
 milestones.cancel=Atcelt
-milestones.modify=Modify Milestone
-milestones.edit_success=Changes of milestone '%s' has been saved successfully!
-milestones.deletion=Milestone Deletion
-milestones.deletion_desc=Delete this milestone will remove its information in all related issues. Do you want to continue?
-milestones.deletion_success=Milestone has been deleted successfully!
+milestones.modify=Mainīt atskaites punktu
+milestones.edit_success=Izmaiņas atskaites punktā '%s' tika veiksmīgi saglabātas!
+milestones.deletion=Atskaites punkta dzēšana
+milestones.deletion_desc=Dzēšot šo atskaites punktu tiks noņemta arī saistītā informācija no problēmu ziņojumiem. Vai vēlaties turpināt?
+milestones.deletion_success=Atskaites punkts tika veiksmīgi izdzēsts!
 
 settings=Iestatījumi
 settings.options=Opcijas
@@ -537,20 +538,20 @@ settings.basic_settings=Pamatiestatījumi
 settings.danger_zone=Bīstamā zona
 settings.site=Oficiālā mājas lapa
 settings.update_settings=Mainīt iestatījumus
-settings.change_reponame_prompt=This change will affect how links relate to the repository.
+settings.change_reponame_prompt=Šī izmaiņa ietekmēs saites, kas ir saistītas ar šo repozitoriju.
 settings.transfer=Mainīt īpašnieku
 settings.transfer_desc=Mainīt šī repozitorija īpašnieku uz citu lietotāju vai organizāciju, kurai Jums ir administratora tiesībs.
 settings.new_owner_has_same_repo=Jaunajam īpašniekam jau ir repozitorijs ar šādu nosaukumu.
 settings.delete=Dzēst šo repozitoriju
 settings.delete_desc=Dzēšot repozitoriju, tā datus vairs nebūs iespējams atgūt. Pirms dzēšanas pārliecinieites vai patiešām vēlaties to darīt.
-settings.transfer_notices_1=- You will lose access if new owner is a individual user.
-settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
-settings.transfer_form_title=Please enter following information to confirm your operation:
-settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
-settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
-settings.delete_notices_fork_1=- If this repository is public, all forks will be became independent after deletion.
-settings.delete_notices_fork_2=- If this repository is private, all forks will be removed at the same time.
-settings.delete_notices_fork_3=- If you want to keep all forks after deletion, please change visibility of this repository to public first.
+settings.transfer_notices_1=- Jūs pazaudēsiet piekļuvi, ja jaunais īpašnieks ir lietotājs.
+settings.transfer_notices_2=- Jūs saglabāsiet piekļuvi, ja jaunais īpašnieks ir organizācija un Jūs esat viens no tās īpašniekiem.
+settings.transfer_form_title=Lūdzu, ievadiet sekojošu informāciju, lai apstiprinātu šo darbību:
+settings.delete_notices_1=- Šī darbība ir <strong>NEATGRIEZENISKA</strong>.
+settings.delete_notices_2=- Šī darbība neatgriezeniski izdzēsīs visus šī repozitorija datus, tai skaitā Git datus, problēmu ziņojumus, komentārus un definētās piekļuves tiesības.
+settings.delete_notices_fork_1=- Ja repozitorijs ir publisks, visi atdalītie repozitoriji kļūs neatkarīgi.
+settings.delete_notices_fork_2=- Ja repozitorijs ir privāts, tiks dzēsti arī visi atdalītie repozitoriji.
+settings.delete_notices_fork_3=- Ja vēlaties saglabāt atdalīts repozitorijus pēc dzēšanas, sākumā nomainiet repozitorija redzamību uz publisku.
 settings.update_settings_success=Repozitorija opcijas ir veiksmīgi saglabātas.
