config 188 B

1234567
  1. [database]
  2. DB_TYPE = mysql
  3. HOST = ${DB_1_PORT_3306_TCP_ADDR}:${DB_1_PORT_3306_TCP_PORT}
  4. NAME = ${DB_1_ENV_MYSQL_DATABASE}
  5. USER = ${DB_1_ENV_MYSQL_USER}
  6. PASSWD = ${DB_1_ENV_MYSQL_PASSWORD}