 settings.transfer_owner=Jaunais īpašnieks
 settings.make_transfer=Mainīt
@@ -562,9 +563,9 @@ settings.remove_collaborator_success=Līdzstrādnieks tika noņemts.
 settings.user_is_org_member=Lietotājs ir organizācijas biedrs, kas nevar tikt pievienots kā līdzstrādnieks.
 settings.add_webhook=Pievienot tīmekļa āķi
 settings.hooks_desc=Tīmekļa āķi ļauj paziņot ārējiem servisiem par noteiktiem notikomiem, kas notiek Git servisā. Kad iestāsies kāds notikums, katram ārējā servisa URL tiks nosūtīts POST pieprasījums. Lai uzzinātu sīkāk skatieties <a target="_blank" href="%s">Tīmekļa āķu rokasgrāmatā</a>.
-settings.webhook_deletion=Delete Webhook
-settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
-settings.webhook_deletion_success=Webhook has been deleted successfully!
+settings.webhook_deletion=Dzēst tīmekļa āķi
+settings.webhook_deletion_desc=Dzēšot tīmekļa āķi tiks dzēsta visa ar to saistītā informācija un izpildes vēsture. Vai vēlaties turpināt?
+settings.webhook_deletion_success=Tīmekļa āķis tika veiksmīgi izdzēsts!
 settings.webhook.request=Pieprasījums
 settings.webhook.response=Atbilde
 settings.webhook.headers=Galvenes
@@ -587,9 +588,9 @@ settings.event_push_only=Tikai izmaiņu nosūtīšanas notikumiem.
 settings.event_send_everything=Vēlos saņemt <strong>visu</strong>.
 settings.event_choose=Atzīmēt, ko vēlos saņemt.
 settings.event_create=Izveidot
-settings.event_create_desc=Branch, or tag created
-settings.event_push=Push
-settings.event_push_desc=Git push to a repository
+settings.event_create_desc=Atzara vai taga izveidošana
+settings.event_push=Izmaiņu nosūtīšana
+settings.event_push_desc=Git izmaiņu nosūtīšana uz repozitoriju
 settings.active=Aktīvs
 settings.active_helper=Tiks nosūtīti notikuma dati, kad nostrādās šis āķis.
 settings.add_hook_success=Jauns tīmekļa āķis tika veiksmīgi pievienots.
@@ -604,15 +605,15 @@ settings.slack_domain=Domēns
 settings.slack_channel=Kanāls
 settings.deploy_keys=Izvietot atslēgas
 settings.add_deploy_key=Pievienot izvietošanas atslēgu
-settings.no_deploy_keys=You haven't added any deploy key.
+settings.no_deploy_keys=Nav pievienota neviena izvietošanas atslēga.
 settings.title=Virsraksts
 settings.deploy_key_content=Saturs
-settings.key_been_used=Deploy key content has been used.
-settings.key_name_used=Deploy key with same name has already existed.
-settings.add_key_success=New deploy key '%s' has been added successfully!
+settings.key_been_used=Šāda izvietošanas atslēga jau eksistē.
+settings.key_name_used=Izvietošanas atslēga ar šādu nosaukumu jau eksistē.
+settings.add_key_success=Izvietošanas atslēga '%s' tik veiksmīgi pievienota!
 settings.deploy_key_deletion=Dzēst izvietošanas atslēgu
-settings.deploy_key_deletion_desc=Delete this deploy key will remove all related accesses for this repository. Do you want to continue?
-settings.deploy_key_deletion_success=Deploy key has been deleted successfully!
+settings.deploy_key_deletion_desc=Dzēšot šo izvietošanas atslēgu tiks noņemta arī ar to saistītā piekļuve šim repozitorijam. Vai vēlaties turpināt?
+settings.deploy_key_deletion_success=Izvietošanas atslēga tika veiksmīgi izdzēsta!
 
 diff.browse_source=Pārlūkot izejas kodu
 diff.parent=vecāks
@@ -665,8 +666,8 @@ team_name_helper=Šo nosaukumu varēs izmantot, lai pieminētu komandu sarunās.
 team_desc_helper=Komandas apraksts
 team_permission_desc=Kādām tiesībām šai komandai būtu jābūt?
 
-form.name_reserved=Organization name '%s' is reserved.
-form.name_pattern_not_allowed=Organization name pattern '%s' is not allowed.
+form.name_reserved=Organizācijas nosaukums '%s' ir rezervēts.
+form.name_pattern_not_allowed=Organizācijas nosaukums '%s' nav atļauts.
 
 settings=Iestatījumi
 settings.options=Opcijas
@@ -675,8 +676,8 @@ settings.website=Mājas lapa
 settings.location=Atrašanās vieta
 settings.update_settings=Mainīt iestatījumus
 settings.update_setting_success=Organizācijas iestatījumi tika veiksmīgi saglabāti.
-settings.change_orgname_prompt=This change will affect how links relate to the organization.
-settings.update_avatar_success=Organization avatar setting has been updated successfully.
+settings.change_orgname_prompt=Šī izmaiņa ietekmēs saites, kas ir saistītas ar šo organizāciju.
+settings.update_avatar_success=Organizācijas avatara iestatījumi tika veiksmīgi saglabāti.
 settings.delete=Dzēst organizāciju
 settings.delete_account=Dzēst šo organizāciju
 settings.delete_prompt=Šī darbība pilnībā dzēsīs šo organizāciju, kā arī tā ir <strong>NEATGRIEZENISKA</strong>!
@@ -732,8 +733,8 @@ authentication=Autentifikācijas
 config=Konfigurācija
 notices=Sistēmas paziņojumi
 monitor=Uzraudzība
-first_page=First
-last_page=Last
+first_page=Pirmā
+last_page=Pēdējā
 total=Kopā: %d
 
 dashboard.statistic=Statistika
@@ -793,13 +794,13 @@ users.activated=Aktivizēts
 users.admin=Administrators
 users.repos=Repozitoriji
 users.created=Izveidots
-users.send_register_notify=Send Registration Notification To User
-users.new_success=New account '%s' has been created successfully.
+users.send_register_notify=Nosūtīt lietotājam reģistrācijas paziņojumu
+users.new_success=Jauns konts '%s' tika veiksmīgi izveidots.
 users.edit=Labot
-users.auth_source=Authentication Source
+users.auth_source=Autentificēšanas avots
 users.local=Iebūvētā
-users.auth_login_name=Authentication Login Name
-users.password_helper=Leave it empty to remain unchanged.
+users.auth_login_name=Autentifikācijas pieteikšanās vārds
+users.password_helper=Atstājiet tukšu, ja nevēlaties mainīt.
 users.update_profile_success=Konta profils tika veiksmīgi saglabāts.
 users.edit_account=Labot kontu
 users.is_activated=Konts ir aktivizēts
@@ -809,7 +810,7 @@ users.update_profile=Mainīt konta profilu
 users.delete_account=Dzēst šo kontu
 users.still_own_repo=Šis konts ir vismaz viena repozitorija īpašnieks, tos sākumā ir nepieciešams izdzēst vai nomainīt to īpašnieku.
 users.still_has_org=Šis konts ir vismaz vienas organizācijas biedrs, sākumā nepieciešams pamest vai izdzēst šo organizāciju.
-users.deletion_success=Account has been deleted successfully!
+users.deletion_success=Konts tika veiksmīgi izdzēsts!
 
 orgs.org_manage_panel=Organizāciju pārvaldības panelis
 orgs.name=Nosaukums
@@ -824,8 +825,8 @@ repos.watches=Vērošana
 repos.stars=Atzīmētās zvaigznītes
 repos.issues=Problēmas
 
-auths.auth_manage_panel=Authentication Manage Panel
-auths.new=Add New Source
+auths.auth_manage_panel=Autentifikācijas pārvaldības panelis
+auths.new=Pievienot jaunu avotu
 auths.name=Nosaukums
 auths.type=Veids
 auths.enabled=Iespējota
@@ -850,17 +851,17 @@ auths.smtp_auth=SMTP autentifikācijas tips
 auths.smtphost=SMTP resursdators
 auths.smtpport=SMTP ports
 auths.allowed_domains=Atļautie domēni
-auths.allowed_domains_helper=Leave it empty to not restrict any domains. Multiple domains should be separated by comma ','.
+auths.allowed_domains_helper=Atstājiet tukšu, ja nevēlaties ierobežot domēnu vārdus. Domēna vārdus nepieciešams atdalīt ar komatu ','.
 auths.enable_tls=Iespējot TLS šifrēšanu
 auths.skip_tls_verify=Izlaist TLS verifikāciju
 auths.pam_service_name=PAM servisa nosaukums
 auths.enable_auto_register=Iespējot automātisko reģistrāciju
 auths.tips=Padomi
-auths.edit=Edit Authentication Setting
+auths.edit=Labot autentifikācijas iestatījumus
 auths.activated=Autentifikācija ir aktivizēta
-auths.new_success=New authentication '%s' has been added successfully.
-auths.update_success=Authentication setting has been updated successfully.
-auths.update=Update Authentication Setting
+auths.new_success=Jauna autentifikācija '%s' tika veiksmīgi pievienota.
+auths.update_success=Autentifikācijas iestatījumi tika veiksmīgi saglabāti.
+auths.update=Mainīt autentifikācijas iestatījumus
 auths.delete=Dzēst šo autentifikāciju
 auths.delete_auth_title=Autentifikācijas dzēšana
 auths.delete_auth_desc=Šī autentifikācija tiks dzēsta, vai vēlaties turpināt?
@@ -896,8 +897,8 @@ config.show_registration_button=Rādīt reģistrēšanās pogu
 config.require_sign_in_view=Nepieciešama autorizācija
 config.enable_cache_avatar=Glabāt profila attēlus kešatmiņā
 config.mail_notify=Pasta paziņojumi
-config.disable_key_size_check=Disable Minimum Key Size Check
-config.enable_captcha=Enable Captcha
+config.disable_key_size_check=Atspējot atslēgas minimālā garuma pārbaudi
+config.enable_captcha=Iespējot drošības kodu
 config.active_code_lives=Aktīvā koda ilgums
 config.reset_password_code_lives=Paroles atiestatīšanas koda ilgums
 config.webhook_config=Tīkla āķu konfigurācija
@@ -951,12 +952,12 @@ notices.delete_success=Sistēmas paziņojums tika veiksmīgi izdzēsts.
 
 [action]
 create_repo=izveidoja repozitoriju <a href="%s">%s</a>
-rename_repo=renamed repository from <code>%[1]s</code> to <a href="%[2]s">%[3]s</a>
+rename_repo=pārsauca repozitoriju no <code>%[1]s</code> uz <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 commit_repo=veica izmaiņu nosūtīšanu atzaram <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> repozitorijā <a href="%[1]s">%[3]s</a>
 create_issue=`reģistrēja problēmu <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
-create_pull_request=`created pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
+create_pull_request=`izveidoja izmaiņu pieprasījumu <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 comment_issue=`pievienoja komentāru problēmai <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
-merge_pull_request=`merged pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
+merge_pull_request=`sapludināja izmaiņu pieprasījumu <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 transfer_repo=mainīja repozitorija <code>%s</code> īpašnieku uz <a href="%s">%s</a>
 push_tag=pievienoja tagu <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> repozitorijam <a href="%[1]s">%[3]s</a>
 compare_2_commits=Veikt salīdzināšanu starp šīm 2 revīzijām

+ 2 - 1
conf/locale/locale_pt-BR.ini

@@ -444,7 +444,7 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Mais recentemente atualizados
 issues.filter_sort.leastupdate=Menos recentemente atualizados
 issues.filter_sort.mostcomment=Mais comentados
 issues.filter_sort.leastcomment=Menos comentados
-issues.opened_by=%[1]s foi aberto por <a href="/%[2]s">%[3]s</a>
+issues.opened_by=%[1]s foi aberto por <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 issues.opened_by_fake=aberto %[1]s por %[2]s
 issues.previous=Página anterior
 issues.next=Próxima página
@@ -498,6 +498,7 @@ pulls.reopen_to_merge=Por favor reabra esse pull request para executar a operaç
 pulls.merged=Merge realizado
 pulls.has_merged=Este pull request foi mesclado com sucesso!
 pulls.data_broken=Dados deste pull request foram quebrados devido à deleção de informação do fork.
+pulls.is_checking=The conflict checking is still in progress, please refresh page in few moments.
 pulls.can_auto_merge_desc=Você pode realizar uma auto-mescla neste pull request.
 pulls.cannot_auto_merge_desc=Você não pode realizar uma auto-mescla porque há conflitos entre os commits.
 pulls.cannot_auto_merge_helper=Por favor, utilize linha de comando para solucionar isto.

+ 1 - 1
gogs.go

@@ -17,7 +17,7 @@ import (
 	"github.com/gogits/gogs/modules/setting"
 )
 
-const APP_VER = "0.6.17.1024 Beta"
+const APP_VER = "0.6.17.1025 Beta"
 
 func init() {
 	runtime.GOMAXPROCS(runtime.NumCPU())

+ 9 - 9
models/issue.go

@@ -92,15 +92,6 @@ func (i *Issue) AfterSet(colName string, _ xorm.Cell) {
 		if err != nil {
 			log.Error(3, "GetUserByID[%d]: %v", i.ID, err)
 		}
-	case "is_pull":
-		if !i.IsPull {
-			return
-		}
-
-		i.PullRequest, err = GetPullRequestByIssueID(i.ID)
-		if err != nil {
-			log.Error(3, "GetPullRequestByIssueID[%d]: %v", i.ID, err)
-		}
 	case "created":
 		i.Created = regulateTimeZone(i.Created)
 	}
@@ -282,6 +273,15 @@ func (i *Issue) ChangeStatus(doer *User, isClosed bool) (err error) {
 	return sess.Commit()
 }
 
+func (i *Issue) GetPullRequest() (err error) {
+	if i.PullRequest != nil {
+		return nil
+	}
+
+	i.PullRequest, err = GetPullRequestByIssueID(i.ID)
+	return err
+}
+
 // It's caller's responsibility to create action.
 func newIssue(e *xorm.Session, repo *Repository, issue *Issue, labelIDs []int64, uuids []string, isPull bool) (err error) {
 	if _, err = e.Insert(issue); err != nil {

+ 59 - 50
models/pull.go

@@ -226,6 +226,12 @@ func (pr *PullRequest) testPatch() (err error) {
 		return fmt.Errorf("BaseRepo.PatchPath: %v", err)
 	}
 
+	// Fast fail if patch does not exist, this assumes data is cruppted.
+	if !com.IsFile(patchPath) {
+		log.Trace("PullRequest[%d].testPatch: ignored cruppted data", pr.ID)
+		return nil
+	}
+
 	log.Trace("PullRequest[%d].testPatch(patchPath): %s", pr.ID, patchPath)
 
 	if err := pr.BaseRepo.UpdateLocalCopy(); err != nil {
@@ -373,28 +379,47 @@ func (pr *PullRequest) UpdateCols(cols ...string) error {
 
 var PullRequestQueue = NewUniqueQueue(setting.Repository.PullRequestQueueLength)
 
-// checkAndUpdateStatus checks if pull request is possible to levaing checking status,
-// and set to be either conflict or mergeable.
-func (pr *PullRequest) checkAndUpdateStatus() {
-	// Status is not changed to conflict means mergeable.
-	if pr.Status == PULL_REQUEST_STATUS_CHECKING {
-		pr.Status = PULL_REQUEST_STATUS_MERGEABLE
+// UpdatePatch generates and saves a new patch.
+func (pr *PullRequest) UpdatePatch() error {
+	if err := pr.GetHeadRepo(); err != nil {
+		return fmt.Errorf("GetHeadRepo: %v", err)
+	} else if pr.HeadRepo == nil {
+		log.Trace("PullRequest[%d].UpdatePatch: ignored cruppted data", pr.ID)
+		return nil
 	}
 
-	// Make sure there is no waiting test to process before levaing the checking status.
-	if !PullRequestQueue.Exist(pr.ID) {
-		if err := pr.UpdateCols("status"); err != nil {
-			log.Error(4, "Update[%d]: %v", pr.ID, err)
-		}
+	if err := pr.GetBaseRepo(); err != nil {
+		return fmt.Errorf("GetBaseRepo: %v", err)
 	}
+
+	headRepoPath, err := pr.HeadRepo.RepoPath()
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("HeadRepo.RepoPath: %v", err)
+	}
+
+	headGitRepo, err := git.OpenRepository(headRepoPath)
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("OpenRepository: %v", err)
+	}
+
+	patch, err := headGitRepo.GetPatch(pr.MergeBase, pr.HeadBranch)
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("GetPatch: %v", err)
+	}
+
+	if err = pr.BaseRepo.SavePatch(pr.Index, patch); err != nil {
+		return fmt.Errorf("BaseRepo.SavePatch: %v", err)
+	}
+
+	return nil
 }
 
-// addToTaskQueue adds itself to pull request test task queue.
-func (pr *PullRequest) addToTaskQueue() {
+// AddToTaskQueue adds itself to pull request test task queue.
+func (pr *PullRequest) AddToTaskQueue() {
 	go PullRequestQueue.AddFunc(pr.ID, func() {
 		pr.Status = PULL_REQUEST_STATUS_CHECKING
 		if err := pr.UpdateCols("status"); err != nil {
-			log.Error(5, "addToTaskQueue.UpdateCols[%d].(add to queue): %v", pr.ID, err)
+			log.Error(5, "AddToTaskQueue.UpdateCols[%d].(add to queue): %v", pr.ID, err)
 		}
 	})
 }
@@ -402,44 +427,12 @@ func (pr *PullRequest) addToTaskQueue() {
 func addHeadRepoTasks(prs []*PullRequest) {
 	for _, pr := range prs {
 		log.Trace("addHeadRepoTasks[%d]: composing new test task", pr.ID)
-		if err := pr.GetHeadRepo(); err != nil {
-			log.Error(4, "GetHeadRepo[%d]: %v", pr.ID, err)
-			continue
-		} else if pr.HeadRepo == nil {
-			log.Trace("addHeadRepoTasks[%d]: ignored cruppted data", pr.ID)
-			continue
-		}
-
-		if err := pr.GetBaseRepo(); err != nil {
-			log.Error(4, "GetBaseRepo[%d]: %v", pr.ID, err)
-			continue
-		}
-
-		headRepoPath, err := pr.HeadRepo.RepoPath()
-		if err != nil {
-			log.Error(4, "HeadRepo.RepoPath[%d]: %v", pr.ID, err)
-			continue
-		}
-
-		headGitRepo, err := git.OpenRepository(headRepoPath)
-		if err != nil {
-			log.Error(4, "OpenRepository[%d]: %v", pr.ID, err)
-			continue
-		}
-
-		// Generate patch.
-		patch, err := headGitRepo.GetPatch(pr.MergeBase, pr.HeadBranch)
-		if err != nil {
-			log.Error(4, "GetPatch[%d]: %v", pr.ID, err)
-			continue
-		}
-
-		if err = pr.BaseRepo.SavePatch(pr.Index, patch); err != nil {
-			log.Error(4, "BaseRepo.SavePatch[%d]: %v", pr.ID, err)
+		if err := pr.UpdatePatch(); err != nil {
+			log.Error(4, "UpdatePatch: %v", err)
 			continue
 		}
 
-		pr.addToTaskQueue()
+		pr.AddToTaskQueue()
 	}
 }
 
@@ -461,7 +454,23 @@ func AddTestPullRequestTask(repoID int64, branch string) {
 		return
 	}
 	for _, pr := range prs {
-		pr.addToTaskQueue()
+		pr.AddToTaskQueue()
+	}
+}
+
+// checkAndUpdateStatus checks if pull request is possible to levaing checking status,
+// and set to be either conflict or mergeable.
+func (pr *PullRequest) checkAndUpdateStatus() {
+	// Status is not changed to conflict means mergeable.
+	if pr.Status == PULL_REQUEST_STATUS_CHECKING {
+		pr.Status = PULL_REQUEST_STATUS_MERGEABLE
+	}
+
+	// Make sure there is no waiting test to process before levaing the checking status.
+	if !PullRequestQueue.Exist(pr.ID) {
+		if err := pr.UpdateCols("status"); err != nil {
+			log.Error(4, "Update[%d]: %v", pr.ID, err)
+		}
 	}
 }
 

+ 22 - 0
routers/repo/issue.go

@@ -476,6 +476,11 @@ func ViewIssue(ctx *middleware.Context) {
 	}
 
 	if issue.IsPull {
+		if err = issue.GetPullRequest(); err != nil {
+			ctx.Handle(500, "GetPullRequest", err)
+			return
+		}
+
 		ctx.Data["PageIsPullList"] = true
 		ctx.Data["PageIsPullConversation"] = true
 	} else {
@@ -747,6 +752,12 @@ func NewComment(ctx *middleware.Context, form auth.CreateCommentForm) {
 		}
 		return
 	}
+	if issue.IsPull {
+		if err = issue.GetPullRequest(); err != nil {
+			ctx.Handle(500, "GetPullRequest", err)
+			return
+		}
+	}
 
 	var attachments []string
 	if setting.AttachmentEnabled {
@@ -766,6 +777,7 @@ func NewComment(ctx *middleware.Context, form auth.CreateCommentForm) {
 			(form.Status == "reopen" || form.Status == "close") &&
 			!(issue.IsPull && issue.HasMerged) {
 
+			// Duplication and conflict check should apply to reopen pull request.
 			var pr *models.PullRequest
 
 			if form.Status == "reopen" && issue.IsPull {
@@ -777,6 +789,16 @@ func NewComment(ctx *middleware.Context, form auth.CreateCommentForm) {
 						return
 					}
 				}
+
+				// Regenerate patch and test conflict.
+				if pr == nil {
+					if err = issue.UpdatePatch(); err != nil {
+						ctx.Handle(500, "UpdatePatch", err)
+						return
+					}
+
+					issue.AddToTaskQueue()
+				}
 			}
 
 			if pr != nil {

+ 4 - 1
routers/repo/pull.go

@@ -149,7 +149,10 @@ func checkPullInfo(ctx *middleware.Context) *models.Issue {
 	if err = issue.GetPoster(); err != nil {
 		ctx.Handle(500, "GetPoster", err)
 		return nil
-	} else if issue.GetHeadRepo(); err != nil {
+	} else if err = issue.GetPullRequest(); err != nil {
+		ctx.Handle(500, "GetPullRequest", err)
+		return nil
+	} else if err = issue.GetHeadRepo(); err != nil {
 		ctx.Handle(500, "GetHeadRepo", err)
 		return nil
 	}

+ 1 - 1
templates/.VERSION

@@ -1 +1 @@
-0.6.17.1024 Beta
+0.6.17.1025 Beta